»Den elfte februari 1940. Enheter ur den heroiska 123:e skyttedivisionen bröt som de första igenom Mannerheimlinjen vid Summa.«
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
free web hosting | free hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Mannerheimlinjen

Nedan följer några bilder ur filmen Mannerheimlinjen (Leningrads journalfilmstudio 1940), som är sammanställd av på Karelska näset under vinterkriget upptagna journalfilmer. Förutom Mannerheimlinjens uppbyggnad kan man i filmen se bl.a. T-28 m.fl. stridsvagnar samt Tupolev SB och Polikarpov I-16 m.fl. flygmaskiner.

Se även spelfilmen För det sovjetiska fosterlandet (Kiimasjärvis erövring) om Toivo Antikainens räd till Repola och Kiimasjärvi år 1922.

Vidare --->        <--- Tillbaka

Bilder m.m. ur filmen «Mannerheimlinjen»

Bilder m.m. ur filmen «Mannerheimlinjen»

Bilder m.m. ur filmen «Mannerheimlinjen»

Vidare --->        <--- Tillbaka

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor:

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

1
00:00:00,000 --> 00:00:02,000
19112009

2
00:00:02,000 --> 00:00:12,000
Mannerheimlinjen

3
00:00:15,000 --> 00:00:39,000
Vid enheter ur Röda Armén och Röda Fanans
Östersjöflotta upptagna filmdokument
av striderna mot vitfinnarna.

4
00:00:39,000 --> 00:00:42,000


5
00:00:42,000 --> 00:00:48,000
Filmfotografer:
( ... )
Upptagningsgruppernas chefer:
A. Kuznetsov, M. Naginskij

6
00:00:59,000 --> 00:01:06,000
Filmplan och montage av filmregissörerna:
A. Bjeljajev, A. Varlamov,
N. Komarevtsev, V. Solovtsov

7
00:01:08,000 --> 00:01:17,000
Konsult:
Sovjetunionens Hjälte
brigadchefen A.F. Chrenov

8
00:01:17,000 --> 00:01:23,000
Text: B. Agapov
Sångtext: A. Gitovitj

9
00:01:23,000 --> 00:01:29,000
Musik, sånger och musikalisk gestaltning:
A. Astradantsev
Ljudtekniker: I. Volk, D. Ovsianikov

10
00:01:29,000 --> 00:01:35,000
Framställd av
Leningrads journalfilmstudio
år 1940

11
00:01:47,000 --> 00:01:53,000
Lenins stad. Den stora proletära
revolutionens vagga.

12
00:01:53,000 --> 00:02:03,000
Sovjetlandets andra industri- och
kulturcentrum med 3.500.000 invånare.

13
00:02:03,000 --> 00:02:12,000
32 km - ett kanonskotts avstånd
- skilde Leningrad ifrån gränsen.

14
00:02:32,000 --> 00:02:36,000
November år 1939.

15
00:03:09,000 --> 00:03:14,000
Finland - sjöarnas och skogarnas land.

16
00:03:20,000 --> 00:03:26,000
Finlands styrande kretsar förvandlade
detta land - och framförallt Karelska näset -

17
00:03:26,000 --> 00:03:32,000
- till ett färdigt militärt uppmarschområde
för tredje makt till...

18
00:03:32,000 --> 00:03:41,000
...överfall på Sovjetunionen,
till överfall på Leningrad.

19
00:03:46,000 --> 00:03:50,000
Åtta befästningslinjer anlades
alldeles intill vår gräns.

20
00:03:50,000 --> 00:03:56,000
De utgjorde ett förfält till
huvudlinjen - Mannerheimlinjen.

21
00:03:56,000 --> 00:04:05,000
Mannerheimlinjen var uppbyggd av
befästningar i granit samt järnbetong...

22
00:04:05,000 --> 00:04:11,000
...och skar över hela Karelska näset
ifrån Ladoga till Viborgviken.

23
00:04:12,000 --> 00:04:18,000
Bakom den, åt viborghållet, fanns
ett andra system av befästningar...

24
00:04:18,000 --> 00:04:24,000
...i armerad betong, som skyddade
Viborg med en kraftig halvcirkel.

25
00:04:29,000 --> 00:04:38,000
Allt detta  - en knytnäve av granit, armerad
betong och stål, som hötte åt Leningrad...

26
00:04:38,000 --> 00:04:42,000
...var beredd att slå ner på Leningrad i
vilket som helst ögonblick, på order...

27
00:04:42,000 --> 00:04:49,000
...av de makter, Finlands
regering spelade lakej åt.

28
00:04:49,000 --> 00:04:58,000
I november 1939 skred den finska
militärklicken till aktiv handling...

29
00:04:57,000 --> 00:05:05,000
...sedan den igångsatt fräcka, upprörande
provokationer vid våra gränser.

30
00:05:05,000 --> 00:05:16,000
30:e november kl. 8:00 övergick trupper ur
Leningrads militärområde Finlands gräns...

31
00:05:16,000 --> 00:05:22,000
...för att på order av Röda Arméns
högsta ledning tilldela krigshetsarna
ett förkrossande slag.

32
00:05:22,000 --> 00:05:25,000
...för att på order av Röda Arméns
högsta ledning tilldela krigshetsarna
ett förkrossande slag.

33
00:08:48,000 --> 00:09:03,000
Tillsammans med Röda Arméns enheter
uppträdde örlogsfartyg ur Röda Fanans
Östersjöflotta till fosterlandets försvar.

34
00:10:24,000 --> 00:10:30,000
Som de framgångsrika stridernas
resultat intog vår Östersjökrigsflotta i
Finska viken öarna...

35
00:10:30,000 --> 00:10:39,000
Hogland (Suursaari), Seitskär (Seiskaari),
Lavansaari, Tytterskär och Lilla Tytterskär.

36
00:11:11,000 --> 00:11:17,000
Den 1:e december passerade
våra enheter staden Terijoki.

37
00:11:33,000 --> 00:11:37,000
MINERAT

38
00:12:13,000 --> 00:12:16,000
MINERAT

39
00:12:31,000 --> 00:12:37,000
I hälarna på den retirerande
fienden rycker våra enheter fram.

40
00:14:00,000 --> 00:14:12,000
Fienden sprängde broar, rev opp
och minerade vägar samt
förintade kommunikationsmedel.

41
00:14:12,000 --> 00:14:21,000
Fienden lade till alla ansträngningar för
att hejda våra enheters rörelse.

42
00:14:21,000 --> 00:14:33,000
Men allt, fienden raserat, återställde våra
sappörer hjältemodigt och outtröttligt.

43
00:14:33,000 --> 00:14:37,000
Och de säkerställde våra enheters
obehindrade rörelse framåt.

44
00:14:59,000 --> 00:15:05,000
Osäker is kan inte hindra
framåtrörelsen för vår tross.

45
00:15:23,000 --> 00:15:35,000
För våra enheters passage genom
kärren behövdes tre speciella trävägar.

46
00:15:55,000 --> 00:16:04,000
Sappörerna lärde sig snabbt
upptäcka och oskadliggöra minfält.

47
00:16:13,000 --> 00:16:22,000
Här är de, de fientliga minorna,
på vilka den finska ledningen
hoppades så mycket.

48
00:16:27,000 --> 00:16:36,000
Artilleri och flygmaskiner täcker
sappörernas verksamhet.

49
00:16:47,000 --> 00:16:56,000
Sappörenhetens unga befäl är
belönad för tapperhet och mod
med Röda Fanans orden.

50
00:16:56,000 --> 00:17:02,000
Han har studerat uppgiften
att förinta stridsvagnshinder.

51
00:17:02,000 --> 00:17:11,000
Till sprängningen av detta
hinder användes finska minor.

52
00:17:45,000 --> 00:18:00,000
På återtåget fördrev vitfinnarna
befolkningen med våld, brände
husen och dödade boskapen.

53
00:18:23,000 --> 00:18:30,000
Fångna finnar.

54
00:20:12,000 --> 00:20:18,000
Oavbrutet rör sig Röda Armén framåt,
 återställer på sin väg telegraf-
samt telefonförbindelserna...

55
00:20:18,000 --> 00:20:26,000
...och lägger ny järnvägsräls i stället
för den sprängda och sönderslagna.

56
00:20:26,000 --> 00:20:32,000
Fronten måste fullkomligt
försörjas med allt oundgängligt.

57
00:20:48,000 --> 00:20:53,000
På framskjutna ställningar i
en paus emellan striderna.

58
00:21:01,000 --> 00:21:07,000
Var dag kom färska tidningar till
de framskjutna ställningarna.

59
00:21:07,000 --> 00:21:13,000
Soldater och befäl följde uppmärksamt
tilldragelserna i fosterlandet.

60
00:22:05,000 --> 00:22:08,000
Fronten godtar inga brister.

61
00:22:08,000 --> 00:22:12,000
Mekaniserade fältbagerier ryckte
fram tillsammans med armén.

62
00:22:12,000 --> 00:22:18,000
Soldater på framskjutna ställningar
försågs hela tiden med färskt bröd.

63
00:22:54,000 --> 00:22:59,000
Under frontens stränga förhållanden
var befäl och soldater omgivna...

64
00:22:59,000 --> 00:23:03,000
...av omsorger och kärlek
ifrån vårt lands arbetande.

65
00:23:03,000 --> 00:23:09,000
Dagligen ankom till de främre
linjerna gåvor och brev.

66
00:23:33,000 --> 00:23:39,000
Regementskommissarien, ordensbäraren
kamrat Kozakov, deltagare i inbördeskriget...

67
00:23:39,000 --> 00:23:45,000
...delar med sig av sina stridserfarenheter
till unga rödarmister.

68
00:23:45,000 --> 00:23:51,000
Kommissarierna var de främsta, kamrater
soldater, både i strid och bland vänner.

69
00:23:58,000 --> 00:24:02,000
Ungkommunistorganisationen i N:ska
enheten rekommenderar till partiet...

70
00:24:02,000 --> 00:24:08,000
...den modige rödarmisten
kamrat Bondarenko.

71
00:24:19,000 --> 00:24:25,000
Artilleriformannen skriver en
ansökan om upptagning i partiet.

72
00:24:34,000 --> 00:24:43,000
Arméns bästa människor, sanna
söner av vårt fosterland gick
till strid som kommunister.

73
00:24:47,000 --> 00:24:54,000
Vid staben i N:ska enheten.

74
00:26:17,000 --> 00:26:23,000
Brigadchefen ledde själv
omedelbart stridsoperationerna.

75
00:26:23,000 --> 00:26:32,000
För tapperhet och djärvhet i kampen
emot vitfinnarna har han erhållit
titeln Sovjetunionens Hjälte.

76
00:27:27,000 --> 00:27:33,000
Aeronauterna går opp för att
iaktta artillerieldens verkan.

77
00:27:33,000 --> 00:27:39,000
Signalisterna överför deras
meddelanden till våra batterier.

78
00:28:03,000 --> 00:28:09,000
Här gick den så kallade
Mannerheimlinjen.

79
00:28:09,000 --> 00:28:18,000
Dess militära styrka stod inte
Maginotlinjens eller Siegfriedlinjens efter.

80
00:28:18,000 --> 00:28:24,000
Här är ett schema över en av de
mångtaliga motståndsknutar, varav
Mannerheimlinjen bestod.

81
00:28:27,000 --> 00:28:36,000
De små svarta rundningarna är
befästningar av armerad betong,
motståndsknutens grundval.

82
00:28:36,000 --> 00:28:42,000
Detta är skytte- och
löpgravar, vilka förbinder
befästningarna sinsemellan.

83
00:28:46,000 --> 00:28:52,000
Detta är stridsvagnshinder av granit.

84
00:28:52,000 --> 00:29:01,000
Detta är ledningsstängsel av olika system,
en del strömförande med högspänning.

85
00:29:06,000 --> 00:29:12,000
De vita prickarna är minfält.

86
00:29:12,000 --> 00:29:18,000
Detta är hindergravar emot stridsvagnar.

87
00:29:18,000 --> 00:29:26,000
Var tillfart till motståndsknuten
kan bestrykas med kulspruteeld
från flera befästningar på en gång.

88
00:29:27,000 --> 00:29:36,000
Ytorna framför befästningarna
genomborras av kulor i fem till
sex överlappande lager.

89
00:29:36,000 --> 00:29:49,000
Fiendens artilleri var så anordnat,  att var
meters utsträckning framför befästningarna
kunde beskjutas ifrån fyra olika punkter.

90
00:29:49,000 --> 00:30:07,000
Så länge befästningarna på så vis
täcktes av sammanflätad eldgivning,
var de omöjliga att angripa.

91
00:30:09,000 --> 00:30:21,000
Mannerheimlinjen hölls för ointaglig
av alla världens militära auktoriteter.

92
00:31:59,000 --> 00:32:02,000
FÖR FOSTERLANDET - FRAMÅT

93
00:32:32,000 --> 00:32:44,000
Sappörerna förintade granithindren
och röjde väg för stridsvagnarnas
samt fotfolkets framryckning.

94
00:35:46,000 --> 00:35:55,000
Genombryta befästningsbältet och
tillintetgöra fiendens försvarsstyrkor
på avsnittet ifrån Vuoksen till Karhula.

95
00:35:55,000 --> 00:36:04,000
Vidare förinta alla fiendegrupperingar
på Karelska näset, sedan man
förhindrat dem återtåg västerut.

96
00:36:04,000 --> 00:36:07,000
(ur order)

97
00:36:07,000 --> 00:36:16,000
N:ska enhetens chef, Sovjetunionens Hjälte
major Smirnov, ger kapten G. i uppdrag...

98
00:36:16,000 --> 00:36:25,000
...att sönderbomba fiendens
förbindelseleder och hindra
tillförsel av reserver.

99
00:39:58,000 --> 00:40:04,000
...under dessa dagar var
det fyrtio grader kallt.

100
00:41:07,000 --> 00:41:17,000
Under täckning av vårt artilleri tog sig små
grupper oförvägna rödarmister fram...

101
00:41:17,000 --> 00:41:25,000
...igenom fiendens korseld till de
armerade betongvärnen och hade..

102
00:41:25,000 --> 00:41:31,000
...med sig sprängämne
av enormt kraftig typ.

103
00:44:12,000 --> 00:44:30,000
Den elfte februari. Enheter ur den heroiska
123:e skyttedivisionen bröt som de första
igenom Mannerheimlinjen vid Summa.

104
00:45:02,000 --> 00:45:08,000
Det finns inga sådana fästningar, som
bolsjevikerna inte skulle kunna intaga.

105
00:45:16,000 --> 00:45:28,000
Se här allt, som återstod av den
tomma skogen efter vårt artilleris
beskjutning av fiendens befästning.

106
00:45:22,000 --> 00:45:28,000
Se här allt, som återstod av den
tomma skogen efter vårt artilleris
beskjutning av fiendens befästning.

107
00:45:28,000 --> 00:45:34,000
Se här allt, som återstod av den
berömda Mannerheimlinjen.

108
00:45:34,000 --> 00:45:40,000
Under dessa ruiner ligger starka
militära anläggningar begravda...

109
00:45:40,000 --> 00:45:43,000
...i en zon av 50 till 60 kilometer.

110
00:45:44,000 --> 00:45:50,000
Under dessa ruiner ligger begravda
de sovjetfientliga planerna...

111
00:45:50,000 --> 00:45:56,000
...att förvandla Finland till ett brohuvud
för krig emot Sovjetunionen.

112
00:45:58,000 --> 00:46:02,000
Detta är lämningar av befästningarna
i närheten av Summa.

113
00:46:03,000 --> 00:46:16,000
De oförvägna sappörernas handledare
granskar de sprängda befästningarna.

114
00:46:09,000 --> 00:46:16,000
De oförvägna sappörernas handledare
granskar de sprängda befästningarna.

115
00:46:18,000 --> 00:46:27,000
Djupt nergrävda i jorden höjde dessa
befästningar i armerad betong på
ytan sina utsiktssluckor...

116
00:46:27,000 --> 00:46:36,000
...gjutna i betong eller smidda i stål
samt av 30 centimeters tjocklek.

117
00:46:33,000 --> 00:46:36,000
...gjutna i betong eller smidda i stål
samt av 30 centimeters tjocklek.

118
00:46:36,000 --> 00:46:42,000


119
00:46:52,000 --> 00:47:04,000
Väggarna var upp till 2 meter tjocka och
av betong med tjocka järnstänger i.

120
00:47:16,000 --> 00:47:22,000
Åt den retirerande truppens håll
stod lutade stålplåtar.

121
00:47:22,000 --> 00:47:34,000
De var den ena efter den andra i flera
lager fästa med starka bultar, så att
tjockleken uppgick till nästan 40 cm.

122
00:47:38,000 --> 00:47:44,000
Endast tungt fästningsartilleri skulle kunna
slå sönder detta metallmassiv...

123
00:47:44,000 --> 00:47:50,000
...och då med välriktade,
direkta träffar på målet.

124
00:47:54,000 --> 00:48:00,000
Smala springor var utskurna i stålet.

125
00:48:00,000 --> 00:48:06,000
Ur dessa springor skulle man kunna så
död i alla riktningar på den vita snöytan...

126
00:48:06,000 --> 00:48:12,000
...på vilken var människa syntes.

127
00:48:12,000 --> 00:48:24,000
Mannerheimlinjens yttre var skickligt
maskerat: täckt med jord, sten och stål,
ovanpå detta planterade träd.

128
00:48:28,000 --> 00:48:38,000
Armstjocka metalldörrar ledde
till järnbetongbefästningens inre.

129
00:48:38,000 --> 00:48:47,000
Den hade två våningar, varav den
nedre var belägen djupt under jorden.

130
00:49:00,000 --> 00:49:06,000
Här var garnisonens förläggning. Ibland
uppgick dess antal till 100 man.

131
00:49:11,000 --> 00:49:15,000
Här fanns allt nödvändigt.

132
00:49:15,000 --> 00:49:21,000
För tillförsel av frisk luft hade man ordnat
med luftpumpar och filter.

133
00:49:21,000 --> 00:49:27,000
Genom rören leddes luft till alla utrymmen.

134
00:49:31,000 --> 00:49:37,000
Där var vattenledning, toaletter och kök...

135
00:49:37,000 --> 00:49:40,000
...i somliga till och med centralvärme.

136
00:49:40,000 --> 00:49:42,000
Överallt elektricitet.

137
00:49:42,000 --> 00:49:48,000
Invånarna inrättade sig helt bekvämt.

138
00:49:51,000 --> 00:50:00,000
Ovanpå var här då stridsutrymmena.

139
00:50:00,000 --> 00:50:03,000
Här är ett kulsprutestativ.

140
00:50:03,000 --> 00:50:15,000
Vid sådana stativ tillfördes frisk luft
genom gummislang till
kulspruteskyttarnas gasmasker.

141
00:50:34,000 --> 00:50:40,000
Detta är en befäst artilleripunkt.

142
00:50:40,000 --> 00:50:43,000
Elektriska hissar lyfte opp pjäserna.

143
00:50:45,000 --> 00:50:51,000


144
00:50:51,000 --> 00:50:54,000


145
00:51:01,000 --> 00:50:07,000
I befästningar av armerad betong
stod elektriska transformatorer.

146
00:51:09,000 --> 00:51:19,000
Ifrån dem gick där en ström med hög
spänning - 1200 volt - till elstängslen
framför befästningarna.

147
00:51:55,000 --> 00:52:01,000
Av sådana järnbetongbefästningar
var där 343; och samtliga föll de
för Röda Arméns anstormning.

148
00:52:12,000 --> 00:52:18,000
Djupa skytte- och löpgravar förenade
de olika befästningarna sinsemellan.

149
00:52:18,000 --> 00:52:27,000
I dessa skyttegravar satt också
med särskilda stålsköldar skyddade
ksp- och kpistskyttar.

150
00:52:28,000 --> 00:52:37,000
Förutom de armerade betongbefästningarna
byggdes många värn av granit, trä och jord.

151
00:52:37,000 --> 00:52:46,000
De kunde motstå eld ifrån kanoner av
medelgrov kaliber och var ogenomträngliga
för lätt artilleri och kulsprutor.

152
00:52:46,000 --> 00:52:55,000
Här är en befästning av jord och
granit, vilken maskerats emot vårt flyg.

153
00:52:56,000 --> 00:53:05,000
Av sådana granit- och jordbefästningar
var där 2.267; och samtliga föll de
för Röda Arméns anstormning.

154
00:53:16,000 --> 00:53:22,000
Mångtaliga troféer beslagtogs av våra
enheter i fiendens befästningspunkter.

155
00:53:22,000 --> 00:53:34,000
Mannerheimlinjen hade ansetts ointaglig
men sönderslogs på två veckor.

156
00:54:18,000 --> 00:54:24,000
Tiotals artilleripjäser, tusentals granater
och millioner patroner beslagtogs av
våra trupper på ön Koivisto (Björkö).

157
00:56:03,000 --> 00:56:09,000
Fästningen Trångsund, som täckte
infarten till Viborg ifrån Viborgviken.

158
00:57:01,000 --> 00:57:07,000
Våra enheter ryckte oavbrutet fram och
slog en järnring omkring staden Viborg.

159
00:59:07,000 --> 00:59:19,000
I första tredjedelen av mars avslutade
Röda Armén fullkomligt Viborgs inringning.
Fienden sticker staden i brand.

160
01:04:52,000 --> 01:04:58,000
Efter två timmars stormangrepp
intog våra trupper staden Viborg.

161
01:05:55,000 --> 01:06:02,000
Detta krig, vari det inte
helt enkelt rörde sig...

162
01:06:02,000 --> 01:06:07,000
...om vår strid med
de finska trupperna...

163
01:06:07,000 --> 01:06:11,000
...utan en konflikt med
de förenade makter,

164
01:06:11,000 --> 01:06:16,000
...som är mest fientliga
mot Sovjetunionen -

165
01:06:16,000 --> 01:06:22,000
- de imperialistiska länderna -

166
01:06:22,000 --> 01:06:26,000
- detta krig slutade med seger
för de sovjetiska vapnen.

167
01:06:26,000 --> 01:06:32,000
Kriget är avslutat.

168
01:08:53,000 --> 01:08:59,000
Den 13:e mars efter klockan 12
ägde ett möte rum mellan...

169
01:08:59,000 --> 01:09:05,000
...sovjetiska och finska ledningen
angående frågan om...

170
01:09:05,000 --> 01:09:11,000
...de finska truppernas tillbakadragande
till den nya statsgränsen.

171
01:09:34,000 --> 01:09:37,000
Leve det sovjetiska Viborg!

172
01:10:23,000 --> 01:10:26,000
Viborg   Leningrad

173
01:10:26,000 --> 01:10:35,000
Röda Arméns soldater
återvänder till Leningrad.

174
01:12:11,000 --> 01:12:17,000
Partiets och regeringens
uppgift är fullgjord!

175
01:13:25,000 --> 01:13:34,000
Glatt möter Sovjetlandet sin
armé - segrarnas armé!

176
01:13:36,000 --> 01:13:44,000
På stränderna av sjön Chasan,
vid Chalkin Gols höjder...

177
01:13:44,000 --> 01:13:52,000
... i västra Vitrysslands skogar,
vid Karpaternas berg eller...

178
01:13:52,000 --> 01:13:58,000
 ...och numera ibland Karelska
näsets klippor och skogar...

179
01:13:58,000 --> 01:14:10,000
...har den visat hela världen, att
det sovjetiska folket i sin stålhårda
enighet, det besegrar man inte!

180
01:14:10,000 --> 01:14:16,000
...har den visat hela världen, att
det sovjetiska folket i sin stålhårda
enighet, det besegrar man inte!

181
01:14:16,000 --> 01:14:22,000
SLUT
Svensk text Copyright © 2009 Erik Jonsson
Generaldepotens Förströelsedetalj
www.geocities.ws/generaldepoten
FÖRVARAS ÅTKOMLIGT
SPRIDNING UPPMUNTRAS