web space | free hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Inställningar för svenska tecken i Slackware Linux

Vår kommentar den 29.11.2010:En del av detta är redan överspelat av utvecklingen nu, år 2010, men år 2000, när vi översatte första utgåvan av Slackwarehandboken till svenska. Det får stå kvar, om någon skulle ha nytta av det. Användare av Slackware på Macbook av texten därom längre ner på sidan. Vid installationen (se handboken Grundkunskap i Slackware Linux) har man förmodligen valt finskt/svenskt tangentbord enligt filen fi-latin1.map.gz, som finns i katalogen /usr/lib/kbd/keymaps/i386/qwerty/. Annars kan man ladda detta genom kommandot
loadkeys fi-latin1.map
eller se till att det står i filen /etc/rc.d/rc.keymap på följande vis:
#!/bin/sh
# Load the keyboard map. More maps are in /usr/lib/kbd/keytables.
if [ -x /usr/bin/loadkeys ]; then
 /usr/bin/loadkeys fi-latin1.map
fi
Dessa tangenbordslayouter ligger i vissa utgåvor under /usr/share/kbd/keymaps/i386/qwerty/ . De kan förändras efter behag i en vanlig textredigerare (editor), t.ex. Emacs. De fungerar endast utanför X. Se vidare längre ner om .Xmodmap beträffande tangentbord i X.

Ett exempel på en något förändrad tangentbordslayout för textläget utanför fönstersystemet X bifogas här i filen emil1000.map. Den innehåller delvis samma förändringar gentemot ett vanligt svenskt tangentbord som längre ner visade exemplet på .Xmodmap Bland förändringarna i denna personliga tangentbordsfil kan nämnas:


.inputrc

I sin hemkatalog bör man i äldre slackwareutgåvor ha en fil med namnet .inputrc och följande inställningar, för att man skall kunna använda svenska bokstäver i textmiljön utanför X (den grafiska miljön):
set meta-flag on
set convert-meta off
set output-meta on

Detta är numera inte längre nödvändigt (åtminstone från Slackware 9.x), eftersom det redan från installationen numera finns en global /etc/inputrc, som ordnar detta, så att man ifrån början kan skriva in svenska bokstäver.


.bash_profile

I sin hemkatalog bör man även ha en fil vid namn .bash_profile med åtminstone följande innehåll:
LC_ALL=C
export LC_ALL

LANGUAGE=sv_SE
export LANGUAGE

LANG=sv_SE
export LANG

LESSCHARSET=latin1
export LESSCHARSET

MM_CHARSET=iso-8859-1
export MM_CHARSET

CHARSET=latin1
export CHARSET

Man kan också skriva in ovanstående i /etc/profile, så att det gäller alla inloggningar.


.bashrc

I sin hemkatalog bör man ha en fil vid namn .bashrc, vilken kan vara nästan likadan som .bash_profile:
LC_ALL=C
export LC_ALL

LANGUAGE=sv_SE
export LANGUAGE

LANG=sv_SE
export LANG

LESSCHARSET=latin1
export LESSCHARSET

MM_CHARSET=iso-8859-1
export MM_CHARSET

CHARSET=latin1
export CHARSET

Med ovan uppräknade inställningar får man svenska menyer i t.ex. Midnight Commander (för att Midnight Commander även skall visa svenska bokstäver i filinnehåll, väljer man 8-bits teckensats under Display bitar i menyn Inställningar) samt även i Gnome (i FreeBSD byter man ut »sv_SE« i förslagen ovan emot »sv_SE.ISO8859-1«. Det hör visserligen inte hit, men eftersom en del av denna sidas besökare tydligen använder FreeBSD, kan det kanske vara av intresse; läs vidare i FreeBSD Handbook. Där är även avsnitt, som kan vara intressanta för slackwareanvändare, t.ex. det om epost med sendmail och fetchmail). Den, som använder skrivbordsmiljön KDE, får göra språkval vid första start av KDE eller senare genom inställningscentralen. Man kan därvid endast välja bland de språk, man har installerat stöd för; vart språk utöver engelska har ett särskilt slackwarepaket, som i så fall behöver installeras. Om man har gjort en fullständig installation av Slackware finns dessa med, annars kan man behöva installera utvalda språk särskilt.


/usr/lib/man.conf

I filen /usr/lib/man.conf ändrar man raden
NROFF		/usr/bin/groff -S -Tascii -mandoc
till att i stället lyda
NROFF		/usr/bin/groff -S -Tlatin1 -mandoc
så får man ibland skandinaviska bokstäver även i manualsidor (om sådana finns på svenska eller danska).


.Xmodmap

Vår kommentar den 29.11.2010:En del av det, som står på denna sida, kan te sig en smula föråldrat nu, när man inte längre behöver göra mycket av det själv, eftersom det fungera direkt efter installation. Den svensk-finska tangentbordslayout, som nu medföljer xorg, överensstämmer i mycket med våra egna tillägg till vanligt tangentbord, som vi gjorde 1997. Då hade de vanliga svenska och finska tangentbordslayouterna nämligen inte mer än två bokstäver på var tangent, likt en vanlig skrivmaskin. Nu behöver man inte ens använda .Xmodmap längre, utan det räcker att föra in lämpliga rader i /etc/X11/xorg.conf för svenskt-finskt tangentbord. Emellertid kan det för vissa maskiner vara nödvändigt att både redigera xorg.conf och använda en egen .Xmodmap. En sådan maskin är Macbook. Där följer längre ner på sidan anvisningar om hur man kan få tangentbordet på en Macbook att fungera njut- och användbart. I hemkatalogen skall man ha en .Xmodmap som ger tangentbord i X-fönstersystemet för det språk, man använder. Om en sådan .Xmodmap lägges i katalogen /etc/X11/xinit/, gäller den alla användare, även om de inte har en egen ~/.Xmodmap. Man kan hämta sådana filer från katalogen /usr/share/xmodmap/ i Slackware 7.1, /opt/gnome/share/xmodmap/ i Slackware 8.0 eller /usr/share/xmodmap/ i Slackware 9.1. Man kopierar t.ex. xmodmap.se till .Xmodmap i hemkatalogen, där man kan redigera den efter egen smak, t.ex. såsom den, vilken följer nedan. Vid var tangents »keycode« kan man räkna upp namnen på fyra tecken, som man då når utan skift (det första), med skift (det andra) med AltGr (det tredje), med AltGr och skift (det fjärde). Utropstecknet är kommentartecken (det, som står efter utropstecknet, utföres icke):

! Xmodmap.sw: Swedish keyboard setup for IBM PC

! AltGr selects the modifier map 1 (mod1)
! Alt  prepends an ESC to each pressed key (two characters sent)

clear mod1
! keysym Alt_R = Mode_switch
add mod1 = Alt_L
add mod5 = Mode_switch

! Keysyms suitable for a swedish keyboard (Ändrad av Erik Jonsson)

keycode  8 =
!keycode  9 = Escape
keycode 9 = backslash		braceleft	braceright	slash
keycode 10 = 1			exclam		paragraph    onesuperior
keycode 11 = 2			quotedbl	at		twosuperior
keycode 12 = 3			numbersign	sterling	threesuperior
keycode 13 = 4			currency	dollar		cent
keycode 14 = 5			percent		parenleft	guillemotright
keycode 15 = 6			ampersand	parenright	guillemotleft
keycode 16 = 7			slash		braceleft	greater
keycode 17 = 8			parenleft	bracketleft	less
keycode 18 = 9			parenright	bracketright	brokenbar
keycode 19 = 0			equal		braceright	bar
keycode 20 = plus		question	backslash	plusminus
keycode 21 = dead_acute	dead_grave   acute      grave
keycode 22 = BackSpace
keycode 23 = Tab
keycode 24 = q			Q		agrave
keycode 25 = w			W		ediaeresis
keycode 26 = e			E		ecircumflex
keycode 27 = r			R		registered	copyright
keycode 28 = t			T		thorn
keycode 29 = y			Y		yacute
keycode 30 = u			U		udiaeresis
keycode 31 = i			I		iacute
keycode 32 = o			O		ocircumflex
keycode 33 = p			P    	bracketleft	braceleft
keycode 34 = aring		Aring		bracketright	braceright
keycode 35 = dead_diaeresis	dead_circumflex	dead_tilde
keycode 36 = Return
keycode 37 = Control_L
keycode 38 = a			A		exclamdown   acircumflex
keycode 39 = s			S		ssharp		asciicircum
keycode 40 = d			D		eth
keycode 41 = f			F		ordfeminine	masculine
keycode 42 = g			G		degree		asciitilde
keycode 43 = h			H		eacute		
keycode 44 = j			J		egrave
keycode 45 = k			K		ograve
keycode 46 = l			L		oacute
keycode 47 = odiaeresis	Odiaeresis	oslash
keycode 48 = adiaeresis	Adiaeresis	ae		
keycode 49 = section		onehalf     onequarter	threequarters
keycode 50 = Shift_L
keycode 51 = apostrophe	asterisk	grave		asciitilde
keycode 52 = z			Z		questiondown  diaeresis
keycode 53 = x			X		multiply	division
keycode 54 = c			C		ccedilla	Ccedilla
keycode 55 = v			V		ucircumflex
keycode 56 = b			B		notsign     aacute
keycode 57 = n			N		ntilde     Ntilde
keycode 58 = m			M		mu
keycode 59 = comma		semicolon	less		grave	
keycode 60 = period		colon		greater		acute
keycode 61 = minus		underscore	hyphen		macron
keycode 62 = Shift_R
keycode 63 = KP_Multiply	KP_Multiply	KP_Divide	KP_Divide
keycode 64 = Alt_L
keycode 65 = space
keycode 66 = Escape
!keycode 66 = Control_L		XF86ModeLock
keycode 67 = F1        F11
keycode 68 = F2        F12
keycode 69 = F3        F13
keycode 70 = F4        F14
keycode 71 = F5        F15
keycode 72 = F6        F16
keycode 73 = F7        F17
keycode 74 = F8        F18
keycode 75 = F9        F19
keycode 76 = F10        F20
keycode 77 = Num_Lock     
keycode 78 = Scroll_Lock
!keycode 79 = Home		KP_7		KP_7		Home
keycode 79 = braceleft     KP_7		KP_7		braceleft
!keycode 80 = Up		KP_8		KP_8		Up
keycode 80 = backslash		KP_8		KP_9      backslash
!keycode 81 = Prior		KP_9		KP_9		Prior
keycode 81 = braceright    KP_9		KP_9		Prior
keycode 82 = KP_Subtract	KP_Subtract	KP_Add		KP_Add
!keycode 83 = Left		KP_4		KP_4		Left
keycode 83 = guillemotright  KP_4		KP_4		guillemotright
keycode 84 = asciitilde    KP_5   	KP_5		asciitilde
!keycode 84 = Begin		KP_5   	KP_5		F7
!keycode 84 = Meta_R		KP_5   	KP_5		F7
keycode 85 = guillemotleft	KP_6		KP_6		guillemotleft
!keycode 85 = Right	 	KP_6		KP_6		Right
keycode 86 = KP_Add      equal		KP_Add		KP_Add
!keycode 87 = End		KP_1		KP_1		End
keycode 87 = bracketleft	KP_1		KP_1		End
!keycode 88 = Down		KP_2		KP_2		Down
keycode 88 = at		KP_2		KP_2		Down
!keycode 89 = Next		KP_3		KP_3		Next
keycode 89 = bracketright	KP_3		KP_3		Next 
keycode 90 = Insert		KP_0		KP_0		Insert
!keycode 90 = parenleft     KP_0		KP_0		Insert 
keycode 91 = Delete		KP_Decimal 	KP_Decimal 	Delete 
!keycode 91 = parenright    KP_Decimal 	KP_Decimal 	Delete
!keycode 92 =			0x1007ff00
keycode 93 =
keycode 94 = less		greater		bar		backslash
keycode 95 = F11
keycode 96 = F12
keycode 97 = Home
keycode 98 = Up
keycode 99 = Prior
keycode 100 = Left
keycode 101 = Begin
keycode 102 = Right
keycode 103 = End
keycode 104 = Down
keycode 105 = Next
!keycode 106 = Insert
keycode 106 = Escape
keycode 107 = Delete
keycode 108 = KP_Enter
keycode 109 = Control_R
keycode 110 = Caps_Lock
!keycode 110 = Pause
keycode 111 = grave		acute		asciitilde	asciicircum
!keycode 111 = Print
keycode 112 = KP_Divide		KP_Divide	backslash	backslash
keycode 113 = Mode_switch
!keycode 113 = AltGr
keycode 114 = Break
keycode 115 = slash		braceleft	bracketleft	asciitilde
!keycode 115 = vaenster win95
keycode 116 = backslash		braceright	bracketright	asciicircum
!keycode 116 = hoeger win95
keycode 117 = Escape
!keycode 117 = win95 startlista


! Override some of the above settings to make the
! "feel" of the keyboard more comfortable (IMHO)

! Set Control_L to Caps_Lock
! Set Caps_Lock to Control_L

keycode 37 = Control_L
!keycode 66 = Control_L
keycode 110 = Caps_Lock
keycode 117 = Escape
!keycode 9 = Caps_Lock
clear Lock
clear Control
add Lock = Caps_Lock
add Control = Control_L Control_R

! Set backspace (left arrow) to delete
! (Backspace is still available via C-h.)

! keycode 22 = Delete

! Move Escape "closer" to the left hand

! keycode 9 = section onehalf
! keycode 49 = Escape

Om man använder KDE, kan det hända att den .Xmodmap, man har i sin hemkatalog, inte utan vidare blir aktiv i KDE. Man märker det t.ex. genom att man inte på vanligt vis kommer åt »snabel-a« @ genom att trycka ner AltGr och slå an 2. Då kan man aktivera sin .Xmodmap genom att öppna ett terminalfönster och köra kommandot


xmodmap .Xmodmap

KDE-användare kan själva få komma på, hur de skall få KDE att icke lägga sig i tecken- och tangentttillordningen — om de vill. Annars finnes en gammal beprövad fönsterhanterare vid namn fvwm, som inte konstrar med tangentbordet och inte tynger ner datorn för övrigt (ingår i Slackware sedan många år och kan väljas med xwmconfig, om den är installerad).

Tangentbordslayouterna för XKB ligger annars numera under /etc/X11/xkb/symbols . Om man använder XKB i stället för xmodmap (såsom tydligen XFree86 vill ha det), får man således utgå ifrån t.ex. den svenska layouten i /etc/X11/xkb/symbols/se och ändra den, om man inte är nöjd med den. Emellertid går det alldeles utmärkt att fortsätta använda xmodmap och ladda olika egna .Xmodmap från tid till annan efter smak och behov.

Emellertid kan man i en sådan egen .Xmodmap ibland behöva skriva in några keysyms från XKB-filerna, t.ex. om man ibland vill kunna skriva in ryska bokstäver eller andra ickelatinska tecken i sökrutorna i Mozilla, när man besöker någon söktjänst på nätet. Det är i alla fall bekvämare att använda xmodmap än XKB, ty XKB följer landsinställningen (locale), så att XKB därmed är mer uppstyrt och mindre smidigt än xmodmap.

Om man vill, att alla användare skall ha en förvald Xmodmap, även om de inte har en egen, så lägger man den såsom /etc/X11/xinit/.Xmodmap . Det kan vara nyttigt att ha en sådan för att t.ex. tangenten backspace skall bete sig på förväntat sätt (radera bakåt) för alla användare, även om de inte har skaffat sig en egen ~/.Xmodmap och laddat den.


/etc/XF86Config eller /etc/X11/XF86Config

I inställningsfilen /etc/XF86Config (Slackware 7.1 och tidigare med XFree86 3.x) eller /etc/X11/XF86Config (Slackware 8.0 och senare med XFree86 4.x) bör man ha följande inställningar, om man har valt svenskt eller finskt tangentbord vid körning av xf86config:
# To set the LeftAlt to Meta, RightAlt key to ModeShift, 
# RightCtl key to Compose, and ScrollLock key to ModeLock:

  LeftAlt   Meta
  RightAlt  ModeShift
#  RightCtl  Compose
  ScrollLock ModeLock

# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.

#  XkbDisable
och
# These are the default XKB settings for XFree86
#  XkbRules  "xfree86"
  XkbModel  "pc102"
  XkbLayout  "se"
#  XkbVariant ""
#  XkbOptions ""

  Xkbkeycodes "xfree86"
  XkbTypes  "default"
  XkbCompat  "default"
#  XkbSymbols "en_US(pc102euro)+se"
  XkbGeometry "pc"


Svenskt tangentbord på Macbook med Slackware

Vi har i tur och ordning provat Zenwalk 6.0 (32-bit) och Slackware64 13.1 (64-bit) på en Macbook ifrån år 2008. Bägge distributionerna fungerar utmärkt på denna maskin. I alla händelser är de både använd- och njutbarare än det operativsystem, som följer med maskinerna. Man kan förstås säga mycket mer gott om MacOSX än om det på PC-datorer vanligast förinstallerade operativsystemet. Likväl står man inte ut mer än ett år med enbart MacOSX i en Macbook, om man vet, att man kan installera Zenwalk eller Slackware på samma dator. Man behåller i så fall lämpligen MacOSX på en mindre del av hårddisken och installerar Slackware på resten. MacOSX kan vara bra att ha till vissa program (t.ex. för laddning av kontantsurfstickor, som går att använda i Slackware/Zenwalk också men saknar linuxprogramvara för laddning med pengar).

Vi har för närvarande (år 2010) en 640GB-disk med MacOSX Leopard på 128 GB och Slackware64 13.1 på resten av hårddisken. Hur man installerar mer än ett OS på en Macbook kan man läsa om på andra ställen (sök själv!). Det är t.ex. lämpligt att använda rEFIt. Denna vita Macbook ifrån år 2008 har grafik- och ljudkretsar av fabrikat Intel. Andra macböcker med liknande utseende kan ha annan maskinvara inuti. Det nedan följande exemplet på xorg.conf är just därför blott ett exempel, som man behöver redigera, om man har annan maskinvara. Har man annan maskinvara, kör man lämpligen xorgsetup först, så att man får föra in lämpliga ändringar i denna, vilka man hämtar ifrån vårt exempel längre ner. När man har en sådan xorg.conf, som man har konstaterat fungera bra med Macbook, lägger man vår .Xmodmap i sin hemkatalog och kör xmodmap .Xmodmap.

Nuförtiden är det egentligen tänkt, att man inte skall behöva använda någon .Xmodmap utan göra lämpliga inställningar för tangentbordet i xorg.conf enbart ange tangentbord i xorg.conf. På Macbook ger det inte helt önskat resultat. Ändringarna i xorg.conf ger bokstäver på rätt tangenter, högra fornminnestangenten (appletangenten närmast mellanslag) blir AltGr; men funktionstangenterna F1-F10 fungerar endast vid samtidig tryckning på tangenten Fn och man har ingen Ctrl till höger liksom ej heller Home, End, PgUp eller PgDn. Vårt förslag till svenskt tangentbord för Slackware/xorg på en Macbook ger följande fördelar genom ändringar av xorg.conf och .Xmodmap:

Gör alltså så här:

 1. Om maskinvaran är likadan som vår, använd vår xorg.conf. Om inte, kör xorgsetup och redigera den nya xorg.conf med ledning av vårt exempel nedan.
 2. Starta X och prova, att det fungerar med svenskt tangentbord i en terminal t.ex.
 3. Placera vårt exempel på .Xmodmap i den egna hemkatalogen och kör xmodmap .Xmodmap i en terminal. Kontrollera, att tangenterna fungerar på avsett vis.
 4. Om man kör Xfce, kan man behöva lägga in laddning av .Xmodmap i startalternativen för Xfce. För det ändamålet kan man skapa filen xmodmap.sh med nedan följande innehåll och placera den i /usr/local/bin/, sedan den gjorts körbar med chmod +x xmodmap.sh:
  #!/bin/bash
  # Ladda användarens tangentbord 
  #
  xmodmap ~/.Xmodmap
  
 5. I inställningarna för Xfce väljer man »Session and Startup« samt fliken »Application Autostart« (eller motsvarande på svenska, om man redan har valt det). Man trycker på knappen +Add och anger, att man skall lägga xmodmap.sh till autostart.

Några ändringar i xorg.conf för svenskt tangentbord i Slackware64 på Macbook

Hela filen xorg.conf följer längre ner, men vi skall peka på de viktiga tilläggen, för att svenskt tangentbord skall fungera på Macbook. Först kör man xorgsetup. Med den xorg.conf, som skapas av xorgsetup, får man ett mer eller mindre fungerande amerikanskt tangentbord, men alla tangenter fungerar inte. Vi lägger till en del.

Här följer vår fungerande xorg.conf för Macbook med intelgrafik (vi har rensat bort en hel del, som i alla fall är bortkommenterat med brädgårdstecken):

# **********************************************************************
# Module section -- this section is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
# **********************************************************************
#
Section "Module"

# This loads the DBE extension module.

  Load    "dbe" 	# Double buffer extension

# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
  SubSection "extmod"
   Option  "omit xfree86-dga"  # don't initialise the DGA extension
  EndSubSection

# This loads the font modules
  Load    "type1"
  Load    "freetype"
  #Load    "speedo"

# This loads the GLX module
  Load    "glx"
  Load    "dri2"
  Load    "dri"
EndSection

Section "Extensions"
  Option "Composite" "enable"
EndSection

# **********************************************************************
# Files section. This allows default font and rgb paths to be set
# **********************************************************************

Section "Files"

# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
# 
# If you don't have a floating point coprocessor and emacs, Mosaic or other
# programs take long to start up, try moving the Type1 and Speedo directory
# to the end of this list (or comment them out).
# 
  FontPath "/usr/lib64/xorg/modules"
  FontPath  "/usr/share/fonts/local/"
  FontPath  "/usr/share/fonts/misc/"
  FontPath  "/usr/share/fonts/OTF/"
  FontPath  "/usr/share/fonts/TTF/"
  FontPath  "/usr/share/fonts/Type1/"
  FontPath  "/usr/share/fonts/CID/"
  FontPath  "/usr/share/fonts/Speedo/"
  FontPath  "/usr/share/fonts/75dpi/:unscaled"
  FontPath  "/usr/share/fonts/100dpi/:unscaled"
  FontPath  "/usr/share/fonts/75dpi/"
  FontPath  "/usr/share/fonts/100dpi/"
  FontPath  "/usr/share/fonts/cyrillic/"

# ModulePath can be used to set a search path for the X server modules.
# The default path is shown here.

#  ModulePath "/usr/lib/xorg/modules"

EndSection

# **********************************************************************
# Server flags section.
# **********************************************************************

Section "ServerFlags"
  Option "AutoEnableDevices" "false"
  Option "AutoAddDevices"  "false"
  Option "AllowEmptyInput"  "false"
  Option "DontZap"      "off"
EndSection

# **********************************************************************
# Input devices
# **********************************************************************

# **********************************************************************
# Core keyboard's InputDevice section
# **********************************************************************

Section "InputDevice"
  Identifier	"Keyboard0"
  Driver	"kbd"
  Option   "CoreKeyboard"
# For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard").
# When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
# uncomment the following line.

# These are the default XKB settings for X.Org
#
  Option   "XkbRules"   "xorg"
  Option   "XkbModel"   "pc105"
  Option   "XkbLayout"   "fi"
  Option   "XkbVariant"  "mac"
EndSection


# **********************************************************************
# Core Pointer's InputDevice section
# **********************************************************************

Section "InputDevice"
# Identifier and driver
  Identifier	"Mouse0"
  Driver	"mouse"

# The available mouse protocols types that you can set below are:
#  Auto BusMouse GlidePoint GlidePointPS/2 IntelliMouse IMPS/2
#  Logitech Microsoft MMHitTab MMSeries Mouseman MouseManPlusPS/2
#  MouseSystems NetMousePS/2 NetScrollPS/2 OSMouse PS/2 SysMouse
#  ThinkingMouse ThinkingMousePS/2 Xqueue
  Option "Protocol"  "auto"

# The mouse device. The device is normally set to /dev/mouse,
# which is usually a symbolic link to the real device.
  Option "Device"   "/dev/input/mice"
  Option "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection

# **********************************************************************
# Monitor section
# **********************************************************************

# Any number of monitor sections may be present

Section "Monitor"
  Identifier "Monitor0"
  VendorName "Monitor Vendor"
  ModelName  "Monotor Model"
EndSection

# **********************************************************************
# Graphics device section
# **********************************************************************

# Any number of graphics device sections may be present

Section "Device"
  Identifier "Card0"
  Driver   "intel"
  VendorName "Unknown Vendor"
  BoardName  "Unknown Board"
  BusID    "PCI:0:2:0"
  #VideoRam  4096
  # Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection

# **********************************************************************
# Screen sections
# **********************************************************************

# Any number of screen sections may be present. Each describes
# the configuration of a single screen. A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
  Identifier "Screen 0"
  Device   "Card0"
  Monitor   "Monitor0"

# If your card can handle it, a higher default color depth (like 24 or 32)
# is highly recommended.

  DefaultDepth 24

# "1024x768" is also a conservative usable default resolution. If you
# have a better monitor, feel free to try resolutions such as
# "1152x864", "1280x1024", "1600x1200", and "1800x1400" (or whatever your
# card/monitor can produce)

  Subsection "Display"
    Viewport  0 0
    Depth    1
  EndSubsection
  Subsection "Display"
    Viewport  0 0
    Depth    4
  EndSubsection
  Subsection "Display"
    Viewport  0 0
    Depth    8
  EndSubsection
  Subsection "Display"
    Viewport  0 0
    Depth    15
  EndSubsection
  Subsection "Display"
    Viewport  0 0
    Depth    16
  EndSubsection
  Subsection "Display"
    Viewport  0 0
    Depth    24
  EndSubsection
  Subsection "Display"
    Viewport  0 0
    Depth    32
  EndSubsection

EndSection

# **********************************************************************
# ServerLayout sections.
# **********************************************************************

# Any number of ServerLayout sections may be present. Each describes
# the way multiple screens are organised. A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option. In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.

Section "ServerLayout"

# The Identifier line must be present
  Identifier "X.org Configured"

# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens. The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen. In this example, screen 2 is located to the
# right of screen 1.

  Screen "Screen 0" 0 0

# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used. Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".

  InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
  InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"

EndSection


Här följer vår fungerande .Xmodmap för Macbook:

! Xmodmap.sw: Swedish keyboard setup for IBM PC

! AltGr selects the modifier map 1 (mod1)
! Alt  prepends an ESC to each pressed key (two characters sent)

clear Shift
clear Lock
clear Control
clear mod1
clear mod2
clear mod3
clear mod4
clear mod5
!keysym Alt_R = Alt_L
add Lock = Caps_Lock
add Control = Control_L Control_R
add Shift = Shift_L Shift_R
add mod1 = Alt_L
add mod5 = Mode_switch

! Keysyms suitable for a swedish keyboard (Ändrad av Erik Jonsson)
! Ändrad för Macbook av Erik Jonsson, senast 29.11.2010

keycode  8 =
!keycode  9 = Escape
keycode 9 = backslash		slash      braceleft	braceright
keycode 10 = 1			exclam		paragraph    onesuperior
keycode 11 = 2			quotedbl	at		twosuperior
keycode 12 = 3			numbersign	sterling	threesuperior
keycode 13 = 4			currency	dollar		cent
keycode 14 = 5			percent		parenleft	guillemotright
keycode 15 = 6			ampersand	parenright	guillemotleft
keycode 16 = 7			slash		braceleft	greater
keycode 17 = 8			parenleft	bracketleft	less
keycode 18 = 9			parenright	bracketright	brokenbar
keycode 19 = 0			equal		braceright	bar
keycode 20 = plus		question	backslash	plusminus
keycode 21 = dead_acute	dead_grave   acute      grave
keycode 22 = BackSpace
keycode 23 = Tab
keycode 24 = q			Q		agrave
keycode 25 = w			W		ediaeresis
keycode 26 = e			E		ecircumflex
keycode 27 = r			R		registered	copyright
keycode 28 = t			T		thorn
keycode 29 = y			Y		yacute
keycode 30 = u			U		udiaeresis
keycode 31 = i			I		iacute
keycode 32 = o			O		ocircumflex
keycode 33 = p			P    	bracketleft	braceleft
keycode 34 = aring		Aring		bracketright	braceright
keycode 35 = dead_diaeresis	dead_circumflex	dead_tilde
keycode 36 = Return
keycode 37 = Control_L
keycode 38 = a			A		exclamdown   acircumflex
keycode 39 = s			S		ssharp		asciicircum
keycode 40 = d			D		eth
keycode 41 = f			F		ordfeminine	masculine
keycode 42 = g			G		degree		asciitilde
keycode 43 = h			H		eacute		
keycode 44 = j			J		egrave
keycode 45 = k			K		ograve
keycode 46 = l			L		oacute
keycode 47 = odiaeresis	Odiaeresis	oslash
keycode 48 = adiaeresis	Adiaeresis	ae		
!keycode 49 = section		onehalf     onequarter	threequarters
keycode 49 = backslash		onehalf     onequarter	threequarters
keycode 50 = Shift_L
keycode 51 = apostrophe	asterisk	grave		asciitilde
keycode 52 = z			Z		questiondown  diaeresis
keycode 53 = x			X		multiply	division
keycode 54 = c			C		ccedilla	Ccedilla
keycode 55 = v			V		ucircumflex
keycode 56 = b			B		notsign     aacute
keycode 57 = n			N		ntilde     Ntilde
keycode 58 = m			M		mu
keycode 59 = comma		semicolon	less		grave	
keycode 60 = period		colon		greater		acute
keycode 61 = minus		underscore	hyphen		macron
keycode 62 = Shift_R
keycode 63 = KP_Multiply	KP_Multiply	KP_Divide	KP_Divide
keycode 64 = Alt_L
keycode 65 = space
keycode 66 = Escape
!keycode 66 = Control_L		XF86ModeLock
keycode 101 = F1        F11
keycode 212 = F2        F12
keycode 139 = F3        F13
keycode 173 = F4        F14
keycode 216 = F5        F15
keycode 217 = F6        F16
keycode 144 = F7        F17
keycode 162 = F8        F18
keycode 153 = F9        F19      Delete
keycode 160 = F10        F20      Insert
!keycode 67 = F1        F11
!keycode 68 = F2        F12
!keycode 69 = F3        F13
!keycode 70 = F4        F14
!keycode 71 = F5        F15
!keycode 72 = F6        F16
!keycode 73 = F7        F17
!keycode 74 = F8        F18
!keycode 75 = F9        F19
!keycode 76 = F10        F20
keycode 67 = XF86MonBrightnessDown
keycode 68 = XF86MonBrightnessUp
keycode 69 = Prior
keycode 70 = Next
keycode 71 = Home
keycode 72 = End
keycode 73 = XF86AudioPrev
keycode 74 = XF86AudioPlay
keycode 75 = XF86AudioNext
keycode 76 = XF86AudioMute
keycode 95 = XF86AudioLowerVolume
keycode 96 = XF86AudioRaiseVolume
keycode 204 = XF86Eject
keycode 77 = Num_Lock     
keycode 78 = Scroll_Lock
!keycode 79 = Home		KP_7		KP_7		Home
keycode 79 = braceleft     KP_7		KP_7		braceleft
!keycode 80 = Up		KP_8		KP_8		Up
keycode 80 = backslash		KP_8		KP_9      backslash
!keycode 81 = Prior		KP_9		KP_9		Prior
keycode 81 = braceright    KP_9		KP_9		Prior
keycode 82 = KP_Subtract	KP_Subtract	KP_Add		KP_Add
!keycode 83 = Left		KP_4		KP_4		Left
keycode 83 = guillemotright  KP_4		KP_4		guillemotright
keycode 84 = asciitilde    KP_5   	KP_5		asciitilde
!keycode 84 = Begin		KP_5   	KP_5		F7
!keycode 84 = Meta_R		KP_5   	KP_5		F7
keycode 85 = guillemotleft	KP_6		KP_6		guillemotleft
!keycode 85 = Right	 	KP_6		KP_6		Right
keycode 86 = KP_Add      equal		KP_Add		KP_Add
!keycode 87 = End		KP_1		KP_1		End
keycode 87 = bracketleft	KP_1		KP_1		End
!keycode 88 = Down		KP_2		KP_2		Down
keycode 88 = at		KP_2		KP_2		Down
!keycode 89 = Next		KP_3		KP_3		Next
keycode 89 = bracketright	KP_3		KP_3		Next 
keycode 90 = Insert		KP_0		KP_0		Insert
!keycode 90 = parenleft     KP_0		KP_0		Insert 
keycode 91 = Delete		KP_Decimal 	KP_Decimal 	Delete 
!keycode 91 = parenright    KP_Decimal 	KP_Decimal 	Delete
!keycode 92 =			0x1007ff00
keycode 93 =
keycode 94 = less		greater	    backslash    section
keycode 97 = Home
keycode 98 = Up
keycode 99 = Prior
keycode 100 = Left
keycode 101 = Begin
keycode 102 = Right
keycode 103 = End
keycode 104 = Down
keycode 105 = Next
!keycode 106 = Insert
keycode 106 = Escape
keycode 107 = Delete
keycode 108 = KP_Enter
keycode 109 = Control_R
keycode 110 = Caps_Lock
!keycode 110 = Pause
keycode 111 = grave		acute		asciitilde	asciicircum
!keycode 111 = Print
keycode 112 = KP_Divide		KP_Divide	backslash	backslash
keycode 113 = Control_R
!keycode 113 = AltGr Control_R
keycode 114 = Break
!keycode 115 = slash  backslash    bracketleft  bracketright
keycode 115 = Prior   slash      backslash
!keycode 115 = vaenster win95
keycode 116 = Mode_switch
!keycode 116 = hoeger win95
keycode 117 = Control_R
!keycode 117 = Escape
!keycode 117 = win95 startlista


! Override some of the above settings to make the
! "feel" of the keyboard more comfortable (IMHO)

! Set Control_L to Caps_Lock
! Set Caps_Lock to Control_L

!keycode 37 = Control_L
!keycode 66 = Control_L
keycode 110 = Caps_Lock
keycode 117 = Escape
!keycode 9 = Caps_Lock
!clear Lock
!clear Control

! Set backspace (left arrow) to delete
! (Backspace is still available via C-h.)

! keycode 22 = Delete

! Move Escape "closer" to the left hand

! keycode 9 = section onehalf
! keycode 49 = Escape

En inställningsfil default.el (eller ~/.emacs.el) till Emacs för vanligt bruk (svensk text m.m.) finns för resten här.

Handboken Grundkunskap i Slackware Linux finns beredd för utskrift i PDF-filen slwhbk.pdf (c:a 2.3 MB). MÄRK! I PDF-filen eller för övrigt i handboken ingår ej texten i denna fil (svenska.html).


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:


Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).