free web hosting | website hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

»Detta föråldrade system för fostran har ställt och ställer sig som mål framför allt och företrädesvis att för samhället förbereda kvalificerade men fördummade deltagare i produktionsprocessen. Detta system är ointresserat av alla den mänskliga hjärnans övriga potentialer, och därför förblir människan utanför produktionsprocessen psykologiskt sett övervägande en grottmänniska, en Ouppfostrad Människa. Uraktlåtenheten att tillvarataga dessa potentialer får till följd en individens oförmåga att varsebliva vår sammansatta värld i alla dess motsägelser, en oförmåga att förknippa psykologiskt oförenliga begrepp och fenomen, en oförmåga att erhålla tillfredsställelse ur iakttagandet av samband och lagbundenheter, ifall dessa icke berör omedelbar tillfredsställelse av de allra primitivaste sociala instinkter. Med andra ord, detta uppfostringssystem utvecklar i människan praktiskt taget inte alls den rena föreställningsförmågan, fantasin — och som omedelbar följd därav ej heller sinnet för humor.«.

www.geocities.com/generaldepoten/trt/Tidsaalderns_rovgiriga_ting-node11.html


Elfte kapitlet.

(Om somliga bokstäver visas felaktigt på denna sida — t.ex. som frågetecken, kan det hjälpa att ladda om — uppdatera — sidan.)

Denna översättning ifrån ryskan till mer eller mindre skånsk svenska är utförd av Erik Jonsson efter berättelsen »Chistjnyje vjestji vjeka«. av A. Strugatskij och B. Strugatskij.
Uppgifterna om författarnas och översättarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: nästa ändringsdatum.
Äldre versioner bör förstöras.
Senast ändrad 2.2.2004 (den andre februari tvåtusenfyra)

Hela berättelsen finns här även beredd för utskrift i PDF-filen tiro.pdf att läsa i Acrobat Reader samt den komprimerade postscriptfilen tiro.ps.gz att packa upp med gzip och läsa i Ghostview, GV eller GSView, som kan hämtas på ftp.sunet.se.

Ryska texten finns att hämta från Maksim Mosjkovs bibliotek.

Ser bra ut i vilken vävläsare som helst.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).


Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).