Triest, Illyriens hufvudstad, sönderfaller i tvenne mycket olika städer: dels en rik och ny stad — Theresienstadt, hvilken är byggd vid stranden af den vik, hvarest menniskan har eröfrat sin grund; dels en gammal och fattig, oregelbundet byggd stad, sammanträngd emellan hufvudgatan Corso, som afskiljer den ifrån den förra, och sluttningarna på höjden Karst, hvars topp krönes af ett måleriskt kastell.

Triests hamn skyddas af piren San Carlo, hvarintill företrädesvis handelsfartygen ankra. Der bildas gerna — och stundom i oroväckande antal — grupper af desse män utan hem och härd, hvilkas kostymer, byxor, västar och jackor skulle hafva kunnat afvara fickor, ty deras egare hafva aldrig haft någonting och skola sannolikt heller aldrig få någonting att stoppa deri.

web space | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
 

MATHIAS SANDORF.

ROMAN AF

JULES VERNE.

ÖFVERSÄTTNING ÅR 2005–2006.


 

Innehåll:

Senaste ändring af någon fil: Sön 14 Okt 2007 16:06:44 CEST

Jules Verne (1828–1905): Mathias Sandorf. Roman (1863–1885).
Öfversättning år 2005 (tvåtusenfem) och 2006 (tvåtusensex) ifrån fransyska språket (med visst stöd af en rysk öfversättning) till mer eller mindre skånsk svenska af Erik Jonsson (1954– ).
Copyright © 2005–2006 Erik Jonsson.
Förvaras åtkomligt.
Uppgifterna om författarens och öfversättarens namn få ej aflägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Bäst före nästa ändringsdatum.

Innehållsförteckning

Kartor

Andra sidor om »Mathias Sandorf«


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: