free web hosting | website hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Inställningar för svenska tecken i Slackware Linux

Vid installationen (se handboken Grundkunskap i Slackware Linux) har man förmodligen valt finskt/svenskt tangentbord enligt filen fi-latin1.map.gz, som finns i katalogen /usr/lib/kbd/keymaps/i386/qwerty/. Annars kan man ladda detta genom kommandot
loadkeys fi-latin1.map
eller se till att det står i filen /etc/rc.d/rc.keymap på följande vis:
#!/bin/sh
# Load the keyboard map. More maps are in /usr/lib/kbd/keytables.
if [ -x /usr/bin/loadkeys ]; then
 /usr/bin/loadkeys fi-latin1.map
fi
Dessa tangenbordslayouter ligger i vissa utgåvor under /usr/share/kbd/keymaps/i386/qwerty/ . De kan förändras efter behag i en vanlig textredigerare (editor), t.ex. Emacs. De fungerar endast utanför X. Se vidare längre ner om .Xmodmap beträffande tangentbord i X.

Ett exempel på en något förändrad tangentbordslayout för textläget utanför fönstersystemet X bifogas här i filen emil1000.map. Den innehåller delvis samma förändringar gentemot ett vanligt svenskt tangentbord som längre ner visade exemplet på .Xmodmap Bland förändringarna i denna personliga tangentbordsfil kan nämnas:


.inputrc

I sin hemkatalog bör man i äldre slackwareutgåvor ha en fil med namnet .inputrc och följande inställningar, för att man skall kunna använda svenska bokstäver i textmiljön utanför X (den grafiska miljön):
set meta-flag on
set convert-meta off
set output-meta on

Detta är numera inte längre nödvändigt (åtminstone från Slackware 9.x), eftersom det redan från installationen numera finns en global /etc/inputrc, som ordnar detta, så att man ifrån början kan skriva in svenska bokstäver.


.bash_profile

I sin hemkatalog bör man även ha en fil vid namn .bash_profile med åtminstone följande innehåll:
LC_ALL=C
export LC_ALL

LANGUAGE=sv_SE
export LANGUAGE

LANG=sv_SE
export LANG

LESSCHARSET=latin1
export LESSCHARSET

MM_CHARSET=iso-8859-1
export MM_CHARSET

CHARSET=latin1
export CHARSET

Man kan också skriva in ovanstående i /etc/profile, så att det gäller alla inloggningar.


.bashrc

I sin hemkatalog bör man ha en fil vid namn .bashrc, vilken kan vara nästan likadan som .bash_profile:
LC_ALL=C
export LC_ALL

LANGUAGE=sv_SE
export LANGUAGE

LANG=sv_SE
export LANG

LESSCHARSET=latin1
export LESSCHARSET

MM_CHARSET=iso-8859-1
export MM_CHARSET

CHARSET=latin1
export CHARSET

Med ovan uppräknade inställningar får man svenska menyer i t.ex. Midnight Commander (för att Midnight Commander även skall visa svenska bokstäver i filinnehåll, väljer man 8-bits teckensats under Display bitar i menyn Inställningar) samt även i Gnome (i FreeBSD byter man ut »sv_SE« i förslagen ovan emot »sv_SE.ISO8859-1«. Det hör visserligen inte hit, men eftersom en del av denna sidas besökare tydligen använder FreeBSD, kan det kanske vara av intresse; läs vidare i FreeBSD Handbook. Där är även avsnitt, som kan vara intressanta för slackwareanvändare, t.ex. det om epost med sendmail och fetchmail). Den, som använder skrivbordsmiljön KDE, får göra språkval vid första start av KDE eller senare genom inställningscentralen. Man kan därvid endast välja bland de språk, man har installerat stöd för; vart språk utöver engelska har ett särskilt slackwarepaket, som i så fall behöver installeras. Om man har gjort en fullständig installation av Slackware finns dessa med, annars kan man behöva installera utvalda språk särskilt.


/usr/lib/man.conf

I filen /usr/lib/man.conf ändrar man raden
NROFF		/usr/bin/groff -S -Tascii -mandoc
till att i stället lyda
NROFF		/usr/bin/groff -S -Tlatin1 -mandoc
så får man ibland skandinaviska bokstäver även i manualsidor (om sådana finns på svenska eller danska).


.Xmodmap

I hemkatalogen skall man ha en .Xmodmap som ger tangentbord i X-fönstersystemet för det språk, man använder. Om en sådan .Xmodmap lägges i katalogen /etc/X11/xinit/, gäller den alla användare, även om de inte har en egen ~/.Xmodmap. Man kan hämta sådana filer från katalogen /usr/share/xmodmap/ i Slackware 7.1, /opt/gnome/share/xmodmap/ i Slackware 8.0 eller /usr/share/xmodmap/ i Slackware 9.1. Man kopierar t.ex. xmodmap.se till .Xmodmap i hemkatalogen, där man kan redigera den efter egen smak, t.ex. såsom den, vilken följer nedan. Vid var tangents »keycode« kan man räkna upp namnen på fyra tecken, som man då når utan skift (det första), med skift (det andra) med AltGr (det tredje), med AltGr och skift (det fjärde). Utropstecknet är kommentartecken (det, som står efter utropstecknet, utföres icke):
! Xmodmap.sw: Swedish keyboard setup for IBM PC

! AltGr selects the modifier map 1 (mod1)
! Alt  prepends an ESC to each pressed key (two characters sent)

clear mod1
! keysym Alt_R = Mode_switch
add mod1 = Alt_L
add mod5 = Mode_switch

! Keysyms suitable for a swedish keyboard (Ändrad av Erik Jonsson)

keycode  8 =
!keycode  9 = Escape
keycode 9 = backslash		braceleft	braceright	slash
keycode 10 = 1			exclam		paragraph    onesuperior
keycode 11 = 2			quotedbl	at		twosuperior
keycode 12 = 3			numbersign	sterling	threesuperior
keycode 13 = 4			currency	dollar		cent
keycode 14 = 5			percent		parenleft	guillemotright
keycode 15 = 6			ampersand	parenright	guillemotleft
keycode 16 = 7			slash		braceleft	greater
keycode 17 = 8			parenleft	bracketleft	less
keycode 18 = 9			parenright	bracketright	brokenbar
keycode 19 = 0			equal		braceright	bar
keycode 20 = plus		question	backslash	plusminus
keycode 21 = dead_acute	dead_grave   acute      grave
keycode 22 = BackSpace
keycode 23 = Tab
keycode 24 = q			Q		agrave
keycode 25 = w			W		ediaeresis
keycode 26 = e			E		ecircumflex
keycode 27 = r			R		registered	copyright
keycode 28 = t			T		thorn
keycode 29 = y			Y		yacute
keycode 30 = u			U		udiaeresis
keycode 31 = i			I		iacute
keycode 32 = o			O		ocircumflex
keycode 33 = p			P    	bracketleft	braceleft
keycode 34 = aring		Aring		bracketright	braceright
keycode 35 = dead_diaeresis	dead_circumflex	dead_tilde
keycode 36 = Return
keycode 37 = Control_L
keycode 38 = a			A		exclamdown   acircumflex
keycode 39 = s			S		ssharp		asciicircum
keycode 40 = d			D		eth
keycode 41 = f			F		ordfeminine	masculine
keycode 42 = g			G		degree		asciitilde
keycode 43 = h			H		eacute		
keycode 44 = j			J		egrave
keycode 45 = k			K		ograve
keycode 46 = l			L		oacute
keycode 47 = odiaeresis	Odiaeresis	oslash
keycode 48 = adiaeresis	Adiaeresis	ae		
keycode 49 = section		onehalf     onequarter	threequarters
keycode 50 = Shift_L
keycode 51 = apostrophe	asterisk	grave		asciitilde
keycode 52 = z			Z		questiondown  diaeresis
keycode 53 = x			X		multiply	division
keycode 54 = c			C		ccedilla	Ccedilla
keycode 55 = v			V		ucircumflex
keycode 56 = b			B		notsign     aacute
keycode 57 = n			N		ntilde     Ntilde
keycode 58 = m			M		mu
keycode 59 = comma		semicolon	less		grave	
keycode 60 = period		colon		greater		acute
keycode 61 = minus		underscore	hyphen		macron
keycode 62 = Shift_R
keycode 63 = KP_Multiply	KP_Multiply	KP_Divide	KP_Divide
keycode 64 = Alt_L
keycode 65 = space
keycode 66 = Escape
!keycode 66 = Control_L		XF86ModeLock
keycode 67 = F1        F11
keycode 68 = F2        F12
keycode 69 = F3        F13
keycode 70 = F4        F14
keycode 71 = F5        F15
keycode 72 = F6        F16
keycode 73 = F7        F17
keycode 74 = F8        F18
keycode 75 = F9        F19
keycode 76 = F10        F20
keycode 77 = Num_Lock     
keycode 78 = Scroll_Lock
!keycode 79 = Home		KP_7		KP_7		Home
keycode 79 = braceleft     KP_7		KP_7		braceleft
!keycode 80 = Up		KP_8		KP_8		Up
keycode 80 = backslash		KP_8		KP_9      backslash
!keycode 81 = Prior		KP_9		KP_9		Prior
keycode 81 = braceright    KP_9		KP_9		Prior
keycode 82 = KP_Subtract	KP_Subtract	KP_Add		KP_Add
!keycode 83 = Left		KP_4		KP_4		Left
keycode 83 = guillemotright  KP_4		KP_4		guillemotright
keycode 84 = asciitilde    KP_5   	KP_5		asciitilde
!keycode 84 = Begin		KP_5   	KP_5		F7
!keycode 84 = Meta_R		KP_5   	KP_5		F7
keycode 85 = guillemotleft	KP_6		KP_6		guillemotleft
!keycode 85 = Right	 	KP_6		KP_6		Right
keycode 86 = KP_Add      equal		KP_Add		KP_Add
!keycode 87 = End		KP_1		KP_1		End
keycode 87 = bracketleft	KP_1		KP_1		End
!keycode 88 = Down		KP_2		KP_2		Down
keycode 88 = at		KP_2		KP_2		Down
!keycode 89 = Next		KP_3		KP_3		Next
keycode 89 = bracketright	KP_3		KP_3		Next 
keycode 90 = Insert		KP_0		KP_0		Insert
!keycode 90 = parenleft     KP_0		KP_0		Insert 
keycode 91 = Delete		KP_Decimal 	KP_Decimal 	Delete 
!keycode 91 = parenright    KP_Decimal 	KP_Decimal 	Delete
!keycode 92 =			0x1007ff00
keycode 93 =
keycode 94 = less		greater		bar		backslash
keycode 95 = F11
keycode 96 = F12
keycode 97 = Home
keycode 98 = Up
keycode 99 = Prior
keycode 100 = Left
keycode 101 = Begin
keycode 102 = Right
keycode 103 = End
keycode 104 = Down
keycode 105 = Next
!keycode 106 = Insert
keycode 106 = Escape
keycode 107 = Delete
keycode 108 = KP_Enter
keycode 109 = Control_R
keycode 110 = Caps_Lock
!keycode 110 = Pause
keycode 111 = grave		acute		asciitilde	asciicircum
!keycode 111 = Print
keycode 112 = KP_Divide		KP_Divide	backslash	backslash
keycode 113 = Mode_switch
!keycode 113 = AltGr
keycode 114 = Break
keycode 115 = slash		braceleft	bracketleft	asciitilde
!keycode 115 = vaenster win95
keycode 116 = backslash		braceright	bracketright	asciicircum
!keycode 116 = hoeger win95
keycode 117 = Escape
!keycode 117 = win95 startlista


! Override some of the above settings to make the
! "feel" of the keyboard more comfortable (IMHO)

! Set Control_L to Caps_Lock
! Set Caps_Lock to Control_L

keycode 37 = Control_L
!keycode 66 = Control_L
keycode 110 = Caps_Lock
keycode 117 = Escape
!keycode 9 = Caps_Lock
clear Lock
clear Control
add Lock = Caps_Lock
add Control = Control_L Control_R

! Set backspace (left arrow) to delete
! (Backspace is still available via C-h.)

! keycode 22 = Delete

! Move Escape "closer" to the left hand

! keycode 9 = section onehalf
! keycode 49 = Escape

Om man använder KDE, kan det hända att den .Xmodmap, man har i sin hemkatalog, inte utan vidare blir aktiv i KDE. Man märker det t.ex. genom att man inte på vanligt vis kommer åt »snabel-a« @ genom att trycka ner AltGr och slå an 2. Då kan man aktivera sin .Xmodmap genom att öppna ett terminalfönster och köra kommandot


xmodmap .Xmodmap

KDE-användare kan själva få komma på, hur de skall få KDE att icke lägga sig i tecken- och tangentttillordningen — om de vill. Annars finnes en gammal beprövad fönsterhanterare vid namn fvwm, som inte konstrar med tangentbordet och inte tynger ner datorn för övrigt (ingår i Slackware sedan många år och kan väljas med xwmconfig, om den är installerad).

Tangentbordslayouterna för XKB ligger annars numera under /etc/X11/xkb/symbols . Om man använder XKB i stället för xmodmap (såsom tydligen XFree86 vill ha det), får man således utgå ifrån t.ex. den svenska layouten i /etc/X11/xkb/symbols/se och ändra den, om man inte är nöjd med den. Emellertid går det alldeles utmärkt att fortsätta använda xmodmap och ladda olika egna .Xmodmap från tid till annan efter smak och behov.

Emellertid kan man i en sådan egen .Xmodmap ibland behöva skriva in några keysyms från XKB-filerna, t.ex. om man ibland vill kunna skriva in ryska bokstäver eller andra ickelatinska tecken i sökrutorna i Mozilla, när man besöker någon söktjänst på nätet. Det är i alla fall bekvämare att använda xmodmap än XKB, ty XKB följer landsinställningen (locale), så att XKB därmed är mer uppstyrt och mindre smidigt än xmodmap.

Om man vill, att alla användare skall ha en förvald Xmodmap, även om de inte har en egen, så lägger man den såsom /etc/X11/xinit/.Xmodmap . Det kan vara nyttigt att ha en sådan för att t.ex. tangenten backspace skall bete sig på förväntat sätt (radera bakåt) för alla användare, även om de inte har skaffat sig en egen ~/.Xmodmap och laddat den.


/etc/XF86Config eller /etc/X11/XF86Config

I inställningsfilen /etc/XF86Config (Slackware 7.1 och tidigare med XFree86 3.x) eller /etc/X11/XF86Config (Slackware 8.0 och senare med XFree86 4.x) bör man ha följande inställningar, om man har valt svenskt eller finskt tangentbord vid körning av xf86config:
# To set the LeftAlt to Meta, RightAlt key to ModeShift, 
# RightCtl key to Compose, and ScrollLock key to ModeLock:

  LeftAlt   Meta
  RightAlt  ModeShift
#  RightCtl  Compose
  ScrollLock ModeLock

# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.

#  XkbDisable
och
# These are the default XKB settings for XFree86
#  XkbRules  "xfree86"
  XkbModel  "pc102"
  XkbLayout  "se"
#  XkbVariant ""
#  XkbOptions ""

  Xkbkeycodes "xfree86"
  XkbTypes  "default"
  XkbCompat  "default"
#  XkbSymbols "en_US(pc102euro)+se"
  XkbGeometry "pc"


Se för övrigt http://www.geocities.com/generaldepoten/txb/index.html och vidare beträffande svenska i bl.a. Emacs (den texten är tyvärr något föråldrad, det går nog att hitta färskare genom sökning på nätet eller också kan man läsa emacshandboken).

En inställningsfil default.el (eller ~/.emacs.el) till Emacs för vanligt bruk (svensk text m.m.) finns för resten här.

Handboken Grundkunskap i Slackware Linux finns beredd för utskrift i PDF-filen slwhbk.pdf (c:a 2.3 MB). MÄRK! I PDF-filen eller för övrigt i handboken ingår ej texten i denna fil (svenska.html).


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:


Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).