När de fascistiska inkräktarna företog överfallet på vårt land, räknade de med att det sovjetiska samhälls- och statsskicket skulle visa sig lida av inre svaghet och att sovjethemmafronten inte skull hålla. Men kriget vederlade som bekant dessa beräkningar. Kamrat Stalins historiska förklaring, att vårt lands front och uppland på grund av deras homogenitet och inre enhet i händelse av krig kommer att vara starkare än något annat lands, bekräftades helt och fullt.
free web hosting | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

generaldepoten/vb52/19pk1952-node12.html

Den fortsatta konsolideringen av det sovjetiska samhälls- och statsskicket.

Under den period som gått sedan den 18:e partikongressen har vår Sovjetstat fortsatt att växa, utvecklas och stärkas.

Vår stats ekonomiska grundval — den socialistiska äganderätten till produktionsmedlen — har växt och stärkts. Under denna tid har det vänskapliga samarbetet mellan arbetarna, bönderna och de intellektuella, som bildar det socialistiska sovjetsamhället, ännu mer stärkts.

Erfarenheterna från kriget har visat, att vårt samhälls- och statssystem, trots de oerhörda svårigheterna hävdat sig som det mest stabila, livsdugliga och hållfasta system i världen. Det socialistiska sovjetsystemets oövervinnliga styrka får sin förklaring i att det är ett sant folksystem, som skapats av folket självt, åtnjuter folkets mäktiga stöd och tryggar ett uppsving av folkets alla materiella och andliga krafter.

Personer, som är fiender till marxismen och vulgariserar den, har predikat den för vår sak mycket skadliga teorin att Sovjetstaten skulle försvagas och dö bort i den kapitalistiska omgivningen. Partiet krossade och avvisade denna ruttna teori samt framförde och motiverade den satsen att då den socialistiska revolutionen segrat i ett land, medan kapitalismen härskar i de flesta andra länder, bör den segerrika revolutionens land inte försvaga utan på allt sätt stärka sin stat, att staten kommer att bibehållas även under kommunismen, ifall den kapitalistiska omgivningen kvarstår. Vi skulle inte ha de framgångar i vårt fredliga uppbygge som vi nu är stolta över, om vi hade låtit vår stat försvagas. Vi skulle ha stått försvarslösa mot fienderna och inför faran av militärt nederlag, om vi inte hade stärkt vår stat, vår armé, våra straff- och säkerhetsorgan. Partiet har förvandlat Sovjetlandet till socialismens säkra fäste därför att det på allt sätt stärkt och fortsätter att stärka den socialistiska staten. (Stormande applåder.)

När de fascistiska inkräktarna företog överfallet på vårt land, räknade de med att det sovjetiska samhälls- och statsskicket skulle visa sig lida av inre svaghet och att sovjethemmafronten inte skull hålla. Men kriget vederlade som bekant dessa beräkningar. Kamrat Stalins historiska förklaring, att vårt lands front och uppland på grund av deras homogenitet och inre enhet i händelse av krig kommer att vara starkare än något annat lands, bekräftades helt och fullt. Under kriget blev sovjetmaktens stridskrafter och hemmafront ännu starkare. Sovjetmänniskornas oegennyttiga arbete bakom fronten och Sovjetarméns och Örlogsflottans heroiska kamp vid fronten har gått till historien som folkets oförlikneliga bragd för fosterlandets försvar. Vår armé och flotta organiserades, stärktes och kämpade under kamrat Stalins direkta ledning. (Stormande, långvariga applåder.) Kamrat Stalin, vår geniale härförare och organisatören av sovjetfolkets historiska segrar i Stora fosterländska kriget, har skapat den avancerade sovjetiska krigsvetenskapen och rustat vår armé med konsten att besegra fienden. Vårt folk håller av sin armé och sin flotta och ägnar dem ständig omsorg och uppmärksamhet. Sovjetunionens stridskrafter har varit, är och förblir ett pålitligt bålverk för vårt fosterlands säkerhet. (Stormande, långvariga applåder.)

Stora fosterländska kriget och de följande åren av fredlig utveckling har än en gång visat att det under partiets ledning skapade sovjetiska samhällsskicket är den bästa formen för samhällets organisering, att det sovjetiska statsskicket är mönstret för en mångnationell stat. Många fiender och vedersakare från det borgerliga lägret har ideligen upprepat att den mångnationella sovjetstaten inte är hållbar, de har hoppats på splittring mellan folken i SSSR och förutspått ett oundvikligt sammanbrott för Sovjetunionen. De har bedömt vår stat efter sina borgerliga länder, vars utmärkande drag är nationella motsättningar och tvedräkt. Socialismens fiender kan inte fatta, att den stora Oktoberrevolutionen och de socialistiska omvandlingarna knutit samman alla folk i vårt land med fasta vänskapsband på den fullständiga likställighetens grundval. (Applåder.) Vårt parti, som orubbligt genomför Lenins och Stalins nationalitetspolitik, har befäst den mångnationella sovjetstaten och utvecklat vänskapen och det ömsesidiga samarbetet mellan folken i Sovjetunionen; det har på allt sätt understött, tryggat och sporrat uppblomstringen av folkens nationella kultur i vårt land och fört en oförsonlig kamp mot alla slags nationalistiska element. Det sovjetiska statsskicket, som har bestått krigets svåra prövningar och för hela världen blivit ett föredöme ifråga om verklig likställighet och samdräkt mellan nationerna, demonstrerar de lenin-stalinska idéernas stora triumf i den nationella frågan. (Långvariga applåder.) Vårt parti vårdar och kommer även framdeles att vårda enheten och vänskapen mellan SSSR:s folk som sin ögonsten; vårt parti har befäst och kommer även framdeles att befästa den mångnationella Sovjetstaten. (Stormande applåder.)

Under den gångna kongressperioden har nya folk anslutit sig till sovjetfamiljen. Litauiska, Moldaviska, Lettiska och Estniska socialistiska sovjetrepublikerna har bildats. Hela det ukrainska folket har återförenats i en enhetlig stat. Beloryssland har samlat hela det beloryska folket inom en enhetlig familj. I nordväst har vi nya gränser, som är rättvisare och bättre motsvarar de intressen, som är förknippade med landets försvar. I Fjärran östern har Sovjetunionen återtagit de tidigare från Ryssland lösryckta södra Sachalin och Kurilerna. Sovjetunionens statsgränser motsvarar nu bäst våra folks historiskt uppkomna utvecklingsbetingelser. (Applåder.)

Med hjälp från folken i broderrepublikerna har de nya unionsrepublikerna på kort tid inte bara skridit långt framåt ifråga om industrialiseringen utan också förverkligat småbondebrukens överförande till socialismens väg, de har fullbordat kollektiviseringen och utvecklar framgångsrikt det socialistiska lantbruket.

Under efterkrigstiden har vår stats huvudfunktion — det ekonomiskt-organisatoriska och kulturellt-uppfostrande arbetets funktion — ytterligare utvecklats och effektiviserats. Det socialistiska uppbyggets stora uppsving samt uppgiften att ytterligare närma parti- och sovjetledningen till distriktet, staden och landsbygden gjorde det nödvändigt att införa en rad ändringar i vår stats administrativt-territoriella indelning, nämligen att bilda nya områden, kretsar och distrikt. Folkhushållningens tillväxt krävde nya ändringar i organisationsformerna för den statliga ledningen av olika industrigrenar, lantbruket och andra folkhushållningsgrenar. Detta återspeglades i uppdelningen av den statliga ledningens centralorgan i mindre enheter och i bildandet av nya sådana organ.

Av största betydelse för vår stats befästande var det konsekventa genomförandet av den socialistiska demokratismens principer, vilka ligger till grund för den stalinska författningen. Valen till Sovjetunionens Högsta sovjet, till Högsta sovjeten i unionsrepublikerna och i de autonoma republikerna samt till deputerade i de lokala sovjeterna har ägt rum två gånger under efterkrigstiden. Valen ägde rum under stor politisk livaktighet och var ett nytt uttryck för vårt folks enhet och dess gränslösa förtroende för vårt kommunistiska parti och sovjetregeringen. (Stormande applåder.)

* * *

Partiets uppgifter på inrikespolitikens område är följande:

  1. att även i framtiden oavbrutet stärka vår stats ekonomiska makt, varvid sovjetfolkets fredliga arbete måste organiseras och inriktas på uppfyllande och överträffande av de stora uppgifterna i femte femårsplanen för SSSR:s utveckling, denna viktiga etapp i övergången från socialismen till kommunismen;
  2. att förverkliga ett ytterligare uppsving för industrin och transportväsendet; att i industrin, byggnadsverksamheten och transportväsendet i bredare omfattning införa vetenskapens och teknikens nyaste landvinningar, allsidigt höja arbetsproduktiviteten, stärka disciplinen vid uppfyllandet av de statliga planerna samt säkra en hög produktionskvalitet; att oavlåtligt sänka produktionens självkostnader, vilket utgör grundvalen för en systematisk sänkning av parti- och detaljpriserna på alla varor;
  3. att förverkliga ett ytterligare uppsving av lantbruket för att på kort tid i vårt land skapa överflöd av livsmedel för befolkningen och råvaror för den lätta industrin; att trygga ett ovillkorligt uppfyllande av huvuduppgiften inom lantbruket — ett allsidigt höjande av skördeavkastningen för alla odlade växter och en ökning av kreatursbeståndet, varvid samtidigt dess avkastning stegras, en ökning av brutto- och varuproduktionen inom jordbruket och boskapsskötseln; att förbättra maskin- och traktorstationernas och statsjordbrukens arbete; att höja kollektivböndernas arbetsproduktivitet, ytterligare befästa kollektivbrukens samhälleliga hushållning och öka deras rikedom samt på denna grundval säkra en ytterligare höjning av kollektivböndernas materiella välstånd;
  4. att förverkliga en sträng sparsamhetsregim inom folkhushållningens alla grenar och alla förvaltningslänkar;
  5. att vidareutveckla den avancerade sovjetvetenskapen med uppgift att bli den främsta i världen (applåder); att inrikta vetenskapsmännens bemödanden på en snabbare lösning av vetenskapliga problem rörande utnyttjandet av vårt lands stora naturrikedomar; att befästa vetenskapens och produktionens nyskapande samarbete med sikte på att detta samarbete berikar vetenskapen med praktikens rön och hjälper praktikens män att snabbare lösa de uppgifter som föreligger dem;
  6. att på alla sätt utveckla det skapande initiativet hos vårt fosterlands arbetande människor, och på ännu bredare front utveckla den socialistiska tävlan, outtröttligt sörja för att allt flera positiva föredömen för arbetets organisering på nytt sätt framträder på det socialistiska uppbyggets alla avsnitt och bland de arbetande massorna energiskt sprida dessa föredömen, så att man vid arbetsfronten i allt större omfattning rättar sig efter vårt samhälles föregångsmän;
  7. att ytterligare höja vårt folks materiella välstånd, oavlåtligt öka arbetarnas och de anställdas reallön, förbättra de arbetandes bostadsförhållanden och på allt sätt främja ökningen av böndernas inkomster; att utveckla sovjetkulturen, förbättra folkupplysningen och hälsovården samt outtröttligt dra försorg om sovjetlitteraturens och konstens fortsatta utvecklingen;
  8. att allsidigt befästa vårt samhälls- och vårt statsskick; att ytterligare utveckla sovjetmänniskornas politiska aktivitet och patriotism samt befästa folkens vänskap och den moraliska och politiska enheten i vårt land;
  9. att vaksamt följa krigsanstiftarnas ränker; att på allt sätt stärka Sovjetarmén, Örlogsflottan och säkerhetsorganen. (Stormande applåder.)


[Nästa] [Opp] [Bakåt]
Vidare: Partiet. Oppåt: Sovjetunionens inre läge. Tillbaka: Den fortsatta höjningen av


G. Malenkov: SUKP(b):s centralkommittés verksamhetsberättelse vid 19:e partikongressen (5 oktober 1952).

Uppgiften om författarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläslig.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: senaste ändringsdatum. Äldre versioner bör förstöras.

Hela texten finns även i PDF-filen ckvb19k.pdf, som kan öppnas i GV, Xpdf eller Acrobat Reader och bättre lämpar sig för utskrift än denna sida.

Denna bok kan finnas i somliga offentliga bibliotek. Vill man ha reda på vilka, kan man söka i Libris.

Senast ändrad Mon Apr 16 22:30:09 CEST 2001


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats. Grundadt 1997.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).