»Detta krig rörde sig icke blott om vår strid emot finska trupper utan om en konflikt med de förenade imperialistiska makter, som är fientliga mot Sovjetunionen.«
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
free web hosting | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Mannerheimlinjen

Nedan följer några bilder ur filmen Mannerheimlinjen (Leningrads journalfilmstudio 1940), som är sammanställd av på Karelska näset under vinterkriget 1939-40 upptagna journalfilmer. Förutom Mannerheimlinjens uppbyggnad kan man i filmen se bl.a. T-28 m.fl. stridsvagnar samt Tupolev SB och Polikarpov I-16 m.fl. flygmaskiner.

Se även spelfilmen För det sovjetiska fosterlandet (Kiimasjärvis erövring) om Toivo Antikainens räd till Repola och Kiimasjärvi år 1922.

Vidare --->        <--- Tillbaka

Bilder m.m. ur filmen «Mannerheimlinjen»

Bilder m.m. ur filmen «Mannerheimlinjen»

Bilder m.m. ur filmen «Mannerheimlinjen»

Bilder m.m. ur filmen «Mannerheimlinjen»

Bilder m.m. ur filmen «Mannerheimlinjen»

Bilder m.m. ur filmen «Mannerheimlinjen»

Vidare --->        <--- Tillbaka

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor:

Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

1
00:00:00,000 --> 00:00:02,000
19112009

2
00:00:02,000 --> 00:00:12,000
Mannerheimlinjen

3
00:00:15,000 --> 00:00:39,000
Vid enheter ur Röda Armén och Röda Fanans
Östersjöflotta upptagna filmdokument
av striderna mot vitfinnarna.

4
00:00:39,000 --> 00:00:42,000


5
00:00:42,000 --> 00:00:48,000
Filmfotografer:
( ... )
Upptagningsgruppernas chefer:
A. Kuznetsov, M. Naginskij

6
00:00:59,000 --> 00:01:06,000
Filmplan och montage av filmregissörerna:
A. Bjeljajev, A. Varlamov,
N. Komarevtsev, V. Solovtsov

7
00:01:08,000 --> 00:01:17,000
Konsult:
Sovjetunionens Hjälte
brigadchefen A.F. Chrenov

8
00:01:17,000 --> 00:01:23,000
Text: B. Agapov
Sångtext: A. Gitovitj

9
00:01:23,000 --> 00:01:29,000
Musik, sånger och musikalisk gestaltning:
A. Astradantsev
Ljudtekniker: I. Volk, D. Ovsianikov

10
00:01:29,000 --> 00:01:35,000
Framställd av
Leningrads journalfilmstudio
år 1940

11
00:01:47,000 --> 00:01:53,000
Lenins stad. Den stora proletära
revolutionens vagga.

12
00:01:53,000 --> 00:02:03,000
Sovjetlandets andra industri- och
kulturcentrum med 3.500.000 invånare.

13
00:02:03,000 --> 00:02:12,000
32 km - ett kanonskotts avstånd
- skilde Leningrad ifrån gränsen.

14
00:02:32,000 --> 00:02:36,000
November år 1939.

15
00:03:09,000 --> 00:03:14,000
Finland - sjöarnas och skogarnas land.

16
00:03:20,000 --> 00:03:26,000
Finlands styrande kretsar förvandlade
detta land - och framförallt Karelska näset -

17
00:03:26,000 --> 00:03:32,000
- till ett färdigt militärt uppmarschområde
för tredje makt till...

18
00:03:32,000 --> 00:03:41,000
...överfall på Sovjetunionen,
till överfall på Leningrad.

19
00:03:46,000 --> 00:03:50,000
Åtta befästningslinjer anlades
alldeles intill vår gräns.

20
00:03:50,000 --> 00:03:56,000
De utgjorde ett förfält till
huvudlinjen - Mannerheimlinjen.

21
00:03:56,000 --> 00:04:05,000
Mannerheimlinjen var uppbyggd av
befästningar i granit samt järnbetong...

22
00:04:05,000 --> 00:04:11,000
...och skar över hela Karelska näset
ifrån Ladoga till Viborgviken.

23
00:04:12,000 --> 00:04:18,000
Bakom den, åt viborghållet, fanns
ett andra system av befästningar...

24
00:04:18,000 --> 00:04:24,000
...i armerad betong, som skyddade
Viborg med en kraftig halvcirkel.

25
00:04:29,000 --> 00:04:38,000
Allt detta  - en knytnäve av granit, armerad
betong och stål, som hötte åt Leningrad...

26
00:04:38,000 --> 00:04:42,000
...var beredd att slå ner på Leningrad i
vilket som helst ögonblick, på order...

27
00:04:42,000 --> 00:04:49,000
...av de makter, Finlands
regering spelade lakej åt.

28
00:04:49,000 --> 00:04:58,000
I november 1939 skred den finska
militärklicken till aktiv handling...

29
00:04:57,000 --> 00:05:05,000
...sedan den igångsatt fräcka, upprörande
provokationer vid våra gränser.

30
00:05:05,000 --> 00:05:16,000
30:e november kl. 8:00 övergick trupper ur
Leningrads militärområde Finlands gräns...

31
00:05:16,000 --> 00:05:22,000
...för att på order av Röda Arméns
högsta ledning tilldela krigshetsarna
ett förkrossande slag.

32
00:05:22,000 --> 00:05:25,000
...för att på order av Röda Arméns
högsta ledning tilldela krigshetsarna
ett förkrossande slag.

33
00:08:48,000 --> 00:09:03,000
Tillsammans med Röda Arméns enheter
uppträdde örlogsfartyg ur Röda Fanans
Östersjöflotta till fosterlandets försvar.

34
00:10:24,000 --> 00:10:30,000
Som de framgångsrika stridernas
resultat intog vår Östersjökrigsflotta i
Finska viken öarna...

35
00:10:30,000 --> 00:10:39,000
Hogland (Suursaari), Seitskär (Seiskaari),
Lavansaari, Tytterskär och Lilla Tytterskär.

36
00:11:11,000 --> 00:11:17,000
Den 1:e december passerade
våra enheter staden Terijoki.

37
00:11:33,000 --> 00:11:37,000
MINERAT

38
00:12:13,000 --> 00:12:16,000
MINERAT

39
00:12:31,000 --> 00:12:37,000
I hälarna på den retirerande
fienden rycker våra enheter fram.

40
00:14:00,000 --> 00:14:12,000
Fienden sprängde broar, rev opp
och minerade vägar samt
förintade kommunikationsmedel.

41
00:14:12,000 --> 00:14:21,000
Fienden lade till alla ansträngningar för
att hejda våra enheters rörelse.

42
00:14:21,000 --> 00:14:33,000
Men allt, fienden raserat, återställde våra
sappörer hjältemodigt och outtröttligt.

43
00:14:33,000 --> 00:14:37,000
Och de säkerställde våra enheters
obehindrade rörelse framåt.

44
00:14:59,000 --> 00:15:05,000
Osäker is kan inte hindra
framåtrörelsen för vår tross.

45
00:15:23,000 --> 00:15:35,000
För våra enheters passage genom
kärren behövdes tre speciella trävägar.

46
00:15:55,000 --> 00:16:04,000
Sappörerna lärde sig snabbt
upptäcka och oskadliggöra minfält.

47
00:16:13,000 --> 00:16:22,000
Här är de, de fientliga minorna,
på vilka den finska ledningen
hoppades så mycket.

48
00:16:27,000 --> 00:16:36,000
Artilleri och flygmaskiner täcker
sappörernas verksamhet.

49
00:16:47,000 --> 00:16:56,000
Sappörenhetens unga befäl är
belönad för tapperhet och mod
med Röda Fanans orden.

50
00:16:56,000 --> 00:17:02,000
Han har studerat uppgiften
att förinta stridsvagnshinder.

51
00:17:02,000 --> 00:17:11,000
Till sprängningen av detta
hinder användes finska minor.

52
00:17:45,000 --> 00:18:00,000
På återtåget fördrev vitfinnarna
befolkningen med våld, brände
husen och dödade boskapen.

53
00:18:23,000 --> 00:18:30,000
Fångna finnar.

54
00:20:12,000 --> 00:20:18,000
Oavbrutet rör sig Röda Armén framåt,
 återställer på sin väg telegraf-
samt telefonförbindelserna...

55
00:20:18,000 --> 00:20:26,000
...och lägger ny järnvägsräls i stället
för den sprängda och sönderslagna.

56
00:20:26,000 --> 00:20:32,000
Fronten måste fullkomligt
försörjas med allt oundgängligt.

57
00:20:48,000 --> 00:20:53,000
På framskjutna ställningar i
en paus emellan striderna.

58
00:21:01,000 --> 00:21:07,000
Var dag kom färska tidningar till
de framskjutna ställningarna.

59
00:21:07,000 --> 00:21:13,000
Soldater och befäl följde uppmärksamt
tilldragelserna i fosterlandet.

60
00:22:05,000 --> 00:22:08,000
Fronten godtar inga brister.

61
00:22:08,000 --> 00:22:12,000
Mekaniserade fältbagerier ryckte
fram tillsammans med armén.

62
00:22:12,000 --> 00:22:18,000
Soldater på framskjutna ställningar
försågs hela tiden med färskt bröd.

63
00:22:54,000 --> 00:22:59,000
Under frontens stränga förhållanden
var befäl och soldater omgivna...

64
00:22:59,000 --> 00:23:03,000
...av omsorger och kärlek
ifrån vårt lands arbetande.

65
00:23:03,000 --> 00:23:09,000
Dagligen ankom till de främre
linjerna gåvor och brev.

66
00:23:33,000 --> 00:23:39,000
Regementskommissarien, ordensbäraren
kamrat Kozakov, deltagare i inbördeskriget...

67
00:23:39,000 --> 00:23:45,000
...delar med sig av sina stridserfarenheter
till unga rödarmister.

68
00:23:45,000 --> 00:23:51,000
Kommissarierna var de främsta, kamrater
soldater, både i strid och bland vänner.

69
00:23:58,000 --> 00:24:02,000
Ungkommunistorganisationen i N:ska
enheten rekommenderar till partiet...

70
00:24:02,000 --> 00:24:08,000
...den modige rödarmisten
kamrat Bondarenko.

71
00:24:19,000 --> 00:24:25,000
Artilleriformannen skriver en
ansökan om upptagning i partiet.

72
00:24:34,000 --> 00:24:43,000
Arméns bästa människor, sanna
söner av vårt fosterland gick
till strid som kommunister.

73
00:24:47,000 --> 00:24:54,000
Vid staben i N:ska enheten.

74
00:26:17,000 --> 00:26:23,000
Brigadchefen ledde själv
omedelbart stridsoperationerna.

75
00:26:23,000 --> 00:26:32,000
För tapperhet och djärvhet i kampen
emot vitfinnarna har han erhållit
titeln Sovjetunionens Hjälte.

76
00:27:27,000 --> 00:27:33,000
Aeronauterna går opp för att
iaktta artillerieldens verkan.

77
00:27:33,000 --> 00:27:39,000
Signalisterna överför deras
meddelanden till våra batterier.

78
00:28:03,000 --> 00:28:09,000
Här gick den så kallade
Mannerheimlinjen.

79
00:28:09,000 --> 00:28:18,000
Dess militära styrka stod inte
Maginotlinjens eller Siegfriedlinjens efter.

80
00:28:18,000 --> 00:28:24,000
Här är ett schema över en av de
mångtaliga motståndsknutar, varav
Mannerheimlinjen bestod.

81
00:28:27,000 --> 00:28:36,000
De små svarta rundningarna är
befästningar av armerad betong,
motståndsknutens grundval.

82
00:28:36,000 --> 00:28:42,000
Detta är skytte- och
löpgravar, vilka förbinder
befästningarna sinsemellan.

83
00:28:46,000 --> 00:28:52,000
Detta är stridsvagnshinder av granit.

84
00:28:52,000 --> 00:29:01,000
Detta är ledningsstängsel av olika system,
en del strömförande med högspänning.

85
00:29:06,000 --> 00:29:12,000
De vita prickarna är minfält.

86
00:29:12,000 --> 00:29:18,000
Detta är hindergravar emot stridsvagnar.

87
00:29:18,000 --> 00:29:26,000
Var tillfart till motståndsknuten
kan bestrykas med kulspruteeld
från flera befästningar på en gång.

88
00:29:27,000 --> 00:29:36,000
Ytorna framför befästningarna
genomborras av kulor i fem till
sex överlappande lager.

89
00:29:36,000 --> 00:29:49,000
Fiendens artilleri var så anordnat,  att var
meters utsträckning framför befästningarna
kunde beskjutas ifrån fyra olika punkter.

90
00:29:49,000 --> 00:30:07,000
Så länge befästningarna på så vis
täcktes av sammanflätad eldgivning,
var de omöjliga att angripa.

91
00:30:09,000 --> 00:30:21,000
Mannerheimlinjen hölls för ointaglig
av alla världens militära auktoriteter.

92
00:31:59,000 --> 00:32:02,000
FÖR FOSTERLANDET - FRAMÅT

93
00:32:32,000 --> 00:32:44,000
Sappörerna förintade granithindren
och röjde väg för stridsvagnarnas
samt fotfolkets framryckning.

94
00:35:46,000 --> 00:35:55,000
Genombryta befästningsbältet och
tillintetgöra fiendens försvarsstyrkor
på avsnittet ifrån Vuoksen till Karhula.

95
00:35:55,000 --> 00:36:04,000
Vidare förinta alla fiendegrupperingar
på Karelska näset, sedan man
förhindrat dem återtåg västerut.

96
00:36:04,000 --> 00:36:07,000
(ur order)

97
00:36:07,000 --> 00:36:16,000
N:ska enhetens chef, Sovjetunionens Hjälte
major Smirnov, ger kapten G. i uppdrag...

98
00:36:16,000 --> 00:36:25,000
...att sönderbomba fiendens
förbindelseleder och hindra
tillförsel av reserver.

99
00:39:58,000 --> 00:40:04,000
...under dessa dagar var
det fyrtio grader kallt.

100
00:41:07,000 --> 00:41:17,000
Under täckning av vårt artilleri tog sig små
grupper oförvägna rödarmister fram...

101
00:41:17,000 --> 00:41:25,000
...igenom fiendens korseld till de
armerade betongvärnen och hade..

102
00:41:25,000 --> 00:41:31,000
...med sig sprängämne
av enormt kraftig typ.

103
00:44:12,000 --> 00:44:30,000
Den elfte februari. Enheter ur den heroiska
123:e skyttedivisionen bröt som de första
igenom Mannerheimlinjen vid Summa.

104
00:45:02,000 --> 00:45:08,000
Det finns inga sådana fästningar, som
bolsjevikerna inte skulle kunna intaga.

105
00:45:16,000 --> 00:45:28,000
Se här allt, som återstod av den
tomma skogen efter vårt artilleris
beskjutning av fiendens befästning.

106
00:45:22,000 --> 00:45:28,000
Se här allt, som återstod av den
tomma skogen efter vårt artilleris
beskjutning av fiendens befästning.

107
00:45:28,000 --> 00:45:34,000
Se här allt, som återstod av den
berömda Mannerheimlinjen.

108
00:45:34,000 --> 00:45:40,000
Under dessa ruiner ligger starka
militära anläggningar begravda...

109
00:45:40,000 --> 00:45:43,000
...i en zon av 50 till 60 kilometer.

110
00:45:44,000 --> 00:45:50,000
Under dessa ruiner ligger begravda
de sovjetfientliga planerna...

111
00:45:50,000 --> 00:45:56,000
...att förvandla Finland till ett brohuvud
för krig emot Sovjetunionen.

112
00:45:58,000 --> 00:46:02,000
Detta är lämningar av befästningarna
i närheten av Summa.

113
00:46:03,000 --> 00:46:16,000
De oförvägna sappörernas handledare
granskar de sprängda befästningarna.

114
00:46:09,000 --> 00:46:16,000
De oförvägna sappörernas handledare
granskar de sprängda befästningarna.

115
00:46:18,000 --> 00:46:27,000
Djupt nergrävda i jorden höjde dessa
befästningar i armerad betong på
ytan sina utsiktssluckor...

116
00:46:27,000 --> 00:46:36,000
...gjutna i betong eller smidda i stål
samt av 30 centimeters tjocklek.

117
00:46:33,000 --> 00:46:36,000
...gjutna i betong eller smidda i stål
samt av 30 centimeters tjocklek.

118
00:46:36,000 --> 00:46:42,000


119
00:46:52,000 --> 00:47:04,000
Väggarna var upp till 2 meter tjocka och
av betong med tjocka järnstänger i.

120
00:47:16,000 --> 00:47:22,000
Åt den retirerande truppens håll
stod lutade stålplåtar.

121
00:47:22,000 --> 00:47:34,000
De var den ena efter den andra i flera
lager fästa med starka bultar, så att
tjockleken uppgick till nästan 40 cm.

122
00:47:38,000 --> 00:47:44,000
Endast tungt fästningsartilleri skulle kunna
slå sönder detta metallmassiv...

123
00:47:44,000 --> 00:47:50,000
...och då med välriktade,
direkta träffar på målet.

124
00:47:54,000 --> 00:48:00,000
Smala springor var utskurna i stålet.

125
00:48:00,000 --> 00:48:06,000
Ur dessa springor skulle man kunna så
död i alla riktningar på den vita snöytan...

126
00:48:06,000 --> 00:48:12,000
...på vilken var människa syntes.

127
00:48:12,000 --> 00:48:24,000
Mannerheimlinjens yttre var skickligt
maskerat: täckt med jord, sten och stål,
ovanpå detta planterade träd.

128
00:48:28,000 --> 00:48:38,000
Armstjocka metalldörrar ledde
till järnbetongbefästningens inre.

129
00:48:38,000 --> 00:48:47,000
Den hade två våningar, varav den
nedre var belägen djupt under jorden.

130
00:49:00,000 --> 00:49:06,000
Här var garnisonens förläggning. Ibland
uppgick dess antal till 100 man.

131
00:49:11,000 --> 00:49:15,000
Här fanns allt nödvändigt.

132
00:49:15,000 --> 00:49:21,000
För tillförsel av frisk luft hade man ordnat
med luftpumpar och filter.

133
00:49:21,000 --> 00:49:27,000
Genom rören leddes luft till alla utrymmen.

134
00:49:31,000 --> 00:49:37,000
Där var vattenledning, toaletter och kök...

135
00:49:37,000 --> 00:49:40,000
...i somliga till och med centralvärme.

136
00:49:40,000 --> 00:49:42,000
Överallt elektricitet.

137
00:49:42,000 --> 00:49:48,000
Invånarna inrättade sig helt bekvämt.

138
00:49:51,000 --> 00:50:00,000
Ovanpå var här då stridsutrymmena.

139
00:50:00,000 --> 00:50:03,000
Här är ett kulsprutestativ.

140
00:50:03,000 --> 00:50:15,000
Vid sådana stativ tillfördes frisk luft
genom gummislang till
kulspruteskyttarnas gasmasker.

141
00:50:34,000 --> 00:50:40,000
Detta är en befäst artilleripunkt.

142
00:50:40,000 --> 00:50:43,000
Elektriska hissar lyfte opp pjäserna.

143
00:50:45,000 --> 00:50:51,000


144
00:50:51,000 --> 00:50:54,000


145
00:51:01,000 --> 00:50:07,000
I befästningar av armerad betong
stod elektriska transformatorer.

146
00:51:09,000 --> 00:51:19,000
Ifrån dem gick där en ström med hög
spänning - 1200 volt - till elstängslen
framför befästningarna.

147
00:51:55,000 --> 00:52:01,000
Av sådana järnbetongbefästningar
var där 343; och samtliga föll de
för Röda Arméns anstormning.

148
00:52:12,000 --> 00:52:18,000
Djupa skytte- och löpgravar förenade
de olika befästningarna sinsemellan.

149
00:52:18,000 --> 00:52:27,000
I dessa skyttegravar satt också
med särskilda stålsköldar skyddade
ksp- och kpistskyttar.

150
00:52:28,000 --> 00:52:37,000
Förutom de armerade betongbefästningarna
byggdes många värn av granit, trä och jord.

151
00:52:37,000 --> 00:52:46,000
De kunde motstå eld ifrån kanoner av
medelgrov kaliber och var ogenomträngliga
för lätt artilleri och kulsprutor.

152
00:52:46,000 --> 00:52:55,000
Här är en befästning av jord och
granit, vilken maskerats emot vårt flyg.

153
00:52:56,000 --> 00:53:05,000
Av sådana granit- och jordbefästningar
var där 2.267; och samtliga föll de
för Röda Arméns anstormning.

154
00:53:16,000 --> 00:53:22,000
Mångtaliga troféer beslagtogs av våra
enheter i fiendens befästningspunkter.

155
00:53:22,000 --> 00:53:34,000
Mannerheimlinjen hade ansetts ointaglig
men sönderslogs på två veckor.

156
00:54:18,000 --> 00:54:24,000
Tiotals artilleripjäser, tusentals granater
och millioner patroner beslagtogs av
våra trupper på ön Koivisto (Björkö).

157
00:56:03,000 --> 00:56:09,000
Fästningen Trångsund, som täckte
infarten till Viborg ifrån Viborgviken.

158
00:57:01,000 --> 00:57:07,000
Våra enheter ryckte oavbrutet fram och
slog en järnring omkring staden Viborg.

159
00:59:07,000 --> 00:59:19,000
I första tredjedelen av mars avslutade
Röda Armén fullkomligt Viborgs inringning.
Fienden sticker staden i brand.

160
01:04:52,000 --> 01:04:58,000
Efter två timmars stormangrepp
intog våra trupper staden Viborg.

161
01:05:55,000 --> 01:06:02,000
Detta krig, vari det inte
helt enkelt rörde sig...

162
01:06:02,000 --> 01:06:07,000
...om vår strid med
de finska trupperna...

163
01:06:07,000 --> 01:06:11,000
...utan en konflikt med
de förenade makter,

164
01:06:11,000 --> 01:06:16,000
...som är mest fientliga
mot Sovjetunionen -

165
01:06:16,000 --> 01:06:22,000
- de imperialistiska länderna -

166
01:06:22,000 --> 01:06:26,000
- detta krig slutade med seger
för de sovjetiska vapnen.

167
01:06:26,000 --> 01:06:32,000
Kriget är avslutat.

168
01:08:53,000 --> 01:08:59,000
Den 13:e mars efter klockan 12
ägde ett möte rum mellan...

169
01:08:59,000 --> 01:09:05,000
...sovjetiska och finska ledningen
angående frågan om...

170
01:09:05,000 --> 01:09:11,000
...de finska truppernas tillbakadragande
till den nya statsgränsen.

171
01:09:34,000 --> 01:09:37,000
Leve det sovjetiska Viborg!

172
01:10:23,000 --> 01:10:26,000
Viborg   Leningrad

173
01:10:26,000 --> 01:10:35,000
Röda Arméns soldater
återvänder till Leningrad.

174
01:12:11,000 --> 01:12:17,000
Partiets och regeringens
uppgift är fullgjord!

175
01:13:25,000 --> 01:13:34,000
Glatt möter Sovjetlandet sin
armé - segrarnas armé!

176
01:13:36,000 --> 01:13:44,000
På stränderna av sjön Chasan,
vid Chalkin Gols höjder...

177
01:13:44,000 --> 01:13:52,000
... i västra Vitrysslands skogar,
vid Karpaternas berg eller...

178
01:13:52,000 --> 01:13:58,000
 ...och numera ibland Karelska
näsets klippor och skogar...

179
01:13:58,000 --> 01:14:10,000
...har den visat hela världen, att
det sovjetiska folket i sin stålhårda
enighet, det besegrar man inte!

180
01:14:10,000 --> 01:14:16,000
...har den visat hela världen, att
det sovjetiska folket i sin stålhårda
enighet, det besegrar man inte!

181
01:14:16,000 --> 01:14:22,000
SLUT
Svensk text Copyright © 2009 Erik Jonsson
Generaldepotens Förströelsedetalj
www.geocities.ws/generaldepoten
FÖRVARAS ÅTKOMLIGT
SPRIDNING UPPMUNTRAS