Sovjetmänniskornas fredliga arbete avbröts genom det fascistiska Tysklands lömska överfall på SSSR. Det inträdde en svår period i Sovjetstatens historia — Stora fosterländska kriget. Under krigets förlopp uppvisade arbetarklassen, kollektivbönderna och de sovjetintellektuella såväl vid fronten som i upplandet en höggradig medvetenhet och hängivenhet för sitt fosterland.
free web hosting | free hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

generaldepoten/vb52/19pk1952-node5.html

Sovjetunionens inre läge.

Verksamhetsperioden karaktäriseras av en fortsatt konsolidering av Sovjetunionens inre läge, ett uppsving i hela folkhushållningen och i den socialistiska kulturen.

Under de två första åren efter 18:e partikongressen fortsatte vårt lands arbetande folk att framgångsrikt fullgöra den tredje femårsplanen och uppnådde ett ytterligare stärkande av Sovjetunionen. Under dessa år vanns nya framgångar i folkhushållningens utveckling.

Sovjetmänniskornas fredliga arbete avbröts genom det fascistiska Tysklands lömska överfall på SSSR. Det inträdde en svår period i Sovjetstatens historia — Stora fosterländska kriget. Under krigets förlopp uppvisade arbetarklassen, kollektivbönderna och de sovjetintellektuella såväl vid fronten som i upplandet en höggradig medvetenhet och hängivenhet för sitt fosterland.

Efter att ha slutat kriget med den historiska segern, inträdde Sovjetunionen i en ny, fredlig period av sin ekonomiska utveckling. På kort tid har Sovjetstaten med egna krafter och resurser utan hjälp utifrån åter byggt upp det av kriget förstörda näringslivet och vidareutvecklat det samt överträffat näringslivets prestationer från förkrigstiden.

Framgångarna vid industrins och lantbrukets återupprättande gjorde det möjligt att redan 1947 upphäva ransoneringen på livsmedel och industrivaror och att genomföra en penningreform. Dessa åtgärder samt de fem företagna prissänkningarna på livsmedel och industrivaror höjde sovjetrubelns köpkraft och tryggade en höjning av de arbetande massornas materiella välstånd. 1950 ställdes rubeln på guldbasis och växelkursen höjdes i förhållande till de utländska valutorna.

De framgångar, som uppnåddes vid näringslivets återupprättande och utveckling, möjliggjorde för Sovjetstaten att gripa sig an med det praktiska förverkligandet av nya viktiga folkhushållningsuppgifter, däribland sådana som byggandet av väldiga vattenkraftverk vid Volga och Dnjepr, anläggandet av stora trafik- och bevattningskanaler samt av fältskyddande skogsplanteringar på ett vidsträckt område av landet.

De historiska händelser som ägt rum under verksamhetsperioden har visat att det sovjetiska samhälls- och statsskicket inte bara är den bästa formen för organiseringen av landets ekonomiska och kulturella uppsving under det fredliga uppbyggets år, utan också är den bästa formen för mobilisering av folkets alla krafter för att slå tillbaka fienden i krigstid. Dessa händelser har också gett bevis på den väldiga tillväxten av de arbetandes politiska aktivitet, den fortsatta konsolideringen av den moraliska och politiska enheten hos det kring kommunistiska partiet fylkade sovjetfolket, den fortsatta konsolideringen av den broderliga samdräkten mellan folken i Sovjetunionen och utvecklingen av sovjetpatriotismen.

Vårt folk är fast beslutet att även i framtiden oegennyttigt arbeta för det socialistiska fosterlandets väl, att med heder uppfylla sin historiska uppgift att bygga det kommunistiska samhället. (Stormande, långvariga applåder.)
[Nästa] [Opp] [Bakåt]
Vidare: SSSR:s folkhushållnings fortsatta uppsving. Oppåt: SUKP(b):s Centralkommittés verksamhetsberättelse vid Tillbaka: Sovjetunionen i kampen för


G. Malenkov: SUKP(b):s centralkommittés verksamhetsberättelse vid 19:e partikongressen (5 oktober 1952).

Uppgiften om författarens namn får ej avlägsnas, utplånas eller eljest göras oläslig.
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: senaste ändringsdatum. Äldre versioner bör förstöras.

Hela texten finns även i PDF-filen ckvb19k.pdf, som kan öppnas i GV, Xpdf eller Acrobat Reader och bättre lämpar sig för utskrift än denna sida.

Denna bok kan finnas i somliga offentliga bibliotek. Vill man ha reda på vilka, kan man söka i Libris.

Senast ändrad Mon Apr 16 22:30:09 CEST 2001


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats. Grundadt 1997.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).