free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
next up previous contents
Vidare: Ordlista. Uppåt: Att använda Slackware Linux. Tillbaka: Pakethantering i Slackware.

ZipSlack och BigSlack.

Vad är ZipSlack och BigSlack?

»Zipslack« är en särskild version av Slackware Linux. Det är en färdig installation av Slackware, vilken är klar att köras ifrån en Windows- eller DOS-partition. Det är en grundläggande installation, och man får inte allt, som annars ingår i Slackware. Vill man ha en motsvarighet till ZipSlack, som innehåller hela Slackware, så skall man prova »BigSlack«.

Namnet ZipSlack härrör ur den form, paketet distribueras i, nämligen en stor .ZIP-fil. Windows- och DOS-användare är förmodligen förtrogna med sådana filer. De är komprimerade arkivfiler. ZipSlack-arkivet innehåller allt, som är nödvändigt, för att man skall kunna få igång Slackware.

Det är viktigt att lägga märke till, att ZipSlack och BigSlack skiljer sig betydligt ifrån en vanlig installation. Om än de fungerar på samma sätt och innehåller samma program, så är deras målgrupper och funktion olika. Fördelarna och nackdelarna med ZipSlack och BigSlack uppräknas nedan.

Slutligen bör man alltid läsa dokumentationen i förhandenvarande ZipSlack- eller BigSlack-kataloger. Den innehåller de senaste upplysningarna beträffande installation, systemstart och produkternas bruk i allmänhet.

Fördelar.

Nackdelar.

Anskaffning av ZipSlack och BigSlack.

Det är lätt att skaffa sig ZipSlack eller BigSlack. Om man har köpt den officiella CD-satsen med Slackware Linux, så har man redan både ZipSlack och BigSlack. Man letar upp den CD-skiva, som innehåller den, man vill ha, och stoppar denna skiva i CD-ROM-läsaren. Det är vanligen tredje eller fjärde skivan, men man bör därvid hysa mer tilltro till etiketten än till denna dokumentation.

Om man vill ladda ner ZipSlack eller BigSlack, så bör man först besöka vår sida »Get Slack« för att få de senaste upplysningarna om nerladdning:

http://www.slackware.com/getslack/

ZipSlack och BigSlack ingår i var utgåva av Slackware. Man letar upp den utgåva, man vill ha, och så går man till motsvarande katalog på FTP-stället. Katalogen med senaste utgåvan finns under

ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/slackware/

Där finnes ZipSlack i underkatalogen /zipslack och BigSlack i underkatalogen /bigslack. ZipSlack erbjudes såsom en enda stor .ZIP-fil eller uppdelad på flera mindre .ZIP-filer i lämplig storlek för disketter. De senare finns i katalogen /zipslack/split. BigSlack finns endast uppdelad på flera filer.

Förutom .ZIP-filerna skall man även ladda ner dokumentationsfiler och avbilder av startdisketter, som kan finnas i katalogen.

Installation.

När man väl har laddat ner de nödvändiga delarna, så skall man packa upp .ZIP-filen eller .ZIP-filerna. Man måste därvid använda en 32-bitars uppzippare. Storleken och filnamnen är för mycket för en 16-bitars uppzippare. Exempel på 32-bitars uppzippare är WinZip och PKZip för Windows.

Både ZipSlack och BigSlack är avsedda att packas upp direkt i rotkatalogen på någon enhet (såsom C: eller D:). Där skapas då en katalog vid namn \LINUX, vilken innehåller den egentliga installationen av Slackware. Man skall i denna katalog även finna de erforderliga filerna för att man skall kunna starta systemet.

När man har packat upp filerna, skall man ha en katalog vid namn \LINUX på vald enhet (hädanefter kallar vi den för C:).

Starta ZipSlack och BigSlack.

Det finns flera olika sätt att starta ZipSlack och BigSlack. Det vanligaste är att använda den medlevererade filen LINUX.BAT till att starta systemet ifrån DOS (eller ifrån DOS under Windows 9x). Denna fil måste redigeras för att passa befintligt system, innan den fungerar.

Först öppnar man filen C:\LINUX\LINUX.BAT i sin älsklingseditor. Längst uppe i filens början lägger man märke till en stor kommentar. Den förklarar, vad man behöver redigera i denna fil (och även vad man skall göra, om man startar ifrån en extern zipenhet). Det gör ingenting, om man inte begriper meningen med inställningen root=. Det finns flera exempel, så det är bara att ta ett av dem och prova på. Om det inte fungerar, kan man redigera filen igen, kommentera bort den nyss avkommenterade raden och välja en ny.

När man har avkommenterat den rad, man vill använda, genom att ta bort »rem« ifrån radens början, så sparar man filen och stänger editorn. Därefter går man ut i DOS-läge, om man kör Windows.

VARNING!
Det går icke att använda ett DOS-fönster i Windows 9x!

Man kommenderar C:\LINUX\LINUX.BAT för att starta systemet. Om allt går vägen, så skall man snart få en inloggningsprompt.

Där loggar man in som root utan att ange något lösenord. Förmodligen vill man ge root ett lösenord och lägga till ett användarkonto för sig själv. Vad de sakerna beträffar, så kan man rådfråga motsvarande avsnitt i denna bok om allmänt handhavande av systemet.

Om det inte gick att starta med LINUX.BAT, så får man vända sig till den medföljande C:\LINUX\README.1ST för att få reda på andra sätt att starta.

Lägga till, ta bort och förnya program.

ZipSlack och BigSlack använder samma programpaket, som en vanlig slackwareinstallation. Det betyder, att man kan använda Slackwares vanliga pakethanteringsverktyg för att lägga till, ta bort och förnya programvara. Man kan t.o.m. lägga till paket direkt ifrån Slackwares CD-ROM. Se s. gif i kapitel 16 om pakethanteringen.

Vanliga svårigheter.

Nedan uppräknas de vanligaste svårigheter, som tillstöter för användare av ZipSlack och BigSlack. Följande avsnitt går närmare in på dem.

Unable to open initial console.

Detta felmeddelande orsakas vanligen av, att man har angivit fel partition såsom rotpartition vid root= i filen LINUX.BAT. Man får då redigera LINUX.BAT igen och välja en annan partition för root=. Om man inte har någon som helst aning om, vad detta innebär, så får man helt enkelt prova sig fram, till man får en inställning, som fungerar.

Detta felmeddelande kan även bottna i, att man har packat upp .ZIP-filerna på ett annat ställe än enhetens rotkatalog. Arkiven måste packas upp direkt i rotkatalogen på en enhet och inte i någon underkatalog.

Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs.

Detta betyder, att man har angivit fel enhet (device) såsom root-enhet. Om man inte vet, vilken det är, så får man prova allesamman, tills man hittar någon, som fungerar.

Att få hjälp.

Innan man ber om hjälp, så bör man läsa igenom dokumentationen i katalogen C:\LINUX för att se, om där finns något svar på frågan.

Om man har läst dokumentationen men likväl har problem, så kan nedan uppräknade hjälpmedel förhoppningsvis lösa svårigheterna.

ZipSlack FAQ.

En lista över vanliga frågor och deras svar finns både i filen FAQ.TXT i katalogen C:\LINUX och på WWW-stället

http://www.slackware.com/faq/

ZipSlack Discussion Forum.

Det finns ett diskussionsforum om ZipSlack på nätet, där man kan tala med andra användare av ZipSlack och BigSlack. Detta är ett strålande sätt att få direkt hjälp av andra användare.

http://www.slackware.com/forum/

Användarstöd genom epost.

Slackwares Support Team försöker hjälpa dem, som har problem med ZipSlack och BigSlack. Man skall därvid alltid formulera problemet klart och framlägga alla upplysningar, man tror kan vara nödvändiga för problemets lösande.

support@slackware.com

Sammanfattning.

Man bör nu förstå, vad ZipSlack och BigSlack är. För det fall att man har bestämt sig för att använda endera av dessa, så bör man nu även veta, hur man skall kunna installera, starta, felsöka och få hjälp. ZipSlack och BigSlack kan vara mycket bekväma, om man bara vill prova på Slackware men inte vill ta bort befintliga windowspartitioner.


next up previous contents
Vidare: Ordlista. Uppåt: Att använda Slackware Linux. Tillbaka: Pakethantering i Slackware.


Denna översättning ifrån engelskan är utförd av Erik Jonsson <generaldepoten@rambler.ru> efter Slackware Linux Essentials, officiell handbok för Slackware Linux.

Denna översättning tillhandahålles liksom engelskspråkiga originalet enligt villkoren i GNU General Public License (GPL).
Uppgifterna om författarnas och översättarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: senaste ändringsdatum.
Äldre versioner bör förstöras.
Senast ändrad Tue Oct 24 09:36:13 CEST 2000

Hela boken finns här även beredd för utskrift i PDF-filen slwhbk.pdf.

http://www.slackware.com/http://www.sslug.dk/Ser bra ut i vilken vävläsare som helst.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:

Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).