-- Du din hund, din röde förrädare, du skall dö hunddöden -- och så sköt han
web space | free hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Геннадий Фиш: Падение Кимас-озера /
Gennadij Fisch: Kiimasjärvis erövring

Denna fil innehåller i vänstra spalten en avskrift av Gennadij Fisch'
roman «Падение Кимас-озера» enligt texten i «Избранные произведения в
двух томах. том 1» (»Valda verk i två band, första bandet«), Moskva
1976. I högra spalten står den svenska texten ur översättningen
»Kiimasjärvis erövring«, vilken är avskriven ur Proletärkulturs utgåva
(illustrerad med teckningar av »Grimur«) ifrån år 1974 (det framgår
icke ur pappersboken, vem som har översatt till svenska). Denna
avskrift och motställning av de två texterna är utförd av Erik Jonsson
<generaldepoten@rambler.ru> under år 2002 (tvåtusentvå) och 2003
(tvåtusentre) samt rättad och förbättrad under år 2004 (tvåtusenfyra).

<Nummer> inom vinklar, t.ex. <22>, på rad för sig själv i
vänsterspalten anger sidbrytning i den ryska förlagan; angiven sidas
text börjar på följande rad.

{Nummer} inom måsvingar (krusiga klammer), t.ex. {22}, på rad för sig
själv i högerspalten anger sidbrytning i den svenska förlagan; angiven
sidas text börjar på följande rad.

Förlagornas styckeindelning skiljer sig åt, så att styckena i följande
avskrift ibland är uppdelade på annat sätt, för att styckena i
vänsterspalten någorlunda skall motsvara styckena i högerspalten.
Tomrad i denna fil utmärker således inte alltid styckebrytning i
förlagan.

Förlagornas fotnoter är här anbragta efter texten. Hänvisningar till
dessa noter är gjorda medelst [nummer] inom klammer, t.ex. [1]. Den
ryska och den svenska textens noter är numrerade var för sig, så att
samma nummer förekommer i bägge.

Fullkomlig överensstämmelse med förlagorna garanteras icke.
Avskriften senast rättad på Lillejulafton 2004 (den tjugotredje december
år tvåtusenfyra). Äldre versioner innehåller kända avskrivningsfel, så
att de bör förstöras.

Denna textmotställning finns även beredd för utskrift i PDF-filerna
pk76ke74.pdf_112 (c:a 632 kB), pk76ke74.pdf (c:a 552 kB)
och pk76ke74_koi8.pdf (c:a 384 kB). Vilken utav dessa man väljer är
mycket en smaksak.

Av dessa tre PDF-filer innehåller den förstnämnda alla svenska bokstäver
och även alla ryska bokstäver såsom skalbara postscripttypsnitt (Type1);
denna fil kan kanske vara den bästa avvägningen mellan filstorlek,
utskriftsbeskaffenhet och läslighet på skärm. Den innehåller
emellertid än så länge inga markeringar för förlagornas sidbrytningar.

Även den andra filen återger alla tecken i såväl den ryska som den svenska
texten med skalbara typsnitt (Type1). Den innehåller dessutom markeringar av
förlagornas sidbrytningar.

Den tredje filen är gjord med utgångspunkt ifrån en enkel textfil med
8-bitars tecken enligt teckensatsen KOI8-r för rysk text och innehåller ett
enda skalbart postscripttypsnitt för såväl rysk som svensk text. Den filen
 är mycket mindre (c:a 384 kB) och ser bra ut såväl på skärm som i utskrift
men saknar tyvärr svenska bokstäver, så att de är ersatta å med aa,
ä med ae, ö med oe och é med ee.

Det kan hända, att även den svenska pappersboken ännu går att komma över
i obegagnat skick ifrån KPML(r):s boklager <boklagret@kpmlr.se> eller RKU.

En ny översättning efter den ryska texten nedan finns i PDF-filen
kf76.pdf (c:a 624 kB). Den innehåller i fotnoter jämförelser mellan
ryska texten och den äldre svenska översättningen. Såsom man lätt kan se
av nedanstående motställning, har dessa texter icke fullt samma innehåll.
När denna översättning har stabiliserat sig och inte längre är föremål
för ofta återkommande ändringar, skall även den motställas förlagan och den
äldre svenska översättningen i någon av ovan uppräknade filer.

Se även om andra skrifter av Gennadij Fisch m.m. på sidorna

http://www.geocities.com/generaldepoten/vkt/index.html
http://generaldepoten.bravepages.com/vkt/index.html

Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Падение Кимас-озера.          Kiimasjärvis erövring

Геннадий Фиш              Gennadij Fisch

(Избранные произведения в двух     (Proletärkultur, Göteborg 1974;
томах, том 1, стр. 13-114,       Uppgift om översättarens namn
«Художественная литература,»      saknas i boken; ill. av »Grimur«)
Москва 1976)

<15>                  {5}
Приказываю:               ORDER:

Прибыв на станцию Массельгская,     Vid ankomsten till stationen    
сразу же выгрузиться и выступить    Maaselkä skall bataljonen lasta ur 
всем отрядом по направлению к селу   och marschera i riktning mot kyrkbyn
Реболы.                 Repola.

Задание, которое должен выполнить    Bataljonens uppgift är följande:
отряд, состоит в следующем:

Перейти линию военных действий и,    Att gå över krigsoperationernas   
вступив на территорию, захваченную   linje och när bataljonen kommit in 
противником, уничтожить все группы   på fientligt territorium förinta  
противника, которые встретятся на    alla fiendens trupper, vilka    
пути. Выяснив месторасположение     påträffas under vägen. När     
руководящих органов противника,     bataljonen får kännedom om, var   
отряд должен двигаться к этим      fiendens ledande organ befinner sig,
пунктам и всеми доступными       skall den marschera i riktning mot 
средствами и способами ликвидировать  dessa platser och med alla till buds
указанные органы. После того как    stående medel och metoder likvidera
село Реболы будет освобождено от    dessa organ. Sedan kyrkbyn Repola 
неприятеля, отряду двигаться на     befriats från fienden, skall    
Кимас-озеро, не допуская при этом ни  bataljonen utan någon som helst  
остановок, ни промедлений. По взятии  tidsspillan marschera mot     
Кимас-озера отряду идти к деревне    Kiimasjärvi. Efter Kiimasjärvis  
Тикша на соединение с 88-м пехотным   erövring skall bataljonen marschera
полком.                 i riktning mot byn Tiksa, för att
                    där förena sig med 88:e
                    infanteriregementet.

Неудача наступления на село Реболы   Om operationerna mot kyrkbyn Repola 
не должна служить препятствием     skulle misslyckas, får detta inte  
дальнейшей работе отряда. В этом    hindra bataljonen att fortsätta   
случае село Реболы должно быть     aktionen. I sådant fall skall    
оставлено, и отряду всеми доступными  kyrkbyn Repola genast lämnas och  
путями продолжать движение к      bataljonen på alla framkomliga vägar
Кимас-озеру.              fortsätta marschen mot Kiimasjärvi.

Сведений о состоянии и размерах сил   Uppgifter om fiendens styrka och  
противника в Реболах и Кимас-озере   läge i Repola och Kiimasjärvi    
не имеется. По предположениям, штаб   saknas. Enligt vårt antagande bör  
неприятеля находится в одном из этих  fiendens stab befinna sig i en av  
сел. Все обнаруженные в глубоком    dessa byar. Alla vapen- och     
тыле неприятеля склады припасов,    utrustningsdepåer, vilka påträffas 
вооружения и снаряжения уничтожить.   bakom fiendens front, skall     
Обо всех действиях отряда, как и об   förstöras. Meddelanden om      
отношении населения к Советской     bataljonens alla operationer och om 
власти, сообщать мне всеми       befolkningens inställning till   
доступными средствами, по        Sovjetregeringen bör meddelas mig på
возможности каждый день.        alla tillgängliga sätt, om möjligt
                    dagligen.

Командующий войсками Каррайона     Kommenderande befälhavaren för
                    stridskrafterna i Karelen:

А. Седякин               A. SEDJAKIN

<16>                  {9}
Глава первая              FÖRSTA KAPITLET
Нужны лыжники на рискованное дело

Для военной учебы это было       Det var en härlig tid för studiet av
прекрасное время -- три месяца в    krigskonsten -- tre månader i
школе, три месяца практики на фронте.  skolan, tre månaders praktik vid
                    fronten.

На всех полях, где свистела сабля,   På alla fält, där sablarna ven,
во всех краях, где строчил пулемет,   överallt där kulsprutorna smattrade
бывали наши курсанты.          var vår militärskolas elever.

Сам я, отступавший пешим порядком от  Jag själv hade till fots retirerat
Хельсинки, раненный в перестрелке    från Helsingfors, blivit sårad vid
под Териоками, вывезенный последним   en skärmytsling i närheten av
поездом через границу в Советскую    Terijoki, förts med det sista tåget
Республику, дрался за нее под      över gränsen till Sovjetrepubliken,
Царицыном, под Курганом. В 6-м     slagits för Sovjet vid Tsaritsyn och
Финсйком полку стоял за Медвежьей    vid Kurgan och med 6:e finska
горой и в курсантском отряде в 1921   regementet stått bakom Karhumäki
году отрезал бунтовавший Кронштадт   tillsammans med en avdelning finska
от Финляндии.              kursdeltagare och därmed avskurit
                    det upproriska Kronstadt från
                    Finland.

Поэтому, хотя гражданская война уже   Trots att inbördeskriget hade
и кончилась, никто из нас не      avslutats, blev ingen av oss
удивился, когда в сумерках       förvånad, när vi en januarimorgon
январского утра 1922 года перед     redan i gryningen före den
прогулкой выстроили нас в коридорах   sedvanliga promenaden, blev
длинных казарм бывшего кадетского    uppställda i korridorerna i den
корпуса.                långa kasernen, som förr tillhört
                    kadettkåren.

                    I de lokaler, som av grundläggaren
                    avsetts för utbildning av
                    tsarofficerare, utbildades då
                    kommendörer för Internationalens
                    armé.

-- Хорошо бы опять на какой-нибудь   -- Det skulle vara bra, om vi fick
фронт! -- успел прошептать мне мой   komma till någon front igen, hann
дорогой приятель Армас. -- И белых   min gode vän Kalle viska åt mig.
бы поколотили, и паек бы большой    -- Då skulle vi få klå dom vita
получали.                ordentligt och samtidigt få större
                    ranson.

Но его шепот был остановлен резкой   Hans viskning avbröts av ett skarpt
командой:                kommando.

-- Смирно!               -- Giv akt!

Мы замерли.               Vi tystnade.
                    {10}
Начальник школы товарищ Инно и     Skolans befälhavare, kamrat Inno[1]
комиссар Ровио были необычайно     och kommissarien, kamrat Rovio,[2]
торжественны и, пожалуй, чрезмерно   var ovanligt högtidliga och nästan
серьезны.                alltför allvarliga.

-- Нужны двести человек, умеющие    -- Det behövs 200 man, som är
отлично ходить на лыжах, на очень    duktiga på att åka skidor, för en
рискованное дело!            mycket riskabel operation.

Нас было больше трехсот, и почти все  Vi var över 300 och alla, med
мы умели бегать на лыжах, и все без   undantag av några pojkar, kunde vi
исключения рвались на рискованное    åka skidor, och alla utan ett enda
дело.                  undantag ville vara med om en
                    riskabel operation.

Самому старшему из нас едва       Man får inte glömma att den allra
ли было двадцать четыре года.      äldsta av oss var nyss fyllda
                    tjugofyra år.

Все мы желали идти и подняли      Alla sträckte upp händerna, och
руки. Видя такое единодушие,      kommissarien, kamrat Rovio tackade
комиссар товарищ Ровио поблагодарил   oss å tjänstens vägnar, då han såg
нас от лица службы и сказал, что    en sådan enighet och sade, att de
двести нужных для дела ребят отберет  tvåhundra man, som behövdes för
врач школы.               denna operation, skulle tas ut av
                    skolans läkare.

Днем занятия шли как обычно.
<17>
В пулеметном классе командир роты
Тойво Антикайнен разобрал несколько           
пулеметов разных систем. Все детали
смешал и положил в мешок. Мы должны
с завязанными глазами вытаскивать
эти детали и на ощупь определять их.

Я был так занят тем, что произошло
утром, что спутал деталь «максима»
с деталью «льюиса». Но в эту
минуту, к счастью, меня вместе с
Армасом вызвали к врачу.
                     
Врач признал Армаса и меня годными к
походу.

                    -- Kalle, sade jag, när jag höll på
                    att göra i ordning min säng på
                    kvällen.

Армас спал на койке справа от меня,   Kalle sov i sängen till höger om
голубоглазый Лейно -- слева. Были   mig, och till vänster hade jag den
мы трое неразлучными товарищами в    blåögde Leino. Vi tre var
горе и радостях. Родившись в разных  oskiljaktiga kamrater i glädje som i
местах нашей прекрасной суровой     sorg, och fastän vi kommit från
Суоми, мы все прошли по ней в      skilda delar av vårt härliga, karga
восемнадцатом году в рядах Красной   Suomi, hade vi alla tågat igenom
гвардии, чудом остались в живых, и,   landet med Röda gardet år 1918 och
хотя нам всем троим вместе не было и  som genom ett under hade alla
семидесяти лет, нам пришлось увидеть  förblivit vid liv. Fastän vi
больше, чем столетним старикам.     tillsammans representerade en ålder
                    av knappast 75 år, hade vi upplevt
Но, черт побери, мы были молоды так   mer än hundraåriga gubbar. Men, för
же, как и сейчас!            tusan, vi var unga på den tiden
                    liksom idag.

-- Армас, -- сказал я в тот вечер,   -- Kalle, sade jag denna kväll, när
прибирая койку ко сну, -- зачем ты   jag höll på att göra min säng i
поднял руку? Ведь ты металлист и сам  ordning -- varför sträckte du upp
признавался мне раньше, что на лыжах  handen? Du är ju metallarbetare och
ходить не пробовал.           har ju själv förut erkänt, att du
                    inte försökt åka skidor en enda gång
                    tidigare.

-- Молчи, Грен, -- спокойно ответил   -- Tyst, svarade Kalle lugnt, medan
Армас, стаскивая с ноги сапог.     han drog av sig stövlar-
                    {11}
 -- Я хочу драться с белыми, и мне   na. Jag vill slåss mot
кажется, что на этот раз это будут   vitgardisterna, och jag tror att det
лахтари;[1]               gäller slaktarna[3] den här gången.
я не могу оставаться в         Jag kan inte stanna i skolan, när
школе, когда ребята будут драться.   pojkarna går ut och slåss.
Может быть, это             Det kan ju hända, att det är
малодушие, но я прошу -- не       övermodigt, men jag ber dig att inte
выдавай меня. К тому же         förråda mig. Förresten så har jag
три раза я ходил на лыжах.       redan stått på skidor tre gånger
                    tidigare.

Мы не могли даже представить себе    Vi kunde inte ens föreställa oss de
трудности предстоящего пути.      svårigheter, som skulle komma i vår
Желание Армаса казалось мне вполне   väg: Kalles önskan syntes fullt
обоснованными, притом же хотелось    berättigad, och dessutom ville man
видеть его рядом с собой во всех    ju ha honom i närheten i alla
передрягах -- слишком много было    situationer -- vi hade ju genomlevt,
вместе пережито, передумано,      genomtänkt och genomdiskuterat så
переговорено. Переговорено -- это,   mycket tillsammans.
пожалуй, больше всего относилось к
Армасу. Не в пример всем, Армас был
очень разговорчив. Он прямо так и
сыпал разные анекдоты и рассказы об
удивительных приключениях. Мы с ним
прожили вместе, не разлучаясь,
четыре года, и я не припомню, чтобы
хоть раз он повторился. Но он был
изобретателен не только в
рассказах. Все время корпел он над
разными усовершенствованиями в
оружии, в быту. Бывало, ночью
разбудит и спросит: «Как ты думаешь
о том-то и том-то?»
<18>
Нет, я никому не сказал о лжи Армаса.  Därför nämnde jag ingenting om  
                    Kalles lögn.

Через минуту Армас уже спал. На ноги  En minut senare sov Kalle med täcket
была наброшена шинель.         uppdraget över huvudet. Över sina  
                    fötter hade han lagt kappan.    
  
В те годы казармы отапливались     På den tiden förekom ingen eldning i
не так, как нынче.           kasernerna som nu.

Шинель была с «разговорами»,      Kappan var av en modell, som    
образца 1921-22 годов, -- так      användes i slutet av år 1921 och  
сказать, древнерусского стрелецкого   under år 1922 -- så att säga skuren
покроя, с переходящими с одного     efter de fornryska jägarnas mönster
борта на другой малиновыми мостиками.  och med hallonröda revärer över
                    bröstet.
Все это выглядело бы на парадах     Detta tog sig mycket
весьма красиво, но в бою становилось  vackert ut på paraderna, men i fält
отличной мишенью для неприятельских   blev kappan en utomordentlig
стрелков.                måltavla för fiendens skyttar.

Койка Лейно пуста:           Leinos säng var tom.   
он ушел в наряд.            Han stod på post.

Высокого роста, Лейно по        Leino var mycket lång. Han var
праву был правофланговым, и койка    flygelman på högersidan och bädden
была ему мала: чтобы уместиться на   var för kort åt honom. För att få
ней, Лейно должен подгибать       plats i den måste Leino vika ihop
ноги.                  benen.

«Завязывается узлом», --        »Han slår knut på sig«, sade
смеялись над ним ребята.        pojkarna skrattande om honom.

                    {13}
Глава вторая              ANDRA KAPITLET
Мы отправляемся на фронт

Как мы пели!              Som vi sjöng!

Мы пели песню восемнадцатого года --  Vi sjöng 1918 års sång:
финскую баррикадную песню.       »Finska barrikadsången«.

В теплушке было по-настоящему тепло.  I boskapsfinkan var det en härlig
                    värme.

Лыжи лежали вповалку -- выбрать их   Skidorna låg i en hög. Som vi
было нелегко. Целый день привозили   sorterade dem! Hela dagen kördes de
их на наш двор со всех частей и     in på vår kaserngård från alla
складов гарнизона.           garnisonens upplag och förråd.

Мы отбирали те, которые нам по     Vi tog reda på de skidpar, som vi
нраву: хапавези -- длинные,       tyckte om: »löparlaggar« -- långa,
благородные, тонкие; муртомаа --    tunna, förnäma; sämre »laggar« --
беговые, дорожные парные,        löparskidor, backskidor, en del
разрозненные, с ременными        maka, en del omaka, med alla slags
завязками,               bindningar -- rembindslen,
с проволочными креплениями.       snörbindslen och bindslen av
                    järntråd.

Никогда в жизни до тех пор я не     Aldrig i mitt liv hade jag sett så
видел столько лыж, собранных      många olika slags skidor hopsamlade
вместе.                 i en hög.

Весь день ушел на отбор         Hela dagen gick åt till att sortera
лыж. Мы гнули их, просмаливали и    skidor. Vi brättade dem, såg om dem
смазывали у трескучих костров.     och vallade dem vid en öppen eld.

Лыжи я отбирал для себя, для Лейно и  Jag valde ut skidor åt mig, Leino
Армаса.                 och Kalle.

Лейно находился в тот день в наряде   Leino hade vakten idag också och
и только к вечеру, когда мы были уже  först på kvällen, när vi redan var
выстроены, вернулся и, запыхавшись,   uppställda, fick han av kommendören
попросил у начальника разрешения    tillåtelse att ställa sig i
стать в строй. Вот почему всю дорогу  ledet. Därför sov han så hårt hela
в теплушке он спал так крепко, что   vägen i boskapsfinkan, att inte ens
даже наша песня не могла его      vår sång förmådde väcka honom.
разбудить.

Армас весь день чистил мне, Лейно и   Kalle var hela dagen sysselsatt med
себе винтовки и набивал наши рюкзаки  att rengöra sitt, mitt och Leinos
-- «обезьянки» -- выданным на дорогу  gevär och proppade våra ryggsäckar
<19>                  fulla med de matvaror vi fått till
продовольствием и вещами,        vägkost och andra saker, som är
необходимыми во всяком долгом пути.   oumbärliga för varje längre resa.

Мимо бежали черные в зимней ночной   Förbi oss susade de i vinternattens
мгле хвойные леса.           dunkel svartnande barrskogarna.

Кипятильники на станциях не       Varmvattenbehållarna på stationerna
                    var inte upp-
                    {14}
действовали. Мы набирали снег в     eldade. Vi samlade snö i
котелки, пили в теплушках дымящийся   hinkar, drack rykande varmt te i
чай, похрустывая сахаром, и пели.    boskapsfinkorna, knaprande på
                    sockerbitar och sjöng.

-- Командующий меня спросил, --     -- Förste kommendören frågade mig,
говорит Армас, -- здоров ли я,     om jag var frisk och kontrollerade
проверил обмундирование и только    min utrustning, men han glömde att
забыл спросить, умею ли я ходить на   fråga, om jag kan åka skidor och det
лыжах. Разумеется, я ему ничего не   är självklart, att jag inte sa' ett
сказал.                 ljud till honom.

-- Ты уж молчал бы лучше! -- отвечаю  -- Det gör detsamma, svarade jag
я Армасу.                Kalle -- det var bäst att du teg!

И дальше нас перебивает песня.     Sedan avbröts vi av sången.

                    Jag fick plats i den undre kojen.

                    Jag tycker inte om de övre kojerna
                    och detta av följande orsak.

                    Vår kursavdelning blev i fjol
                    skickad ut mot upproret i
                    Kronstadt. Vi satt i vanliga
                    boskapsfinkor. Dagen var solig, men
                    kall.

                    Tåget gick en halv kilometer,
                    stannade sedan en timme eller två,
                    och fortsatte sedan en halv
                    kilometer framåt igen.

                    Och just under ett av dessa
                    uppehåll, som tåget gjorde i en
                    skogsglänta, öppnade sig det isiga
                    havet och fästningen för våra
                    blickar.

                    Vi hoppade ut ur boskapsfinkorna
                    brottades med varann och rullade
                    runt i snön. Kommendören, som hade
                    sin plats på den övre kojen,
                    tråcklade med ovan hand fast en
                    knapp i sin vapenrock.

                    Fastän det var en solig och kall
                    marsdag, syntes kanonelden tydligt.
                    Vi tittade på granatkrevaderna,
                    räknade dem och gycklade över
                    fästningens dåliga artillerister,
                    som för fulla muggar sköt hur som
                    helst utan att träffa!

                    Snart fick de syn på vår
                    avdelning. De röda boskapsvagnarna
                    lyste i gläntan mot den vita snön --
                    kan man begära bättre sikte!

                    -- För kort! För kort igen! -- glada
                    över att de inte träffade, skämtade
                    vi om klåparna.

                    -- För långt, för långt.

                    Granaten kreverade just över tåget
                    och det stänkte skärvor.

                    Att stanna kvar i gläntan var inte
                    helt ofarligt. Och utan att invänta
                    order, satte lokföraren igång tåget.
                    {15}
                    Vi hoppade in i boskapsfinkorna
                    under tågets gång, glada över att
                    ingen förlupen kula träffat någon av
                    oss. Och så sjöng vi samma sång som
                    nu.

                    Lokföraren bromsade oväntat upp
                    tåget -- och vår kommendör ramlade
                    från överkojen rakt ner på
                    vagnsgolvet. Han låg hjälplös,
                    liksom ihjälslagen, raklång, med
                    ansiktet nedåt, stendöd ...

                    1918 kommenderade han en avdelning
                    av Röda gardet i Finland. Han blev
                    tillfångatagen och dömdes till
                    livstids straffarbete, men rymde
                    från tukthuset genom Sverige till
                    Sovjetryssland -- och här ändade den
                    förlupna kulan från fästningen hans
                    liv.

                    Från denna stund (jag vet mer än
                    väl, att det är skrock) är det mig
                    motbjudande att sova i godsvagnarnas
                    övre kojer eller passagerarvagnarnas
                    övre bäddar och att se folk, som
                    sitter på tåget och syr fast
                    någonting. Ofrivilligt tränger sig
                    minnet av den kalla marsdagen fram:
                    snön, solen, boskapsvagnen och den
                    med ansiktet mot det smutsiga golvet
                    liggande, raklångt utsträckte
                    kommendören.

                    *

Наш поезд, пробираясь через снежные   Långsamt arbetade sig vårt tåg  
заносы, разбрасывая крупные искры,   norrut genom väldiga snödrivor och
шел на север.              utstötte skyar av gnistor.

Мы ехали в Карелию. Через год после   Vi åkte till Karelen.        
Кронштадта мы снова получили боевую   Ett år efter Kronstadtupproret fick 
практику.                vi ny praktik i klasskampen.

Постепенно песни затихали. Спать не   Sången dog långsamt bort;  
хотелось.                jag ville inte sova.

«Надо заснуть, -- сказал я себе, --   »Du måste sova -- sade jag till mig
неизвестно, придется ли спать      själv -- det är ovisst vad det blir
завтра».                för arbete i morgon«.

И, слушая ровное дыхание Лейно,     Och lyssnande till Leinos jämna 
вспоминая о том, как нас провожали с  andedrag, erinrade jag mig kamrat
вокзала, укачиваемый добрым стуком   Kamenjevs väldiga, gråsprängda   
колес, я заснул.            mustascher. Han hade placerat oss på
                    tåget vid Nikolajevstationen. Vaggad
                    av hjulens monotona dunkande somnade
                    jag in.

Проснулся уже под утро. Было еще    När jag vaknade, led det redan mot
темно.                 morgonen. Det var ännu mörkt.

Мы стояли на каком-то разъезде.     Tåget stod vid en liten anhalt.

Встречный поезд был составлен из    Det mötande tåget var hopsatt av
классных вагонов, теплушек,       passagerarvagnar, godsvagnar
санитарных вагонов.           och sjukvagnar.
                    {16}
Он шел на юг.              Det gick söder ut.

Я выскочил на воздух, наскоро умылся  Jag hoppade ut i det fria. Jag   
снегом и пошел к санитарным       tvättade mig fort med litet snö och 
вагонам. Я               gick bort till sjukvagnarna. Jag  
надеялся найти знакомых, чтобы     hoppades träffa några bekanta och få
расспросить очевидцев, и не       fråga ut dem om händelserna. Och det
ошибся.                 visade sig, att jag inte tog fel.

В потемках рассвета в вагоне, слабо   I halvmörkret i en av vagnarna, som
освещенном мигающей свечой, где,    var svagt upplyst av ett blinkande 
мешая стоны с руганью, лежали      ljus, låg sårade, vilkas jämmer  
раненые, меня кто-то окликнул:     blandades med svordomar. Det var 
                    någon, som tilltalade mig.

-- Матти! Ты ли это?          -- Matti! Är det du?

А так как это был именно я -- меня   Och eftersom det verkligen var jag   
зовут Матти Грен, -- то я подошел к   -- jag heter Matti -- så gick jag    
койке, откуда раздался этот слабый   fram till kojen, från vilken detta   
окрик.                 svaga tillrop kom.

-- Прости, не могу подать тебе руку:  -- Förlåt, jag kan inte räcka dig 
она меня отморожена.          handen. Både händerna och fötterna 
                    är förfrusna.

Мигание свечи, не разгоняя сумрака,   Det blinkande ljuset, som inte kunde
мешало мне рассмотреть лицо       skingra dunklet, hindrade mig från 
говорившего. Я с трудом узнал его.   att klart se den talandes      
                    ansikte. Det var nätt och jämt jag 
                    kände igen honom.          

Раухалахти -- мой товарищ по      Rauhalahti, min kamrat från     
мастерской в Хельсинки, мой товарищ   verkstaden i Helsingfors, min kamrat
по териокскому отряду Красной      från Röda gardets Terijokiavdelning,
гвардии, работник Карельской      arbetare i Karelens arbetarkommun, 
трудовой коммуны -- лежал передо    låg framför mig utan att kunna röra 
мной без движения.           sig.                

                    *

В нашей неожиданной встрече       Det var inte mycket glädje i vårt  
не много было радости.         oväntade möte.  

<20>
Раухалахти за полчаса, что простоял   Under den halvtimme, som vårt tåg 
наш состав на полустанке, рассказал   stod vid anhalten, berättade   
столько интересных вещей, сколько    Rauhalahti så många intressanta  
иной раз и за год не придется      saker, som man annars inte kan få 
услышать.                höra på ett helt år.       

-- Все дело, Матти, в том, что наши   -- Hela saken består i, Matti, att  
бойцы не знают местных условий: ни   våra kämpar inte känner till     
этих проклятых незамерзающих болот,   ortsförhållandena -- de känner inte 
ни этого дикого бездорожья.       till dessa förbannade kärr, som   
Красноармейцы не умеют ходить на    aldrig fryser till, eller dessa   
лыжах, а лахтари ходят на них      vilda, väglösa trakter. Vårt folk  
отлично -- они проскакивают без     kan inte åka skidor, men slaktarna  
дорог в тыл, они перебегают через    åker skidor bra. De finska jägarna  
границу.                klarar sig utan vägar in bakom
                    fronten och löper över gränsen.

Еще с осени они переходили       Redan i höstas gick de över       
поодиночке и группами через границу,  gränsen. Enstaka och i grupper     
собирались в лесах,           samlade de sig i skogarna, vid     
у озер, в рыбачьих банях,        träsken, i fiskarnas bastur vid     
сторожках, накапливали         sjöarna, i vaktstugorna och samlade   
оружие, а у нас по всей         så småningom vapen. Men i vårt     
Карелии, по всей            stora, väglösa Karelen, längs hela   
тысячеверстной             den tusen kilometer
бездорожной               {17}
границе с трудом            långa gränsen kunde man med knapp nöd
насчитывалась тысяча бойцов, и то в   räkna tusen rödarmister, och
мелких, разрозненных отрядах.      dessa var spridda i små kårer.

Когда началось «движение» -- ты     -- När rörelsen började -- du kan  
только подумай: эти белые        bara tänka dig: dessa skurkar    
прикрываются именем «Калевалы»[2]    maskerar sig med Kalevalas[4] namn! 
-- по нашим деревням ездил       -- reste en gråskäggig gubbe, en  
седобородый старик, торговец из     handlare från Tunkua omkring i våra 
Тунгуды, -- он называл себя       byar -- han kallade sig Väinömöinen 
Вяйнямёйненом -- и агитировал сразу   och agiterade för Karelens     
и за независимость Карелии, и за    oavhängighet och förbund med    
присоединение ее к Финляндии.      Finland. Förbund med        
                    Slaktar-Finland!          

С самого начала «движения» к этим    När rörelsen började, fick slaktarna 
лахтарям примкнули кулаки и       hjälp av kulakerna[5] och de     
зажиточные. Мы даже приблизительно   välbärgade. Vi kunde inte ens    
(ты знаешь, какие у нас пути      tillnärmelsevis (du vet, hur     
сообщения, -- птица крыло сломит!)   förbindelserna är -- en fågel kan  
не представляли себе размеров      bryta vingarna av sig) göra oss en  
восстания, а когда стали поступать   föreställning om rörelsens      
запоздавшие сведения и мы посылали   utbredning. Och när det började   
телеграмму за телеграммой в центр,   komma försenade upplysningar och vi 
там совсем недооценивал серьезности   skickade telegram efter telegram   
положения и в своих запросах      till centrum, så underskattade de  
иронически относились к нашим      där alldeles situationen, och i sina 
сообщениям.               förfrågningar anslog de en ironisk  
                    ton gentemot våra meddelanden.

Потом стали посылать людей, совсем   Sedan började man att skicka ut  
не подготовленных к нашим условиям.   truppförband, som var uttröttade  
                    efter kriget i Centralryssland och 
                    inte alls utrustade för våra    
                    förhållanden.

Я обморозился под Кокосальмой.     Jag förfrös vid Kokkosalmi.

                    Jag skulle hellre på nytt vara i
                    fångenskap hos Mannerheim i     
                    Tammerfors, än att upprepa striden 
                    vid Kokkosalmi.

Мы на рассвете вышли из Кестеньги в   I dagningen gick vi ut från      
Кокосальму, которую занимали лахтари.  Kiestingi i riktning mot Kokkosalmi,  
                    som var besatt av slaktarna.

Ты себе представь: всего-навсего    Föreställ dig, allt som   
одна проходимая тропа!         allt en enda framkomlig väg.

                    Våra grabbar, som inte var vana vid 
                    krigsförhållandena i Karelen, hade  
К десяти утра мы были уже у озера --  inte ordnat rekognosceringen     
всего тысяча двести шагов от      ordentligt och vi började att övergå 
Кокосальмы -- и стали          till skyttelinje mitt framför de   
разворачиваться на глазах у белых.   vitas ögon.             

Разворачивались мы два часа.      Skyttelinjens bildning varade i två
                    timmar.

В двенадцать командир приказывает:   Klockan tolv ger kommendören order:
«В атаку!»               Attack!

Заметь себе, что белые совсем не    Märk väl, att de vita inte alls 
стреляли, не подавали          sköt. De gav inte
<21>                   
даже признаков жизни. Нам надо было   ens ett enda livstecken ifrån sig. Vi
пройти около версты по занесенному   skulle gå ungefär en kilometer genom
глубоким снегом озеру.         den djupa snön över isen.

Позади подтянули на руках        Bakom oss hade man t o m dragit fram 
мелкокалиберное орудие. Оно за     en fältkanon. Un-
                    {18}
весь бой выстрелило всего раза     der hela tiden sköt den allt som allt
четыре, и то каждый раз снаряды,    fyra skott, och varje gång föll
попадая в липкий, вязкий        projektilerna ned i den djupa, mjuka
снег,не разрывались.          snön och exploderade inte.

Как только мы сошли с тропы, сразу   Så fort vi kom bort från stigen,    
провалились по пояс в густой снег.   sjönk vi ned ända till midjan i den   
                    djupa snön.

Идти было очень трудно.         Det var oerhört svårt att gå.

Каждые десять-пятнадцать шагов надо   Vart tionde, femtonde steg gjorde vi 
было останавливаться, чтобы       halt; ibland stannade vi ända till  
передохнуть.              en halv timme på varje ställe.

Так мы стали выдыхаться, не пройдя и  På så vis blev vi uttröttade, innan 
четверти расстояния до деревни.     vi ens hade gått fjärdedelen av   
                    avståndet fram till byn.

В движении мы потели от         I början blev vi varma av     
напряжения, но на            ansträngningarna, men de upprepade
остановках начинали мерзнуть.      uppehållen gjorde att vi frös.

Я тянул «максим», а двигаться с     Jag släpade på en kulspruta och du 
ним, сам понимаешь, по этому снегу   förstår själv att det inte var   
было не очень весело.          vidare roligt att dra den efter sig
                    i denna snö.            

Но самое тяжелое было еще впереди.   Men det svåraste återstod ännu.

Продвигаясь по льду, мы вдруг      När vi marscherade över isen, kände  
почувствовали под ногами воду.     vi plötsligt vatten under       
Здесь и так бывает: вода выступает   fötterna. Efter några steg nådde   
поверх льда. Скоро она стала      vattnet ända upp till knäna och när  
доходить до колен, и уже примерно в   vi var ungefär 400 steg från fienden 
четырехстах шагах от противника весь  stod hela avdelningen upp till    
наш отряд провалился по пояс в талую  midjan i vatten. Längre var det    
воду. Идти дальше было невозможно.   omöjligt att gå.

Лахтари, хорошо знакомые с       Slaktarna, som kände väl till    
местностью, очевидно, только этого и  ortsförhållandena, hade troligen  
дожидались. Они открыли спокойный    endast väntat på detta. De började 
прицельный ружейный огонь и угощали   helt lugnt skjuta till måls på oss 
нас внезапными пулеметными очередями.  med kulsprutesalvor.

Я стал налаживать свой «максим»,    Jag började att göra i ordning min
но ты пойми: весь день температура   kulspruta, men du förstår -- hela
ниже тридцати семи градусов по     dagen hade det varit förtvivlat
Цельсию -- вода в кожухе так      kallt, och vattnet i kulsprutorna    
замерла, что пустить пулемет в дело   hade frusit, så det var omöjligt
было невозможно.            att få dem igång.

У многих ребят закоченели пальцы,    Många grabbar hade fått fingrarna
трудно было сладить со спусковыми    stelfrusna och hanen vägrade att  
крючками винтовок.           lyda deras ansträngningar.

Я выхватил у одного красноармейца из  Jag ryckte geväret ur en rödarmists 
отмороженных рук винтовку и, когда   förfrusna händer och när kommendören 
командир скомандовал: «Огонь!» --    befallde -- Giv eld! -- tryckte jag 
нажал спуск, но -- черта с два! --   på hanen. Men det var för djävligt  
из всего нашего отряда раздалось    -- från hela vår avdelning      
только семь-восемь выстрелов --     avlossades bara ett 70-tal skott. På 
честное слово, не больше.        hedersord, flera var det inte.

Моя винтовка отказывалась стрелять,   Mitt gevär vägrade att arbeta. Även 
винтовки ребят тоже           grabbarnas gevär var ur funktion.  
бездействовали. Видишь, в чем дело:   Du förstår, att mekanismen i gevären 
в затворе от холода ударники      hade blivit våt och sedan frös    
примерзли к пружинам. Обмундирование  fjädrarna fast. Stålet hade frusit...
же наше не ахти какое, и если      De våras kläder var allt annat än  
замерзала сталь, то что было      bra, och om stålet frös, hur skulle 
с людьми! И              det då vara med människorna? Och
все это под               allt detta under slak-
                    {19}
точным, метким огнем лахтарей,     tarnas välriktade eld, som, den
которые, надо отдать им         rättvisan måste man göra dem, var
справедливость, были с выдержкой.    ihållande.

Ты не забудь, что мы находились по   Glöm inte, att vi stod ända till  
пояс в воде. Понятно, ни о каком    midjan i vatten. Det är klart, att 
продолжении атаки не могло быть и    det inte kunde vara tal om att   
речи.                  fortsätta anfallet.
<22>
Мы зарылись в снег, чтобы дождаться   Vi grävde ner oss i snön för att   
темноты. Лежали больше трех часов,   invänta mörkret. Så låg vi i tre   
и, как мы приветствовали наступление  timmar och du kan förstå med vilken 
ночи -- сам поймешь.          glädje vi hälsade mörkret.

Под прикрытием темноты стали      I skydd av mörkret började vårt  
отходить назад.             återtåg.

К счастью, беляки нас          Och till all lycka blev vi
не преследовали.            inte förföljda av vitgardisterna.

Когда мы подползли к тому месту, где  När vi hade krupit tillbaka till den  
оставалось орудие, мы поняли, почему  plats, där vi lämnat kanonen, så    
оно почти бездействовало.        förstod vi varför den hade använts   
Командир орудия             så litet. Kanonens befälhavare hade  
отморозил себе руки и ноги,       förfrusit både händer och fötter,   
стоя на наблюдательном пункте.     där han stod på utkik.         

Его посиневшее лицо казалось      Hans blåfrusna ansikte såg ut att   
совершенно мертвым, и на щеках     vara alldeles dött och t o m i     
видны были крупные слезы. Не успев   mörkret såg man stora tårar. Innan   
сползти по небритой щеке, они      tårarna hunnit trilla ned från de   
превращались в ледышки.         orakade kinderna, hade de       
                    förvandlats till is.          

Я видел, как наши замечательные     Jag såg hur en del utmärkta pojkar
ребята до того утомились, что стали   var så uttröttade, att de blev
безразличными ко всему.         fullkomligt apatiska.

Некоторые ложились на дорогу и     Somliga lade sig ned på vägen och
лежали совершенно без движения,     låg där orörliga och totalt uttröttade
распластавшись, пока их не подобрал   ända tills dess trängen kom och tog
подошедший обоз.            upp dem.

На обратном пути, при отходе по     Vid återtåget genom kärret sjönk vår
дороге через болота, наше орудие со   kanon med alla granaterna genom isen
всеми снарядами провалилось под лед,  ned på två meters djup i vatten.
в воду, на глубину двух метров.

С политруком во главе три часа     Med den politiske ledaren i spetsen  
работали в болоте при          arbetade vi tre timmar i kärret i   
двадцатипятиградусном морозе -- и    tjugofem graders kyla -- och räddade  
пушку и снаряды вытащили. Какие    kanonen med dess granater. Vilka    
прекрасные ребята наши артиллеристы!  fantastiska grabbar våra        
                    artillerister är!

Лошади и те из строя выбыли. Ну и я,  Till och med hästarna kom ur ledet  
конек-скакунок, без одной руку в    och jag, arma stackare, åker nu till 
Питер, в госпиталь еду...        sjukhuset i Petrograd med bara en  
                    hand.

Он горько улыбнулся.          Han log sorgmodigt.

***                   *

Свеча уже совсем оплыла. Зимний     Ljuset hade nästan brunnit ned och   
рассвет заливал белые снега серым    vintergryningen kastade sitt gråa   
светом, который пробивался в вагоны   ljus över de vita snöfälten. Ljuset  
санитарного поезда.           trängde också in i sanitetstågets   
                    vagnar.

Паровоз загудел.            Lokomotivet visslade.

От толчка проснулись раненые,      De sårade vaknade av stöten,
застонали, заворчали, заворочались.   stönade, grälade och vred på sig.
                    {20}
-- Раухи, -- спросил я, пробираясь   -- Rauhi, frågade jag, när jag gick
уже к выходу, -- что думаешь ты обо   mot dörren -- vad tror du om hela
всей кампании?             fälttåget?

-- Что думаю! Наши на лыжах ходить    -- Vad jag tror? De våra kan inte
не умеют, следовательно, лахтари    åka skidor, och följaktligen kan
сумеют дотянуть до весны, а весной,   slaktarna hålla ut ända till våren,
летом, осенью здесь воевать совсем   och under sommaren och hösten är det
невозможно: болота, озера, снова    fullkomligt omöjligt att föra krig
болота -- бездорожье такое, что во   här: kärr, insjöar, sumpmarker och
многих волостях только на        ett sådant väglöst tillstånd, att
волокушах[3] и передвигаются.      man i många socknar endast kan komma
                    fram med hjälp av rissla...
<23>
-- А тем временем белые будут      Och samtidigt kommer de vita att
орудовать в Лиге нации от имени     mullvada i Nationernas Förbund i den
самозванного карельского        självutnämnda Karelska s k
правительства!             Kalevalaregeringens namn. Dom har ju
                    inte bara Väinömöinen, dom har också
                    »smeden« Ilmarinen, han är en av
                    deras militära ledare.

                    -- Jag är rädd för att det kan bli
                    ett andra Bessarabien av Karelen.

Мы торопливо простились:

-- Прощай, Матти!            -- Adjö Matti.

-- Прощай, Раухи!            -- Adjö, Rauhi.

Я прокричал мой прощальный привет,   Jag ropade min avskedshälsning i
уже соскакивая с подножки        samma ögonblick, som jag hoppade av
санитарного вагона.           sjukvagnens fotsteg.

                    Vi kan ju åka skidor, för helvete,
                    vår skolavdelning.

Какие задания мы получим?        Vilka uppgifter skall vi få? Är vår
Неужели наш курс обучения будет     lärokurs verkligen avbruten för ett
прерван на целый год?          helt år?

Всеми этими мыслями я поделился с    Dessa tankar sysselsatte mig och de
ребятами.                övriga pojkarna.

                    {21}
Глава третья              KAPITEL TRE
Мы получаем боевое задание

На Армаса было забавно смотреть: у   Det var skrattretande att se
него вначале лыжи разъезжались в    Kalle. I början gick hans skidor åt
разные стороны, и он чуть не падал   var sitt håll och han var nära att
носом в снег, затем, наоборот,     trilla på näsan i snön.
начинали съезжаться, оближаясь и     
перекрещиваясь.              

[Se längre ner]             Jag blev utnämnd till ledare för en  
                    pluton. Kalle kom i min pluton, och  
                    det var tur för honom; Leino var    
                    troppchef.

                    Kalles skidor gick inte alltid
                    isär. Ibland var det tvärtom:
                    de åkte ihop och korsade varandra.

Он беспомощно болтал палками,      Han viftade hjälplöst med stavarna  
стараясь раскрестить лыжи не      och försökte att skilja skidorna   
падая. Правда, при этом он, срывая   åt utan att ramla.
свое смущение, без умолку болтал.

Один раз он сошел с лыж в сторону от  En gång steg han av skidorna vid
лыжни, чтобы развести их, и сразу    sidan av skidspåret för att skilja
провалился по пояс в снег.       dem från varandra och sjönk med en
                    gång ned till midjan i snön.

Усталый, вспотевший, он с трудом    Han var trött och svettig, och det
поспевал за своими товарищами (ведь   var svårt för honom att följa med de
всего четвертый раз в жизни он     övriga. (Det var ju endast fjärde
вставал на лыжи!).           gången i sitt liv, som han stod på
                    skidor.) Han tröstade sig likväl med
                    att kamraterna Rovio och Inno inte
                    alls kunde åka skidor.

Я был назначен командиром        [Se längre opp]
взвода. Армас попал ко мне -- это
был его выигрыш. Лейно командовал
отделением.

-- Может, тебе лучше было бы      -- Kanske det är bäst för dig att
остаться? -- спросил я Армаса, когда  stanna? frågade jag honom, när han i
он на легком повороте зацепился за   en lätt sväng snubblade på sin egen
свою же собственную палку.       skidstav.

Армас обиделся:             Kalle blev förnärmad.

-- Я доберусь до них, я буду бить    -- Jag skall fram. Jag skall slå
беляков! Ты увидишь, как я пойду    vitgardisterna. Du skall få se, hur
завтра,, послезавтра. Велика      jag kommer att åka i morgon och i
важность -- ходить на лыжах!      övermorgon. Det är väl ingen konst
                    att åka skidor.

Больше всего Армас боялся упасть.    Framför allt var Kalle rädd för att
                    ramla.

Подниматься было с непривычки      Ovan som han var, var det inte lätt
трудно. Защитный белый балахон     att resa sig igen. Den vita
путался под ногами.           skyddskåpan trasslade in sig i
                    benen.

Из всего обмундирования привычным    Av hela utrustningen var vi endast
был только шлем. Валенки, бараний    vana vid mössan. Filtstövlarna,
полушубок, шаровары на вате были    fårskinnspälsen, de vadderade
новин-                 byxorna,
<24>                   
кой; сверх этого трехлинейная,     armégeväret,
                    {22}
                    somliga hade
а ту кого и автомат через плечо, по   även maskingevär över axeln, upp 
двести патронов у пояса, полотенце,   till tvåhundra patroner i bältet,
веревочка, в мешке           handduk, ett rep i väskan, 
хлеб, консервы, шпик, масло,      konserver, bröd, fläsk, smör,
сахар и по фляге спиртного --      socker, en plunta med alkohol -- 
всего на человека двадцать кило.    allt som allt tjugo kilo per man.

Мы вышли со станции Массельгской без  Vi gick från stationen Maaselkä utan
всякого обоза.             någon som helst träng.

Всё -- на себе.             Allt bar vi själva.

Выданное довольствие указывало     De utransonerade livsmedlen visade,
на предстоящее нам большое дело, но   att en stor uppgift förestod oss, 
в чем оно будет заключаться, никто   men vari denna skulle bestå, visste
еще не знал.              ännu ingen av oss.

Мы шли в колонне по два.        Vi gick i kolonn, två och två.

Снег был рыхлый. Головной лыжник
проваливался в него по колено, но
шел вперед, прокладывая лыжню,
преодолевая отчаянное сопротивление
мягкого, легкого, нежного
снега. Через сотню метров головной
лыжник выдыхался, и его заменял
следующий -- из этого же
отделения. Так сменялись головные
внутри отделения. Так же менялись и
сами отделения -- в голову колонны
на смену одному шло другое.

Мы продвигались быстро только
потому, что нас было много:
пять-шесть человек в этом снегу
выдохлись бы окончательно на десятом
километре.

Армас -- передо мной. Я взял у него   Kalle gick bredvid mig. För att
часть его груза, говоря, что, когда   hjälpa honom övertog jag en del av
он научится хорошо ходить на лыжах,   hans packning, med förklaringen att
пусть сделает то же самое для      när han lärt sig att åka skidor bra,
меня.                  skulle han få göra detsamma för mig.

Умению Лейно бегать на лыжах      Leinos sätt att åka skidor avundas
я, признаться, немного завидовал.    jag honom uppriktigt sagt.

Он шел, легко скользя впереди нас по  Han gled lätt framför oss i spåret
насту, широким шагом, ловко       med långa glid och vana stavtag. Han
взмахивая палками. Он был        var en förstklassig åkare, och
первоклассным лыжником и поэтому    därför gick han hela tiden i täten
почти все время или шел впереди,    och gjorde spår för hela bataljonen
прокладывая лыжню для отряда, или    eller också var han ute och
уходил в разведку.           rekognoscerade.

С каким наслаждением вдыхал я свежий  Vilken njutning var det inte att
морозный воздух!            inandas den friska, frostiga luften.

Идти было, по-моему, нетрудно:     Enligt min mening var det inte svårt
почти все время по дороге.       att åka, ty vi gick nästan hela
                    tiden på jämn väg.

Быстрая ходьба на лыжах,        Den snabba skidåkningens rytm, den
радующая после казармы         friska luften, som verkade så
свежесть воздуха,            uppiggande efter ett år i kasernen,
настоящая молодость и          den flödande ungdomligheten och
сознание, что скоро придется      medvetandet, att man snart skulle
встретиться в упор с врагом -- все   komma fienden in på livet -- allt
это бодрило,              detta entusiasmerade mig som en
и мне хотелось             upplivande dryck och jag fick lust
петь.                  att sjunga.

И не одному мне, очевидно, хотелось   Och det var tydligen inte bara jag,
петь, потому что сзади кто-то      som ville sjunga, ty bakom mig var
затянул боевую песню, но строгий    det någon, som tog upp en
окрик крепкого, словно из одного    kampsång. Men en skarp order från
куска камня выточенного, командира   Heikkonen, första kompaniets ljusa,
первой роты Хейконена прервал песню   starka, alldeles som ur en sten
и дал с еще новой остротой       mejslade kommendör, avbröt sången
почувствовать всем, что мы       och lät oss alla med ny skärpa
действительно находимся на фронте.   känna, att vi verkligen var ute vid
                    fronten.

Я знал, что темп нашего движения    Jag visste, att vårt marschtempo var
многим ребятам не под силу, и,     för hårt för många av pojkarna, och
оглянувшись, увидел, что        när jag vände mig om, såg jag att
отряд растянулся            hela bataljonen hade dragits ut till
не меньше чем на километр.       minst en hel kilometer.
                    {23}
Армас все еще шел передо мной, но по  Kalle gick ännu bakom mig. Men av
катящемуся градом с его лица поту,   svettpärlorna, som rann från hans
по необычайной сосредоточенности    ansikte, och på den ovanligt
серых глаз видно было, что это     koncentrerade uttrycket i hans ögon
доставалось ему нелегко.        syntes det, att det inte var lätt
                    för honom att hålla denna plats i
                    ledet.
<25>
Скоро я увидел на спине Армаса
небольшое влажное пятнышно. Оно
постепенно разрасталось... Это пот
прошиб полушубок и вышел на
балахон. Когда пятно это увеличилось
до размера человеческой головы,
Армас сошел с лыж и сказал мне:

-- Я пойду в хвосте...

Потом уже по величине пятна на спине
я легко определял, сколько
километров он еще может пройти без
отдыха.

Лейно ушел далеко вперед.        Leino var redan långt framför oss.

Отдельные отстающие товарищи едва    Enstaka kamrater, som blev efter,
были заметны позади.          skymtade långt borta.

-- Вперед, товарищи! В Паданах у нас  -- Framåt kamrater! I Paadane skall
будет большой привал, -- ободряя,    vi ha ett längre uppehåll, sade
громко сказал Хейконен, и        Heikkonen högt och uppmuntrande, och
мы вошли в лес.             vi fortsatte in i skogen.

***

Мы шли лесом.              Vi gick genom skogen
                    och över en sjö.
Это был настоящий карельский      Det var en äkta karelsk
мачтовый сосновый лес.         skog av masthöga furor.

Капюшоны слетали с головы, когда мы   Kapuschongerna föll ned från
пытались взглянуть на оснеженные    huvudena, när vi försökte att titta
ветви вершин. Это был строевой и    uppåt de snötyngda topparnas
перестойный лес.            grenar. Vi träffade på såväl
                    uthuggen som orörd skog.

Дороги уже не было. Мы вышли из лесу  Någon väg fanns det inte. Vi kom ut
и пошли по Сегозеру.          ur skogen och gick på Seesjärvi.

Белых мы еще не встречали.       De vita hade vi ännu inte träffat
                    på.

Если бы не патроны у пояса, винтовка  Om vi inte hade haft patronerna
через плечо и груз за спиной, всю    i bältet, gevären över axlarna och
нашу прогулку можно было бы       ryggsäckarna, så hade man kunnat tro
представить спортивным состязанием.   att hela vår utflykt var en
                    idrottstävling.

Меня уже начинал тяготить груз, и    Ryggsäcken började redan att kännas
левая нога слишком свободно ходила в  tung. Dessutom var vänstra
валенке. Остановившись на секунду на  filtstöveln tydligen en smula för
одном повороте, я почувствовал в    stor för foten. När jag stannade en
пятке какое-то жжение.         sekund i en sväng, kände jag att det
                    sved i hälen.

«Верно, натер ногу», -- подумал я    -- Det är väl ett litet skavsår,
и хотел спросить, а как обстоят дела  tänkte jag, och ville fråga Kalle,
у Армаса, но его рядом со мной не    hur det stod till med honom i detta
оказалось.               fall, men Kalle fanns inte längre
                    bredvid mig.

«Отстал», -- пришло мне в голову.    -- Han har väl blivit efter, tänkte
Оглянувшись, я увидел, что отстал не  jag, och när jag vände mig om, såg
один Армас, а еще несколько ребят,   jag att inte bara Kalle blivit efter
среди них и Каннер.           utan också flera andra pojkar och
                    bland dem Aalto.

Он был до поступления в         Aalto var före inträdet i
Интернациональную военную школу     Internationella Krigsskolan en känd
известным борцом и не на одном     brottare och hade deltagit i mer än
состязании выступал как чемпион     en tävling som finsk mästare. Det är
Финляндии. Арены многих цирков,     säkert många cirkusar och ringdomare
наверно, до сих пор помнят его     av olika kulörer, som kommer ihåg
неуклюжую, медвежью           hans klumpiga, björnliknande
ловкость, поэтому если отстал и     skicklighet, så om Aalto hade blivit
Каннер, то Армаса нельзя было      efter, kunde man naturligtvis inte
корить.                 klandra Kalle.

Зимняя ночь наступает быстро, но мы   Vinternatten kommer mycket fort, men
шли быстрее, чем зимний день.      vi gick fortare än vinterdagen. Man
                    måste lämna vårt oövade tillstånd ur
Мы не тренировались, но за нас --    räkningen och tänka på vår hälsa,
наша свежесть, бодрость, молодость и  ungdom och den iver, med vil-
                    {24}
тот азарт, с которым мы взялись за   ken vi tog itu med saken, för att
дело.                  kunna förstå, att de första
<26>
Поэтому часам к девяти вечера      redan vid nio-tiden på kvällen
передовики входили уже в Паданы --   kom in till Paadane --
большую деревню на           en stor by på
берегу Сег-озера.            Seesjärvis strand.

Это была последняя           Detta var den sista
деревня по нашу сторону         byn på vår sida av
фронта. Дальше, за деревней       fronten, sedan
Лазарево, начиналась сторона белых.   började den vita sidan.
                    
В Паданах мы расположились по избам,  I Paadane inkvarterade vi oss
выставив охранение.           i stugorna och satte ut vaktposter.

***                   *

В эту ночь в охранении я не был и    Denna natt hade jag inte vakt utan
спал как убитый. Ведь мы проделали   sov som en död. Vi hade ju gjort en
переход в семьдесят километров!     skidtur på 70 kilometer.

Никаких снов.              Inga drömmar.

Наверное, ни одного движения      Jag tror inte jag gjorde en enda
за ночь я не сделал.          rörelse på hela natten.

Разбудил меня Армас, дергая за     Kalle väckte mig genom att rycka i
валенок.                filtstöveln.

Был зимний рассвет.           Vinterdagen grydde.

Армас изнемогал от усталости, но    Kalle triumferade trots tröttheten.
явно торжествовал.

-- Товарищ командир, -- сказал он,   -- Kamrat kommendör, sade han, jag
-- я пришел не вовремя, но все же    kom inte i tid, men jag kom i alla
пришел. Позади осталось довольно    fall, det är ganska många pojkar som
много ребят...             blivit efter.

Здесь ему уже явно не хватило сил    Det syntes tydligt, att han inte
продолжать свою речь.          hade krafter att fortsätta. Han
                    tystnade och efter en sekund ramlade
Он свалился и захрипел, лежа на полу  han ihop på golvet och började
в очень неудобном положении.      snarka i en mycket obekväm
                    ställning.

Лейно, пришедший из охранения,     Leino, som kommit från vakten, hade
устраивал себе в углу постель из    ordnat en bädd av enbuskar åt sig i
можжевельника. Он осторожно подтянул  ett hörn. Han drog försiktigt upp
на постель Армаса, расстегнул ему    Kalle i bädden, knäppte upp
пояс и снял со спины винтовку.     svångremmen och tog av honom
                    geväret.

-- Не думал, что он дойдет, --     -- Jag trodde aldrig att han skulle
сказал Лейно, обращаясь ко мне.     komma fram, sade Leino och vände sig
-- Матти, вставай в караул.       till mig. -- Matti, stig upp, det är
                    din vakttimme nu.

Я никогда не испытывал в жизни такой  Jag hade aldrig i mitt liv känt
тупой и одновременно острой боли,    sådana smärtor, som de jag kände i
какая охватила мышцы всего моего    alla kroppens muskler, när jag reste
тела, когда я начал приподниматься с  mig från bädden. Så är det med alla,
лавки. Так бывает со всеми, когда    när de efter ett långt uppehåll på
после большого перерыва начинаешь    nytt börjar att träna skidåkning,
снова тренироваться на лыжах, в     löpning, gång, fotboll, brottning
ходьбе, беге, футболе, борьбе.     eller någon annan idrott.

Эта приятная боль в мышцах, которую   Denna angenäma värk i musklerna,
большинство мальчишек переносят с    vilken de flesta pojkar uthärdar med
гордостью,               stolthet, för att de anser den vara
превратилась              ett tecken på att musklerna växer,
сейчас в трудно-переносимую       förvandlades nu till en outhärdligt
боль, возникавшую и,          smärta, som kändes i varje led och
казалось, даже усиливавшуюся с     som tycktes öka med
каждым новым движением.         varje ny rörelse.
                    {25}
                    (Bildtext: Vi gick genom skogen över
                     en sjö. Det var en äkta karelsk
                     skog av masthöga furor.)
                    {26}
Болели бицепсы, мышцы шеи,       Det värkte i armmusklerna, i
мускулы ног, но больше всего      halsmusklerna, i benen, men allra
ныли мышцы живота.           mest värkte det i mellangärdet. Det
Трудно было сгибаться, но еще      var svårt att böja sig, men ännu
труднее, казалось, было выпрямляться.  svårare var det att räta upp sig.

Такое ощущение было не только у меня,  Sådana känslor hade inte bara jag,
но и у всех.              utan även alla andra.

Медленно, со стонами, с         Långsamt, stönande och stånkande
покряхтыванием вставали с        reste sig kamraterna upp från sina
места. Даже Лейно растирал бицепсы.   liggplatser. Till och med Leino
                    mjukade upp sina armmuskler.

-- Энергичнее, быстрее двигайся,    -- Rör dig kvickare och mera
Матти! Больше двигайся! -- бросил он  energiskt, mera fast, Matti, sade
мне. -- Тогда все скорее пройдет.    han till mig, så går allt fortare
                    över.

И я начал двигаться.          Och jag började att röra på mig.
<27>
***                   *

Мы снова выступили в поход.       Bataljonen marscherade på nytt
                    iväg. Framåt! Åter framåt! Vi
Мы оставляли озеро и входили в     lämnade sjön och kom in i en stor
глубокий лес, и, если бы не узкая,   skog. Om det inte hade funnits en
но накатанная дорога, я сказал бы:   smal, uppåkt väg, skulle jag kunnat
нетронутый лес.             säga: en orörd skog.

Отряд наш значительно поредел. В    Vår bataljon hade blivit betydligt
самом хвосте, посеревший,        gallrad. Längst bak -- grå, tigande
молчаливый, угрюмо передвигал ноги   och bister rörde Kalle benen.
Армас.

И вдруг -- голос нашего командира    [Se längre ner]
Антикайнен:

-- Враг слева! Развернуться в цепь
-- вперед!

Дорогой Армас!             Präktige kamrat Kalle!

Если тебе доведется когда-нибудь    Om du någon gång skulle läsa dessa
прочитать эти строки,          rader, kom då ihåg 9:e januari 1922,
                    vår marsch på skogsstigen och

[Se längre opp]             Heikkonens oväntade kommando

[Se längre opp]             -- Fienden till vänster! Spridning i
                    skyttelinje! Framåt!

ты вспомнишь,              Minns du hur vi spred oss i
как мы разворачивались в цепь, быстро skyttelinje, hur fort vi svängde upp
повернувшись в указанном направлении, i den angivna riktningen, hur fort
как быстро летели вперед, теряясь    vi flög framåt, försvinnande i
в глубине соснового леса, как горели  tallskogens djup, hur vi brann av
нетерпением, мечтая встретиться     längtan att möta de förbannade
лицом к лицу с проклятыми лахтарями,  slaktarna ansikte mot ansikte, hur
как были разочарованы, когда узнали,  misslynta vi blev, när vi fick veta
что это только маневры, что никакого  att det endast var en manöver, att
врага нет, что это учеба!        det inte fanns någon fiende och att
                    det var en övning?

Особенно помню, как злился ты.     Jag kommer särskilt ihåg, hur ilsken
                    du blev.

Тебе-то каждый поворот с грузом     För dig var varje sväng, varje
за плечами, каждый такой маневр     rörelse ytterst svår på grund av den
проделывать было очень трудно. Ты   tunga utrustningen. Du spände alla
напрягал все свои силы, стискивал    krafter, bet ihop tänderna och
зубы и шел вместе с другими.      följde med de andra.

«Захватив» таким образом        När vi med en sådan manöver hade
деревушку, Антикайнен расставил по   intagit en by, ställde Heikkonen ut
дорогам караулы, чтобы научить нас   vakt på vägarna för att vi skulle
никого не выпускать из деревни;     lära oss, hur man bär sig åt för att
                    inte släppa ut någon från en
                    by. Kamra-
                    {27}
расположил бойцов по избам,       terna uppdelades på de olika husen
чтобы научить, как нам         för att lära sig, hur styrkan
размещатся после            skall fördelas sedan man
захвата деревни.            intagit en by.

Затем мы снова шли дальше, шли     Och sedan gick vi på nytt vidare,
быстро по морозу.            gick fort i den kalla luften.
               
Видно было, что в этих местах      Det märktes att en kraftig snöstorm
недавно еще бушевали вьюги.       nyss dragit fram i dessa trakter.

Дорога была занесена глубоким      Vägen var igensnöad och på en del
снегом, а местами и совсем исчезала.  ställen var den alldeles försvunnen.

В этот же день мы пришли в       Samma dag kom vi fram till Honkaniemi.
Гонга-наволок.

За деревней сразу начиналась      Bakom denna by började det område,
территория, занятая белыми.       där det inte fanns en enda röd kämpe
                    och det var oss fullkomligt obekant,
                    hur många vita.           

Расположив взвод в теплой избе,     Sedan jag inkvarterat min patrull i
сбросив с себя вещевой мешок,      en uppvärmd bondgård, kastat av mig
проверив, действует ли затвор      ränseln och kontrollerat mekanismen
трехлинейки, я пошел по дороге     på mitt gevär, gick jag tillbaka på
назад, чтобы помочь Армасу.       vägen för att hjälpa Kalle.

Отряд очень растянулся: по дороге    Bataljonen hade blivit långt
шли еще наши ребята, вспотевшие, с   utdragen. På vägen kom ännu enstaka
расстегнутыми полушубками.       av våra pojkar, svettiga med
                    uppknäppta pälsar.
Я приказал одному застегнуться: не   Jag befallde en av dem att knäppa
нянчиться же нам с воспалением     igen pälsen. Vi har väl inte tid
легких, в самом деле!          att dalta med sådana, som
                    skaffat sig lunginflammation!

У многих вид был совершенно       Somliga såg ut att vara fullkomligt
измученный; другие проходили      uttröttade, andra gick några steg
несколько шагов и останавливались,   och stannade med ansiktet förvridet
морщась от боли.            av smärta.               

Потертости давали себя знать.      Skavsåren började ge sig tillkänna.

В пяти километрах от привала я     Fem kilometer från truppens läger
встретил Армаса.            hittade jag Kalle och jag tog
                    ränseln trots hans motstånd, utan
Не обращая внимания на это ругань,   att bry mig om hans skällsord.
взял себе его «обезьянку»;       Geväret lämnade han inte ifrån sig.
винтовку он так мне и не отдал.

-- Есть потертости? -- спросил я на   -- Har du skavsår? frågade jag under
ходу.                  åkningen.
<28>
-- Нет, ответил он. -- Я ведь      -- Nej, svarade han. Jag vet ju vad
понимаю, в чем дело: я портянки     det är fråga om, så jag har lindat
навернул как полагается. Из того,    fottrasorna ordentligt. Att jag inte
что я не умею пока порядочно бегать   kan åka skidor ordentligt ännu
на лыжах, не следует еще, что я     betyder ju inte, att jag inte
ничего не смыслю.            begriper någonting. Men redan idag
                    har jag förstått, vad det är fråga
Если бы не эта             om, och om jag inte hade denna
проклятая боль в мышцах,        förbannade värk i musklerna, så
я шел бы лучше             skulle jag åka mycket bättre än
многих из вас.             många av er.

Было уже темно, когда          Det var nästan alldeles mörkt, när
мы входили в деревню. В избе      vi kom in till byn. I bondgården
я снял валенок.             drog jag av mig filtstövlarna.
Натертость на пятке превратилась    Skavsåret på hälen hade förvandlats
в водяной пузырь.            till en vattenblåsa.

Я достал иголку, проколол        Jag fick tag i en nål, stack hål på
пузырь                 den stora blåsan, kramade
                    {28}
                    ur vattnet
и бережно обмотал ногу.         och lindade försiktigt om foten.
Больше подобной глупости я не      En sådan dumhet gör jag aldrig
повторю -- нога мне еще нужна.     mera. Fötterna behövs nog.

Армас уже храпел в углу.        Kalle snarkade redan i ett hörn.

Дверь распахнулась.           Dörren flög upp.

В избу, не торопясь, вошел Лейно и   Leino kom långsamt in i stugan och
сразу как-то заполнил собой всю     liksom fyllde hela rummet med sin
горницу. Он уселся на лавку, вытащил  gestalt. Han satte sig på bänken,
из сумки карту-десятиверстку и     tog ur sin väska upp en 10-verst-
протянул мне:              graderad karta och räckte den
                    åt mig.

-- Вот тебе карта. По ней ты должен   -- Här har du kartan. Framför allt
отмечать весь путь своего        måste du anteckna plutonens hela
взвода. Всем комвзводам, отделкомам   väg. Alla plutonkommendörer,
и прочим командирам ее дали. Я взял  kompanikommendörer och andra
и для тебя.               kommendörer har fått den och därför
                    tog jag en med mig åt dig också.

-- Какой путь должен я отмечать? --   -- Vad är det för väg, jag skall
удивился я.               anteckna? frågade jag förvånad.

-- Жаль, что ты куда-то         -- Det var synd att du försvann och
запропастился и не был в штабе, --   inte var inne i bondgården hos Rovio
ты прозевал много важного, но я тебе  och Inno. Du har förlorat mycket.
расскажу.                Men jag skall tala om det för dig.

Лейно глянул в угол, где храпел     Leino steg upp, kontrollerade att
Армас.                 ingen var inne i rummet.

                    I hörnet snarkade Kalle.

Под лавкой возился кот. Он разжимал   Under bänken höll en katt på att
свои когти, и из-под лапы        leka. Han sträckte ut tassen och ett
выкатывался серый клубок -- это была  grått nystan rullade runt -- det var
мышь. Не дав ей отбежать и на      en mus. Katten lät henne springa
полшага, кот, неожиданно        ungefär ett halvt steg, hukade sedan
пригнувшись, мягко прыгал, опускаясь  ihop sig och hoppade mjukt efter
на свои легкие когтистые лапы.     musen, och tog fast den med sina
                    mjuka, kloförsedda tassar.

Лейно подошел к двери и сделал мне   Leino gick fram till dörren och gav
знак идти за ним:            mig ett tecken att följa efter.

-- Здесь нас могут подслушать, а    -- Här kan någon lyssna på oss och
дело абсолютно тайное.         saken är absolut hemlig.

Вслед за нами из дверей на крыльцо   När vi öppnade dörren till förstugan
вырвалось белое облако пара.      sveptes vi in i ett vitt moln av
                    ånga.

Снег заскрипел под ногами.       Snön knarrade under fötterna.

-- Как живот?              -- Hur är det med magen?

-- Лучше, Лейно.            -- Bättre, Leino.
                                       
На небо выползали северные       Över den dunkla himlen kröp norra  
звезды. Мы стояли посреди широкой    halvklotets stjärnor fram. Vi stod  
улицы.                 på den breda bygatan.        
                                       
-- Здесь нас никто не подслушает. По  -- Här kan ingen lyssna på oss. På  
этой карте ты будешь отмечать путь,   denna karta skall du anteckna den  
по которому пройдет твой взвод и    väg, som din patrull och hela vår  
весь наш отряд. Мы идем на       avdelning kommer att gå. Vi åker   
лыжах. Командир Инно и товарищ     skidor. Kommendör Inno och kamrat 
Ровио                  Rovio
                    {29}
на лыжах ходят неважно, поэтому они   stannar här och inväntar vår
со штабом остаются здесь ждать     återkomst eller meddelande om att vi 
нашего возвращения или известия о    blivit fullkomligt förintade.    
нашей гибели. Отряд выходит в      Bataljonen består av två       
составе двух рот -- командиры      kompanier. Kommendörer är Heikkonen 
Хейконен и Карьялайнен; пулеметная   och Karjalainen. Kulsprutekompaniet 
рота Тойво Антикайнен разделяется    delas mellan båda kompanierna och  
между ними, а командир пулеметной    dess kommendör Toivo Antikainen   
роты Тойво Антикайнен назначается    utnämns till kommendör för hela   
командиром всего отряда, его      bataljonen. Hans medhjälpare Susi  
помощник Суси -- начальником      blir stabschef. Du känner väl    
штаба. Ты ведь знаешь Антикайнена.   Antikainen?             

О да, Антикайнена я знал более чем   Å ja! Antikainen känner jag mer än
хорошо: это ведь            väl. Det var ju
<29>                   
после его горячей речи на митинге    efter hans flammande tal på Helsing-
молодежи в Хельсинки вступил я в    forsungdomsmötet, som jag gick in i
революционный союз молодежи,      det revolutionära ungdomsförbundets
а затем в партию.            organisation och därefter i partiet.

Он строитель, а я металлист. И     Han är byggnadsarbetare och jag
всего-то на два года он старше     metallarbetare och han är bara två
меня. Сейчас ему двадцать три года.   år äldre än jag. Nu är han 23 år.
                    
Какой молодой рабочий Хельсинки не   Vilken ung Helsingforsarbetare kände
знал организатора комсомола,      inte Ungdomsförbundets organisatör, 
яростного и проникновенного оратора,  den eldige och tändande talaren, den
непреклонного коммуниста -- товарища  oböjlige kommunisten, kamrat Toivo 
Тойво Антикайнена!           Antikainen!

Я знал его отца. Это был мрачного
вида обойщик, который, однако, как
передавали, любил пошутить, когда
был трезв.

Но трезвым я его никогда не видел.

                    Toivo Antikainen och hans bröder,
                    ja, det var verkligen grabbar!

Кто из нас не помнит речей       Vem av oss minns inte Antikainens tal!
Антикайнена! Они заставляли       Det tvingade oss att hata fienden,
ненавидеть врага, сжимать кулаки,    att knyta nävarna och bita ihop
стискивать зубы.            tänderna.

Он заставлял нас плакать о погибших   Han tvingade oss att gråta över de
товарищах и с восторгом идти в бой,   fallna kamraterna och att med
чтобы воздать врагам по заслугам.    hänförelse gå ut i striden för att
                    vedergälla fienden efter förtjänst.

А заслужили они все-таки в тысячу раз  Och fienden hade i verkligheten
больше, чем мы им заплатили.      förtjänat tusen gånger mera, än vad
                    vi gav.

Но когда я начинаю вспоминать, как   När jag tänker på, hur slaktarna
они расстреливали всех раненых     arkebuserade de sårade i
таммерфорского госпиталя, как они    Tammerfors sjukhus, hur de
обращались с пленными          behandlade de tillfångatagna
красногвардейцами, когда я вспомню   rödgardisterna, när jag erinrar mig
то, что они делают сейчас, я начинаю  vad de nu gör -- då kokar det, men
волноваться. А мой рассказ требует   min berättelse kräver ju lugn.
полного спокойствия.

В прошлом году я ел кашу, сваренную
Антикайненом. Он был начальником
заставы у станции Горской, когда мы
стояли против взбунтовавшегося
Кронштадта. Мы уходили в дозоры, и
он оставался в избе совершенно
один. Не мог же он отрывать от дела
человека, чтобы тот был кашеваром!
Вот он, командир роты, сам и варил
своим красноармейцам кашу.

Да, я отлично знал Антикайнена, а    Ja, jag kände Antikainen mycket
что нашему командиру было всего лишь  bra. Och att vår kommendör endast
двадцать три года, это нас тогда не   var 23 år gammal, det blygdes vi
смущало: большинство из нас были    inte för. De flesta av oss var ännu
моложе.                 yngre.

И только хмурый широкоплечий      Den bistre, bredaxlade Karjalainen,
командир второй роты Карьялайнен да   andra kompaniets kommendör, eller
командир первой роты Хейконен,     första kompaniets kommendör, den
голубоглазый, подобранный        blåögde Heikkonen, marmorarbetare
рабочий-мраморщик, организатор     samt organisatör för granit- och
красногвардейского отряда        marmorarbetarnas rödgardistavdelning
гранитников-мраморщиков, имели от    var knappast äldre än 28 år.
роду по двадцать восемь лет.

А быстрому парнишке Пуллинену, сыну   Hans motsats var den kvicke grabben
железнодорожника,            Pullinen, vars far var
только что стукнуло           järnvägsarbetare. Han hade nyss
восемнадцать. Столько же было и     fyllt 18 år. Lika ung var
                    {30}
Вуоринену, один брат которого      Vuorinen, vars ena bror hade
убит у Белоострова при переходе     blivit dödad, då han försökte gå
через границу,             över gränsen vid Systerbäck, och
а другой томится в           vars andra bror än i dag försmäktar
финляндской каторжной тюрьме.      i ett av Finlands tukthus.
                    
                    Ja, det var många bland våra pojkar,
                    som inte uppnått tjugoårsåldern.

-- Наше задание, -- оглядываясь по   -- Vår uppgift, fortsatte Leino
сторонам, полушепотом продолжал     halvviskande, medan han tittade sig
Лейно, -- такое: пройти незаметно    omkring, är följande: Vi skall
через фронт и тыл лахтарям. Идти с   obemärkt smyga oss genom linjerna in
максимальной быстротой, на какую    bakom slaktarnas front. Vi måste åka
только способны. Ничего лишнего с    så snabbt, som vi överhuvudtaget
собой не берем. Никакого        förmår. Ingenting onödigt för vi med
<30>
обоза -- все на             oss. Ingen träng, allt måste vi bära
себе. Мы должны дойти          själva. Vi måste komma fram
незаметно. Для этого надо        obemärkta -- och därför måste vi
уничтожить все вражеские отряды     förinta alla fientliga avdelningar
до Ребол и постараться         -- till Repola och försöka att
уничтожить штаб лахтарских войск и   tillintetgöra slaktarnas stab samt
все склады боевого и прочего питания  alla deras upplag av ammunition,
в этой центральной базе.        livsmedel m m i denna centrala bas.
Возможно, однако, что штаб находится  Men det är möjligt att staben
не в Реболах, а в            inte är i Repola utan i
Кимас-озере. Тогда, захватив      Kiimasjärvi. Då måste vi först inta
Кимаз-озеро, мы должны уничтожить    Kiimasjärvi och förinta den vita
штаб белого руководства и все склады.  ledningens stab och alla dess upplag.
С какими силами нам придется      Vilka fientliga styrkor vi
встретиться, неизвестно. Сколько    kommer att möta är obekant. Hur
штыков у белых в Реболах        många man de vita räknar i Repola
и в Кимас-озере, неизвестно.      och Kiimasjärvi är också obekant.
Предположительно, человек по четыреста Antagligen fyra- till femhundra man
-- пятьсот. Основная задача:      på varje plats. Huvuduppgiften är
пройти по тылам,            att tränga in bakom fronten och
уничтожить склады, а главное      förstöra alla upplag och det allra
-- органы управления.          viktigaste: förinta de ledande
                    organen. Vi kan endast lita på oss
Надеяться можно только на себя и на   själva och på det oväntade i vårt
быстроту, неожиданность и удачу.    anfall, vår snabbhet och tur.
Предприятие более чем рискованное.   Företaget är mer än riskabelt ...

Утром надо быть готовыми к       I dagningen måste vi vara färdiga till
отходу. Выяснилось, что из двухсот   avmarsch. Det har visat sig, att av
человeк, отобранных в школе, только   de 200 man som blev utvalda från
около ста тридцати могут идти      skolan, kan endast omkring 130
дальше. Остальные натерли ноги,     fortsätta. De övriga har förstört
заболели или «просто не могли      fötterna, insjuknat eller har helt
двигаться с такой быстротой», как    enkelt inte kunnat åka så hastigt.
сказал Армас.
Я невольно улыбнулся,          Jag kom vid dessa ord ihåg Kalle och
вспомнив эти слова.           log ofrivilligt.

В том поручении, которое мы должны   Det uppdrag, vi skulle utföra, hade
выполнить, было очень много, так    så att säga ett stort intresse. Så
сказать, спортивного интереса. Мы    vitt vi kände till krigskonstens
изучали историю военного дела, и я   historia föreföll det som om varken
уверен, что такое предприятие не    Alexander av Macedonien, Napoleon,
пытались осуществить ни Александр    Hannibal, Suvorov, Joffre,
Македонский, ни Наполеон, ни Жоффр,   Hindenburg eller kamrat Budjonny
ни Гинденбург.             försökt att genomföra en dylik
                    krigsoperation.

А когда я получаю возможность      När jag får se fienden i vitögat,
вплотную встретиться с врагом,     den fiende, som trampar mitt älskade
который сжал в кулак мою родную     Suomi under järnhälen, som vill
Суоми, с врагом, который хочет     störta min sovjetregering, som vill
уничтожить мою Советскую власть и    göra detsamma vid Karelens sjöar som
проделать у озер Карелии то, что    han redan gjort vid Suomis, när det
проделано у озер Суоми, и когда и от  beror på mig att slå ut tänderna på
меня зависит выбить ему зубы, то,    honom, då får ni förlåta mig om jag
извините меня, я весь загораюсь и    är eld och lågor och skälver av
дрожу от нетерпения.          otålighet.

Да, на ноги надо лучше навертывать   Ja, fötterna måste nu lindas bättre
портянки, потому что теперь ясно:    i fottrasorna, ty nu är det klart,
только одни ноги могут донести меня   att endast mina fötter kan bära mig
до лахтарей.              fram till fienden.

Я разложил карту на лавке и стал    Jag vecklade ut kartan på bänken och
измерять расстояния. По линии полета  började att mäta ut avstånden.
птицы надо было забраться в тыл     Fågelvägen hade vi att gå ungefär
противника километров на триста.    300 kilometer bakom fiendens front.

Никаких дорог не предвидится:      Man kunde inte vänta sig några vägar.
напротив, досадные горизонтали     Tvärtom visade kartans höjdlinjer
указывали на крутизну. Карта говорила  att området var fullt av branta berg
о труднопроходимых лесах и болотах.   och färgläggningen berättade om
                    skogar och kärr, vilka var svåra
                    att överskrida.

Болота, если они замерзающие,      Kärr, som inte fryser till är inte
-- это полбеды. Но такие        så farliga. Men sådana detaljer
подробности на десятиверстку      fanns inte upptagna på våra kartor.
не нанесены.              

Эта карта и по сегодняшний день     Denna karta förvarar jag ännu idag
хранится у меня на дне моего      på botten av min reskoffert.
дорожного сундука. Правда, здорово   Visserligen är den mycket
измятая, с красной линией        tillskrynklad, men vägen är uppritad
прочерченного карандашом пути.     med rödkrita.

Мне было ясно, что Армас с нами не   Det stod klart för mig, att Kalle
пойдет, а останется здесь, в отряде   inte skulle komma med oss, utan
«шатунов», как окрестил отстающих    stanna i »överliggarnas kompani« som
товарищ                 Heikkonen skrattande hade döpt de
<31>                  kvarstannande kamraterna till. Så
Антикайнен. Поэтому, когда       att när Kalle vaknade en sekund,
Армас проснулся на секунду и,      vände han sig på andra sidan och
поворачиваясь с боку на бок, спросил  frågade mig, om det hördes någonting
меня, что нового, я пробормотал:    nytt, så brummade jag:

-- Спи. Ничего особенного не      -- Sov! Det är ingenting särskilt.
произошло.

Надо было скорее засыпать.       Man måste ju somna så fort som
                    möjligt.

Выступление назначено на утро.     Utryckningen skulle ske i
                    morgongryningen.

Курс -- на деревню Пененга.       Kurs på byn Pieningä.

Я прочертил по карте путь на эту    Jag måste erkänna, att jag på
деревню в тот же вечер,         kvällen hade ritat upp vägen till
совсем не подозревая,          byn på kartan, utan att ens ha en
как мы его пройдем.           aning om, hur vi skulle komma dit.
                    {33}
Глава четвертая             KAPITEL FYRA
Мы переходим Массельгское ущелье[4]

Мы вышли строем. С утра было очень   Vi marscherade i formation. Det var
холодно. Идти надо было без дорог,   mycket kallt på morgonen. Vi var
через нетронутую целину, через лес   tvungna att gå över väglösa områden,
-- карельский, сосновый.        över obrukad jord, genom Karelens
                    tallskogar.

Мы шли быстро, переводя на ходу     Vi gick mycket fort och andades
дыхание.                tungt på grund av den hårda farten.
Груз давал себя чувствовать.      Packningen gav sig också tillkänna.

Ремни стягивали грудь, затрудняя    Remmarna hindrade andningen en smula...
дыхание.

Шли быстро, уверенно и знали, что    Vi gick fort och säkert. Vi visste
жизни наши и жизни тысяч людей,     att våra liv och tusentals andra
может быть, и исход всей зимней     människors liv kanske hela
кампании находятся сейчас в наших    vinterfälttågets resultat -- låg i
руках, точнее -- в наших ногах.     våra händer, rättare sagt berodde på
                    våra fötter.

Я не напрасно выбрал себе        Det var inte för ro skull, jag hade
лыжи-хапавези: товарищам, выбравшим   valt ut ett par Haapavesiskidor åt
горные телемарки и беговые муртомаа,  mig. De kamrater, som hade valt
идти было гораздо труднее.       Telemark- eller Murtomaaskidor, hade
                    mycket svårare att åka.

Мы всё тащили на себе: и патроны и   Vi knogade själva på allt -- både
припасы.                patroner och utrustning.

Если бы пища вышла до          Om vår mat skulle ta slut före den
срока, пожалуй, можно было бы      beräknade tiden, så skulle man nog
настрелять дичи.            kunna skjuta lite vilt.

Вспугнутые птицы поднимались при    Uppskrämda fåglar lyfte, när de
шорохе наших лыж. Изредка,       hörde oss. Ibland kunde det hända
удивленная дыханием, вырвавшимся из   att en ekorre, förvånad över
сотни грудей, выскакивала на      andedräkten, som strömmade ur
склонившуюся от тяжелого снега ветку  hundratals strupar, hoppade ut på de
белка и снова пряталась. Но еще     av snön nedtyngda grenarna och sedan
перед самым отправлением Антикайнен   försvann igen. Men före avmarschen
запретил нам стрелять без приказа.   hade Antikainen förbjudit oss att
                    skjuta utan bestämt mål.

Ни одного лишнего выстрела, ни     Inte ett enda överflödigt skott,
одного громкого разговора. Никто не  inte ett enda högt samtal! Ingen
должен нас видеть, никто не должен   fick se oss, ingen fick höra oss, vi
нас слышать, мы должны быть       måste komma plötsligt som ett
внезапны, как разрыв сердца. Поэто-   hjärtslag.
<32>
му... поэтому иди дальше,        Därför ... Gå framåt,
выполняй свой долг перед революцией   gör din plikt mot revolutionen och
и не думай о разной дичи.        tänk inte på några jaktturer.

И мы шли так час. Прошли километров   Vi gick så på en timme ungefär tio
десять, и снова отряд растянулся.    kilometer, och bataljonen blev
                    återigen tämligen utdragen.
                    {34}
Лейно ушел вперед прокладывать     Leino hade gått före för att göra
лыжный след по лесу, и тут, на     skidspår i skogen och så under en
десятиминутном привале, я вдруг     tiominuters rast -- fick jag
увидел Армаса. Он шел с         plötsligt se Kalle. Han gick med
отрядом и на первый           sitt kompani och vid det första
взгляд устал не больше         ögonkastet tycktes han inte vara
других. Встретив мой          tröttare än de övriga. När han
удивленный взор, он улыбнулся      mötte min förvånade blick, log han
и процедил сквозь зубы:         och väste:

-- Антикайнен мне разрешил идти с    -- Heikkonen gav mig tillåtelse att
отрядом. А ходить на лыжах я уже    gå med kompaniet. Snart har jag lärt
почти научился.             mig att åka skidor.

И мы снова пошли вперед.        Vi fortsatte.

Мы шли, теряя себя в движении,     Vi gick, helt försjunkna i de
быстро отталкиваясь палками и широко  automatiska rörelserna, de snabba
передвигая ногами, всей ступней     stavtagen och skidornas långa
ощущая горячую и уже мокрую -- не    glid. Vid varje steg kändes den heta
разобрать, от талого снега или     och redan nu blöta fottrasan och det
жаркого пота, -- портянку, целиком   var omöjligt att konstatera, om den
отдаваясь этому опьяняющему ритму    var blöt av töad snö eller av
бешеного движения, мелькания палок,   fotsvett. Andningen började bli
шипения поддающегося лыжам снега.    oregelbunden. Vi fångades helt av
                    den berusande rytmen i den rasande
                    farten, de skymtande stavarna, de
                    förbiilande tallarna och snöns
                    fräsande under skidorna.

И мы находили себя в этом        Vi fann oss i denna rörelse. Varje
движении. Каждая мышца, напрягаясь,   muskel som spändes, bekräftade att
утверждала твое существование,     vi levde, varje andedrag av den
каждый свежий глоток соснового     friska barrskogsluften, genomträngde
воздуха, проходя через все тело,    hela kroppen och sjöng i varje åder,
звенел в каждой артерии, каждый     varje förbiilande trädstam, varje
мелькающий обомшелый ствол, каждая   het svettdroppe vittnade
жаркая капля пота говорили, ликуя:   triumferande: du lever, du åker, du
«Ты живешь, ты идешь, ты        rör dig ...
двигаешься».

***                   *

Так же мы будем идти по снегам     Så kommer vi att åka över Suomis
Суоми, когда она сбросит с себя     snövidder, när landet kastat av sig
ярмо, в которое ее вогнали       det ok, som Svinhuvuds slaktare
вильгельмовские солдаты. Она опять   drivit det under. Landet kommer än
будет принадлежать нам, рабочим     en gång att tillhöra oss, Suomis
Суоми. Так же быстро пойдем мы по ее  arbetare. Lika snabbt skall vi då
снегам, каждой частицей кожи будем   åka över snövidderna, lika lätt
вдыхать прозрачный воздух, в каждом   skall varje por i vår kropp insupa
шаге ступней ощупывать почву родины   den genomskinliga luften, vid varje
своей.                 steg skall vår fot känna, att vi går
                    på fäderneslandets jord.

Кто из нас не испытал горькой боли   Vem av oss har inte känt avskedets
расставания с тобой, потери тебя!    smärta? Smärtan att ha förlorat
Тому, кто не сжимал в отчаянии     dig! Den, som inte i förtvivlan
винтовку, расстрелявшую все патроны,  kramat geväret efter att ha avlossat
кто не видал, как куст за кустом,    den sista patronen, den, som inte
канава за канавой, дерево за деревом  sett hur buske efter buske, dike
отходят от нас врагам; тому, кто не   efter dike, träd efter träd lämnats
испытал отчаянного ощущения       åt kapitalisterna; den, som inte
беспомощности; тому, кто не перешел   känt hjälplöshetens förtvivlade
границы с последним отрядом       smärta; den, som inte gått över
красногвардейцев, отступая от в     gränsen med den sista
тысячу раз сильнейшего врага; тому,   rödgardistavdelningen, retirerande
кто не испытал этой последней      för den tusenfalt starkare fienden
секунды на последнем клочке своей    (nu kunde vi inte skjuta längre, nu
земли, -- тому трудно понять всю    var vi över ryska gränsen, och
тяжесть потери родины.         {35}
                    de
                    ryska kamraterna, bundna av avtalet,
                    kunde inte hjälpa oss); den, som
                    inte upplevt dessa sista sekunder på
                    den sista jordbiten egen mark -- han
                    har svårt att förstå hela smärtan i
                    förlusten av det så gott som
                    befriade fäderneslandet.

                    Men vi återkommer! Vi kommer åter
                    till dig, Suomi, Sovjet-Suomi!
                    Rustade med inbördeskrigets stora
                    erfarenheter kommer vi inte att
                    upprepa ett enda fel, vi kommer inte
                    att vara så blöthjärtat liberala.

О, мы помним горе утраты        Å, vi minns förlustens bitterhet!
и митинг перешедших           Vi minns också mötet i Marinteatern
границу эмигрантов в городе Ленина,   i Leningrad med de emigranter, som
в Мариинском театре, и         gått över gränsen! Vi minns Hjalmar
полузаброшенное, пустое здание     Virtanens sorgtal! Vi minns de
казармы на Марсовом           halvt förfallna, tomma kasernhusen
<33>
поле, отведенное            på Marsfältet, som uppläts åt
для них, и сдерживаемые рыдания     emigranterna! Och våra systrars
наших сестер.              återhållna snyftningar!

Мы сердцем с тобой, Суоми! Мы еще    Vi kommer igen, Suomi! Vi kommer att
покажем себя лахтарям, которые     hämnas på slaktarna, som idag
напали на Карелию и хотят ее      överfallit Karelen och vill lägga
прикарманить, хотят сделать здесь то  beslag på det, som vill förinta vår
же, что сделали там.          Sovjet-regering.

                    *

Отряд остановился.           Bataljonen stannade.

Впереди чернели у озерка        Framme vid sjön skymtade
рыбачьи избушки. Около         fiskarkojornas mörka konturer. Vid
одной с поднятыми руками стояли три   en av dessa kojor stod tre personer
человека не совсем           av ett inte alldeles vanligt
обычного вида.             utseende med händerna uppsträckta i
                    luften.

Антикайнен вошел в избу;        Antikainen gick in i stugan.
лахтарей, предварительно обыскав    Slaktarna, som avväpnades och
и обезоружив, ввели вслед за      kroppsvisiterades, fördes in efter
ним.                  honom.

Лейно подошел ко мне:          Leino kom fram till mig.

-- Я их захватил.            -- Det var jag som tog dem. Jag
Шел впереди, прокладывая лыжню, и    gick före och gjorde spår och såg
вдруг вижу вьется над хижинами     plötsligt att det rök ur
дымок, синеватый такой, как от     fiskarstugan. Du vet, en sådan där
сырых ветвей.              blå rök, som det blir av sur ved.
Подхожу.                Det där måste jag ju undersöka. Jag
Распахиваю дверь. «Руки вверх!»     går fram och rycker upp dörren. »Upp
 -- и все они,             med händerna!« -- och där var alla
голубчики, как в клетке.        fåglarna som i en bur.

Антикайнен вышел из избушки:      Heikkonen kom ut ur kojan.

-- Товарищи, на два часа привал!    -- Kamrater! Två timmars rast.

Мы развели костры.           Vi gjorde upp lägereldar.

Линия, прочерченная на карте, дважды  Linjen på kartan, som två gånger
промеренная спичкой, говорила, что   kontrollerades efter skalan med en
мы уже прошли сегодня двадцать пять   tändsticka, visade att vi idag redan
километров.               hade åkt 25 kilometer.
                    {36}                    
В котелках (у нас был один на      I matbackarna (vi hade en matback
четверых) растопился снег и вода    för var fjärde man) smälte vi snö
начинала пузыриться.          och vattnet började bubbla.

Я огляделся. Армаса не было.      Jag såg mig om. Kalle syntes inte till.

«Опять отстал», -- подумал я и     -- Han har blivit efter igen, tänkte
даже немного встревожился, потому    jag. Jag blev till och med en smula
что мы уже были далеко в        orolig. Vi var redan långt bakom
неприятельском тылу.          fiendens front och att bli efter
                    bådade inte gott.

-- Дурак! -- выругал я вслух своего   -- Dumbom! svor jag till högt.
друга.

Из избы вышли Антикайнен, адъютант   Antikainen, Susi, Heikkonen och
Суси и командиры рот Хейконен и     Karjalainen kom ut ur stugan. Susi
Карьялайнен. Суси подошел к нашему   kom fram till vår eld och sade:
костру и сказал:

-- Эти трое имели задание проникнуть  -- Dessa tre hade till uppgift att
в наш тыл; они имеют явки в       tränga igenom våra linjer. De har
Петрозаводске, в Медвежьей горе. Они  förbindelser med folk i Petrosavodsk
должны были взрывать наши        och Karhumäki. De skulle spränga
железнодорожные мосты, водокачки и   våra järnvägsbroar, vattentorn och
вообще вредить. Но они принесут нам   överhuvud göra så mycket skada som
вместо вреда пользу.          möjligt. Men istället för att skada
                    oss kommer de nu att vara oss till
                    nytta.

-- Если они сразу признались,
значит, соврали, -- сказал Лейно.

-- Ну, для того чтобы развязать им
языки, быстро ответил Суси, пришлось
мне полностью опустошить... -- И он
шлепнул ладонью по фляжке, в которой
полагалось быть спирту. -- Я ведь
сам непьющий, как Антикайнен, а вот
они
<34>
совсем наоборот -- даже
повздорили между собой из-за того,
кому больше глотков досталось. -- И
он продолжал, уже немного
встревоженно:

                    Å denna Heikkonen! Han tyckte om att
                    skämta och han gjorde det bra.

-- Они сказали, что в Пененге, --    -- De sade att i Pieningä, här, han
адъютант ткнул пальцем в мою карту,   satte fingret på en ort på min ännu
вот видишь, отсюда по прямой      inte hopvikta karta, ser du, det är
километров двадцать пять,        väl ungefär 25 kilometer dit
-- есть застава с            fågelvägen -- finns det en fältvakt
финскими офицерами. Они        av finska officerare. De kommer att
нам будут проводниками. Их документы  vara våra vägvisare. Deras dokument
утверждают, что их           visar att de egentligen skulle vara
четверо, а налицо трое.         fyra, men vi fann bara tre.
Как бы не прозевать одного!       Vi får se till att få tag i den
Если он проскользнул незамеченным    återstående! Om han oförmärkt har
к нам в тыл, он там, пожалуй,      lyckats komma in bakom våra linjer,
может натворить немало бед.       så kan han göra rätt mycket sattyg.
Если он увидел нас и          Om han har fått syn på oss och
убежал к своим -- еще          stuckit iväg till de sina, så är det
того не лучше: они           ännu värre: då blir de varskodda och
приготовятся и встретят         kommer att förbereda sig på att möta
нас.                  oss.

Лейно встал:              Leino reste sig.

-- Товарищ командир, разрешите мне   -- Kamrat kommendör. Tillåt mig att
произвести разведку. Я по        gå ut på rekognoscering: jag går i
лыжному следу, может быть, раскопаю   skidspåret. Kanske kan jag få reda
его.                  på honom.

Антикайнен задумался.          Heikkonen tänkte efter ett ögonblick.

Кипяток был готов, и котелок пошел   Vattnet hade kokat upp och matbacken
вкруговую.               gick laget runt.

В эту минуту я увидел знакомую     I detta ögonblick fick jag syn på
фигуру Армаса.             Kalles välkända figur.

Палки у него находились в одной     I ena handen höll han skidstavarna,
руке, в другой он держал наган. Он   i den andra sin revolver. Han åkte
шел очень медленно и неуклюже. Перед  sakta och klumpigt. Framför honom,
ним ковырял без палок,         utan stavar
                    {37}
засунув руки              och med händerna nedstuckna
в карманы, человек в одежде,      i fickorna, åkte en person, vars
очень похожей на одеяние трех      yttre mycket liknade dem, som
захваченных диверсантов. Именно     vi tagit tillfånga. Det var den
его и держал под дулом         fjärde vitfinnen, som Kalle höll i
своего нагана Армас.          schack med sin revolver.

Мы повскакали с мест и         Vi hoppade upp från våra platser och
бросились навстречу.          sprang honom till mötes.

-- Субчика подцепил, -- спокойно    -- Se, vilken fin fågel jag fångat,
проговорил Армас таким равнодушным   sade Kalle i en så likgiltig ton,
тоном, как будто изо дня в день в    som om han i hela sitt liv inte hade
течение многих лет ему приходилось   gjort något annat än åkt skidor och
на лыжах подцеплять «субчиков».     fångat »fina fåglar«.

-- И я в походе -- не последний     -- Jag är inte den som kommer sist i
человек, -- сказал он и при этом    tåget, sade han till mig och härvid
неожиданно подмигнул, как не раз    blinkade han oväntat, som han många
подмигивал мне в            gånger hade blinkat åt mig i
мастерской за спиной мастера      verkstaden bakom verkmästarens rygg,
после крупного             sedan han haft en stor
разговора с ним: мол,          sammanstötning med honom. Du känner
знай наших!               väl dina grabbar!

Пойманного обыскали.          Den tillfångatagne blev visiterad.
Антикайнен тут же его допросил.     Heikkonen förhörde honom på stället.

-- Все в порядке. Все четверо      -- Allt är i ordning. Alla fyra
говорят одинаково.           säger likadant.

-- Как? И другие попались? --      -- Vad? Har de andra också blivit
изумился пойманный.           tillfångatagna?

-- Ну, ты еще меня в плен не взял,   -- Nå, du har ju inte tagit mig
чтобы допрашивать! -- усмехнулся    tillfånga ännu, så du kan inte
командир.                förhöra mig, skrattade kommendören.

Этот человек переждал в лесу,      Denne vitgardist hade väntat i
притаившись за деревом, пока пройдет  skogen, gömd bakom ett träd, tills
весь отряд, потом по проложенному    hela bataljonen passerat och sedan
следу-лыжне пошел, продолжая свой    gått åt det motsatta hållet och
путь, и тут-то наскочил на       spårat och här hade han hoppat rätt
отставшего Армаса.           på den efter oss kommande Kalle.

Армас издали увидел его -- ведь тот   Kalle hade sett honom på långt håll,
шел без маскировочного халата, --    eftersom han åkte utan kapuschong.
взял на мушку,             Kalle tog honom på kornet och
приказал бросить            befallde honom att kasta ifrån sig
оружие, отнял              vapnen. Sedan tog han ifrån honom
палки, обрезал             skidstavarna och skar av alla
пуговицы на брюках,           knapparna i hans byxor för att
чтобы беляк не мог бежать.       vitfinnen inte skulle rymma. Det
Вот почему руки его были заложены    var därför han hade händerna i
в карманы. Армас            byxfickorna. Kalle visade mig en av
показал мне пуговицу. На ней ясно   knapparna. På denna lästes tydligt
было отштамповано: «Хельсинки».     ordet »Helsingfors«.
<35>
Двухчасовой наш привал окончился    Vår tvåtimmarsrast gick fort och vi
очень скоро, и мы вышли снова в     satte åter igång.
поход.

-- Вперед!               Framåt!

Антикайнен перед отходом приказал    Före avmarschen gav mig Heikkonen
мне:                  följande befallning:

-- Иди вперед с отделением на      -- Gå före med din pluton till
Пененгу, произведи разведку и,     Pieningä och rekognoscera.
                    {38}
если там действительно есть       Om du upptäcker att det finns ett
два-три лахтаря, захвати их. До     par, tre vitfinnar där, så tag dem
Пененги километров двадцать пять,    tillfånga. Det är ungefär 25 kilometer
но путь нелегкий. Ты туда дойдешь    till byn, men vägen är inte lätt. Du
на рассвете.              bör vara framme vid dagningen.

-- Слушаю, товарищ командир!      -- Skall ske, kamrat kommendör.

И я повел свое отделение. Замыкал    Och jag gick i spetsen för min
его Армас.               pluton med Kalle som sista man.

                    *

Скалистые холмы начались уже через   Redan en timme före nästa rast
час после привала.           började vi träffa på klippiga
                    höjder.

Огромные скалы упрямо выставляли    Hela tiden var det en oavbruten
свои каменистые ребра из снега.     stigning, och väldiga klippor stack
Подъем делался круче, и брать его с   upp genom snön. Stigningen blev hela
каждой минутой становилось все     tiden allt brantare, och det blev
труднее и труднее.           för varje minut allt svårare att
                    komma uppåt.

Это было Массельгское ущелье.[4]    Vi befann oss på Lotavaaraåsen.[6]
Сейчас по картам значится подъем в   På kartan beräknades lutningen till
тридцать пять градусов, но на лыжах,  35°. Men på skidor,
которые все время тянули назад, при   som hela tiden åkte bakåt,
грузе за спиной в двадцать кило, при  med 25 kilos packning på
двух гранатах у пояса, эти тридцать   ryggen och med två granater vid  
пять градусов превращались в      bältet förvandlades dessa 35 grader 
восемьдесят.              till 80 grader.
Но тогда на картах не были нанесены
не только градусы, но даже и сами
высоты. Подъем становился все круче   Sluttningen blev allt brantare
и круче.                och brantare.

Мое отделение вскарабкалось уже     Min patrull hade redan kravlat sig
довольно высоко; далеко позади     upp relativt högt. Resten av
виднелась лента нашего отряда,     bataljonen syntes som ett långt
когда вдруг у одного из         utdraget band långt efter oss.
ребят лыжи вырвались из-под ноги    Plötsligt tappade en av pojkarna
и побежали вниз по уже         skidorna och de satte fart nedåt i
проложенной лыжне. Ему         det uppgjorda spåret. Han fick gå
весь путь приходилось начинать снова.  uppför backen en gång till.
        
Моя лыжа ударилась о камень.      Min ena skida stötte mot en sten.

«Сломается еще, чего доброго!» --    -- Den skall väl aldrig gå sönder,
подумалось мне.             tänkte jag för mig själv.

Я взглянул вниз -- там неуклюже     Jag tittade mig om -- där såg jag de
карабкались товарищи; я взглянул    klumpigt klättrande kamraterna. Jag
вверх -- из-за вершины холмов      tittade uppåt -- bakom bergstopparna
выползала огромная луна.        lyste fullmånen.

-- Снять лыжи! -- приказал я.      -- Av med skidorna! kommenderade
                    jag.

И все стали снимать. Но как только   Alla började ta av sig skidorna.
мы сняли лыжи -- провалились по пояс  Men så fort vi fått skidorna av oss,
в снег.                 sjönk vi ned till midjan i snön.

Так в снегу передвигаться почти     Att gå i snö upp till midjan är inte
невозможно, тем более на подъеме, да  lätt, i all synnerhet i en brant
еще когда за спиной груз и на плечах  sluttning, när man därtill har tung
лыжи и палки.              packning på ryggen och skidor och
                    stavar på axeln.
                    {39}
                    Pojkarna började svära.

-- Скоро ли окончится этот чертов    -- Slutar inte denna förbannade
подъем! -- проворчал Лейно.       backe snart? svor Leino till.

Он тащил, кроме всего прочего, еще и  Han hade förutom allt annat även en
пулемет. Лейно был сухощав и      kulspruta att släpa på. Han var
напорист, но, сойдя с лыж, потерял,   senig och envis, men när han inte
кажется, обычную свою уверенность.   längre stod på skidor, tycktes det
                    som om han hade förlorat sin vanliga
                    säkerhet.

Пожалуй,                Jag kan med full övertygelse säga
один только Армас был          att det troligen bara var Kalle, som
доволен тем, что мы сошли        var nöjd med att vi tog av oss
с лыж.                 skidorna.

Он оказался в равных условиях даже с  Han var nu jämställd med t o m de
самыми лучшими             bästa
<36>
лыжниками. Он был крепыш        skidlöparna. Han var stark
и во французской борьбе в        och blev nästan alltid förste
товарищеском кругу почти всегда     pristagare i fransk brottning bland
выходил победителем.          kamraterna.

Снег забивался в валенки и       Snön trängde ned i filtstövlarna och
таял.                  smalt lika fort som andedräkten
                    försvann upp mot trädtopparna.

Дыхание возносилось легчайшим      Andedräkten steg som den lättaste
паром к черному зимнему небу.      ånga upp mot den mörka natthimlen.

На небе звезды расположились      På himlen lyste stjärnorna som
обычным порядком, не замечая наших   vanligt utan att bry sig om våra
усилий.                 ansträngningar.

Мы проталкивались сквозь густой,    Vi arbetade oss fram genom den djupa
местами липкий, как мокрый зубной    snön, som ibland var klibbig som
порошок, снег.             lera och ibland porös som
                    tandpulver.

Мы цеплялись руками за выступы     Vi hakade oss fast med händerna vid
камней, скал, царапая руки в кровь,   stenarna och klipporna. Händerna
обламывая ногти, с лыжами на плечах   revs i blod och naglarna bröts av,
и с неугасимым желанием во что бы то  men med skidorna på axeln gick vi
ни стало выполнить поручение,      framåt, värmda av en helig eld, som
доверенное нам революцией.       fördrev all kyla, en önskan att
                    fullgöra den uppgift, som
                    revolutionen gett oss.

Мы карабкались вверх, срываясь,     Vi klättrade uppåt, åkte ned igen,
раздирая балахоны, тяжело дыша.     rev sönder våra skyddskåpor och
                    pustade.

Я остановился, чтобы отдохнуть хотя   Jag stannade för att vila ut en
бы секунду, и услышал отдаленный    sekund och hörde på ett vargtjut
волчий вой, услышал, как нетронутую   långt borta i fjärran, hörde hur
тишину зимней ночи разрывало      vinternattens jungfruliga tystnad
тяжелое, прерывистое дыхание сотни   stördes av den tunga andningen --
ребят. Ни звука; лишь редкая ругань   flåsandet ur hundratals unga
-- сдержаться трудно! -- да волчий   strupar; inte ett ljud, endast den
дальний вой, да снег впереди, где за  flåsande andedräkten och ibland
каждым случайным камнем, может быть,  någon svordom -- det var svårt att
поджидает свинец или топор лахтаря.   hålla mun -- och så de avlägsna
                    vargtjuten. Framför mig såg jag
                    snön och stenarna, där vi bakom
                    varje sten kanske plötsligt kunde
                    mötas av slaktarnas bly eller yxor.

Пальцы на руках коченели,        Fingrarna stelnade till och
подъем становился все          sluttningen blev allt brantare och
круче.                 brantare.
                    {40}
Кто-то из ушедших вперед ребят     Någon av pojkarna framför mig gjorde
сорвался, и его потянуло вниз; он    en oförsiktig rörelse, så att han
прогромыхал с винтовкой, котелком,   rutschade utför, han virvlade ned
мешком за плечами, разбросав по     med gevär, matback och ryggsäck och
сторонам свои палки.          med stavarna utsträckta åt sidorna.

Он проскользнул между нами, не успев  Han flög förbi oss utan att hinna få
ухватиться за протянутую лыжу, и,    tag i de skidor, som vi sträckte
изо всех сил стараясь остановиться,   fram emot honom; han försökte på
все же неудержимо катился вниз.     alla sätt att bromsa, men drogs
                    oemotståndligt nedåt.

Подъем становился все круче.      Stigningen blev allt brantare.

Парни выдыхались.            Pojkarna började bli fullkomligt slut.

Лейно, шедший впереди, стал на     Leino, som gick först, föll på knä.
колени.
Мы все один за другим стали       Vi andra sjönk också ihop på knäna
на колени и поползли вперед,      och kröp så vidare uppåt i det vi
цепляясь за каждый           hakade oss fast vid varje
выступ.                 utskjutande klippspets eller
Рядом со                sten. Susi, stabschefen, kröp vid
мной полз Суси.             min sida.

Суси -- по-фински волк, но ничего    Susi betyder på finska »varg«, men
волчьего не было в его круглом белом  det fanns inget vargliknande i hans
лице, по которому сползали капли    vita, runda ansikte, där tunga
тяжелого пота.             svettdroppar trängde fram.

Позади Суси, тоже на коленях,      Bakom oss kom kompanichefen
карабкался Хейконен.          Heikkonen, också han kravlande på
                    knä.

-- Мы им припомним этот переход! --   -- Vi skall nog minnas denna marsch,
бормотал он. -- Мы их заставим     mumlade han, vi skall tvinga dem att
проползти на коленях все кряжи Суоми.  krypa på knä uppför Suomis brantaste
                    berg ...

-- Сколько еще осталось так ползти?   -- Har vi långt kvar att krypa på
-- спросил меня Армас.         detta sätt? frågade Kalle mig, om
                    det är långt kvar, så kan vi alla
-- Если долго, так мы можем здесь    stanna här för alltid. Om vi stannar
остаться навсегда. Если остановка на  för att vila, så förkyler pojkarna
отдых -- замерзнут ребята.       sig.

-- Тише! Ни один не должен остаться   -- Tyst, Kalle, ingen får bli kvar
здесь, -- сказал я, уже почти       här, sade jag andfådd.
задыхаясь.
<37>
Левая ладонь у меня была        Min vänstra hand var alldeles
рассечена вкровь.            söndersargad och blodig.
    
Мы ползли на коленях дальше.      Vi kröp vidare på knä.

Подъему, казалось, не было       Sluttningen tycktes aldrig vilja ta
конца-краю.               slut.

И вот Лейно сел на камень, положил   Leino satte sig på en sten,
поперек колен пулемет и молча      lade kulsprutan tvärs över sina knän
заплакал. Я видел, как прозрачные    och började att gråta helt tyst.
слезы катились из его светлых глаз и  Jag såg hur klara tårar trängde ut
замерзали на щеках. Он плакал      ur hans ljusa ögon och frös till is
молча. Я никогда никому не поверил   på kinderna. Han grät tyst. Jag
бы, что Лейно может плакать, пока не  skulle aldrig ha kunnat tro, att
увидел этого своими глазами.      Leino kunde gråta, förrän jag såg
                    det med egna ögon.

Лейно плакал, и свет луны сиял     Leino grät och månstrålarna glänste
на его пулемете.            på hans kulspruta.

Бессильные лыжи лежали у его ног,    Skidorna låg vid hans fötter och
и две палки, как свечи, стояли по    stavarna stod som två ljus vid
сторонам. Он обратился ко мне:     sidorna. Han frågade mig:

-- Неужели мне придется здесь      -- Måste jag verkligen sluta mitt
окончить свой жизненный путь, Матти?  liv här, Matti?
                    {41}
-- Отдохни, Лейно! Мы еще потанцуем   -- Vila ett tag, Leino. Vi kommer
на свадьбах в Хельсинки, Выборге и   att dansa på många bröllop ännu,
Турку.                 både i Helsingfors, Viborg och Åbo.

Он печально помотал головой и,     Han skakade sorgset på huvudet och
обращаясь к Армасу, уныло, почти    upprepade i ynklig och släpande ton
нараспев повторил свой раздиравший   sin fråga, i det han vände sig till
душу вопрос:              Kalle.

-- Неужели мне придется здесь      -- Måste jag verkligen sluta mitt
окончить свой жизненный путь, Армас?  liv här, Kalle?

Армас снял с его колен пулемет и,    Kalle tog kulsprutan från Leinos
передав патроны Лейно мне, крикнул:   knä, räckte mig Leinos patroner och
                    ropade:

-- Лейно, эй, лыжник! Идем, что ли!   -- Leino! Hej, skidlöpare! Sätt
                    igång!

И мы все опять поползли на коленях   Åter kröp alla framåt på knäna.
вперед.

Товарищ Антикайнен           Kamrat Heikkonen, första kompaniets
взял у Лейно лыжи.           kommendör, tog Leinos skidor.

-- Нам этого подъема не взять, --    -- Vi kommer aldrig att klara den
безнадежно пробормотал курсант     här backen, sade Jääskeläinen
Яскелайнен. -- Мы уже выдохлись.    hopplöst, vi är redan alldeles slut
Нас к утру               och när det ljusnar, blir vi
перестреляют, как куропаток.      nedskjutna som råttor.

-- Брось, Яскелайнен! Партии нужно,   -- Snacka inte, Jääskeläinen!
чтобы этот подъем мы взяли,       Partiet kräver, att vi skall klara
и мы его возьмем.            denna backe -- och det kommer vi
                    också att göra.

Вперед, несмотря ни на что! Мы     Framåt, trots allt! Vi hade krupit
проползли почти два километра,     nästan över två kilometer. Till ännu
ползти еще один не было уже сил, но   en kilometer hade vi inte krafter,
подъем здесь, к счастью, кончился.   men till all lycka, var vi nu uppe
                    vid backens krön.

И вот мы стоим на вершине        Vi stod på bergstoppen. Månen sjönk
кряжа. Луна закатывается за дальние   ned bakom skogarna i fjärran.
леса. Перед нами спуск, а после --
ровное большое поле, равнина, лесок,  Framför oss låg nedförsbacken och
а за тем леском должна быть деревня   efter denna ett stort fält,
Пененга. Весь путь -- десять      slätmark, en liten skogsdunge, och
километров. Карельские километры    ungefär 10 kilometer bakom denna
узкие -- с тропы не сойдешь, -- но   skogsdunge skulle byn Pieningä
длинные, очень длинные.         ligga.

Я сразу вспоминаю приказ.        Jag kom genast ihåg ordern.

Собираю отделение.           Jag samlade ihop min patrull.

Позади слышится неровное        Bakom oss hördes ännu det ojämna
плотное дыхание             stönandet av de pojkar, som ännu låg
карабкающихся людей.          och kröp på knä uppför backen.

                    Bredvid mig står Antikainen och ser
                    sig omkring med trött, men skarp
Мы вышли утром, и скоро начинается   blick. Vi hade startat på morgonen
новое утро.               och nu skulle strax en ny morgon
                    gry.

-- К спуску!              -- Nedåt!

-- Ты должен был делать так, --     -- Du skulle ha gjort så här --
бубнит Армас, обращаясь к смущенному  brummar Kalle till den en smula
Лейно, -- выбрать себе один камень,   skamsne Leino. Du skulle ha valt ut
как делал я, и думать: «Вот теперь   en sten, som jag gjorde och sedan
я во что бы то ни стало доберусь до   tänkt ... »nu måste jag kravla mig
<38>
этого камня» -- и выбрать камень    fram till den där stenen, kosta vad
близкий, шагах в десяти от тебя. Ну,  det vill ... « men du skulle ha valt
до этого камня доберешься, конечно,   ut en sten som låg nära, så där bara
намечай себе другой, метров так за   en tio steg från dig. När du
                    {42}
пять. И опять же: неужели тебе, как   kommit fram till den stenen, skulle
бы ты ни утомился, не пройти эти    du ha valt ut en ny, en som låg
пять метров? Чепуха! Конечно,      bara så där på fem stegs avstånd; det
пройдешь. Ну, прошел -- передохни,   är ju klart, att hur trött du än är,
осмотрись и опять нацелься метров на  så kan du alltid klara de där fem
пять. Поверь мне: как бы ни устал    stegen. Strunt! Naturligtvis klarar
добрый парень, а метров с шесть     du dem. Efter en bit skulle du ha
проползет всегда. Так, глядишь, ты   vilat, sett dig omkring och sedan på
уже на вершине.             nytt tagit sikte på en sten ungefär
                    fem meter framför dig. Tro mig, hur
                    trött man än är, så orkar man alltid
                    krypa sex steg. Och innan du vet
                    ordet av, är du uppe på bergstoppen!

Я приказал               Jag gav order att pojkarna skulle
надеть лыжи, и мы пошли         sätta på sig skidorna. Vi stack iväg
вниз.                  nedåt.

Лететь вниз --             Att flyga nedför en backe på skidor,
это даже после такого          det är rena nöjet till och med efter
подъема одно удовольствие.       en så strapatsrik uppstigning som
                    vår.

Равновесие у опытного лыжника      Den vane skidåkaren håller balansen
регулируется как бы автоматически:   helt automatiskt: ibland måste man
где надо -- оттолкнуться, где надо   böja sig, ibland ta ett tag med
-- наклониться, даже присесть на    stavarna, ibland sätta sig ned, men
корточки, а где можно -- и прямо    långa stycken kan man stå rak och
стоять, вдыхая морозный воздух.     andas in den kalla, härliga
                    vinterluften.

Неопытного лыжника при спуске может   Under farten nedför kan en knappt
опрокинуть даже едва заметная глазу   märkbar tuva välta en ovan
кочка.                 skidåkare.

Так и случилось с Армасом.       Just så gick det för Kalle.

Он сдуру пошел на спуск первым и, не  Av pur dumhet åkte han i täten
успев долететь до подошвы,       nedför, och innan han kom ned till
опрокинулся и, дважды перевернувшись  slät mark, åkte han naturligtvis på
в воздухе, отпустив убегающие вниз   öronen, gjorde en dubbelsaltomortal
лыжи, остался лежать в снегу.      i luften och blev liggande i snön,
                    medan skidorna åkte iväg nedåt. Den
Следующий за ним парень,        följande skidlöparen snavade över
споткнувшись о него, брякнулся тоже,  Kalle, åkte naturligtvis också på
на того -- второй, третий, --      öronen och efter honom den tredje
образовалась живая барахтающаяся    och fjärde. Det såg ut som ett
куча с торчащими из снега штыками,   kravlande bylte av armar och
остроконечными палками.         ben. Här och där stack sylvassa
                    bajonetter och spetsiga skidstavar
                    fram.

«Пуще всего не хочу я погибать от    -- Minst av allt vill jag mista
такого дела», -- мелькнуло у меня в   livet på det sättet! kom det som en
голове. Я оглянулся и увидел, что по  blixt i mitt huvud och blixtsnabbt,
лыжне, проложенной Армасом, вслед за  kanske på tusendelen av en sekund,
мной быстро-быстро по склону      vände jag mig om och hann se, att
скользят уже десятка два бойцов.     efter mig i Kalles skidspår kom ett
                    tjugotal pojkar för full fart.

Катастрофа, катастрофа!         Katastrof! Katastrof!

Кто сумеет на лету свернуть в      Vem skulle i denna svindlande fart
сторону, обогнуть эту кучу людей,    hinna väja undan för denna kravlande
штыков, подсумков, лыж, палок,     hög av människor, skidor, gevär,
гранат?                 bajonetter, ryggsäckar, skidstavar
                    och handgranater?
                    {43}
Но в то же мгновение шедший впереди   Men just i detta ögonblick kröp
меня Лейно ловко изогнулся и свернул  Leino, som åkte just framför mig,
в сторону. Я не знаю, сумел ли бы    ihop på skidorna, spände alla sina
сделать такой поворот кто-нибудь    krafter och lyckades kasta sig ur
другой.                 spåret. Jag tror knappast, att någon
                    annan än Leino skulle ha klarat den
                    manövern.

По следу Лейно проскочил я, за мной   Jag åkte in i Leinos spår och efter
по проложенной лыжне пролетели     mig följde blixtsnabbt de andra in
другие.                 på det nya skidspåret.

Вперед! Останавливаться нельзя!     Framåt! Stanna får vi inte.

Я собрал отделение и повел.       Jag samlade ihop plutonen och
                    fortsatte framåt.

К счастью, в этой свалке мы       Utom några skråmor, som till all
отделались только царапинами.      lycka inte var allvarliga, hade
                    ingen fått några men av denna
                    riskabla omkullkörning. Men om ännu
                    fler hade kört omkull, då hade vi i
                    bästa fall inte kommit undan med
                    mindre än ett par allvarliga sår.

-- Из-за твоего упрямства, из-за    -- Bara för din dumdristighets   
твоей дурацкой настойчивости чуть не  skull, Kalle, höll det på att ske en
произошла катастрофа! -- сказал я    olycka,
Армасу. -- ты сам легко мог сломать
себе шею.
<39>
-- Ну нет, здесь я не погибну! --
пытался отшутиться Армас. -- Моего
брата и то мог взять только снаряд
кронштадтской восьмидюймовки, а ведь
он был лишь простой социалдемократ.
А здесь, на фронте, у белых таких
орудий и нет, чтобы меня взять. К
тому же я коммунист, и меня меньше
чем трехдюймовым не возьмешь...

-- Из-за тебя могли погибнуть другие  
товарищи! -- резко прервал его Лейно.  brummade Leino förargad.

-- Ты прав, Лейно, -- смущенно     -- Du har rätt, Leino, svarade Kalle
отвечал Армас. -- Но теперь уже     i skuldmedveten ton, men nu är det
поздно...                gjort ...

Такого виноватого лица я до       Ett sådant skuldmedvetet ansikte
сегодняшнего дня у Армаса никогда не  hade jag aldrig förut sett hos
видел.                 Kalle.

Глава пятая                   
Встреча с лахтарями                               

Отряд получил часовой отдых.      Bataljonen fick vila sig en timme.

Мы же, назначенные в разведку,     Men vi som skulle ut på
должны были идти немедленно. И мы    rekognoscering, måste ofördröjligen
пошли.                 fortsätta, och vi åkte vidare.

                    Jag delade upp plutonen.

Отделение шло в полукилометре позади  Plutonen gick en halv kilometer
меня под командой Лейно. Я же      efter mig under Leinos befäl. Själv
отправлялся в разведку, вперед.     gick jag ensam i förväg för att
                    rekognoscera.

Путь шел сквозь бездорожный лесок.   Jag åkte genom en väglös skogsdunge.

Мерно раскачивались, осыпая снег,    De snötyngda grenarna gungade sakta
мохнатые ветви.             i den svaga vinden.

Пробегали стволы, шуршал уминаемый   Trädstammarna ilade förbi och snön
лыжами снег.              sjöng sin egen melodi under mina
                    skidor.

***                   *

Точно так же около года назад я     För ungefär ett år sedan gick jag
находился в глубокой разведке.     likadant ensam på en lång
Тогда наша разведка должна была     rekognoscering. Då skulle vår
отрезать подвоз боеприпасов и      spanarpatrull avskära förbindelsen
продуктов из Финляндии в бунтующий   mellan Finland och de upproriska i
Кронштадт. Подвоз производился по    Kronstadt. All förbindelse gick över
льду Финского залива -- Маркизовой   Finska vikens is. Då fick jag syn på
Лужи. И вот я увидел близкие огни    ljusen från det lilla samhället
поселка Инно. Я сам оттуда родом, и   Inno. Jag är själv född där och hela
вся моя семья проживала там, и по    min familj bodde där. Ännu idag bor
сей день там живет отец-старик с    far och mor där. Och Aino, min Aino
матерью. И Айно, моя Айно, тоже -- я  bodde också, det visste jag, vid
знал -- жила тогда со          denna tid där med de
                    {44}
стариками. Наш дом стоит у самого    gamla. Vårt hus står alldeles vid
берега моря, и берег этот был от    havsstranden, och jag var blott
меня всего в тысяче метров.       tusen meter från denna strand.
Окна дома нашего были освещены.     Det lyste i fönstren på vårt hus
И я пошел ближе к берегу,        ... jag närmade mig stranden
стараясь в тишине морозной ночи     och försökte att i den kalla
услышать скрип полозьев саней,     vinternattens tystnad uppfatta
везущих продовольствие восставшим    gnisslet från de slädar, med vilka
«клёш-                 man förde ut livsmedel till de
<40>
никам». Я подошел близко к       upproriska blåjackorna. Jag gick
берегу, выполняя задание        närmare stranden och
разведки.                rekognoscerade.

Дом отца (воспоминания         Min fars hus, där jag bott hela min
детства!) был всего           barndom och uppväxt, låg endast
в ста метрах.              hundra meter från mig.

На пороге показалась женская фигура:  I dörren syntes en kvinna; det kunde
это могла быть моя старая добрая    vara min gamla kära mor eller min
мама или дорогая Айно. Я не видел их  älskade Aino; jag hade inte sett dem
с весны 1918 года, с дней разгрома   sedan våren 1918, de dagar, då vår
финской революции.           revolution slogs ned i blod.

«Зайду обнять стариков, -- подумал   -- Jag går in och kramar om
я. -- Ведь никто никогда не узнает о  gamlingarna, tänkte jag, det är
нашей встрече».             ingen, som får veta att jag har
                    varit här.

«Нельзя, ты ведь в разведке», --    Det går inte. Du är ju ute för att
уговаривал я себя, не решаясь идти   rekognoscera övertalade jag mig
дальше.                 själv och stannade. Jag tittade på
                    huset, där antagligen gamlingarna
Я смотрел на домик, где старики,    satt och längtade efter sin ende
наверно, тоскуют о своем        son, Matti, där Aino var ...
единственном Матти, где Айно...

Свет из окна желтым квадратом ложился  Ljuset från fönstret låg som en gul
на снег. Женщина на крыльце выплеснула kvadrat på snön. Kvinnan på
из ведра воду и вошла в дом,      farstukvisten tömde ut en hink med
захлопнув за собой тяжелую дверь.    vatten, gick in i huset och slog
                    igen den tunga dörren efter sig.

Я сделал шаг вперед. Десять минут я   Jag tog ett steg framåt; stod så
стоял вблизи дома, смотрел на него и  ungefär tio minuter alldeles i
думал. Потом круто повернулся и     husets närhet, såg på det och
пошел дальше, продолжая разведку.    tänkte. Sedan vände jag tvärt och
                    gick vidare, fortsatte min
                    rekognoscering.

                    Vad tänkte jag på! Ni skall få reda
                    på mina tankar, Lappo[7]-banditer,
                    när er sista timme slår!

В тот вечер я захватил и привел к    Denna kväll överrumplade och tog jag
нам четыре подводы с хлебом, шедшие   fyra brödforor, som var på väg från
в Кронштадт из Териок. Белому      Terijoki till Kronstadt. Den vite
офицеру, сопровождавшему сани,     officeren, som ledde fororna, hade
посчастливилось: он ускользнул под   tur. Han lyckades försvinna i
прикрытием тьмы, осыпаемый оголтелой  mörkret, förföljd av kuskarnas grova
бранью возчиков. На подводе остался   svordomar. På en av slädarna
только его портфель с бумагами, с    lämnade han sin portfölj, i vilken
документами на имя штабс-капитана    även fanns dokument med stabskapten
Верховского. Самого штабс-капитана и  Werhovskijs namn. Av stabskaptenen
след простыл.              själv fanns inte ett spår.

***                   
                    Var finns nu denna skurk?
                    {45}
Усталость после бессонных суток и    Tröttheten efter de sömnlösa
утомительного перехода в такой     nätterna och den tröttande marschen
сильный мороз сказалась: все эти    gav sig dubbelt tillkänna i denna
мысли проходили передо мной, как в   starka kyla: alla dessa tankar
полусне, да я, вероятно, и в самом   virvlade runt i mitt huvud som i en
деле задремал на ходу. От этих     halvslummer. Ja, det är troligt, att
полудремотных воспоминаний и      jag verkligen somnat in mitt under
мечтаний я очнулся совсем        åkningen. Ur denna upplevelsernas
неожиданно, услышав звуки        och minnenas halvslummer vaknade jag
отдаленного разговора.         plötsligt vid ljudet av ett avlägset
                    samtal.

Открыв глаза, я увидел в ста метрах   När jag tittade upp, såg jag att jag
от себя небольшой поселок.       befann mig ungefär hundra meter från
                    ett litet samhälle. På det närmaste
На ближайшем доме развевался белый   huset vajade en blå-vit flagga. På
флаг. На крыльце этого дома стояли   husets förstukvist stod fyra
четыре вооруженных человека.      beväpnade män.

Я оглянулся. Метрах в двухстах     Jag tittade mig om. Två hundra meter
позади меня кончался неровный лес, и  bakom mig slutade skogen och jag
никого из моего отделения я не     kunde inte upptäcka min patrull. Jag
увидел. Я ушел далеко вперед.      hade kommit långt före den.

Люди у крыльца стояли довольно     Folket på förstukvisten stod ganskа
спокойно. Они заметили меня.      lugnt. De hade alla redan sett mig.

Повернуться и идти назад было      Att vända och gå tillbaka var
бессмысленно -- три-четыре пули     otänkbart; tre, fyra kulor, hade då
влипли бы тогда в мою          säkert fastnat i min rygg. Det
спину. Оставалось идти вперед. Я так  återstod endast att gå framåt, och
и сделал. Шел я размеренно,       det gjorde jag. Med långsamma glid
медленно, спокойно, думая о том, как  åkte jag framåt och tänkte över hur
бы дороже запросить с них за мою    jag så dyrt som möjligt skulle sälja
жизнь.                 mitt liv. Jag försökte att hålla
<41>                  igen på varje steg och att vinna så
Я старался замедлить каждый свой    många sekunder som möjligt. Och
шаг, выгадать каждую секунду, и     därför att jag gick så lugnt, utan
потому, что я шел спокойно, не     någon som helst brådska och höll
торопясь, держа курс на крыльцо избы  kurs rätt på stugan med den
с белой проклятой тряпкой,       förbannade vita trasan, som redan
освещенной уже первыми косыми лучами  belystes av den uppåtgående
встающего зимнего солнца, никто из   vintersolens första strålar, gjorde
стоящих у крыльца не шевельнулся,    ingen av dem på förstukvisten någon
никто не взял винтовки наизготовку.   rörelse, ingen lade an med geväret
                    mot mig.

Чем ближе подходил я к деревне, тем   Ju närmare jag kom samhället, desto
виднее становилось мне, что у      tydligare förstod jag, att det var
крыльца стояли лахтари. Один из них   vitfinska slaktare som stod på
откусил кусок хлеба, испеченного    förstukvisten. En av dem stod och
так, как пекут только в Финляндии:   bet i ett brödstycke -- knäckebröd.
тонкие, плоские пресные лепешки
некки-лейпа, с круглой дырой
посередине.

Я очень люблю некки-лейпа, они
напоминают мне годы моего раннего
детства. Во всей Карелии только в
Ухте пекут такие некки-лейпа.

Я был уже в нескольких шагах от     Nu var jag endast några steg från
крыльца. Двое из наблюдавших за моим  förstukvisten. Två av dem, som stått
приближением вошли в избу, двое     och sett på hur jag närmade mig,
остались у крыльца. Я подошел      gick in i stugan, de två andra
вплотную к крыльцу.           stannade på trappan.

-- Здравствуйте! - буркнул я себе    -- God dag, mumlade jag för
под нос, так, на всякий случай.      säkerhets skull.

-- Здравствуйте, ваше благородие! --  -- God dag, herr officer, svarade de
ответил они, вытянувшись передо мной  och ställde sig i givakt framför
в струнку.               mig.

В первую секунду я даже         I första ögonblicket blev jag
опешил и взглянул на          förvånad och kastade en blick
                    {46}
опушку. Ничто не            mot skogsbrynet. Men ingenting
говорило о том, что оттуда может    tydde på att det snart skulle
сейчас кто-нибудь выйти.        komma någon därifrån.

Я стал медленно снимать лыжи. Снял   Jag började långsamt att ta av mig
одну, снял другую. Два болвана,     skidorna. Jag tog av den ena, så
вытянувшись, стояли передо мной в    den andra. De två tjockskallarna
струнку. Белый капюшон         stod fortfarande i giv akt framför
маскировочного халата хорошо скрывал  mig. Den vita skyddskåpans
мой красноармейский шлем.        kapuschong dolde helt min
                    rödarmistmössa.

-- Вольно! -- скомандовал я и,     -- Lediga! kommenderade jag men hade
очевидно, чем-то нарушил уставную    därmed tydligen gett ett för
форму, так как парни весело       pojkarna ovanligt tidigt kommande,
перемигнулись.             ty de blinkade muntert åt varandra.

Или, может быть, они играют со мной,  Eller kanske de ville leka katt och
как кошка с мышью?           råtta med mig?

И я вспомнил избу в Паданах и      Jag kom ihåg stugan i Paadane och
разговор с Лейно.            samtalet med Leino.

Где ты, Лейно, где штаб наш сейчас?   Var är du Leino? Var är vår stab nu?

Я воткнул палки в утоптанный      Jag stack ned stavarna i den
скользкий снег у крыльца и,       tilltrampade snön vid trappan och
медленно, вразвалку переступая со    började att långsamt steg för steg
ступени на ступень, стал подниматься  gå upp mot stugans dörr.
в избу.

-- Надо сколоть лед со ступенек, --   -- Isen måste huggas bort från
проворчал я, желая еще раз показать   trappstegen, brummade jag och ville
мое превосходное финское        därmed ännu en gång demonstrera mitt
произношение.              utmärkta finska uttal.

-- Будет исполнено, -- ответил один   -- Skall ske! svarade en av
из болванов, вытягиваясь во фронт и   vitgardisterna, ställde sig i giv
беря под козырек.            akt och gjorde honnör.

При этом он положил недоеденный     Samtidigt lade han ifrån sig den
кусок некки-лейпа на          kvarblivna knäckebrödsbiten på
лавку.                 bänken.

С каким бы удовольствием я сжевал    Med vilken förtjusning skulle jag
его!                  inte ha ätit upp den!
Сразу захотелось есть.         Jag kände mig med ens hungrig.
<42>
«С пустым желудком легче перенести   -- Med tom mage klarar man bättre
рану в живот», -- вспомнил я      ett knivhugg i buken, kom jag ihåg
изречение нашего курсового врача и   att vår läkare sagt oss under
переступил порог.            kurserna, och steg över tröskeln.

Очевидно, все шло, как ожидали эти   Tydligen gick allt, som
дурни, потому что они не проявили ни  vitgardisterna hade väntat sig, ty
малейшего признака удивления. Я     de visade inte det ringaste tecken
видел все отлично. Я и сейчас могу   till förundran. Jag såg allt
точно, подробно обрисовать все     tydligt och klart. Jag kan än idag,
детали: как белые стояли, как лежал   om ni så vill, exakt och utförligt
кусок хлеба на лавке, как слегка    beskriva alla detaljer, var
накренилась левая палка, воткнутая в  vitgardisterna stod, var brödbiten
снег, какого рисунка была резьба на   låg på bänken, hur min ena skidstav
наличнике двери.            lätt lutade, hur dörrkarmen var
                    utsirad. Alla mina sinnen stod på
Все чувства мои были обострены, и    helspänn, och allt detta kommer jag
все это я помню отлично и не забуду   mycket bra ihåg och kommer aldrig
до конца своих дней.          att glömma det, så länge jag lever.

Входя в избу, я оглянулся на лес. На  När jag gick in i stugan, kastade
опушке не было и признака жизни.    jag ännu en blick bort mot skogen,
                    men där syntes inte ett livstecken.

Я вошел в помещение.          Jag gick in i stugan.
                    {47}
Вслед за мной в комнату протиснулись  [Se längre ner]
двое со двора.

Сразу же охватила меня, сутки      Den varma, kvalmiga luften inne i
пробывшего без сна на воздухе,     det nedrökta rummet gjorde mig, som
одуряющая теплота душно         ett helt dygn utan sömn varit ute i
натопленного, насквозь прокуренного   den friska luften, fullkomligt
помещения. В помещении было четыре   vimmelkantig. Inne i stugan fanns
человека; они наскоро прибирали     fyra män. De höll i all hast på att
комнату. Винтовки стояли в углу в    städa rummet. Gevären stod i sina
козлах.                 ställ i det ena hörnet.

[Se längre opp]             De två, som stått ute vid trappan,   
                    kom in omedelbart efter mig.

Как только я вошел, солдаты вскочили  Så fort jag kom in, hoppade de
и отдали мне честь.           innevarande upp och gjorde honnör.

Тогда спокойно, громко, раздельно,   Samtidigt som jag hörde mitt eget
слыша каждый удар своего сердца, я   hjärtas dunkande, frågade jag med
спросил по-начальнически:        hög, klar kommandoton:

-- Кто здесь командует?         -- Vem för befälet här?

На мой вопрос в открытую дверь из    På min fråga kom omedelbart en
соседней комнаты выскочил рослый    reslig man i jägaruniform med
человек в егерской форме, со знаками  befälstecken ut ur det intilliggande
различия в петлице, с огромным, как   rummet. Han hade ett väldigt
окорок, лицом, багровым от       ansikte, som påminde om en skinka
напряжения и желания выслужиться, и   och var mörkröd av spänning och iver
стал передо мной навытяжку.       att få utmärka sig. Han ställde sig
                    i givakt framför mig.

Держа руки по швам, он начал      Han höll händerna på revärerna och
рапортовать.              började avge rapport.

Я приложил, как и полагается при
принятии рапорта, руку к козырьку,
скрытому под капюшоном.

-- Командую здесь я, капрал Курки,   -- Det är jag, korpral Kurki, som
исполняя порученную мне задачу:     för befälet här! Jag utför det
освободить Карелию от русских      uppdrag jag fått: att befria Karelen
красных бандитов.            från de ryska, röda banditerna.

Нервы мне изменили здесь: при словах  Mina nerver spelade mig nu ett
«красных бандитов» рука, поднятая    spratt: vid orden »röda banditer«
к козырьку, сама собой сжалась в    knöt sig ofrivilligt min högra hand
кулак, и кулак чуть не опустился на   som jag höll vid skärmen och
физиономию капрала.           knytnäven ville slå till mitt i
                    korpralens ansikte, så att det
                    skulle se ut som en hackad kotlett.

Большим усилием воли заставил я себя  Med den största viljeansträngning
разжать кулак и отвести ладонь     tvingade jag mig att räta ut
назад, делая вид, что внимательно    fingrarna och förde handen bakåt.
слушаю рапорт.             Hela tiden försökte jag se ut, som
                    om jag uppmärksamt lyssnade till
                    rapporten.

-- Всего нас четырнадцать человек,   -- Allt som allt är vi 14 man här --
-- продолжал капрал, -- и командует   fortsatte korpralen -- och fänrik
всей заставой поручик Ласси.      Gunnar Lassy för befälet över hela
                    fältvakten.
<43>
Услышав эту фамилию, я вздрогнул.    När jag hörde detta namn, ryckte jag
Видя удивление в зрачках капрала,    till, och då jag såg det förvånade
отвел свою поднятую руку назад,     uttrycket i korpralens pupiller,
и... и, вероятно, обнажил из-под    förde jag min upplyfta hand bakåt
капюшона кусок шлема -- ту его     och ... blottade då troligen den
часть, где краснела пятиконечная    del av mössan, där vår röda,
наша звезда.              femuddiga stjärna satt.

Я понял это по внезапной бледности,   Jag förstod detta av den oväntade
залившей багровое до того лицо     blekhet, som spred sig över
капрала, по тому, как он стал      korpralens förut så röda ansikte och
запинаться, очевидно удивив этим    därav att han började att stamma
всех слушавших -- их было теперь в   under sin rapport, vilket tydligen
помещении восемь человек: двое вошли  förvånade de öv-
                    {48}
сразу вслед за капралом из соседнего  riga. De var nu åtta man i rummet,
помещения, -- и, наконец, по его    två hade kommit in strax efter
прямому вопросу:            korpralen från det intilliggande
                    rummet -- och till slut förstod jag
                    detta faktum av hans direkta fråga:

-- Так вы красный?           -- Jaså, ni är röd?

-- Да, я красный... -- подхватил я   -- Ja, jag är röd, svarade jag på
его реплику и тоном приказа, не     hans replik och fortsatte i en
терпящего никаких возражений,      kommandoton som inte tålde några
продолжал: -- ...и приказываю вам    motsägelser -- och jag befaller er
всем немедленно сдаться мне.      att omedelbart ge er!

Они стояли оторопев.          De var fullständigt förbryllade.

В моей левой руке уже была граната,   I vänstra handen höll jag redan
в правой -- наган.           granaten och i den högra revolvern.

-- Пока я с вами вел беседу, мои    -- Medan jag stått och talat med er,
товарищи окружили селение. Ни один   har mina kamrater omringat byn.
из вас не уйдет живым, если будете   Ingen av er kommer levande härifrån,
драться. Сдавайтесь!          om ni gör motstånd. Ge er!

Курки, а вслед за ним и я взглянули   Nu tittade Kurki och sedan jag ut
в окно.                 genom fönstret.

Метрах в пятидесяти, рассыпавшись    Ungefär femtio meter från stugan    
цепью во главе с Лейно, шло мое     närmade sig hastigt min patrull,    
отделение, быстро приближаясь к нам.  spridd i skyttelinje och med Leino i  
                    spetsen.                

-- С другой стороны -- два       -- Från andra sidan kommer två
взвода. Сдавайтесь!           kompanier. Ge er!

Никто из белых не успел ничего     Ingen av de vita hann svara något,
ответить, как под тяжелым ударом    innan dörren gick upp för en kraftig
валенка дверь распахнулась и в     spark av en filtstövel och Leino
комнату влетел Лейно.          flög in i rummet.

Увидев белых, он, размахивая      När han såg de vita, viftade han med
гранатой, крикнул:           handgranaten och skrek:

-- Руки вверх!             -- Upp med händerna!

Все находившиеся в комнате подняли   Alla som var i rummet räckte upp
руки.                  händerna.

В эту секунду на улице раздался     I samma sekund hörde vi ute på vägen
глухой револьверный выстрел.      ett skarpt revolverskott.

-- Ты держи их здесь! -- крикнул я   -- Håll dem kvar här, ropade jag
Лейно, выскочил на улицу и приказал   till Leino, hoppade ut på vägen och
одному из товарищей с винтовкой     befallde en av kamraterna att med
встать у окна.             geväret redo ställa sig vid
                    fönstret.

Армас вбежал в избу -- помочь Лейно   Kalle sprang in i stugan för att
разоружить белых.            hjälpa Leino avväpna vitgardisterna.

Снова раздалось несколько выстрелов.  På nytt hördes några skott.

Пробираясь по деревне,         En vit officer smög sig bakom
отстреливаясь, уходил офицер.      byns stugor och sköt oavbrutet.

                    Revolverskotten kom från honom.

                    Gevärsskottet hade avskjutits från
                    grannstugan.

Я снял с плеча винтовку и медленно   Jag tog geväret från axeln och
стал целиться.             började långsamt lägga an.

Это был несомненно Ласси.        Den flyende officern var utan allt
                    tvivel Lassy.
                    {49}
Я нажал на спусковой крючок. Он не   Jag tryckte på hanen. Den gav inte
поддавался. Выстрела не произошло.   efter. Intet skott hördes. Kan det
«От мороза, что ли?» --         vara av kylan? tänkte jag och kom
вспомнил я рассказ Раухалахти в     ihåg Rauhalahtis berättelse i
санитарном вагоне. Я нажал еще     sjukvagnen. Jag tryckte hårdare.
сильнее.
Отдача ударила в плечо.         Skottet stötte starkt.

Офицер рухнул в снег.          Officern ramlade omkull i snön.

Я пошел к нему.             Jag gick fram till honom.
<44>
А так как лыжи мои остались у      Eftersom jag hade lämnat mina skidor
крыльца, я шел медленно, зачерпывая   vid stugan gick jag mycket långsamt,
валенками снег.             ty för varje steg trängde snö in i
                    filtstövlarna.

Выстрелы в деревне не прекращались,   Skotten i byn hade ännu inte
но становились все реже и реже.     tystnat, men hördes allt mera
                    sällan.

Из леса выходили уже передовые бойцы  De första rödgardisterna i vårt
нашего отряда.             kompani kom redan fram ur skogen.

Позади меня шел Лейно.         Bakom mig kom Leino.

Офицер пытался приподняться на локте.  Officern försökte att resa sig upp
                    på armbågen:

-- Ласси! -- крикнул я уже почти    -- Lassy, skrek jag, nästan kvävd av
исступленно. -- Ласси, наконец-то мы  ilska -- Lassy, äntligen kan vi här
можем окончить здесь наш диспут!    göra upp vårt mellanhavande.

От неожиданности он даже приподнялся  Överraskningen var så stor, att han
и, увидев меня, поднял маузер.     nästan reste sig upp, och då han
                    fick syn på mig, grep han efter sin
                    mauserpistol.

-- Я не увижу моей великой Суоми, и
тебе, Матти, уже не купаться больше
в ее озерах! -- сказал он и вдруг,
выплевывая изо рта кровь, крикнул:

-- Продавшейся красной собаке --    -- Du din hund, din röde förrädare,
собачья смерть! -- и выстрелил.    du skall dö hunddöden -- och så sköt
                    han.

Ласси был отличным стрелком, но гнев  Lassy var en utmärkt skytt. Men
и рана сделали его руку         ilskan och såret gjorde hans hand
нетвердой. Пуля прошла через мой    osäker. Kulan slog igenom
капюшон и оставила в нем дыру.     kapuschongen och lämnade ett hål som
                    minne.

-- Ты опять не попал, Ласси, а вот я  -- Nu bommade du igen, Lassy, men
попаду...                jag skall träffa ...

Он снова поднял револьвер, почти    Han höjde på nytt sin pistol, varvid
касаясь моего полушубка его дулом.   mynningen nästan berörde min päls.

Но я уже опустил приклад.        Jag slog till med gevärskolven.
        
Выстрела не последовало.        Denna gång kom det inget skott från
                    hans mauserpistol.

Я знал Ласси с детства. Он -- сын    Jag kände Lassy ända sedan
хозяина лесопилки, на которой      barndomen. Hans far var sjökapten.
работал мой отец. Во время революции
был шюцкоровским офицером.

                    Under det imperialistiska kriget
                    skickade många finska borgare
                    illegalt genom Sverige sina söner
                    till Tyskland, där dessa erhöll
                    militär utbildning. Finlands borgare
                    trodde att de med det segrande
                    Tysklands hjälp skulle kunna göra
                    landet oavhängigt.
                    {50}
                    I Tyskland organiserades t o m en
                    speciell krigshögskola för dessa
                    finska borgarsöner. Det fanns många
                    där. En stor del av den finska
                    officerskåren hade gått i tysk
                    skola. De har organiserat de finska
                    skyddskårerna, de var officerare i
                    Mannerheims straffexpedition, de var
                    tusentals arbetares bödlar.

                    Vi -- kommendörer i arbetarnas armé,
                    Finlands blivande röda armé -- får
                    vår utbildning här, i den
                    Internationella Krigsskolan; våra
                    fiender i Tyskland.

Шел митинг на лесопилке. Выступил
Ласси, выступил и я, приехавший на
побывку из Хельсинки. Мы установили
на заводе Ласси восьмичасовой
рабочий день и организовали завком,
а когда пришли в контору проверить
конторские книги, Ласси отказался
дать их нам и сказал:

-- С такими негодяями и грабителями,
как вы, приходится говорить языком
оружия.

                    Lassy hade tillsammans med andra
                    borgare varit illegalt i Tyskland
                    och kom under revolutionen tillbaka
                    som fullt utbildad vit officer.

Я тогда не рассчитался с ним, он    Senare förlorade jag honom ur sikte,
вдруг куда-то исчез, но теперь мы    men nu hade vi talat med varandra på
поговорили все-таки друг с другом,   vapnens språk; det kan hålet i min
языком оружия. Это может подтвердить  kapuschong intyga, det kunde Lassy
дыра в капюшоне моего балахона.     ha intygat, om inte ...

Я обыскал труп Ласси, взял документы  Jag undersökte Lassys lik. Tog reda
и пошел обратно в деревню.       på hans papper och gick tillbaka
                    till byn.

Тут только я понял, что нестерпимо   Nu först märkte jag att jag var
устал и не в силах больше сделать ни  oerhört trött och att jag inte var i
шага.                  stånd att ta ett steg vidare.

Не помню, как я добрался до избы.    Jag minns inte, hur jag kom fram
                    till stugan.

Отряд наш уже прибыл в поселок и    Vår bataljon hade redan slagit
располагался на привал. Антикайнен   läger. Antikainen gav order och
распоряжался, высылая вперед новую   sände ut en rekognosceringspatrull.
разведку.

Посреди улицы лежал, раскинув руки,   Mitt på vägen med armarna utsträckta
убитый лахтарский офицер. Я его не   låg en skjuten finsk officer, som
знал.                  jag inte kände.
<45>
***

Я свалился, как сноп, на пол, не    Jag ramlade ihop på golvet som en
дойдя двух шагов до скамейки. Может  säck, trots att jag hade bara knappa
быть, меня перекладывали, может     två steg fram till bänken. Det är
быть, по мне ходили -- я не знаю,    möjligt, att kamraterna flyttade på
ничего не помню. Я спал глубочайшим   mig, det är möjligt, att de trampade
сном.                  på mig -- det vet jag inte. Jag
                    minns ingenting.

В те сутки мы прошли всего       Under detta dygn hade vi
лишь пятьдесят километров.       tillryggalagt femtio kilometer.

Но спать можно было не больше трех   Men vi fick bara sova i tre timmar.
часов.

В двенадцать часов дня надо       Klockan tolv på dagen skulle vi
было уже выходить и идти на Челку.   ställa upp och gå i riktning mot
                    Tsolkka.

Из-под моей головы вытянули подушку.

Я проснулся. Антикайнен держал в    När jag väcktes, stod en gammal
руках подушку.             gumma bredvid Heikkonen -- det var
                    stugans husmor, och frågade honom
                    någonting i osäker ton. Han såg
                    oavvänt på henne, med sina blåa ögon
                    och försökte att lugna henne.

-- Чего же ты обидел бабушку? --
укоризненно спросил он.

Старушка встала с печи и, взяв
подушку из рук командира, стала его
о чем-то нерешительно спрашивать.

Антикайнен пристально смотрел на нее
своими голубыми глазами и старался
успокоить.

-- Так вы в самом деле красные? --   -- Då är ni ju verkligen röda? tog
наконец расхрабрившись, громко     hon slutligen mod till sig och
спросила она командира.         frågade kommendören högt.
                    {51}
                    (Bildtext: Han höjde på nytt sin
                     pistol, varvid mynningen nästan
                     berörde min päls.)
                    {52}
-- Разве ты не видишь, как мы      -- Ser du inte, hur vi gjort
расправились с лахтарями?        processen kort med slaktarna?

-- Видишь ли, родной, офицеры      -- Ja, men snälla du, officerarna
говорили, что на триста верст вокруг  sa, att det inte fanns en enda röd
нет ни одного красного. Даже птица   på trehundra kilometers omkrets.
оттуда не залетит, не то что      Inte ens en röd fågel kan flyga hit,
красноармейцы. Вот почему я и      än mindre då rödarmister. Därför är
сомневаюсь.               jag så tvivlande.

-- А ты, бабка, не сомневайся, а    -- Men nu skall du inte tvivla
лучше посмотри на красные наши     längre, mormor, utan titta i stället
звезды!                 på våra röda sovjetstjärnor i
                    mössorna.

Этот аргумент, очевидно, убедил     Detta argument övertygade tydligen
старуху окончательно. Сморщенное,   gumman helt och hållet. Hennes
как печеный картофель лицо ее      ansikte, fullt av fåror och rynkor
засияло; настороженность, которая    som en gammal potatis, sken upp, och
чувствовалась в каждом движении,    den försiktighet, som hon visat i
исчезла.                alla sina rörelser, försvann med
                    ens.

Она подошла к двери и начала      Hon gick fram till dörren och
копаться, вытаскивая из-за резного   började söka bakom dörrlisten. Hon
дверного наличника какие-то бумаги.   drog fram några papper.

Вытащив пачку документов, она стала   När hon funnit papperen, började hon
перебирать их и, найдя наконец     att titta igenom dem, och då hon
нужный, протянула его командиру.    till slut fann det riktiga, räckte
                    hon det till kommendören.

Командир принялся читать.        Kommendören började läsa igenom
                    papperet.

Это была бережно сложенная,       Detta var omsorgsfullt hopvikt och
заверенная всеми печатями и подписью  då han vecklade ut det syntes
самого командира почетная грамот,    stämplar och underskrifter.
выданная штабом Первой Конной армии   Papperet var ett hedersdiplom,
на имя бойца товарища Юкко Петрова.   tilldelat kavalleristen i första
                    röda ryttararmén kamrat Hrisanfow av
                    staben och var undertecknat av
                    själva kommendören.

-- Ну что ж, вижу: грамота товарища   -- Nä, vad ser jag. Det är ju ett
Буденного...              hedersdiplom av självaste kamrat
                    Budjonny ...

-- Да ведь Юкко -- это мой сын! --   -- Ja Pjotr Hrisanfow är ju min son!
залопотала старуха, волнуясь. -- Он  Det är min son -- började gumman
сейчас с дружками в лесу от       upprörd att pladdra. -- Han och hans
лахтарей скрывается.          kamrater har gömt sig för slaktarna
                    i skogen!

-- Зови немедленно ребят из лесу!    -- Kalla ögonblickligen hit pojkarna
                      från skogen!

Старуха заторопилась.          Gumman fick bråttom att ge sig iväg.

Я видел, как она стала на        Jag såg hur hon spände fast de
само-                  hemma-
<46>
дельные карельские лыжи и пошла     gjorda karelska skidorna och
в лес. Не многие наши питерские     stack iväg in i skogen (det är inte
спортсменки-физкультурницы умеют    många idrottsflickor i Petrograd,
бегать на своих телемарках так, как   som kan löpa så bra på sina
шла эта старушка!            Telemarksskidor som denna gumma).

К тому времени, когда отряд совсем   När bataljonen var färdig till
уже был готов к отходу, из лесу под   avmarsch, kom en skara skidlöpare ut
предводительством старухи вышла     ur skogen med gumman i spetsen.
группа людей на лыжах.
Увидев нас, они остановились.      När de fick se oss, stannade de.

Один пошел прямо к нам.         En av dem åkte fram till oss.
                    {53}
Этот парень и был буденновец. Вместе  Denne storväxte pojke var just den
с ним ушли в лес, срываясь от      som varit med i Budjonnys
насильственной мобилизации,       ryttararmé. Jämte honom hade nio
произведенной лахтарями, еще девять   män gömt sig i skogen för att undgå
мужчин.                 slaktarnas tvångsmobilisering.

Они перехватили две подводы с      De hade uppbringat två foror med
продуктами для заставы и питались    livsmedel, vilka var avsedda för den
захваченным продовольствием. Активно  finska fältvakten, och hade
бороться с лахтарями из-за       uppehållit livet med de beslagtagna
отстутствия оружия они не        matvarorna. De hade inga vapen och
могли. Продукты были у них совсем    kunde därför inte kämpa aktivt mot
уже на исходе -- и вдруг явились мы.  slaktarna. Deras livsmedel var nu så
                    gott som slut och vi kom som
                    »räddande änglar«.

Петров не вполне был уверен в      Hrisanfow trodde inte riktigt på
сообщении матери, что действительно   moderns meddelande att de röda
пришли красные, и, чтобы не       verkligen hade kommit och för att
подводить остальных ребят, вышел к   inte locka de andra pojkarna i någon
нам один. Его пригласили в дом.     fälla, kom han först ensam fram till
                    oss.

Сомнения быстро рассеялись.       Hans misstankar skingrades
                    genast.

-- Как это вы, ребята, здесь      -- Hur tusan har ni kommit hit?
очутились?

-- Как бы мы здесь ни очутились:    -- Om vi åkt hit själva eller fallit
сами ли пришли или с неба свалились,  från himlen -- faktum är, att vi är
но мы здесь, -- сказал командир роты  här, sade Heikkonen.
Хейконен.

Антикайнен, молчавший все время и,   Antikainen, som hela tiden suttit
казалось, занятый только сшиванием   tyst och synbarligen var sysselsatt
разодранного балахона, вдруг встал и  med att sy ihop sin sönderrivna
сказал:                 skyddskåpa, reste sig plötsligt och
                    sade:

-- Назначаю тебя, товарищ Юкко     -- Jag utnämner dig, kamrat
Петров, комендантом деревни.      Hrisanfow, till kommendant i denna
Двенадцать захваченных винтовок     by. Tolv av de erövrade gevären
оставляю твоему отряду. Из девяти    lämnar jag din lilla styrka. Av de
тысяч трофейных патронов забирайте   9.000 patroner, som vi lagt vantarna
восемь тысяч. Двух ребят ты выделишь  på, kan ni få ta 8.000. Två av
конвоировать пленных. Приказываю    pojkarna skickar du med att vakta
тебе именем Советской власти      fångarna. Jag befaller dig i
соблюдать дисциплину отряда и бить   Sovjet-regeringens namn att
лахтарей без пощады!          upprätthålla disciplin bland dina
                    män och utan förbarmande slå ned
                    slaktarna!

Петров, как побывавший в переделках   Hrisanfow, som var erfaren i
боец, принимая приказ, стоял,      krigarens värv, mottog befallningen
вытянув руки по швам. Выслушав     i givakt.
приказ он сказал:

-- Служу трудовому народу!       -- Vi är redo att tjäna det
                    arbetande folket!

И, выйдя на крыльцо, сорвал белый    Han gick fram till stugan, rev ned
флаг -- наши ребята забыли это     den blå-vita flaggan -- det hade
сделать в пылу схватки -- и стал им   våra pojkar i hastigheten glömt bort
размахивать.              att göra -- och började att
                    signalera till de pojkar som stod i
Парни, оставшиеся в лесу, увидев    skogsbrynet. Pojkarna såg hans
сигнал, пошли к деревне во главе со   signal och kom med gumman i spetsen
старухой по той самой лыжне, которую  fram till byn i samma skidspår, som
проложил я на рассвете.         jag hade åkt upp i daggryningen, då
                    jag halvsovande närmade mig byn.

<47>                  {55}
Глава шестая              KAPITEL FEM
В глубоком тылу у лахтарей

Мы, снова построившись как       Sedan vi ställt upp i vanlig
полагалось, вышли в путь. Небольшая   ordning, tågade vi iväg. En matbit
закуска и три-четыре часа сна      och tre, fyra timmars sömn hade
подкрепили нас, и, если бы не острая  stärkt oss, och om det inte varit
боль в плечах от лямки мешка и ремня  för den häftiga smärtan i axeln till
винтовки и если бы не ныли ноги, все  följd av ränselns och gevärets
было бы прекрасно.           remmar och den stickande smärtan i
                    vaderna och armmusklerna -- så
                    skulle man ha tyckt att allt gått
                    bra, till och med bättre än man ens
                    kunnat drömma om i staben.

-- Не забыл отмечать путь по карте?   -- Du har väl inte glömt att pricka
-- спросил, обгоняя меня, товарищ    ut vägen på kartan? frågade
Суси.                  adjutanten, kamrat Susi, då han åkte
                    förbi mig.

-- Нет, не забыл.            -- Nej, det har jag inte, kamrat
                    Susi.

Тут только я понял вдруг, насколько   Nu förstod jag plötsligt, att
труднее, чем нам, приходится нашим   kommendörerna hade det mycket värre
командирам.               än vi.

Они должны проделывать точно такой   De måste tillryggalägga precis samma
же путь, какой проделываем мы; кроме  sträcka som vi, men dessutom måste
того, на стоянках они должны      de under rasterna sörja för
заботиться о безопасности отряда, о   bataljonens säkerhet. De måste sörja
каждом карауле, посылать разведку,   för varje vakt, sända iväg
намечать ей цели, выслушивать      rekognosceringspatruller, ge dem
донесения, допрашивать пленных. Это   uppdrag, motta rapporterna och
работа нелегкая. А Суси сверх этого  förhöra fångarna. Det är inte något
ведет все время дневник отряда. Как   lätt arbete. Dessutom förde Susi
у него не замерзли пальцы во время   dagbok för hela bataljonen: att han
писания, я не понимаю! Как он после   inte förfrös fingrarna av allt detta
разбирал эти каракули, начерченные в  skrivande -- det förstår jag inte!
тетради на морозе?           Och hur kunde han efteråt läsa dessa
                    kråkfötter, som var hastigt
                    nedraspade i den stränga kylan?

Мы снова шли вперед, рассекая грудью  Vi löpte åter framåt, tappert
морозный воздух.            kämpande mot den bitande blåsten.

-- Эх, напрасно я здесь петуха салом
кормил! Какой кусочек загубил! --
жалел Армас.

-- А для чего же ты его кормил?

-- Как -- для чего? От сала петух
голос теряет. Ну, я и дал
ему... Пусть не будит до света. Так
нет, все равно -- не петух, так
приказ разбудил! -- продолжал
сетовать Армас.

Повалил снег, густой, липкий,      Nu började det att snöa, täta,
мохнатый.                klibbiga, ulliga flingor.

Наш взвод шел сейчас в середине     Min pluton gick nu i bataljonens
отряда, но за густой          mitt, men snön stod tjock
                    {56}
стеной падавшего снега не было     som en vägg och det var därför
видно головных и арьергардных.     omöjligt att se vare sig
                    bataljonens tät eller [Förlagans
                    »efter« är här rättat till
                    »eller« år 2004.] eftertrupp.

Мы шли вперед, пробираясь сквозь эту  Vi löpte framåt, kämpande mot
пелену.                 snömuren.

Шли быстро. Опять мелькали палки,    Vi löpte fort. Återigen skymtade
ноги, хрустел и шуршал уминаемый    skidstavar och ben. Den
снег, и свистящее наше дыхание снова  sammanpressade snön knarrade och
разрывало тишину.            gnisslade under skidorna och endast
                    de flåsande andedragen störde
                    tystnaden.

Мы шли очень быстро, с грузом в     Vi åkte mycket fort, med en packning
двадцать кило.             på tjugo kilo, en packning som
                    tyngde oss varje dag under hela vår
                    fantastiska expedition.

Я опять потерял Армаса из виду.     Jag förlorade återigen Kalle ur
                    sikte.

Он отставал.              Han sackade efter. Började bli
                    uttröttad.

Опять пробежал мимо меня от хвоста   Återigen åkte den outtröttlige
отряда к его голове неутомимый     Antikainen förbi mig från
Антикайнен.               eftertruppen fram mot täten.

Опять нам становилось все жарче и    Återigen blev vi alltmera
жарче. Опять капли           upphettade. Återigen
<48>
пота стали               började svettdropparna att
стекать на лицо из-под шлема.      rinna nedför ansiktet.
                    
Мы шли, черт побери, вперед       Men vi löpte framåt av själva tusan!
                        
и заставляли идти за собой пленных   Och vi tvang även de fångna
лахтарей. Им было            slaktarna att följa med. De hade
идти легче -- без            mycket lättare att åka -- utan
винтовок, без патронов, без       gevär, utan patroner, utan
гранат и без запасов еды.        handgranater och utan proviant.
                    Precis likadant som vi idag åker,
                    när vi avlägger provet för
                    idrottsmärket, GTO (»Beredd till
Все они были              arbete och försvar«). Alla var de
лыжниками. Но, даже боясь ослушаться  vana skidlöpare. Men fastän de var
приказа, они стали все же        rädda att visa ohörsamhet, började
роптать.                de att klaga.

Один из них улучил секунду, когда    En av dem begagnade tillfället när
мимо пробегал Антикайнен, и сказал:   Antikainen åkte förbi, och sade:

-- Ваше превосходительство, мы не    -- Herr officer! Vi kan inte åka så
можем так быстро идти, мы задыхаемся.   fort. Vi tappar alldeles andan.

-- Кто не сможет идти, тот не сможет  -- Den som inte kan åka längre, kan
и жить дальше! -- крикнул, пробегая,  inte heller leva längre! ropade
товарищ Антикайнен, и он был прав:   kamrat Antikainen till svar och åkte
ведь ни одна собака не должна была   vidare. Han hade rätt: inte en hund
знать о нашем движении, ни одна!    fick ha reda på vår expedition, inte
                    en enda!

Мы шли вперед и вперед.         Framåt gick det oupphörligt.

Передовые свернули вниз.        De främsta svängde nu nedåt.

Мы покатились по откосу берега     Vi åkte nedför en strandsluttning.

один за другим на покрытую льдом и   En och en åkte vi ut på den is- och
снегом реку. Мы пошли вперед по реке.  snöbetäckta floden och följde den.

Капли пота, стекая со лба на глаза,   Svetten rann från pannan ned i
мешали смотреть сквозь пелену      ögonen och hindrade oss från att se
падавшего снега.            framåt genom snötjockan.

Ремни натирали плечи.          Remmarna skar in i axlarna.
                    {57}
Я пробовал несколько раз передвинуть  Jag försökte flera gånger att flytta
их немного в сторону -- не помогало:  remmarna åt sidan -- men det hjälpte
через минуту они снова соскальзывали.  inte, om en minut gled de på nytt
                    tillbaka.

От пота рубаха стала совсем мокрой и  Skjortan var genomvåt av svett och   
плотно прилипла к телу. Но мы шли    klibbade fast vid kroppen. Men vi    
все вперед, вперед... Все мои     åkte fortfarande framåt, framåt ...   
ощущения, все мои мысли, кажется,    alla mina sinnen, alla mina tankar   
уходили в ноги.             tycktes vara koncentrerade på benen.

-- Ребята, нажимайте, скоро привал!   -- Hugg i pojkar! Snart skall vi ta
-- говорил я своему взводу. Не     rast, sade jag till min pluton. Låt
подавайте виду пленным лахтарям,    inte de fångna slaktarna märka att
что вы устали. Пусть смотрят, как    ni är trötta. Låt dem få se, att det
мы умеем ходить!            är skillnad mellan dem och oss.

Так подбадривал я своих ребят.     Så uppmuntrade jag mina pojkar, men
Мне казалось, что ноги мои       hela tiden tyckte jag, att mina ben
разбухают все время,          svällde upp, att de oavbrutet blev
превращаются в чурбаны,         tjockare och tjockare, tyngre och
на которые               tyngre, till slut runda som
вплотную,                träklossar, på vilka filtstövlarna
как резиновые, насажены валенки.    satt fastgjutna som gummistövlar.

                    Och att dessa träklossar var våta
Рубахи наши были мокры от пота. И    kunde man ju förstå. Våra skjortor
пот проступал через рубахи на мех    var också genomvåta av svett.
полушубков. В самом деле, мех уже    Svetten trängde t o m igenom
был настолько мокр от пота, что     skjortorna ut i pälsarna. I själva
отдельные капли, стекая, собирались   verket var pälsarna redan så våta av
на краях полушубка и, медленно     svett, att det började droppa från
сочась, падали прямо в валенок.     pälskanten rätt ned i filtstövlarna.

Если бы мне кто-нибудь рассказал об   Om någon skulle ha berättat något
этом, я бы не поверил, но теперь    dylikt för mig, så skulle jag inte
дело было не в том, верить или не    ha trott honom. Men nu spelade det
верить, а в том, чтобы идти вперед   ingen roll, om man trodde eller inte
во что бы то ни стало. Вперед!     trodde. Nu var det viktigaste att
                    gå framåt till varje pris. Bara
                    framåt!

Я увидел, что немного отстаю, нажал,  Jag märkte, att jag började bli en
оттолкнулся палками и в мутнеющем    smula efter och tog ett par
сумраке наступающего зимнего вечера   kraftigare tag med mina stavar, men
чуть не наскочил своими лыжами на    i den tidiga vinterkvällens dunkla
лыжи впереди идущего. Я всмотрелся.   skymning höll jag på att köra rätt
                    på den närmast framför åkande
                    kamraten. Jag tittade efter, vem det
                    var.

-- Что с тобой, Аалто? -- спросил я,  -- Vad är det med dig Aalto!?
запыхавшись.              frågade jag andfådd.

Маскировочный халат у него был     Han hade ingen skyddskåpa på sig.
разодран штыком, и, чтобы он не     Denna hade rivits sönder av en
путался под ногами, Аалто его снял.   bajonett och för att den inte skulle
                    trassla in sig i benen, hade Aalto
                    tagit av sig den.
<49>
-- Что с тобой, Аалто? -- повторил   -- Vad är det med dig Aalto?
я. -- У тебя весь полушубок покрыт   upprepade jag. Pälsen din är ju
льдом, ты весь оледенел. Что с тобой?  alldeles höljd av is. Du är ju helt
                    nedisad. Vad är det med dig?

-- А ты посмотри, может, и сам не    -- Titta efter på dig själv. Du ser
лучше! -- буркнул под нос Аалто.    inte precis bättre ut! brummade
                    Aalto.

Я снял с левой, пораненной руки     Jag tog av mig vanten från den
варежку и стал ощупывать свой      vänstra, sårade handen och började
полушубок. Аалто был прав: мой     känna på pälsen. Aalto hade rätt:
полушубок был тоже покрыт ледяным    min päls var också helt nedisad och
покровом.                ishöljet knastrade, när man rörde
                    vid det.
                    {58}
Почти у всех ребят образовались на   Nästan alla pojkarna hade isskorpor
полушубках ледяные корки.        på pälsarna.

Пот, проходя через баранью кожу     Svetten trängde igenom fårskinnen,
наружу, сразу остывал: его схватывал  och när den kom ut i luften, frös
мороз. Ледяная корка на полушубках   den genast till is. Isskorpor
-- и пот, стекающий каплями по     utvändigt på pälsen -- svetten
мокрому меху! И то и другое сразу!   drypande på pälsens insida! Både
                    det ena och det andra samtidigt!

И мы разгоряченной грудью вдыхали    I våra upphettade lungor drog vi med
морозный воздух, рискуя с каждым    varje andedrag in den iskalla luften
глотком получить воспаление легких,   och riskerade varje ögonblick att
и продолжали идти вперед в мокрых,   ådra oss en farlig lunginflammation.
обледенелых полушубках.         Trots allt fortsatte vi alltjämt
                    framåt i de tunga, nedisade
                    pälsarna.

Мы шли по реке, и в сумерках      Vi gick längs floden och i den
наступающей ночи не было видно     inbrytande nattens skymning kunde de
передовым товарищам, что местами,    kamrater som gick i täten inte se,
черт знает откуда, вода выходила    att vattnet, tusan vet hur, trängde
из-подо льда.              igenom här och där.

Передовые проскочили эти опасные    De främsta löpte snabbt på skidorna
места, и за ними -- весь отряд.     över dessa farliga platser och efter
                    dem följde hela bataljonen.

Кто хоть раз в жизни надевал на ноги  Den som någon gång i sitt liv har
лыжи, тот поймет, что это значило.   åkt skidor förstår, vad detta
                    betydde.

Лыжи снизу быстро застывали; вода,   Skidorna stelnade ögonblickligen,
попавшая на них, замерзала и,      vattnet, som trängde igenom isen,
прилипая, тормозила движение.      frös ögonblickligen på skidorna, den
                    klibbiga snön gjorde skidan ännu
                    tyngre och bromsade åkningen. När
Комками прилипал снег, и они уже    ytterligare några snöklumpar frusit
никак не хотели идти ни вперед, ни   fast vid skidorna, var det omöjligt
назад.                 att gå vare sig framåt eller bakåt.
Легче идти по глубокому снегу      Det är lättare att gå till fots i
пешком, чем на таких лыжах.       djup snö, än att åka på sådana
                    skidor. Och nästan alla våra pojkar
И почти все мы въехали в воду.     hade varit med skidorna i vattnet.

Мы шли уже около пяти часов,      Vi hade nu gått omkring fem timmar
и можно было сделать привал.      och kunde ta en rast: för resten var
Необходимо было немедленно       det alldeles nödvändigt att nu ta en
остановиться: почистить лыжи.      rast för att rengöra skidorna.
            
Антикайнен скомандовал остановку.    Antikainen kommenderade halt.

                    Bataljonen stannade.

Мы направились к берегу.        Vi gick upp till stranden. Det
Захрустел валежник,           knastrade i vindfället. Yxorna
застучал топор.             svängdes med vana händer över
                    torrstubbarna.

Я стал утаптывать снег, чтобы      Jag började att med fötterna trampa
очистить место для костра, и,      ihop snön för att göra plats åt en
оглянувшись на реку, увидел       lägereld. När jag råkade se mot
несколько стоящих без движения     floden såg jag några figurer, som
фигур. Они опираясь грудью на палки,  stod fullkomligt stilla. De stödde
стояли молча, без признаков жизни,   sig med bröstet på skidstavarna och
как замороженные статуи.        gav inte ett ljud ifrån sig. Inte
                    ett livstecken. De stod precis som
                    statyer.
                    {59}
-- Лейно, узнай, в чем дело!      -- Leino, se efter, vad det är med dem.

Лейно устало подошел к ним.       Leino gick trött fram till dem.

Я видел, как он стал толкать эти    Jag såg hur han knuffade till dessa
замерзшие снежные бабы.         förstenade figurer, dessa beläten
Они зашевелились,            som stod där på skidorna. De började
пошли к берегу.             att röra sig och kom upp till stranden.

-- Они спали стоя, -- сказал Лейно.   -- De sov stående, sade Leino,
-- Палки в грудь -- и райские      lutande sig mot stavarna drömde de
грезы. Спокойной ночи!         om paradiset. God natt!

-- Привал большой, -- сказал,      -- Det blir ett långt uppehåll, sade
проходя мимо меня, Хейконен. --     Heikkonen åt mig, då han gick förbi.
Привести себя в порядок и отдохнуть!  Sköt om er och vila ut!
<50>
Большой привал -- значит, можно     Ett långt uppehåll -- det betyder
развести ракатулет. Я не знаю, где   att man kan göra upp en lägereld.
бы еще, кроме дремучих лесов Суоми,   
разбивали ракатулет.          
                    
Ракатулет устраивают так. Валят два   Det gör man på följande vis: två  
больших дерева, сдвигают их одно на   nyfällda träd lägges med stammarna 
другое. Предварительно на тех      mot varandra. På på de sidor av  
сторонах, которыми бревна        stammarna, som berör varandra, gör 
соприкасаются, топором делают      man på förhand med yxan flera djupa 
глубокие засечки, своего рода      hack, en slags frans. Dessa tänder 
бахрому. Их поджигают.         man eld på.
                    
Бревна горят медленно, сначала     De brinner långsamt, först glöder
только тлеют, да и после нет такого   de bara, men sedan brinner de med  
яркого огня, какой бывает при      lika klar låga som vanliga
обыкновенном костре. Но жар от     lägereldar. Hettan från detta slags
ракатулета очень большой, за ним не   lägereldar är mycket stor, och man
нужно ухаживать все время, не надо   behöver inte pyssla om dem hela tiden,
каждую минуту подходить,        man behöver inte varje minut gå och
подкладывать новые сучья, и сгорает   lägga nytt bränsle på elden och de
он медленно.              brinner ut mycket långsamt. Dessutom
                    är det vanligt, att man inte endast
                    gör en eld, utan flera stycken i rad,
                    så att det bildas planmässigt ordnade 
Между шеренгами             eldkvadrater och mellan raderna av 
ракатулетов бывает порядком жарко    dessa brasor är det duktigt hett t o
даже в самую холодную ночь.       m den allra kallaste natt.     

Ночь действительно была холодной. Не  Natten var verkligen kall: Susi
меньше тридцати пяти градусов, по    påstod att det var minst 35 grader
уверению Суси.             kallt.

Большой привал.             Alltså -- ett långt uppehåll.

Мы начали валить ракатулеты,      Vi började göra i ordning lägereldar
набивать котелки снегом. Установили   och fyllde matbackarna med snö.
винтовки в козлы и стали очищать    Gevären ställdes upp emot
лыжи от налипших комьев снега.     varandra. Och så började vi att
                    skrapa skidorna rena från den
                    fastfrusna isen och snömodden.

Это работа очень кропотливая.      Det var ett ytterst otrevligt och  
Лыжи близко к огню           mödosamt arbete. Man får ju inte  
держать нельзя: если они        hålla skidorna för nära elden: om de
разогреются, то, когда станешь     uppvärms och du sedan spänner fast 
на них, снег под ними начнет таять и  dem på fötterna, smälter snön och  
наливать. Вот почему у         fryser återigen fast. Det är därför,
нас в Суоми и в Карелии         som man i Finland och i Karelen   
они стоят всегда в сенях.        alltid ställer skidorna i förstugan.
                    {60}
Повозились уж мы с лыжами на этом    Vi hade ett sabla arbete med våra
привале!                skidor vid detta rastställe!

От огня                 Svetten hann torka, men av elden
обледенелые полушубки стали       började de nedisade pälsarna att
топорщиться, корежиться.        blötas upp, torka och krympa.

Я поднял руку, чтобы обломить      Jag sträckte upp armen för att bryta
нависшую над ракатулетом ветку ели,   av en grankvist, som hängde rätt
и вдруг почувствовал, что в моей    över elden. Då kände jag plötsligt,
одежде что-то оборвалось, треснуло,   att det var någonting i kläderna,
и мне стало               som lossnade och sprack. Det gick
очень легко поднимать          mycket lättare att sträcka upp
руку. Я снял балахон.          armen. Jag tog av mig skyddskåpan.
Обледенелый полушубок мой        Min förut nedisade fårskinnspäls
треснул, покорежившись на        hade av värmen skrumpnat ihop vid
сгибе плеча.              axlarna och sprack nu vid
Рукав совершенно            påfrestningarna. Ärmen hängde
свободно теперь снимался        fullkomligt lös ned från pälsen, och
отдельно от всего            jag kunde dra den av armen, utan att
полушубка.               ta av mig pälsen.

-- Я придумал, что надо делать,     -- Jag har tänkt ut, vad man skall
чтобы полушубки впредь не леденели,   göra för att pälsarna inte skall bli
-- сказал командир роты         nedisade, sade andra kompaniets
Карьялайнен.              kommendör, kamrat Karjalainen.

Он стал выворачивать полушубок     Han började vända ut och in på sin
наизнанку и, вывернув, надел на     päls och drog den på sig avig.
себя. Такую же процедуру с       Samma procedur med pälsarna gjorde
полушубками проделали и многие     jag och många andra av pojkarna, och
ребята, и мы ходили мохнатые, как    vi gick sedan omkring och såg ut som
медведи.                björnar.

                    Ärmen hölls kvar vid pälsen tack
                    vare skyddskåpan.

Ночь предстояла очень холодная.     Natten såg ut att bli oerhört kall.

Концы пальцев холодели даже в      Fingertopparna började frysa i
рукавицах.               vantarna.

Лежа в снегу, я посмотрел вверх и    Liggande i snön tittade jag uppåt,
через тяжелые от снега мохнатые     och genom de snötyngda, yviga
ветки увидел большие северные      grenarna såg jag nordens stora
звезды, опрокинутый ковш Большой    stjärnor. Stora Björnens upp- och
Медведицы и мысленно стал проводить   nedvända skopa. I tankarna drog jag
линию к Полярной звезде.        en linje till polstjärnan.
<51>
Я задремал.               Jag slumrade till,
                    
Проснулся я от             men väcktes av
отчаянного жара -- мне казалось,    en oerhörd hetta -- jag tyckte att min 
что правая сторона моего тела,     kropps högra sida, som låg vänd mot 
обращенная к ракатулету, раскалена   lägerelden, var alldeles glödande  
донельзя, левая же сторона       medan den vänstra sidan kändes, som 
погребена во льду.           om den varit infrusen i ett isblock.

Я повернулся на другой бок и      Jag vände mig om på andra sidan och
продолжал спать.            fortsatte att sova.

Так крепко спать, я думаю, мне     Så hårt tror jag aldrig, att jag får
больше никогда не придется.       sova igen.

Один раз, когда я повернулся с боку   En gång, när jag vände mig om, såg
на бок, я увидел, как Лейно быстро   jag hur Leino hoppade upp ifrån sin
вскочил с постели, устроенной из    bädd, som han hade tillrett av
свеженаломанных веток, и, скинув    nybrutet granris, blixtsnabbt drog
полушубок, стал его топтать.      av sig pälsen och började att trampa
                    på den i snön.
                    {61}
Он увидел мой полусонный, но,      Han såg min sömniga, men tydligen
вероятно, очень удивленный взгляд и   ytterst förvånade blick.
сказал:

-- Спалил полушубок головней...     -- Jag brände hål på pälsen ...

Но я заснул, не дослушав его.

Снов не было. Опять спине стало
очень холодно. И я проснулся оттого,
что кто-то положил руку на мое
натруженное плечо. Я с трудом
разлепил веки. Надо мной стоял
испуганный товарищ Антикайнен.

Он бережно -- видимо, стараясь не
разбудить -- переворачивал меня на@
другой бок, отдирая примерзшую к
снегу полу моего полушубка.

Я видел, как он подозвал часового и
приказал ему каждые четверть часа
переворачивать спящих с боку на бок.

-- Чтобы не замерзали и не
  пригорали...

Так он заботился о нас, своих бойцах.

Конца их разговора я не слышал.
                    Fortsättningen av vårt samtal kan 
                    jag inte erinra mig, ty jag somnade
                    omedelbart. Några drömmar hade
                    jag inte.

И когда в другой раз я проснулся и   En annan gång, när jag vände
открыл глаза, то увидел Армаса,     mig för att lägga den stelfrusna
укладывающегося у ракатулета.      sidan mot elden, såg jag hur Kalle
                    höll på att lägga sig vid lägerelden.
Он выглядел постаревшим на несколько  Han såg ut, som om han blivit flera
лет и очень похудевшим.         år äldre och hade magrat mycket.

-- Опять, что ли, словил кого-нибудь  -- Har du åter kommit på efterkälken
в хвосте? -- спросил неожиданно     och fångat in någon, frågade den
подошедший Антикайнен.         oväntat framdykande Heikkonen.

-- Мое время еще не ушло -- погоди,   -- Min tid är ännu inte förbi. Jag
словлю еще десяток-другой!       skall nog fånga ett par tiotal till!
пробовал отшутиться Армас, но ему    försökte Kalle att skämta, men det
явно это не удавалось.         lät inte särskilt lyckat.

Он снова отстал от отряда и только   Han hade återigen blivit efter sitt    
что пришел.               kompani och hade alldeles nyss
                    kommit fram.

-- Товарищ начальник, -- сказал он   -- Kamrat befälhavare, sade han till
Антикайнену, -- дозоры у нас слабо   Heikkonen, vaktposterna håller inte
смотрят: меня никто по пути не     ögonen öppna. Det var ingen, som
остановил.               hejdade mig.

Командир пошел дальше -- осматривать  Heikkonen fortsatte sin rond runt
стоянку и проверять дозорных.      lägret för att kontrollera
                    vaktposternas uppmärksamhet.

В своем опоздании Армас мог найти и   I sin försening fann Kalle en viss
некоторую долю утешения. Увидев    tröst. När han fick syn på de
разложенные костры, он вышел на     uppgjorda lägereldarna gick han upp
берег, пошел к ним напрямик и таким   från isen och höll direkt kurs mot
образом не попал в воду,        lägret och undgick på detta sätt
<52>
поэтому ему и не нужно было так     vattnet på isen och behövde inte
возиться с лыжами, очищая их. Но к   skrapa ren sina skidor, som vi hade
чести Армаса надо сказать, что это   fått göra. Men till Kalles ära måste
было последнее его отставание.     man säga, att det var sista gången
                    han blev efter mer än en timme. De
Все остальные переходы он проделывал  närmaste etapperna gick han så bra,
так, что только опытный глаз мог    att endast det mest tränade öga
отличить в нем новичка.         kunde se, att han var en nybörjare.

Он прошел                Han genomgick i verkligheten en
ускоренный курс подготовки       snabbkurs i utbildning till
на лыжника. Во что           skidlöpare. Men vad denna
ему это обошлось,            utbildning kostade honom, därom
говорило его лицо, напряженное,     vittnade hans ansikte, som var spänt
заострившееся, как у человека,     och vasst, som hos en människa, som
долго болевшего, и глаза, горевшие   länge varit sjuk, och hans ögon, där
странным блеском.            en egendomlig glans syntes ...

По-настоящему я понял, во что      Vad denna expedition överhuvudtaget
обходился поход Армасу,         hade kostat honom, förstod jag först
лишь в Челке.              senare.

Отряду же обучение Армаса        Kalles utbildning till skidlöpare
едва не стоило катастрофы        höll nästan på att bli en katastrof
при                   för hela bataljonen vid
спуске перед Пененгой.         nedförsbacken vid Pieningä.

***
                    {62}
Было еще только четыре часа ночи,    Klockan var endast fyra på natten
когда мы поднялись и вышли       när vi bröt upp och gick vidare.
вперед. Снова вперед!          Framåt igen!

Совсем темно.              Det var alldeles mörkt.

Опять мы шли по реке.          Vi gick åter längs floden.
        
Опять мой взвод шел           Återigen gick jag med min patrull i
посредине отряда.            bataljonens mitt.

Вначале идти всегда казалось      I början kändes det alltid oerhört
невероятно трудно. Ну, разве что    svårt att åka.
заставишь себя сделать, и то через
силу, шагов двести -- триста.      Högst två- trehundra steg skulle man
                    möjligen kunnat tvinga sig att åka.

Ныли мышцы на ногах, на руках, мышцы  Benmusklerna värkte, likaså arm- och
живота. Болели натертые плечи,     bukmusklerna. De sönderskavda
распухали ноги.             axlarna sved, fötterna svällde
                    upp. Filtstövlarna slets ut.

Но через сто-двести шагов делалось   Men redan efter två-, trehundra steg
уже вполне понятным, что можно     visade det sig, att man kunde åka
пройти больше.             vidare.

Мышечная боль растекалась,       Muskelvärken började att ge sig. Den
рассасывалась.             domnade så småningom.

Морозный воздух,            Den kalla luften trängde in i varje
пронизывая все тело, бодрил.      por och verkade uppfriskande.

Да, пройти можно было гораздо      Ja, vi kan åka mycket längre än
больше, чем двести шагов.        tvåhundra steg.

Пройти можно столько, сколько нужно,  Vi kan åka så långt, som det behövs
чтобы победить.             för att revolutionen skall segra.

Мы шли вперед по льду, отталкиваясь   Vi åkte framåt längs floden, tog
палками, оставляя глубокий след в    kraftiga stavtag, så att det blev
рыхлой целине.             djupa märken efter stavarna i den
                    mjuka snön.

Снегопад прекратился.          Snöfallet hade upphört.

Ясная, морозная луна освещала      Den silvervita, klara månen belyste
наш утренний путь.           vår morgontidiga väg.

На снег ложилась полоса -- лунная    Månskenet låg som en flod av ljus
дорога, какая бывает на озерах.     över snön, en väg av månstrålar,
                    alldeles som på vattnet.

Передовики стали внимательнее.     De som gick i täten, iakttog nu mera
                    uppmärksamhet.

Заметив талую воду, они взяли курс   När de såg vatten på isen, satte de
на берег.                kurs mot stranden.

За ними пошел весь отряд.        Bataljonen följde efter.

Миновав это место, мы снова       När vi hade kommit förbi den farliga
спустились на лед и пошли дальше. На  platsen, åkte vi på nytt ned på isen
этот раз передовики прозевали и с    och fortsatte längs floden. Men
размаху влетели в талую воду,      denna gång lät tätmännen lura sig
скрытую снегом.             och flög med full fart ned i
                    vattnet, som doldes av den nyfallna
                    snön.

Отряд остановился.           Bataljonen stannade.

Мы выбрались на берег.         Vi åkte upp på stranden.

-- Остановки не будет! --        -- Det blir ingen rast! kommenderade
скомандовал звонким голосом товарищ   kamrat Antikainen
Антикайнен.               {63}
 -- Они почистятся и          med sin klingande röst. De får rengöra
догонят.                sina skidor och hinna upp oss sedan.

Таким образом, мой взвод стал      Sålunda blev min pluton återigen den
головным. Мы вышли на берег и уже    främsta. Vi gick upp på stranden och
больше не спускались на         aktade oss i fortsättningen för den
предательский лед реки.         förrädiska flodisen. Marschen
                    fortsatte.

Луна закатилась.            Månen försvann.
                                      
Рассвет подступал к отряду из-за    Gryningen tittade fram mot     
каждого беличьего дупла, волчьей    bataljonen bakom varje trädstam, ur 
норы. Мутно-молочный рассвет.      varje ekorrbo, varje varghåla. En  
Мы шли.                 mjölkaktig, grumlig gryning. Vi   
                    åkte.                

Скоро должна быть деревня Челка.    Snart måste vi vara framme i byn
После Челки наш путь лежал уже прямо  Tsolka. Efter Tsolka går vår väg
в Реболы, где, по всей вероятности,   direkt till Repola, där fiendens
находился штаб фронта. Пленные     stab troligen var belägen. Fångarna
говорили, что там триста лахтарей.   hade ju sagt, att där skulle finnas
                    en trupp på 300 vitfinnar.

-- Матти, ты пойдешь со мной вперед,  -- Matti, kom med mig i förväg på
в разведку. И возьми с собой одного   rekognoscering och ta en av
курсанта! -- сказал Антикайнен.     kamraterna med dig, sade Heikkonen.

Я выбрал Лейно.             Jag valde Leino.

                    Vi löpte iväg.

-- Метрах в двухстах от деревни     -- Låt kompaniet stanna 200 steg
останови отряд и, если будут      från byn, och om ni hör
выстрелы, окружи деревню, чтобы     skottlossning, så omringa byn, så
никто не мог проскочить! -- отдал    att inte en enda djävul kan slippa
приказ Карьялайнену товарищ       undan! lydde kamrat Antikainens
Антикайнен.               order åt första kompaniets
                    kommendör.

Мы вышли вперед и через пятнадцать   Efter femton minuters åkning var vi
минут хода были у самой деревни.    redan framme vid byn.

Деревня, как и большинство       I likhet med de flesta karelska byar 
карельских деревень, расположена у   var den belägen nere vid en liten  
воды и окружена приземистыми      insjö och var omgiven av låga,    
банями. Мы обошли деревню задами. Ни  timrade bastur. Vi gick runt     
над одной избой не развевался белый   byn. Ingenstans syntes en blå-vit  
флаг. Из нескольких труб поднимался   flagga vaja över någon stuga. Ur   
уютный дымок. Протяжно мычала корова.  några skorstenar steg en behaglig  
                    rök. En ko råmade utdraget.     

Женщина вышла на крыльцо, постояла,   En kvinna kom ut på förstukvisten,
сбежала с крыльца, перешла улицу и   stannade, sprang nedför trappstegen,
исчезла. Несколько ребятишек      gick över bygatan och försvann.
возилось с огромной           Några barn lekte med en väldig,
кудлатой собакой.            luden hund på gatan.

Никаких, даже отдаленных признаков   Inte det ringaste tecken av
лахтарей не было видно. Деревню    slaktarna kunde märkas. Det såg ut
война, казалось, обошла.        som om kriget skulle ha gått förbi
                    denna by.

-- Да, здесь, конечно, тоже никто    -- Ja, här är det naturligtvis inte
нас не ждет, -- промолвил        heller någon som väntar oss, log
Антикайнен. -- Но мы          Heikkonen mot mig. Men vi är i alla
все-таки здесь!             fall här!

Для проверки мы выбрали самый      För säkerhets skull valde vi ut det
крепкий, богатый на вид дом в      största och till utseendet
деревне, где, конечно, остановились   förmögnaste huset i byn, där de vita
бы белые, и               naturligtvis skulle ha stannat, och
пошли к нему. Лыж           begav oss dit. Inga skidor syntes
снаружи не было видно.         till framför huset.
                    {63}
Все было по-прежнему спокойно. Я    Allt var fortfarande lugnt. Jag
постучал в дверь. Хриплый        knackade på dörren. En hes
женский голос ответил мне по-фински:  kvinnoröst svarade på finska:

-- Войдите!               -- Stig på!

-- Спасибо! -- отвечал я. -- Нас    -- Tack! svarade jag. Vi är tre.
  трое.

И мы вошли через сени в         Och så trädde vi genom förstugan in
горницу.                i rummet.
    
Горница была чисто           Inne i stugan var det rent och
прибрана, половики разостланы на    snyggt, med hemvävda trasmattor på
сияющем чистотой полу. Покрытый     det nyskurade golvet. På bordet låg
сверкающей клеенкой стол, образ в    en skinande vaxduk. Helgonbilder i
углу.                  hörnet.

Мы предусмотрительно сняли шлемы:    Vi tog av oss mössorna på så sätt
откинули капюшоны так, что шлемы    att när vi strök av oss
остались в капюшонах. Рослый,      kapuschongerna, lät vi mössorna bli
полноватый, неповоротливый мужчина   kvar i dem. En storväxt, välgödd,
встал с кресла при нашем появлении.   otymplig karl reste sig upp ur en
                    länstol vid vårt inträde.
<54>
-- Здравствуйте! -- сказал       -- God dag! sade
Антикайнен.               Heikkonen.

Мужчина что-то промычал в ответ.    Mannen mumlade någonting till svar.

Из соседней комнаты, в которой     Från sidorummet, där en eld brann i
топилась плита, раскрасневшись от    spisen, kom en kvinna i
жара, выскочила женщина лет тридцати  trettiofemårsåldern, alldeles röd i
пяти и затараторила:          ansiktet av hetta och började att
                    pladdra:

-- Здравствуйте! Это мой муж. Он    -- God dag! Det är min man. Han är
глухонемой. Как хорошо, что вы     döv. Så bra att ni kom till oss! Är
пришли к нам! Вы давно из Финляндии?  det länge sedan ni kom från Finland?

-- Позавчера! -- глухо ответил     -- I förrgår! svarade Heikkonen dovt.      
  командир.

Я взглянул на него недоуменно. Он    Jag tittade oförstående på honom.
подмигнул и скривил угол рта      Han blinkade och log menande mot mig.
мгновенной улыбкой:

-- Разве здесь никого из наших нет?   -- Finns det inga av de våra här då?

-- Нет, нет... -- И женщина быстро   -- Nej, nej ... och kvinnan började
перед глазами мужа задвигала      snabbt att tala med mannen på
пальцами: так разговаривают с      dövstumsspråket.
глухонемыми.

Он сделал к нам шага два навстречу,   Han gick oss två steg till mötes,
ухватил руку командира, потом      grep Heikkonens hand och skakade
радостно стал пожимать мне руку, и   sedan glatt hand med mig. En livlig
живейшее удовольствие было написано   tillfredsställelse kunde läsas i
на его заросшем кустами волос лице.   hans av ett buskigt skägg övervuxna
                    ansikte.

-- Он принимает нас за финских     -- Han tar oss för finska
офицеров, -- успел шепнуть мне     officerare, hann Heikkonen viska åt
Антикайнен, в то время как       mig, medan den dövstumme höll på att
глухонемой тряс руку Лейно.       skaka Leinos hand.

-- Дорогая хозяюшка, нам с дороги    -- Bästa husmor, det skulle inte
молочка бы выпить! -- обратился к    skada med litet mjölk efter den
хозяйке Лейно.             långa färden, sade Leino till henne.

Через полминуты мы уже сидели за    Efter en halv minut satt vi redan
столом, покрытым сияющей        vid bordet, som var täckt av den
клеенкой. Перед каждым из нас стоял   skinande vaxduken. Framför var och
кувшин с парным молоком. Приторный   en tronade en kanna med nysilad
вкус молока и тепло горницы       mjölk. Den härliga mjölksmaken och
размаривали.              värmen i stugan gjorde mig sömnig.
                    {65}
Хозяйка весело хлопотала        Kvinnan var ivrigt sysselsatt vid
у плиты в соседней комнате,       spisen i det angränsande rummet och
что-то спешно для нас стряпая.     höll på att laga i ordning någonting
                    extra fint.

-- Пей в два горла, Лейно! Не скоро   -- Drick med två strupar Leino, det
еще дождешься такого угощения, --    dröjer innan du blir så här bra
обтирая губы, сказал Антикайнен.    trakterad, sade Heikkonen och
                    torkade sig om munnen.

Лейно улыбался, хотел что-то      Leino log, tänkte svara någonting,
ответить, но поперхнулся и       men fick mjölken i vrångstrupen och
закашлялся. Несколько капель молока   hostade till. Några mjölkdroppar
упало на клеенку.            stänkte på vaxduken.

Хозяин, наблюдавший за нашей      Värden, som hade betraktat vår
трапезой с почтительным восторгом,   måltid, med underdånig förtjusning
подскочил с полотенцем в руке и,    och glad hängivenhet, var inom en
предупредительно изогнувшись, быстро  sekund framme vid bordet och torkade
вытер с клеенки капли. Точно так же   bugande bort mjölken från vaxduken
он вытер капли, оброненные мною и    med en handduk. Likaså torkade han
Антикайненом.              bort de droppar, som jag och
                    Heikkonen hade spillt.

Финских офицеров в этом доме,      Finska officerare åtnjöt synbarligen
очевидно, уважали.           i detta hus all högaktning.

Желая, наверно, еще раз подчеркнуть   Den dövstumme, som tydligen ännu en
свою преданность им и ненависть к    gång ville visa sin tillgivenhet för
Советской власти, глухонемой подошел  oss och sitt hat mot
к комоду, покрытому кружевным      Sovjetregeringen, gick fram till
ручником, выдвинул ящик, из ящика    skåpet, som var täckt med en virkad
вытащил шкатулку, из шкатулки --    duk och drog ut en låda, ur vilken
несколько советских знаков       han tog fram ett skrin. Ur skrinet
миллионного достоинства,        tog han några sovjetsedlar av
выразительно плюнул на них, бросил   miljonvalör, spottade eftertryckligt
на пол и стал изо всех сил топтать.   på dem, kastade dem i golvet och
                    började ursinnigt trampa på dem.

-- Погоди, я разделаюсь с ним! --    -- Jäkla skurk! viskade Leino i mitt
прошептал мне на ухо          öra. Vänta, jag skall nog lära
<55>
Лейно и стал медленно вытаскивать    honom! Och så började han långsamt
из кармана ватных штанов бумажник.   att dra upp plånboken ur fickan i
                    sina vadderade byxor.

На громкое шарканье мужа вышла из    Mannens högljudda trampande lockade
соседней горницы хозяйка, подобрала   in kvinnan från grannrummet. Hon
деньги и, взяв из рук мужа шкатулку,  samlade ihop sedlarna och vek
бережно сложила их туда и вышла из   varsamt ihop dem, tog skrinet ur
комнаты.                mannens händer, lade sedlarna i
                    detta och tog med skrinet ut ur
                    rummet.

Лейно тем временем вытащил бумажник   Under tiden hade Leino halat fram
из кармана и, разложив его на столе,  sin plånbok ur fickan, lade upp den
вынул хранимую им с 1918 года      på bordet, tog fram en finsk mark,
финскую марку -- марку, выпущенную   som han sparat sedan 1918, utställd
Советом народных уполномоченных     av Finska Folkkommissariernas Råd
Финляндии, с лозунгом: «Пролетарии   med parollen »Proletärer i alla
всех стран, соединяйтесь!» -- и     länder, förena eder!« och räckte
подал ее кулаку.            denna mark åt kulaken.

Тот, увидев финские буквы, не      Kulaken såg, att det var finska
потрудился даже прочитать их      bokstäver och gav sig inte ens tid
внимательно.              att uppmärksamt läsa igenom dem.
                    {66}
Он, как полоумный, запрыгал,      Han började att hoppa som en
поднес марку к своим губам,       halvtokig, förde sedeln till
стал ее целовать. Было одновременно   läpparna och kysste den. Det var
и смешно и противно.          både löjligt och motbjudande på en
                    gång.

-- Матти, -- обратился ко мне      -- Matti, sade Heikkonen till mig,
командир, -- пойди приведи отряд.    gå och kalla hit kompaniet.

Я вышел и, надев лыжи, отправился к   Jag gick ut, spände på mig skidorna
батальону, который, как условлено,   och åkte iväg till kompaniet, som
должен был ждать результатов      enligt överenskommelse skulle
разведки вблизи от деревни.       avvakta rekognosceringens resultat i
                    närheten av byn.

Дозорный наш окликнул меня.       Vaktposten hejdade mig.

-- Можно идти вперед! -- ответил я   -- Ni kan gå fram! svarade jag i
ему на ходу и остановился, увидев    förbifarten och stannade, ty jag såg
картину, подобную которой я, надеюсь  en syn, vars like jag hoppas att jag
до самой смерти своей не увижу     aldrig i livet mera skall behöva se.
больше.

Почти весь отряд спал, стоя на     Nästan hela bataljonen sov, stående
лыжах, уткнув палки в грудь,      på skidorna med stavarna lutade mot
беспомощно опустив головы и руки. У   bröstet och hjälplöst hängande med
некоторых изо рта тянулась тонкая,   huvudena.
замерзавшая в воздухе слюна.

Мерное дыхание вырывалось из      En jämn snarkning trängde fram ur
утомленных грудей. Закрытые глаза,   hundrade uttröttade bröst. De slutna
беспомощно повисшие плетьми руки    ögonen, den jämna andningen, de
самых здоровых парней, каких только   hjälplöst hängande armarna vittnade
мне пришлось встречать на смоем     om, att dessa pojkar, de kraftigaste
веку, показывали крайнюю степень    jag någonsin mött i mitt liv, var
утомления. Это подтверждалось полным  uttröttade intill ofattbarhet. Den
отсутствием разговоров и шуток.     omständigheten, att varken samtal
                    eller skämt hördes, bevisade mer än
                    det mest noggranna förhör.

Даже командир роты с трудом       Till och med Antikainen hade svårt
удерживал себя от сна.         att hålla sig vaken.

-- Товарищ комрот, деревня свободна,  -- Kamrat kommendör, byn är fri,
Антикайнен приказал идти, --      rapporterade jag och åkte
отрапортовал я и пошел обратно.     tillbaka.

Разбуженный отряд медленно       Det väckta kompaniet åkte långsamt
последовал за мной.           in i byn.

Когда я вошел в избу, Антикайнен и   När jag kom in i stugan, höll
Лейно с аппетитом уплетали       Heikkonen och Leino på att med god
яичницу-глазунью.            aptit sluka en massa nystekta ägg.

Я присоединился к ним, но едва успел  Jag gjorde dem sällskap, men knappt
отправить в рот блестящий от масла,   hade jag hunnit få den första,
янтарный поджаренный желток, в     smördrypande äggulan i munnen förrän
горницу вбежала девчонка лет      en tolvårig flicka kommer in i
двенадцати и бросилась прямо в     stugan och springer till husmor.
кухню, к хозяйке. Несколько секунд
за перегородкой был слышен       Några sekunder hördes dämpade
приглушенный шепот.           viskningar från köket. Den fylliga
                    husmodern rusade in i rummet och
Полногрудая хозяйка выпорхнула в    sprang fram till fönstret, tittade
нашу горницу, подбежала к окошку и,   ut och stelnade till. Sedan gick hon
взглянув в него, замерла. Румянец    långsamt och bleknande -- den av
быстро сошел с лица. Она подошла к   hettan i köket framkallade rodnaden
глухонемому, дернула его за       försvann hastigt från hennes ansikte
<56>                  -- fram till den dövstumme, fattade
рукав и подвела к окну. Глухонемой   honom i ärmen och ledde honom fram
замычал, и в этом мычании было     till fönstret. Hans ansikte
что-то жуткое.             återspeglade en obeskrivlig fasa.
                    {67}
Я встал и взглянул в окно. По улице   På landsvägen kom vår bataljon
продвигался наш отряд. У многих были  åkande. Många hade kastat
откинуты капюшоны, и красные звезды   kapuschongerna bakåt och de röda
сияли всей своей красоты.        sovjetstjärnorna lyste med all sin
                    femuddiga skärpa. Den döve vände sig
Глухонемой обернулся к нам и      till oss och började att mumla
залопотал что-то. Его лопотанье     någonting obegripligt. Värdinnan
хозяйка перевела на финский язык:    översatte hans mumlande till ren
                    vitfinska:

-- Господа офицеры, в деревню вошли   -- Herrar officerare, de röda har
красные! Мой муж предлагает вам     kommit in i byn. Min man föreslår,
спрятаться у нас под полом, пока они  att ni skall gömma er under golvet
не уйдут, или дождаться ночи.      hos oss till dess de röda går
                    härifrån, eller invänta natten för
                    att då lugnt rädda er från de röda
                    banditerna.

-- Я очень тронут, хозяюшка, вашим   -- Jag är mycket rörd av ert
любезным предложением, -- спокойно   älskvärda erbjudande, min bästa
отвечал Антикайнен, -- но мне нечего  värdinna, svarade kamrat Heikkonen
бояться этих красных, тем более что   lugnt, men jag har ingenting att
сам я их начальник.           frukta av dessa »röda banditer«, i
                    all synnerhet som jag själv är deras
                    chef.

И с этими словами он высвободил свой  Vid dessa ord tog han mössan ur
шлем из капюшона и нахлобучил его на  kapuschongen och tryckte den på sitt
свою круглую светловолосую голову.   runda, ljushåriga huvud.

Глухонемой, увидев красноармейский   När den dövstumme fick se
шлем на голове того, кого он считал   rödarmistmössan på huvudet på den,
финским егерским офицером, издал    som han tagit för en finsk
протяжный вопль, вопль отчаяния, и,   jägarofficer, uppgav han ett långt
весь изменившись в лице, сразу     förtvivlat stönande. Hans ansikte
рухнул в стоявшее рядом с ним кресло.  förvandlades helt och hållet och han
                    ramlade plötsligt ned i länstolen,
                    som stod bredvid honom.

В этом кресле, все в том же       Och i denna stol blev han sittande,
положении, безучастный ко всему, что  precis i den ställning som han
творилось в комнате, не издавая ни   fallit, oberörd av allt som hände
одного звука, глядя прямо перед     omkring honom, utan att ge ett ljud
собой неподвижными глазами, он     ifrån sig och stirrande framför sig
оставался все время, пока мы были в   med stela ögon.
деревне.

***                                       

Наши караулы уже оцепили деревню.    Våra vaktposter omringade byn och
Никто не мог из нее выйти        ingen kunde komma ut därifrån utan
без нашего ведома и раньше нас.     vår vetskap och tillåtelse.

Суси, доедая яичницу, записывал     Kamrat Susi avslutade sin måltid på
что-то в походный дневник отряда.    de stekta äggen och skrev ned
                    någonting i bataljonens fältdagbok.

Его мучила мысль, что он не мог до   Susi besvärades av medvetandet om,
сих пор переслать в штаб ни одного   att han ännu inte kunnat sända ett
донесения, а там могли подумать, что  enda meddelande till stabledningen,
отряд уже погиб.            kamraterna Rovio och Inno, och i
                    staben kunde man tro att hela
                    bataljonen gått förlorad, blivit
                    tillfångatagen, skjutits ned eller
                    att hela bataljonen blivit
                    kvarhållen någonstans.

Он также думал о том, что отряд не   Susi tänkte också på att bataljonen
получает никаких из внешнего мира,   ej fick det ringaste meddelande från
да и получить их совершенно       yttervärlden, och att det var
невозможно.               fullkomligt omöjligt att få sådana.
                    {68}
Сейчас, может быть, снова объявила   Det kunde ju tänkas, att Polen på
войну нам панская Польша или японцы   nytt hade förklarat krig eller att
пошли через буферную Дальневосточную  japanerna gått igenom
республику на Страну Советов, а мы   buffertrepubliken i Fjärran Östern
здесь ничего этого и не знаем...    och anfallit sovjeternas land, och
                    här visste vi ingenting om allt
                    detta.

-- Матти, -- обратился ко мне Суси,   -- Matti, sade Susi till mig, hur
-- сколько километров пути ты      många kilometer har du prickat av på
отметил на карте за эти сутки?     kartan för detta dygn?

-- Шестьдесят пять, товарищ       -- Fågelvägen, sextiofem kilometer,
адъютант, по линии полета птицы.    kamrat adjutant.

-- Ты забыл наши отступления по этой  -- Du har glömt våra avvikelser från
линии, извилистое русло реки, наши   fågelvägen, flodens ringlande och
выходы на берег...           våra ofta återkommande kringgående
                    rörelser för att undvika vattnet på
                    isen.
<57>
-- Тогда около ста, товарищ адъютант.  -- Då blir det omkring hundra
                      kilometer, kamrat Susi.

Солнце сияло вовсю, снежные искорки   Solen sken och snön gnistrade som
золотились на улице, переливались    guld på landsvägen.
всеми цветами радуги и задорно
хрустели.

Было великолепное зимнее утро.     Det var en härlig vintermorgon.

В комнату быстро вошел Антикайнен.
Он не взглянул на нас и не заметил
даже нашего присутствия.

Не раздеваясь, казалось в полном
изнеможении, он рухнул на хозяйскую
кровать. Рука его свесилась с
постели.

Суси, также не заметив появления
Антикайнена, продолжал делать записи
в своем дневнике. Услышав скрипение
пера, Антикайнен тихонько приоткрыл
глаза и только теперь заметил нас.
Тогда он стал шарить рукой по
постели и, сделав вид, что он что-то
искал здесь, медленно поднялся и как
бы про себя произнес:

-- Нет, не то.

И уже стоял перед нами снова
подтянутый, подобранный, боевой
командир. Видимо, даже и перед
друзьями стеснялся он показать свою
усталость. Таким уж он был.

***
                    
Был большой, пятичасовой привал.    Vi tog en lång rast. Hela fem
                    timmar.

Ночью мы должны были снова выйти в   Vid ett-tiden skulle vi marschera  
поход -- уже в район, где находился   iväg igen -- nu till de områden, där
неприятельский штаб. Ребята спали    fiendens centrum var beläget.    
вповалку на полу в избах. Лишь     Pojkarna sov huller om buller på  
некоторые счастливцы имели силы     golven i stugorna. Det var endast 
добраться до полатей или сделать    några få lyckliga, som hade krafter 
себе подстилку.             att kravla sig upp i sängarna eller 
                    ordna med madrasser åt sig. Ett  
Блаженное выражение полного отдыха   lycksaligt uttryck av fullkomlig  
блуждало на лицах спящих.        vila syntes i mångas ansikten.   
                    Andra sov absolut koncentrerat.   
Армас с одним курсантом забрался на   Kalle låg och sov tillsammans med en
мягкую постель и спал без памяти.    kamrat i kulakvärdinnans mjuka säng.

Перед тем как улечься на соломе на   Innan jag lade mig ned för att sova
полу, я подошел и взглянул на      på halmen, som jag hade brett ut på
лежавшего с краю постели Армаса.    golvet, gick jag och tittade på
                    Kalle, som låg ytterst i sängen.

Он тяжело дышал, руки и ноги      Han andades djupt och armarna och
сгибались и распрямлялись, пружиня,   benen krökte sig och rätade ut sig,
подобно тому как это бывает при     alldeles som han ännu höll på att
лыжном беге. Лицо его было       åka skidor. Hans ansikte var spänt
сосредоточенно, прерывистое дыхание   och hans bröst hävdes av de djupa,
вырывалось из груди.          jämna andetagen. Armarnas och benens
                    muskler spändes och slappnade av i
                    långsam takt.

Было ясно, что Армас шел на лыжах и   Det var tydligt att Kalle åkte
во сне.                 skidor även i sömnen.

Двигая руками и ногами, он задевал   När han rörde armarna och benen
своего соседа по постели. Но тот    knuffade han sin sängkamrat. Men
спал так крепко, что, казалось,     denne sov så hårt, att ingenting i
ничто не в состоянии было разбудить   hela världen tycktes kunna väcka
его.                  honom.

В тот же день, в начале второго, мы   Samma dag, strax efter klockan ett,
снова вышли в путь -- вперед, на    marscherade vi åter iväg -- framåt
Реболы.                 mot Repola!

<58>                  {69}
Глава седьмая              SJÄTTE KAPITLET
Мы захватываем Реболы. Я снова иду в
разведку.

Небо было черное, как и стволы     Himlen var mörk liksom masttallarnas
мачтовых сосен, когда вокруг луны    stammar, när norrskenet började att
показались кольца северного сияния.   spraka i en ring omkring månen.

Они не походили сейчас на        Det var inte alls likt det norrsken,
изображения северного сияния в     som är beskrivet i läro- och
хрестоматиях и учебниках географии   läseböckerna i geografi. Det var
-- они не были разноцветными.      inte olikfärgat. Ett matt gulvitt
Тусклый желтовато-белый свет освещал  ljus liksom strömmade ut inifrån
их как будто изнутри.          norrskenet.

Луну окружили два огромных       Månen var omgärdad av två väldiga,
концентрических светящихся кольца.   koncentriska, lysande ringar. De
Потом ночь их размыла, и остались    förbleknade långsamt i natten och
опять холодная огромная небесная    kvar blev endast den kalla ödsliga
пустыня и наш маленький отряд,     nattrymden och vår lilla bataljon,
идущий через лес, перелески, рощи,   som gick genom skogen, över släntor,
опушки, долины, лесные речки, по    skogshyggen, dalsänkor, skogsbäckar,
твердому насту и по разрыхленному    ibland över hård skare och ibland
снегу -- все вперед и вперед...     genom lös snö, men alltjämt framåt,
                    alltjämt framåt ...

И казалось, что мы идем так       Det föreföll som om vi redan hade
бесконечно, и начало похода, еще    gått en hel evighet och
такое недавнее, совсем потерялось в   expeditionens början hade redan
таких уже далеких мирных и       sjunkit i glömska. De fredliga och
невозвратных днях, что даже и      oåterkalleliga dagarna i kasernen
вспомнить трудно, были ли        föreföll alldeles overkliga. Det
когда-нибудь такие дни. И трудно    var svårt att ens tänka sig att det
было подумать о том, что будет,     någonsin funnit sådana dagar, som
когда поход окончится (черт подери,   inte dominerats av de oändliga
как натирает ремень!). И разве может  snövidderna. Det var till och med
он окончиться, а снега, растаяв,    svårt att tänka sig, hur det skulle
обнажить топкие болота Карелии?     bli, när vår expedition hade tagit
                    slut (djäkla rem att skava!) -- och
                    kan den överhuvud taget ta slut? --
                    det var svårt att tänka sig, att
                    dessa snömassor skulle smälta och
                    att Karelens ändlösa kärr åter
                    skulle träda fram i dagen.

Мы шли... Рядом со мной -- Лейно.    Vi åkte och bredvid mig gick Leino.

После Челки в              Vi åkte och efter Tsolka hade vi
снегах был сделан еще один привал.   ännu en rast ute i snövidderna.
Отряд приближался к Реболам.      Bataljonen närmade sig Repola.
Антикайнен распорядился обойти     Antikainen gav order om att gå runt
Реболы, чтобы приблизиться к      Repola för att vi skulle kunna närma
деревне                 oss byn
                    {70}
со стороны финской границы,       från den finska gränssidan,
откуда нас меньше всего можно было   varifrån man minst av allt kunde
ожидать.                vänta oss.

Предстоял жаркий бой.          Vi beredde oss på en het strid.
                    Leino gick bredvid mig.
Отряд шел по склону           Bataljonen åkte nedför en sluttning
к озеру.                mot sjön.

Мы с Лейно остановились на минутку и  Leino och jag stannade en minut och
пропустили лыжников. Я молча смотрел  lät de övriga gå förbi. Vi stod i
на товарищей. Перед тем как       sluttningen. Jag tittade tigande på
оттолкнуться палками и пойти вслед   mina kamrater, och just innan vi
за другими, Лейно сказал мне:      skulle staka iväg nedför sluttningen
                    efter de övriga sade Leino till mig:

-- Вот смотрю я на ребят и думаю:    -- Jag står och tittar på pojkarna
если бы я сам не был в отряде, а    och tänker ... Om jag inte var med
так, случайно очутился в эту секунду  i bataljonen, utan av en
на склоне и увидел наших курсантов,   tillfällighet just nu hade råkat
идущих как сейчас, молча, в этих    komma till denna sluttning och fick
белых балахонах, в свете луны по    syn på våra pojkar, åkande som nu,
льду озера, я бы испугался и, будь я  tigande, i dessa vita skyddskåpor, i
человеком суеверным, подумал бы, что  månskenet åkande ut på sjöns is, så
идут привидения, тени людей.      skulle jag bli rädd, och om jag var
                    en vidskeplig människa, så skulle
                    jag kunna tro att det var spöken
                    eller människoskuggor.

И действительно, отряд в лунном     Och verkligen -- bataljonen, som i
свете на озере напоминал процессию   månskenet åkte över sjön, påminde om
призраков.               en medeltida spökprocession.
<59>
-- Но только твои привидения, Лейно,  -- Men dina spöken, Leino andas
слишком по-человечески, по-зверски   alltför människolikt, ja nästan som
даже дышат!               djur!

Сильные выдохи и вдохи, сопение     De djupa in- och utandningarna och
нарушали ночную тишину зимнего озера.  flåsandet, ett slags rosslande
                    andning var det enda, som störde den
                    vinterklädda sjöns nattliga tystnad.

Мы шли все вперед. Лейно мне говорил:  Vi åkte vidare. Leino sade:

-- Я уже однажды сделал на лыжах    -- Jag har en gång förut gjort en
глубокий рейд. Но тогда я был      lång skidfärd. Men då var jag
совершенно одинок и рядом со мной не  fullkomligt ensam och hade inte en
было ни одной родной души... Я был   enda bekant själ vid sidan. Jag
захвачен под Выборгом в плен      blev tillfångatagen av slaktarna
лахтарями и случайно приговорен не к  alldeles vid Viborg och händelsevis
расстрелу, а к десятилетней       inte dömd till arkebusering -- en
каторге. Меня вместе с другими     amerikansk journalist var närvarande
тридцатью тысячами товарищей      vid rättsförhandlingarna -- utan
продавали в рабство в германские    till tio års tukthus. Jag och
колонии, в Африку. Если бы я уважал   30.000 andra kamrater skulle säljas
их законы, то сидел бы и поныне в    som slavar till de tyska kolonierna
каменном мешке и не пошел бы в этот   i Afrika.[8] Om jag hade respekterat
рейд. Но я уважаю только такие     lagarna, så hade jag ännu idag
законы, которые помогают бить      suttit i något av slaktarnas
лахтарей, и поэтому, когда       stenhelveten och inte kunnat vara
представился случай, я бежал из     med i denna expedition ... Men jag
тюрьмы. Ты знаешь, что в каторжных   lyder bara sådana lagar, som hjälper
централах ворота широко открываются   till att slå
                    {71}
только внутрь и выйти нелегко. Но я   ned slaktarna, och när det därför
вышел...                yppade sig en möjlighet, rymde
                    jag från tukthuset. Du vet att
                    i tukthusen öppnas de breda
                    portarna bara inåt, och att komma ut
                    var inte lätt. Men jag kom ut och
                    till skogs ...
Нас, арестованных, переводили в
другую тюрьму.

На двадцать человек было четыре
конвоира. Я уже заранее сговорился с
товарищами, и они сделали так, как
было условлено.

По дороге через лес -- в пяти
километрах от тюрьмы -- два товарища
поссорились и начали драться.

В драку ввязались еще двое. Конвоиры
бросились разнимать
дерущихся. Воспользовавшись этой
суматохой, я, перепрыгнув через
обочину, пустился наутек в лес.

Вдогонку мне раздалось несколько
выстрелов, но в сумерках за
деревьями не так-то легко
попасть. Бежать же за мной конвоиры
не решились, боясь, что тогда
разбегутся и все остальные
арестанты.
                    -- Tre veckor vistades jag i
                    närheten av fängelset, övernattade i
                    höstackar. Kamraterna hämtade kläder
                    och en smula mat åt mig.

                    Hösten var långt liden och vintern 
                    började att kännas i kroppen, och så
Разумеется, я пошел сразу же в     följde jag vägarna österut. Jag
другую сторону, а не в ту, куда меня  gick endast nattetid och försökte
вели под конвоем. Потом я сошел с    sova på dagarna långt från vägen.
дороги в лес, изменил направление и   Det var fuktigt i ladorna. En gång
снова вышел на дорогу. Я пошел по    i dagningen kom en länsman fram till
ней на восток. Шел ночью, спал днем  mig.
в стороне от дороги. В обочинах было
сыро. И однажды на рассвете ко мне   -- Får jag se era papper!
подошел полицейский «Ваш
документ!» -- «Сейчас...» Я стал    -- Strax ... jag låtsades som om
делать вид, что вытаскиваю из      jag höll på att ta upp passet ur
кармана паспорт, вытащил давно     fickan, drog fram en för länge sedan
просроченный членский билет союза    ogiltig medlemsbok i
строителей (я ведь каменщик) и сунул  Byggnadsarbetarförbundet -- jag är
ему под нос.              murare -- och satte den under näsan
                    på honom ...

Он наклонился, чтобы разглядеть,    Han böjde sig ned för att titta
и в ту секунду,             närmare på boken och i samma sekund,
когда он читал, наверно, слова     som han antagligen läste orden
«Профессиональный союз рабочих...»,   »Arbetarnas Landsorganisation«
я изловчился и сделал          passade jag på tillfället och slog
ему нокаут под нижнюю          honom knock-out med ett knytnävsslag
челюсть. Он не успел прийти в себя   på käken. Han hann inte kvickna till
-- я ведь не стоял над ним,       -- jag stod inte lutad över honom
как арбитр, отсчитывая         som en ringdomare för att räkna
секунды, -- как я уже          sekunderna -- förrän jag redan hade
отнял у него              tagit av honom
<60>
револьвер и, выстрелом ранив его в   revolvern och sedan jag med ett skott
ногу, чтобы он не мог побежать за    hade gjort den ena av hans nedre
подмогой, оттащил его подальше от    extremiteter obrukbar, drog jag honom
дороги.                 längre upp i skogen.

На сутки, по крайней мере, он был    Nu var han åtminstone ofarlig för
для меня неопасен. С револьвером я   mig under det närmaste dygnet. Med
чувствовал себя лучше; этот маузер у  revolvern i fickan kände jag mig
меня и по сей день...          bättre till mods. Denna mauserpistol
                    har jag i förvar ännu idag.

-- Я предпочитаю наган, -- сказал я,  -- Jag föredrar revolvrar av
ощупывая свой безотказный револьвер.  Colt-modell, sade jag och lade
                    handen på min aldrig klickande
                    revolver.

-- Вскоре я стал на лыжи, тоже     -- Snart åkte jag på ett par skidor,
добытые таким способом, который не   vilka jag skaffat på ett sätt, som
поощрило бы благотворительное      med säkerhet inte skulle godkännas
общество разведения канареек, а     av något »Sällskap för
судья -- тем более, -- продолжал    välgörenhetens ordnande« och
свой рассказ Лейно, -- и пошел на    naturligtvis ännu mindre av en
восток.                 domare. Så fortsatte jag min färd,
                    men inte västerut som nu, utan mot
                    öster.
                    {72}
Я шел семнадцать дней и перешел     Jag åkte i sjutton dagar och klarade
границу в Олонецком районе.       mig över gränsen till
Дальнейшие мои приключения тебе,    Olonetz-området. Mina senare
Матти, отлично знакомы, но никогда   äventyr känner du ju mycket väl
до сих пор я не думал, что проклятые  till, Matti, men aldrig förut har
плечи могут так болеть от потертости.  jag trott att de förbaskade axlarna
                    kan göra så ont av skavsår ...

...Было уже два часа.          Klockan var redan två.

Пришли разведчики, несколько      Rekognosceringstruppen kom tillbaka
разочарованные: по их словам, в     -- en smula missbelåten: enligt
деревне Реболы не наблюдалось не    deras ord fanns det inga större
только неприятельских крупных сил,   fientliga styrkor i byn, ja, inte
но даже постов.             ens vaktposter utställda.

Все это противоречило и нашим      Detta var ju fullkomligt tvärt emot
предположениям, и показаниям      våra beräkningar och emot fångarnas
пленных, и желанию уничтожить      berättelser, tvärt emot vår önskan
неожиданным налетом центр.       att med ett enda slag få göra slut
                    på den sovjetfientliga rörelsens
                    stab. Ja, fanns det överhuvudtaget
                    en sådan rörelse?

Оторванные от всего мира мы не     Isolerade från hela världen som vi
знали, что в те дни противником у    var, visste vi inte, att fienden i
Андроновой горы был почти уничтожен   dessa dagar i närheten av
красный батальон с трехдюймовками.   Andronov-bergen nästan helt hade
                    förintat en röd bataljon.

Мы находились в очень глубоком тылу.  Vi var långt bakom fiendens front.
                    Antikainen beslöt att sända ut     
Антикайнен решил послать вторую     ytterligare en             
разведку.                rekognosceringspatrull.         

Отряд остановился в лесу.        Bataljonen stannade i skogen.

Чтобы не привлекать ничьего       För att inte väcka någon som helst
внимания, костра не раскладывали.    uppmärksamhet gjorde vi inte upp
                    några eldar.

Было очень холодно.           Det var ytterst kallt.

Начиналась карельская таежная      En snöstorm bröt ut i den karelska
вьюга. Снег набился за шиворот,     skogen. Snön kröp ned innanför
ветром его швыряло в глаза. Плевок   halslinningen, täppte igen ögonen
шлепался на снег уже ледышкой.     och när vi spottade, slog saliven
                    som isbitar mot snön.

За хлопьями бурана в черноте      I denna satans snöstorm, som rasade
январской ночи в двух шагах нельзя   i den becksvarta januarinatten,
было отличить человека от сугроба,   kunde man inte på två stegs avstånd
наметенного около ели.         se skillnaden mellan en människa och
                    snödrivorna, vilka lade sig vid
                    varje ojämnhet och varje träd.

Вьюга заносила лыжный след через    Snöstormen sopade igen skidspåren
несколько минут после того, как он   ett par minuter efter det vi hade
был проложен.              gjort spåren.
                      
Разведчики долго не возвращались.    Rekognosceringspatrullen lät vänta
                    på sig.

В свисте резкого ветра мне слышалась  Genom den skarpa vindens tjut tyckte
отдаленная стрельба. Неужели наша   jag mig höra avlägsna gevärsskott.
разведка завязала и погибла?      Har verkligen vår
                    rekognosceringspatrull råkat i ett
Может быть, мы еще можем спасти ее,   bakhåll, och gått förlorad? Vi
а стоим без движения здесь, в глухом  skulle kanske kunna rädda dem, och
лесу, и замерзаем без всякой пользы   vi står här orörliga i den vilda
для дела!                skogen och fryser, utan att göra
                    någon nytta för vår sak!        
                    {73}
Антикайнен обошел отряд;        Antikainen gick runt bataljonen.
за ним шел Хейконен.          Hack i häl efter honom kom
Он сказал мне:             Heikkonen. Han sade till mig:
<61>                      
-- Если через двадцать минут      -- Om inte rekognosceringspatrullen
разведка не придет, мы налетаем на   är tillbaka om tjugo minuter, så
деревню.                stormar vi byn.

Я пытался пробуравить тьму метельной  Jag försökte att se genom det
ночи, бросавшей в глаза острый,     snöstormsfyllda mörkret, men de
колючий снег. Мне даже казалось, что  sylvassa snöflingorna stack i
я вижу очертания деревенской      ögonen, så att tårarna rann. Jag
колокольни.               tyckte mig se konturerna av byns
                    klockstapel.

-- Развертывайся! -- дал уже команду  -- Skyttelinje! kommenderade
Хейконен, когда неожиданно, как бы   Heikkonen, när
вырастал из наметенных сугробов,    rekognosceringspatrullen oväntat,
появились разведчики.          som vuxen ur de stora snödrivorna,
                    stod framför oss.

Они отрапортовали, что никаких     Patrullen rapporterade, att de inte
следов неприятеля ни в деревне, ни   funnit det ringaste spår av fienden,
около нее не замечено.         varken i byn eller i dess närhet. De
                    hade gått runt så gott som alla
Разведчики обошли почти все избы,    stugor. De hade till och med åkt
прошли даже по главной улице и     genom byns huvudgata, men de hade
ничего подозрительного не обнаружили.  inte sett ens en skymt av några
                    slaktare.

Весь отряд разбился на три колонны   Hela bataljonen, uppdelad på tre
и, каждую секунду остерегаясь      kolonner åkte in i byn och vi
попасть в заранее устроенную засаду,  väntade varje ögonblick att råka in
пошел в деревню.            i ett bakhåll.

«Теперь бы теплую русскую печь или   -- Det skulle allt vara bra att ha
хоть полати в курной избе, но только  en varm, rysk ugn att krypa upp på,
в закрытом помещении!» -- мечтал я,   eller åtminstone laven i ett
с трудом передвигая ноги.        rökpörte, bara det vore tak över
                    huvudet -- fantiserade jag, medan
                    jag med största svårighet rörde mina
                    dödströtta ben.

Сведения разведчиков о полном      Rekognosceringspatrullens
отсутствии в деревне врагов       meddelande, att det inte fanns
произвели на нас неожиданное      minsta tillstymmelse till fiender i
действие. Я и еще многие ребята,    byn, hade en oväntad verkan. Jag och
которые последние километры шли на   många andra av pojkarna som under de
нервах, сразу размагнитились.      sista kilometrarna hållit oss uppe
                    med nervernas hjälp, förlorade med
                    en gång all kraft.

Почувствовалась непреодолимая,     Vi kände plötsligt en oövervinnelig
свинцовая усталость в ногах, мешок   trötthet i fötterna, ryggsäckens
за плечами стал в десять раз      tyngd på axlarna blev med en gång
тяжелее, и потертость плеч       tio gånger svårare, och skavsåren på
чувствовалась сильнее, чем ожоги.    skuldrorna kändes värre än om det
                    skulle ha varit brännsår.

Я задремал на ходу. Как это       Och jag slumrade till under åkningen
случилось?               -- jag minns inte, hur det gick
                    till.

Помню лишь сквозь дымку         Jag kommer bara som i en dröm ihåg,
обрывающегося полусна, как я лежу на  hur jag plötsligt lade mig i snön
снегу и хочу спать, помню        och ville sova. Jag kommer ihåg
наклоненное надо мной круглое,     Kalles runda, knotiga ansikte, när
скуластое лицо Армаса, иссеченное    han böjde sig ned över mig. Hans
мелкими, острыми снежинками.      ansikte var som sönderhackat av de
                    små sylvassa snöflingorna.
                    {74}
-- Матти, вставай! Надо идти --     -- Matti! Stig upp! Du måste
выспаться успеешь в Реболах. Так ты   fortsätta! Du får sova ut i Repola,
замерзнешь.               om du ligger här förfryser du.

Я иду, помогая себе лыжными палками:  Jag åkte, stödjande mig på
подбородок мой то и дело ударяется о  skidstavarna. Hakan stötte mot
ремень винтовки. Никакие усилия не   gevärsremmen. Ingen makt i världen
могут расклеить моих плотно       kunde ha öppnat mina slutna
слепившихся век. И я отчасти даже    ögonlock. Delvis var jag tacksam
доволен этим. В уши мне рвется свист  därför. Jag hörde bara stormens
вьюги, и я шепчу себе:         tjut och jag viskade till mig själv:

-- Матти, самое главное --       -- Matti, huvudsaken är att komma
дойти. Дойти -- самое          framåt. Att komma fram -- det är
главное в этом деле, Матти...      huvudsaken, Matti ... om du blir
Отстанешь --              kvar -- så kommer du med all
замерзнешь наверняка          säkerhet endera att förfrysa eller
или тебя загрызет волчица.       att dräpas av en varg. Det brukar
Плохо бывает, Матти, когда       vara mycket otrevligt, Matti, när
грызет волчица: сначала один палец,   vargarna biter: först ett finger,
потом другой, потом всю руку -- и    sedan ett till, sedan hela handen
доберется до сердца...         och så upp till hjärtat ...

И так, в полусне, шел я на       Så åkte jag halvsovande på skidorna
лыжах. Так всадники спят в своих    som en ryttare sover i sadeln,
седлах, на секунду раскрывая глаза,   öppnande ögonen en sekund, när
когда оступится конь.          hästen stiger fel.
<62>
Как мы вошли в деревню, не помню.    Hur vi kom in i byn, minns jag inte.

Разведчики               Pojkarna i rekognosceringspatrullen
были правы:               hade rätt.
лахтарей в деревне не оказалось.    Det fanns inga vitfinnar i byn.

Помню свои отрывочные мысли:      Jag kommer ihåg mina strödda tankar:
«Почему почти не видно местных     varför syns det knappast en enda
жителей?»                invånare i byn? Jag kommer ihåg,
                    hur förvånad jag var över formen på
Помню свое удивление перед       klockstapeln.
колокольней. Она была совсем не
такой, какой я ее представлял      Den visade sig vara av en helt annan
издали, и совсем в другом конце     typ och placerad på en helt annan
деревни.                plats i byn, än jag hade tänkt mig.

Как мы разместились по избам и
как я заснул -- тоже не помню.
                    Och sedan sov jag tydligen som en 
                    berusad.

Один раз, очнувшись, как от бреда    En gång vaknade jag och såg som i
при тяжкой болезни, я увидел около   feberyrsel bredvid pojkarna en tjock
ребят жирного человека в поповской   figur i prästkåpa -- han stod lutad
рясе -- он что-то пел, стоя над     över Leino och sjöng någonting vid
спящим Лейно в мигании слепо горящей  skenet av ett blinkande och
лучины. Он повернулся к командиру    halvslocknat torrvedsbloss. Han
роты и стал его о чем-то умолять.    vände sig till plutonchefen Grön och
                    började att klagande tigga någonting
                    av honom.

Потом я опять провалился в бездонный  Sedan sjönk jag åter i dvallik
сон. И, проснувшись опять на      sömn. För en sekund vaknade jag åter
секунду, -- должно быть, уже около   -- det var tydligen redan i
рассвета, -- увидел человека с     daggryningen -- och såg en person
длинными волосами, в поповской рясе,  med långt hår och prästkåpa, som låg
храпевшего на полу в обнимку со     på golvet och snarkade med armarna
спящим Армасом.             om den lika ljuvligt sovande Kalle.

                    Utan att känna mig det ringaste
                    förvånad fortsatte jag att sova.

Проснулся я от резкой боли в      Jag vaknade av en skarp smärta i
плече. Передо мной стоял        axeln. Framför mig stod
                    {75}
товарищ Хейконен и похлопывал меня   kamrat Heikkonen och klappade mig
легко по плечу.             lätt på axeln. Jag rusade upp och
                    kunde inte hålla tillbaka en
                    grimas av smärta.

-- Что, и у тебя плечо стерто? -- Он  -- Har du också skavsår på axeln?
покачал головой.            frågade kommendören och skakade på
                    huvudet.

Было уже совсем светло.         Det var nu alldeles ljust.

Буран прошел, и свет холодного     Snöstormen hade bedarrat och den
солнца, проникая сквозь замерзшее    kalla vintersolen lyste in genom det
окно избы, ложился на пол        frostiga fönstret och formade en
ярко-желтыми квадратиками.       ljusgul kvadrat på golvet.

Левое плечо мое было натерто до     Min vänstra axel var så sönderskavd
крови.                 att den blödde.

За ночь рубашка присохла, и отдирать  Under natten hade blodet torkat och
ее было очень больно.          det gjorde mycket ont, när jag avigt
                    drog skjortan av skavsåren.

-- Я помогу тебе, дам хорошую мазь,   -- Jag skall hjälpa dig och ge dig
-- обратился ко мне человек в      en bra salva, sade mannen i
рясе. -- Ты только дай мне рюмочку   prästkåpan inställsamt. Du behöver
спирта.                 bara ge mig ett glas sprit, bara en
                    enda klunk.

Это был действительно местный поп,   Det var verkligen prästen i byn.
человек противный и неповоротливый,   Det var en motbjudande människa,
как черепаха, и такой же, казалось,   klumpig som en sköldpadda och som
безвредный. Он был уверен, что нет   det tycktes lika ofarlig som en
такой армии, которой он не мог бы    sådan. Han var övertygad om att det
продать свои молитвы. Но, впрочем,   inte fanns en sådan armé, som han
больше всего ему хотелось        inte kunde sälja sina förböner åt.
выпить. Как он узнал, что курсантам   Bönerna struntade han förstås också
выдали по фляге спирту, -- это его   i -- han ville framför allt ha
тайна, но только явно было одно,    brännvin. För en sup skulle han
что, как его ни гони, он не отойдет   sälja både Gud, far och mor, ja även
от нас, пока мы не дадим ему выпить.  sig själv åt djävulen. Hur han fått
                    reda på att kamraterna fått med sig
                    var sin flaska sprit -- det är hans
                    hemlighet. Ett var säkert, hur vi
                    än skällde på honom, så skulle han
                    inte lämna oss förrän vi gett honom
                    några klunkar sprit.

Спирт почти весь уже вышел.       Spriten var nästan slut. Tack vare
Благодаря ему мы могли похвастаться   spriten kunde vi skryta med att vi
малым числом обмороженных пальцев,   hade få förfrusna fingrar, näsor och
носов, ушей. Растирать спиртом     öron. Det var ibland nödvändigt att
замерзающие руки и лицо было иногда   med sprit gnida de kroppsdelar, som
необходимо, а тут канючил еще этот   höll på att förfrysa, och nu kom den
пьяный попик.              där fyllkajan till präst och tiggde
                    och bad.
Я спирта ему не дал и          Ingen sprit fick han av mig, och
чудодейственной             inte heller fick jag någonting av
мази не получил.            hans helbrägdagörande sårsalva.

Синий шрам на плече и по сей день    Det blåa, djupa ärret, som ännu idag
очень интересует моего         syns efter mina skavsår, intresserar
<63>
семилетнего сына Лейно, названного   ofta min sjuåriga son, Leino, som
так в память погибшего товарища.    fått namn efter min förlorade kamrat.

Но тогда шрам был багрово-красным и   Men då var skavsåren blodröda, och
сочился кровью. Кожи на стертом     det rann blod ur dem. Det var inte
месте плеча уже не было, открытое    bara jag som hade sådana ärr.
мясо натирало суровое полотно      {76}
рубахи. Так было не у одного      Jag skulle nästan kunna säga, att
меня. Мне было, пожалуй, еще легче,   jag hade det lättare än de övriga:
чем другим: у меня были в целости    jag hade mina fötter fullkomligt
ноги -- ни одной кровяной мозоли и   oskadade -- inte ett enda blodigt
ни одной дыры в валенках.        skavsår och inte ett enda hål på
                    filtstövlarna.

                    Det avskavda stället på axeln var
                    alldeles hudlöst, och skjortans
                    grova tyg gned mot köttet.

-- Ты хорошо спал всю ночь, Матти,   -- Du har sovit bra hela natten,
-- сказал мне командир. -- Теперь ты  Matti. Nu skall du åka ut på en
пойдешь в большую круговую разведку.  längre rekognoscering. Slaktarna
Лахтари ушли из деревни часов за    lämnade byn ungefär fem eller sex
пять, за шесть до нашего вступления;  timmar innan vi intog den -- de var
их было триста человек.         trehundra stycken.

Штаба здесь нет уже очень        -- Det var länge sedan staben fanns
давно. Некоторые говорят, что он    här. Somliga säger att den befinner
находится в Кимас-озере, другие --   sig i Kiimasjärvi, andra att den
что поблизости, в одном из окрестных  finns någonstans här i närheten, i
селений.                någon av de närmaste byarna.

Жителей в селе тоже почти нет.     -- Det finns knappast några invånare
                    här i byn.

Часть мобилизована лахтарями в     -- En del är mobiliserade av
бандитские отряды, часть угнана с    slaktarna till deras
лошадьми в порядке гужевой       banditavdelningar, en del har
повинности, а другие -- среди них    mobiliserats tillsammans med sina
много женщин -- попали на        hästar för att fullgöra tjänst i
лесоразработки.             trängen, och andra -- bland dem
                    många kvinnor -- har satts till
                    skogsavverkningsarbete.

Реки отсюда текут в Финляндию, и вот  Floderna här rinner till Finland.
лесопромышленники вовсю стараются,   Och nu försöker skogspatronerna att
чтобы к весне заполучить лес ценой   få sitt timmer avverkat till våren
пяти пальцев. Это все, что удалось   så gott som gratis. Det är allt,
узнать от оставшихся жителей,      som vi lyckats få veta av de få
                    kvarvarande invånarna.

В какую сторону ушли отсюда       -- Det är obekant åt vilket håll
лахтари, неизвестно: следы их      slaktarna gick härifrån, deras spår
замела вчерашняя            har sopats igen av gårdagens
буря.                  snöstorm.

Мы будем здесь сутки. Радиус твоей   -- Vi stannar här ett dygn. Ditt
разведки невелик -- пятнадцать     rekognosceringsområde är inte stort
километров. Так что, когда ты      -- radien är 15 kilometer. När du
возвратишься, мы еще будем       kommer tillbaka är vi ännu kvar
здесь. Можешь идти.           här. Nu kan du åka.

И я пошел, оставив часть        Jag åkte, lämnande en del av
поклажи в избе.             packningen kvar i stugan.

За мной увязался попик.         Prästen hängde efter som en kardborre.

Он просил дать ему глотнуть хотя бы   Han bad mig ge honom åtminstone en
полрюмочки, обещал за глоток фунт    halv sup och lovade att för denna
хлеба.                 klunk ge mig ett skålpund bröd. Det
                    var inget dåligt förslag: kvällen
Это было очень кстати: накануне     förut i skogen, medan vi väntade på
вечером, в лесу, ожидая исхода     rekognosceringspatrullens återkomst,
разведки, я сжевал последнюю сухую   hade jag ätit upp min sista, torra
корку, и из всего запаса оставалось   brödkant och av hela matförrådet
несколько кусков пиленого, вернее --  hade jag kvar bara ett par dammiga
спрессованного сахара, немного кофе   sockerbitar, en smula kaffe och
и пять-шесть глотков спирта. У     ungefär 5-6 klunkar sprit. De andra
других ребят с пищей было не лучше.   pojkarna hade det inte heller bättre
Приходилось на поясах прокалывать    ställt med matvarorna. Man fick lov
новые дырки.              att göra nya hål i svångremmen
                    {77}
                    -- och detta under ett så
                    ansträngande arbete, som vi hade
                    utfört.
У населения Ребол давно         Befolkningen i Repola hade på långa
уже ничего не было.           tider inte haft någonting.

«Карел кору ел» и без          Karelarna var vana att äta barkbröd,
вмешательства лахтарей,         även innan slaktarna kom dit, men
теперь же                nu, sedan dessa hade plundrat
почти ничего не осталось,        befolkningen i på bara benen, fanns
чтобы подмешивать            det nästan ingenting kvar att blanda
к коре. Лишь полные           barken med. Endast de fyllda
клюквой и брусникой бочки        tunnorna med lingon och tranbär i
в избах да дичина            källarna och viltet i skogarna,
говорили о том, что до весны, может   vittnade om, att bönderna kanske på
быть, как-нибудь удастся протянуть   något sätt skulle kunna dra sig fram
местным крестьянам.           till våren.

Поэтому предложение попа        Därför var prästens förslag mycket
было очень кстати. Он дал мне два    lämpligt. Han gav mig två skålpund
фунта хлеба, но, как полагается,    bröd, men han lurade mig
обжулил и отпил из фляги три глотка.  naturligtvis och tog tre klunkar ur
                    flaskan.
***
                    Spriten gjorde honom ännu mera
                    talträngd, och han gick bredvid mig,
                    ända tills vaktposten stannade
                    honom.

                    Vägen ut ur byn var stängd för alla,
                    som inte kände till lösenordet, och
                    prästen hade naturligtvis inte fått
                    reda på något lösenord.
<64>
Я шел в разведку на северо-запад,    Jag gick på rekognoscering i
вдоль по берегу.            nordvästlig riktning längs stranden.
                    Floderna rinner härifrån till
                    Finland.

                    *

Солнце освещало мой путь.        Solen lyste på min väg.

Белый маскировочный халат хорошо    Den vita skyddskåpan skyddade mig
скрывал меня от непрошеных       mot nyfikna
взглядов.                blickar.

«Если бы я не знал, что иду по этой   -- Om jag inte visste, att jag åker
тропе, то сам бы себя не заметил»,   denna väg, så skulle jag inte kunna
-- подумал я.              se mig själv, försökte jag skämta
                    för mig själv.

Но здесь концы моих лыж уткнулись во  Min skidspets stötte mot något hårt,
что-то твердое, черневшее из-под    svart föremål, som låg under snön.
снега.                                 
Я пригляделся, палкой сбил снег.    Jag tittade närmare efter och
                    skrapade bort snön med skidstaven.

Передо мной, несомненно, лежал труп;  Otvivelaktigt hade jag framför mig
вблизи от него распростерлись еще    ett lik. I närheten av detta lik
два изуродованных тела.         låg ännu två människoliknande
                    föremål.
Это было в двух километрах от      Det var endast två kilometer från
деревни. Черепа у всех были      byn. Alla hade inslagna huvudskålar
проломлены -- казалось, обухом     -- troligen var de dräpta med en
топора. У убитых брюки были      yxhammare. De mördade hade byxorna
спущены, сапоги сняты.         neddragna och stövlarna var
                    försvunna.
                    {78}
Трупы застыли на морозе, и поэтому   Liken var stelfrusna och det var
трудно было разобрать, давно ли они   därför svårt att avgöra, om de hade
лежат.                 legat här en längre tid. Men allt
                    tydde på, att de hade legat här
                    minst några dygn.

Надо было идти дальше.         Jag måste fortsätta min färd.

Я налег на палки.            Jag började att ta kraftigare
                    stavtag för att få bättre fart. En
Отдых одной ночи сказывался.      natts vila visade sina verkningar.
                    Men det var tydligt, att jag inte
                    skulle få fullgöra mitt uppdrag utan
                    oväntade möten.

Так я шел полчаса спокойно, без     Jag hörde en kvinnoröst nere vid
всяких встреч, но вскоре услышал    floden. Hon sjöng en melankolisk
внизу по реке женский голос,      finsk vaggvisa -- samma som våra
напевавший заунывную финскую      mödrar sövt oss med i vår tidiga
колыбельную песню, такую, какой     barndom.
убаюкивали нас наши матери в раннем
детстве. Я остановился на секунду.   Jag stannade en sekund.

По льду замерзшей реки навстречу мне  På isen kom en kvinna gående mot
шла женщина.              mig.

Она несла в руках сверток, который   På armarna bar hon ett bylte, som
укачивала и пыталась согреть своим   hon vaggade och försökte värma med
дыханием. За ней, цепляясь за подол,  sin andedräkt. Efter henne släpade
дыша на свои пальцы, всхлипывая,    sig en tioårs pojke, som höll sig
тащился мальчик лет десяти.       fast i kjolfållen och blåste i sina
                    blåfrusna fingrar och snyftade.

-- Стой! Куда?             -- Stanna! Varthän?

-- В Реболы! -- закричала        -- Till Repola! svarade kvinnan.
женщина. -- Неужели же мне до конца   Skall jag inte få komma fram till
жизни моей не попасть в Реболы? Дитя  Repola, innan jag dör? Barnet
совсем замерзнет!            kommer att frysa ihjäl för er
-- И она ткнула мне под нос сверток.  skull - och hon stack byltet
                    under näsan på mig.

Это действительно был укутанный     Byltet visade sig verkligen
младенец. Меня поразило, что пар    innehålla ett litet lindebarn. Det
дыхания не поднимался из его      slog mig, att det inte kom någon
рта. Было никак не меньше тридцати   andedräkt ur hans mun, och att det
градусов.                likväl var minst trettio graders
Солнце отражалось в каждой       kyla. Solen gnistrade i varje
снежинке.                snökorn.

Плакавший мальчик, увидев меня,     När pojken fick syn på mig tystnade
притих на минуту.            hans gråt.

-- Лахтари вы, вот кто! -- сказала   -- Slaktare är ni! Det är just vad
мне женщина.              ni är! sade kvinnan. Och jag är
                    inte rädd. Du kan få skära ihjäl
                    mig också.

-- Что произошло?            -- Vad har hänt?

В ответ она начала всхлипывать. Она,  Istället för att svara började hon
казалось, была не в своем уме.     snyfta.

-- Выехали из Кимаса в Реболы, в    -- Jag gav mig iväg från Kiimasjärvi
гости к сестре, и вот на рассвете    till Repola. Skulle dit för att
встретился мне отряд          hälsa på min syster, som skulle få
лахтарей. Отняли лошадь, сбросили    ett barn. Och i daggryningen mötte
меня с детьми с саней, повернули их   jag ett kompani slaktare. De tog
в другую сторону и сами на них     hästen och släden, kastade mig och
уехали. А у меня мальчишка уже     barnen i snön, vände åkdonet och
совсем замерз, -- и ткнула пальцем в  åkte iväg åt motsatta hållet med min
мальчика, который снова при-      häst och min släde. Pojken min är nu
<65>                  alldeles förfrusen. Hon visade på
нялся всхлипывать.           pojken, som återigen började snyfta.
                    {79}
-- Слава богу, этот успокоился!     -- Men Gud vare tack, nu har den här
 -- Она кивнула на сверток.       lugnat sig. Hon nickade mot
                    byltet.

Я наклонился над ним. Ребенок был,   Jag böjde mig ned över byltet. Efter
по-моему, мертв.            vad jag kunde se, var barnet redan
                    dött.

-- Сколько до Ребол?          -- Hur långt är det till Repola?

-- Не меньше восьми километров...    -- Det är minst åtta kilometer. Kom
Иди сюда, -- поманил я мальчишку,    hit, sade jag åt pojken, Räck mig
-- дай руки!              dina händer!

Он протянул мне ручонки. Пальцы его   Han räckte mig händerna. Hans små
начинали уже коченеть. Я вылил     fingrar hade redan börjat stelna av
последние капли спирта из фляги и    kylan. Jag hällde de sista
стал растирать руки мальчугана.     spritdropparna ur fältflaskan och
                    började att gnida pojkens händer.

Сначала он даже заревел от боли.    I början skrek han av smärta.

Мне надо было продолжать свой путь,   Jag måste fullfölja mitt uppdrag och
и женщина, вымаливая у господа     kvinnan, som nedkallade välsignelser
тысячи благословений на голову     över den vänlige »slaktaren«,
доброго лахтаря, побрела, с трудом   stapplade iväg, med möda släpande
вытаскивая ноги из снега, к       sig fram i den djupa snön till byn,
оставленной мной деревне.        som jag hade lämnat.

Я шел дальше, и с каждой секундой    Jag gick vidare, och det blev mig för
мне становилось яснее, что младенец,  varje sekund allt klarare, att
которого убаюкивала эта женщина, был  spädbarnet, som kvinnan hade vaggat i
мертв.                 sin famn, redan var dött.

Уже наступали сумерки, когда я     Det började redan att skymma, när
услышал в глубоком отдалении      jag mitt i den djupa skogen hörde
человеческие голоса и удары топоров,  avlägsna människoröster och ljudet
подобные стуку дятла.          av yxhugg, som liknade hackspettens
                    dova hackande i trädstammen.

Я стал осторожно пробираться на звук.  Försiktigt började jag att gå i
                    riktning mot ljuden.

Вскоре за деревьями я заметил людей   Snart såg jag i fjärran enstaka
и, спрятавшись за широкий ствол     personer och gömmande mig bakom en
вековой сосны, стал наблюдать.     bred tallstam, började jag att
                    studera dem. Människorna (på grund
Люди (по их полушубкам, финским     av deras pälsar, finnmössor och
ножам, валенкам можно было сразу    filtstövlar, kunde jag genast
определить, что это местные       fastställa, att de tillhörde
крестьяне) подрубали сосны, валили   traktens bönder) märkte tallar,
лес, очищали стволы от веток.      fällde skog, kvistade träden och
                    staplade upp dem.

Делали они это нехотя, не торопясь.   De arbetade mycket långsamt, som det
                    tycktes mig, motvilligt och utan
                    brådska.

Несколько поодаль, у костра, стояли   Lite längre bort vid en lägereld
два человека с винтовками.       stod två personer med gevär i
                    händerna.

Они резко выделялись среди       De skiljde sig skarpt från de
работающих по одежде и выправке.    arbetande både till klädedräkt och
Серое сукно шинелей и фуражки,     sätt. De grå kapporna och mössorna
похожие на шапки егерей, выдавали    av jägarmodell förrådde dem.
их.
                    {80}
Я был так близко, что великолепно    Jag var så nära dem, att jag mycket
слышал, как один из них насвистывал   väl hörde hur den ene av dem
неизвестный мне мотив.         visslade en för mig obekant melodi.

Я запомнил этот веселый мотив, и,    Jag lade denna muntra melodi på     
перенятый мною со свиста, он после   minnet och visslade den sedan, så    
отлично высвистывался и Армасом, и   att även Kalle, Grön och de övriga   
Лейно, и Антилой, и другими       kamraterna lärde sig den riktigt    
курсантами.               bra.                  

Здесь же были и землянки для      Här fanns även jordkulor för de
работающих.               arbetande.

«Ах так! Хотите сплавить в Финляндию  -- Banditer, ni vill transportera de
и дальше, в Англию, наш трудовой    karelska arbetarnas skog till
карельский лес? Не пройдет номер, не  Finland och sedan längre bort! Det
пропустим! Тоже хозяева нашлись!» --  skall inte ske, det kommer vi inte
думал я, глядя на раскрывшуюся     att tillåta. Det är väl trevliga
передо мной картину.          besökare ni fått! tänkte jag när jag
                    såg denna föga uppbyggande syn.

В мою голову даже и такая мысль     Även en annan tanke dök upp i mitt
заползла: не подстрелить ли мне из   huvud: Om jag skulle skjuta ned de
моего прикрытия двух охраняющих     bägge jägarna från min undangömda
егерей и не выскочить ли после этого  plats och sedan jag skjutit dem
к работающим крестьянам, объявив,    stiga fram till de arbetande
что я вестник красных, передовик, и   bönderna och förklara att jag är en
приказываю им мобилизоваться против   budbärare från de röda -- en av
лахтарей.                förtruppen -- och uppmana dem att gå
Но я                  med oss mot slaktarna. Men jag
вспомнил параграфы устава        erinrade mig instruktionens paragraf
о разведке, своем            om spaningstjänsten, min bestämda
задании, о том,             uppgift, att det kanske fanns många
что,                  fiender i någon av jordkulorna
если                  och att om
<66>
хоть кто-нибудь из врагов        bara en enda av fienderna får
узнает о движении нашего отряда,    reda på vår bataljons rörelser, kan
все дело может             hela fälttåget och vår truppstyrka
погибнуть. Это удержало меня      gå förlorat. Allt detta avhöll mig
от ложного шага.            från att göra ett fel.

Запомнив все, что видел, я повернул   I det att jag i huvudet inpräntade
обратно.                allt det jag sett, åkte jag tillbaka.

Я не хотел прокладывать особый, свой  Jag ville inte åka upp ett eget
лыжный след, по которому меня могли   skidspår, på vilket de vita skulle
бы догнать, если бы           kunna hinna upp mig, ifall jag blev
заметили, и неожиданно пустить     upptäckt, och sedan oväntat skicka
в спину пулю.              en kula i min rygg.

Нашел чужой след            Jag träffade på ett gammalt skidspår
и пошел по нему.            och fortsatte i detta.

Это была счастливая мысль, потому    Det var en lycklig ingivelse, ty
что след был проложен, по всей     spåret var troligen lagt av
вероятности, десятником на работах.   skogsavverkningsförmannen.

Сделав тридцать -- сорок шагов, я    När jag åkt 30-40 steg tillbaka från
увидел лежащую в снегу книжку в     avverkningsplatsen, fick jag syn på
синей обложке. Она могла сослужить   en i snön liggande bok med blå
службу в разведке. Я поднял ее. Это   pärmar. Den kunde kanske vara till
были незаполненные бланки расписок в  nytta för rekognosceringen. Jag tog
получении заработной платы       upp den. Boken innehöll oanvända
лесорубами акционерной финской     kvitton på lön för skogsarbete,
компании «Гутцейт». Незаполненные    utfört åt finska skogsbolaget
бланки говорили гораздо больше, чем   Gutzeit.[9] De inte ifyllda kvittona
хотелось бы этой солидной фирме.    be-
                    {81}
                    rättade betydligt mer, än vad
                    den höga firman hade önskat.

«Эта штука мало поможет в        -- Denna sak betyder inte så mycket
оперативной разведке, -- подумалось   för den operativa spaningen, tänkte
мне. -- На уроках политграмоты она   jag, den passar bättre för våra
пригодится больше».           lektioner i politisk grundkunskap.

Других приключений на обратном пути   Några vidare äventyr upplevde jag
со мной не случилось, и я шел      inte på återvägen. Jag gick lugnt
спокойно и даже не особенно       och ledigt och gjorde mig till och
торопился, как будто на дальней     med ingen brådska. Jag låtsades som
прогулке.                om jag var ute på en vanlig skidtur.

***                   *

Я шел по снегу и, глядя на кончики   Medan jag åkte mina jämna glid och
лыж, вспомнил, как в юности попались  tog kraftiga stavtag, kom jag osökt
мне три томика Джека Лондона. С     att erinra mig, hur jag i min ungdom
каким нетерпением ждал я конца     fick tag i tre böcker av Jack London
рабочего дня, чтобы бежать к себе в   och med vilken spänning jag
каморку и погрузиться в чтение.     inväntade arbetstidens slut för att
                    kunna springa upp i min vindskupa
                    och fördjupa mig i läsningen av
                    dessa äventyrsböcker.

Какими необычайными и невозможными   Så ovanliga och overkliga syntes mig
казались подвиги и герои этих книг и  hjältarna och deras dåd i dessa
как хотелось хоть на минуту походить  äventyrsböcker och hur gärna ville
на них!                 man inte likna dem åtminstone för en
                    kort minut.

А сейчас я иду один, почти у      Och nu går jag ensam nästan uppe vid
Полярного круга, через далекий лес.   polcirkeln genom en fjärran skog ...

И такие же трудные морозы, и такие   Och lika svår köld hade jag,
же ночевки в лесу на снегу, и куда   likadana nattläger på snön i skogen,
более быстрое движение без помощи    och mycket snabbare rörde jag mig
собачьих упряжек -- все те же самые   utan hjälp av hundspann -- det var
трудности, только вдобавок за каждым  likadana svårigheter, men därtill
стволом сосны, может быть, спрятаны   kom, att bakom varje tallstam, var
и поджидают меня вражеские       kanske några av fiendens bästa
снайперы.                skyttar gömda och väntade på mig.

Их заветная мечта -- уничтожить     Deras högsta önskan är att förstöra
все, что мне дорого, за         allt, som är mig kärt, som jag har 
что дрался я на многих фронтах,     slagits för på många fronter, och 
уничтожить и меня самого; а я вот    att förinta även mig själv -- och
иду как ни в чем не бывало, и все    jag går här, som om ingenting skulle
это необыкновенно просто.        ha hänt och allt ser så ovanligt
                    enkelt ut. Ovanligt enkelt. Och om
                    inte
                    {82}
                    den förbaskade smärtan i axeln
                    hade varit, så hade allting varit i
                    sin ordning. 

Вот я даже и засвистеть бы мог, если  Jag kunde ju till och med vissla en
бы не опасность: было уже темно, и   liten stump, om inte den faran hade
пуля найти меня могла только по     funnits att en kula kunde träffa mig
этому свисту.              på grund av visslingen. Och för
                    övrigt kunde endast en vissling
                    avslöja mig, för nu var det alldeles
                    mörkt.
<67>
Джеклондоновские парни богатели, как  Jack Londons pojkar blev rika som
черты, от таких своих приключений и   fan av sådana här strapatser, men
подвигов, а мы? Те, кто из нас     vi? De som kommer levande tillbaka
вернутся, -- вернутся такими же     från detta fälttåg, kommer tillbaka
парнями, какими вышли из школы в    precis likadana, som när de drog ut,
этот рейд. Но им будет принадлежать  men då kommer hela den Karelska
Карельская республика, и Украинская,  republiken, Ukrainska republiken och
и все Советское отечество!       hela Sovjet-fosterlandet att
                    tillhöra dem!

***                   *

Ясная январская полночь стояла над   Det var nu alldeles mörkt. Den klara
Реболами, когда меня окликнул      midvinternatten låg över Repola, när
стоящий в дозоре Армас.         Kalle, som stod på vakt, anropade
                    mig.

-- После рапорта пойди и        -- Efter rapporteringen skall du gå
выспись. Утром уходим, -- сказал он   in och lägga dig. Tidigt i morgon
мне.                  bitti bryter vi upp, sade han åt
-- Брусники с клюквой и мяса на     mig. Jag har tagit undan lingon,
твою долю я уже взял.          tranbär och kött för din räkning!

Что и говорить, Армас любил поесть!   Det var ju ingen hemlighet att Kalle
Ел он, когда было что, очень      var en stor älskare av mat. Kalle
аппетитно.               åt med god aptit, i synnerhet när
                    det fanns läckerheter på bordet.

Жаль, ему не досталась         Det var synd att han inte fick en
крынка с молоком у немого кулака.    kruka mjölk hos den döve kulaken.

Я доложил обо всем, что разведал,    Jag rapporterade allt vad jag hade
товарищу Антикайнену.          sett till kamrat Antikainen.

Сразу за мной пришли в избу       Omedelbart efter mig kom de spanare,
командира разведчики со стороны     som varit i riktning mot Kolvasjärvi
Колвас-озера и Емельяновки.       och Emeljanovka, in i stugan till
                    bataljonschefen, som ännu inte fått
                    en blund i ögonen.

-- Штаб неприятеля, очевидно, в     -- Fiendens stab befinner sig
Кимас-озере. Туда мы выходим на     tydligen i Kiimasjärvi, dit vi åker
рассвете. Всему местному населению   iväg i dagningen. Meddela hela
сообщите, что нас полтысячи и что мы  ortsbefolkningen, att vi är 500
-- только передовой отряд, за      rödarmister och att vi endast är
которым движется еще несколько     förtruppen. Efter oss kommer flera
полков. Про трупы у реки        regementen. Om liken vid floden har
я уже знаю. Это             man redan meddelat mig. Det är
члены волостного исполкома,       medlemmarna i socknens bonderåd,
убитые лахтарями, и           som mördats av slaktarna, och 
товарищ Юстунен, школьный учитель,   kamrat Juntunen, skolläraren, finsk
финн, коммунист, -- его взяли из    kommunist. De tog honom direkt från
школы во время занятий в классе и    en pågående lektion i skolan och
застрелили в лесу. Но с нами так    dödade honom utan vidare. Men oss
легко не справиться. -- Антикайнен   blir de inte av med så lätt -- och
выпрямился во весь рост, и тень,    Antikainen reste sig upp i sin fulla
колеблемая тусклым пламенем,      längd. På
                    {83}
закачалась на потолке и стенах     grund av det fladdrande ljuset
избы.                  tycktes hans skugga dansa runt på
                    stugans väggar och uppe i taket. 
-- С нами так легко не         -- Oss blir det inte så lätt
разделаешься!.. Иди, Матти, спать,   att göra upp med! Gå och lägg dig,
-- обратился он ко мне.         Matti, sade han till mig. Kvinnan,
                    som du mötte, blev tokig, när hon
                    övertygades om att hennes barn
-- Можешь идти, Матти.         frusit ihjäl. Du kan gå, Matti.

На крыльце стояли два мальчика. Она
вопросительно посмотрели на меня.

-- Идите, идите, ребята! -- стал
прогонять их старик сторож.

Но один из мальчиков решился и
подошел ко мне:

-- Мы хотим тебе, товарищ начальник,
рассказать про нашего учителя. --
Ребята очень волновались. --
Двадцать первого ноября мы
занимались в школе. Был урок
арифметики. Мы дошли уже до самых
дробей. Учитель наш, Юстунен, только
начал объяснять нам про дроби, как
вдруг в класс вошли пять мужиков с
ружьями. Там был Осип Сергеев из
Лув-озера...
<68>
-- И Алексей Васильевич из
Березовского-наволока, -- вставил
второй мальчик. -- И еще главный их
-- Александр Никитич из Челмужи. Все
кулаки. Они сказали учителю: «Ты
коммунист», взял его с собой и
увели, и уроков с тех пор у нас уже
два месяца нет. На чем остановились,
на том и стоим...

-- Да погоди же! -- продолжал
рассказ первый мальчик. -- Вечером
мы пошли вдвоем снова в школу. В
школе арестованных держали. Мы
попросил, чтобы нас пропустили к
учителю, потому что мы ему табаку
покурить принесли. Он очень
обрадовался, когда увидел нас, и
сказал, что его теперь, наверно,
заберут лахтари, и просил не
забывать его, навещать и передавать
привет другим ребятам.

На другое утро мы пришли навестить
его, но сторож сказал, что
арестованных увели в другую
деревню. Мы пошли сзади по следам.
Скоро мы услышали, как стреляют в
лесу. Мы перепугались и побежали
домой. На третий день мы снова пошли
по следу и увидели, что учителя
нашего убили. Он лежал за бревном, и
там было еще двое убитых. Я целый
месяц один боялся в темноте
оставаться, а другие ребята не
верили, что убили учителя, но в ту
сторону леса боялись идти. Мы тебя,
начальник, проведем туда
завтра. Теперь у нас занятий ведь
нет.

-- Не надо, я уже видел сам, --
ответил я ребятам и вышел из школы.
                    När jag kom ut ur stugan, där staben
На крыльцо поднимался другой      var inkvarterad, kom en annan
разведчик-курсант. Он шепнул мне    spanare uppför trappan. Han viskade
радостно:                glatt till mig:

-- С юга подходят к Реболам части    -- Söder om Repola kommer den
южной оперативной колонны наших     sydliga flanken av vår
войск!                 arméfördelning marscherande. Den
Они скоро займут село.         kommer snart att inta byn.

Я пошел в избу, где расположился мой  Jag gick in i den stuga, där min
взвод.                 pluton var inkvarterad.

                    Någon av pojkarna hade troligen gett
                    efter för prästens enträgna böner
                    och prästen låg nu med lycklig
                    uppsyn på laven och snarkade med
                    vidöppen mun. Dödfull ...

Почистив лыжи и             Efter att ha torkat av skidorna och
приготовив снаряжение к         sett om min utrustning för
утреннему походу, я улегся       morgondagens avmarsch, lade jag mig
на солому.               ned på min av halm tillredda bädd.

Укладываясь, я увидел на полу      När jag lade mig, fick jag syn på en
большое пятно -- доски пола       stor fläck på golvet, där
обуглились в середине избы и были    golvbräderna var förkolnade i mitten
совсем черны.              av stuggolvet.

Лейно проснулся и подвинулся, чтобы   Leino vaknade och makade på sig för
уступить мне местечко рядом с собой.  att ge mig plats bredvid honom.

-- Почему пол горел,          -- Varför har det brunnit i golvet?
Лейно, не знаешь?            Har du reda på det Leino?

-- Как не знать! Хозяйка говорила.   -- Jo, naturligtvis! Bondgumman har
Лахтари хлеба требовали, и один из   berättat att slaktarna krävde bröd
них разложил костер на полу и      och en av dem gjorde upp eld på
угрожал сжечь избу, если не выдадут   golvet och hotade med att bränna ned
пуд муки.                stugan om de inte ögonblickligen
                    fick ett halvt kilo bröd. Och hon
Хозяйке пришлось последний пуд     var tvungen att ge banditerna sitt
отдать. Вот какие дела...        sista mjöl. Så har det gått till.

И мы заснули.              Och vi somnade.

                    Drömmar hade jag inte under dessa
Если бы не ныли натертые плечи при   dagar. Om det inte hade gjort så ont
повертывании с             i den sönderskavda axeln varje gång
<69>
боку на бок, то всем          jag vände på mig, så skulle jag
моим друзьям я пожелал бы всегда так  önska alla mina vänner att alltid ha 
крепко и глубоко спать, как я спал   en så djup sömn.
тогда.                 
                    
Очнулся неожиданно -- как бы      Jag vaknade plötsligt, liksom dök
вынырнул из глубокого сна. Почти    upp ur den djupa sömnen. Nästan
весь отряд был готов к выходу.     hela bataljonen var redan färdig för
                    avmarsch.

Лейно рядом с нами не было.       Leinos plats i ledet var tom.

-- Где Лейно?              -- Var är Leino?
                    {84}
-- В соседней избе -- повивальной    -- Han är barnmorska i grannstugan!
  бабкой!

-- Как?                 -- Vad?

Выстроив взвод и отдав команду об    Sedan plutonen ställt upp sig och
отходе вслед за вторым и третьим    jag gett order om avmarsch efter
взводами, я забежал           första och andra plutonerna, sprang
в соседнюю избу.            jag in i grannstugan.

В первой, совершенно разоренной     I det första, fullständigt
горнице сидела женщина, та самая,    utplundrade rummet satt en kvinna,
которую я встретил вчера на пути.    densamma som jag igår hade mött på
Волосы ее были распущены. Она     vägen. Håret var utslaget, hon var
сидела в тулупе, но           klädd i fårskinnspäls men var
босиком, и не отвечала ни на      barfota och svarade inte ett
одно мое слово.             enda ord.

Из соседней комнаты раздался вдруг   Från det intilliggande rummet
раздирающий душу вопль, но женщина   hördes plötsligt ett hjärtslitande
будто и не слыхала его.         skrik, men kvinnan satt, som om hon
                    inte hade hört det.
Она продолжала напевать колыбельную.  Hon fortsatte att mumla sin vaggvisa.
И сразу вслед за воплем я услышал в   Och strax efter skriket hörde jag
соседней комнате голос Лейно:      Leinos stämma i andra rummet:

-- Ну, милая, крепись, крепись!     -- Nå snälla ni, försök att vara
Скоро, должно быть, все         stark. Snart är allt över ... Håll
пройдет... Крепись, дорогая!      er lugn!

Я вошел в соседнюю комнату. На     Jag gick in i rummet. På tröskeln
пороге меня встретил и не узнал     mötte mig pojken, som jag igår hade
мальчишка, которому я вчера оттирал   värmt fingrarna åt, men han kände
спиртом руки. У него был испуганный   inte igen mig. Han såg uppskrämd och
вид, глаза его блестели в полутьме.   uppskakad ut och ögonen glänste i
                    vintergryningens svaga ljus.

На кровати металась мучимая       I sängen låg en ung kvinna, vridande
предродовыми схватками молодая     sig i födslovåndor. Stora
женщина. Крупные капли пота       svettdroppar syntes i hennes
выступили на ее лице.          ansikte.

Лейно держал в руке кружку с водой:   Leino höll en mugg med vatten i
                    handen.

-- Выпей глоток, милая! Хлебни     -- Drick lite. Ta en klunk, kanske
глоток, может, лучше станет...     det lindrar ...

У него вид был растерянный.       Han såg också bortkommen ut.

Первый раз приходилось выступать    Det var första gången han var
ему в роли повивальной бабки.      tvungen att agera barnmorska.

Мальчик со страхом и любопытством    Pojken följde med nyfikenhet allt
следил за всем, что происходило.    vad som försiggick.

-- Лейно, мы уходим, -- сказал я.    -- Leino, vi bryter upp nu, sade jag.

-- Матти, я не могу оставить так    -- Matti, jag kan inte lämna den
бедную женщину. Разреши мне       arma kvinnan på det här sättet. Låt
задержаться на полчаса, на час.     mig stanna en halvtimme, eller högst
Я догоню отряд.             en timme. Jag hinner nog upp
Ведь на лыжах я хожу          bataljonen. Jag är ju inte sämre än
не хуже Армаса, -- попытался он     Kalle att åka skidor, försökte han
шутить.                 att skämta.

Но громкий вопль страдающей женщины   Men ett högt skrik från den plågade
прервал его слова.           kvinnan avbröt hans skämt.

-- Ладно, догоняй! --          -- Gott. Du får hinna upp oss sedan,
крикнул я товарищу, быстро выскочил   ropade jag åt min kamrat, sprang
на улицу и пошел за           fort ut och åkte iväg efter
отрядом.                bataljonen.
                    {85}
«Нервы, что ли, испортились у меня,   -- Är det mina nerver som har blivit
что не могу               dåliga, eftersom jag inte kan
выно-                  uthär-
<70>
сить криков роженицы?          da en födande kvinnas skrik?

Ведь это -- обычное дело».       Det är ju en alldaglig sak.

И чтобы немного успокоить себя, я    För att lugna mig började jag vissla
стал насвистывать мотив,        den melodi, som jag hade lärt mig av
подхваченный мной вчера у лахтаря.   slaktarna igår. Så hann jag upp
Так я поравнялся с Армасом.       Kalle.

                    -- Kalle, sade jag till honom, jag
                    skulle hellre göra två sådana här
                    fälttåg än att föda ett barn en enda
                    gång.

                    -- Om det är nödvändigt för
                    revolutionen, så skulle du föda till
                    och med två gånger, svarade Kalle.

И мы пошли рядом.            Och vi fortsatte sida vid sida.

                    {87}
Глава восьмая              SJUNDE KAPITLET
Без дороги в лесах. В тылу
неприятеля. Идем вперед.

Мы снова шли без дорог по глубокому   Vi åkte på nytt genom djup snö i den
снегу, через труднопроходимый лес.   väglösa, svårframkomliga skogen.

Опять шуршание поднимаемого лыжами   Återigen skidornas gnisslande mot
снега, опять обильный пот,       snön, återigen ymnig svett som till
прошибающий даже полушубки,       och med trängde igenom pälsarna,
опять мелькание сосен и         återigen förbiilande tallstammar och
снежная пыль.              virvlande snö.

Что нового было в этом переходе?    Vad fanns det för nytt i denna marsch?

Разношенные валенки, теряющие свою   Uttrampade filtstövlar, som började
форму, пища, сводящая животы. Ведь   att förlora sin form. Maten, som
мы шли уже без хлеба. Брусника,     snörde ihop magsäcken. Vi åkte ju
несколько картофелин и кусок      nu fullkomligt utan bröd. Lingon,
вареного мяса -- вот наша еда. В    några potatisar och en liten bit
Реболах зарезали несколько       kokt kött -- det var vår kost. I
коров. Некоторые ребята брусникой    Repola hade vi slaktat några kor.
пренебрегали -- у них животы сводило  En del pojkar hade ätit för mycket
от резкой боли. Но такая пища      av lingonen -- de hade svåra
сказывалась на всех.          magplågor. Men den magra kosten
                    märktes också på de övriga.

Потом появились нарывы.         Det började slå ut bölder.

Нарывы на ногах, бедрах,        Det slog ut bölder på fötterna, på
спине. Они лопались, и белье      höfterna, på ryggen. De sprack och
прилипало к телу.            underkläderna klibbade fullständigt
                    fast vid kroppen.

                    Leino påstod att varet från bölderna
                    gjorde hans underkläder så styva,
                    som om de hade blivit stärkta. Mina
                    kalsonger hade klibbat fast vid
Каждый раз, когда после остановки    höften, och varje gång vi efter en
надо было идти вперед, приходилось   rast skulle fortsätta, måste jag
осторожно отдирать материю от тела.   försiktigt dra det fastklibbade
                    tyget från kroppen. Men framåt gick
Но мы все-таки шли вперед!       det, trots allt, av bara tusan.

Шли быстро и на растертых своих     Vi åkte fort, och på våra
плечах несли все, что нужно было,    sönderskavda axlar bar vi allt, som
чтобы прописать лахтарям        behövdes för att skriva ut ett sådant
«лечение», от которого им никак     läkemedel åt slaktarna, att de aldrig
уже не оправиться.           mer skulle tillfriskna.

Так мы дошли до деревни         Så åkte vi tills vi kom fram till
Конец-остров, вблизи которой наши    byn Saarenpää. I närheten av denna
разведчики обнаружили небольшие     by hade våra spanare upptäckt små,
неприятельские заставы.         fientliga patruller.
                    {88}
Наша разведка пошла в атаку.      Vår rekognosceringspatrull gick till
Лахтари стали отступать по       anfall mot fienden. Slaktarna
направлению к Ровкулам.         började retirera i riktning mot
Отступали быстро.            Roukkula. De retirerade snabbt.
Антикайнен выслал подкрепление нашей  Antikainen sände förstärkning åt vår
разведке. Мы пока           spanarpatrull. Under tiden
расположились в Конец-острове и     inkvarterade vi oss i Saarenpää och
ждали результатов.           väntade på resultatet.

Когда мой взвод вошел в деревню     När min pluton kom in i byn gav jag
Конец-остров, я приказал занять     order om att den skulle inkvartera
крайнюю избу, чтобы расположиться в   sig i den första stugan för att där
ней на краткий отдых.          vila ut en stund. 

В избе мы нашли только одного      I stugan fann vi endast en gammal,   
дряхлого, совсем седого старика. Он  gråhårig gubbe. Han gick oss glatt   
бросился нам радостно навстречу и,   till mötes, och då han såg att jag   
видя, что я командир, спросил:     förde befälet, frågade han:       

-- Вы кто: белые или красные?      -- Är ni vita eller röda?
<71>
Соблюдая конспирацию, я сурово     Följande konspirationens regler
ответил:                svarade jag barskt:

-- Разве ты ослеп от старости и не   -- Har du blivit blind av ålder, så
видишь, что мы белые и боремся за    att du inte kan se att vi är vita
то, чтобы Карелия была только для    och kämpar för »Karelen åt
карелов?                karelarna«?

Старик карел сразу как-то осунулся,   Den gamle karelaren blev nedslagen,
помрачнел, сел в угол и стал      satte sig nedstämd i ett hörn och
вздыхать.                suckade.

Наконец на что-то решилась, он     Slutligen tycktes han fatta något
быстро перекрестился и снова подошел  beslut, ty han korsade sig hastigt
ко мне:                 och kom på nytt fram till mig.

-- Зачем ты обманываешь старого     -- Varför skall du lura en gammal
человека? Вы от меня не скроете, что  man? Ni kan inte dölja för mig att
вы красные: это я по вашим штыкам    ni är röda -- det såg jag med
сразу отличил. У белых совсем другие  detsamma på era bajonetter. De vita
штыки, и они их не так носят.      har helt andra bajonetter och bär
                    dem på ett annat sätt.

Старик был прав и неправ.        Gubben hade rätt, fast inte
Белогвардейские активисты, шюцкоры и  fullständigt. Medan den finska
кулаки были вооружены винтовками    reguljära armén verkligen hade gevär
самых разнообразных образцов: и     och bajonetter av tysk modell så
русскими, и немецкими и даже      hade de finska aktivisterna --
японскими.               skyddskåristerna och kulakerna --
                    gevär av alla möjliga modeller --
                    ryska, tyska och t o m japanska.

Я промолчал в ответ, а старик, видя   Min tystnad fick utgöra svaret på
в молчании моем подтверждение своих   hans fråga, och gubben, som
догадок, радушно захлопотал,      uppfattade min tystnad som en
стараясь, чтобы мы поудобнее      bekräftelse av hans gissningar,
устроились на отдых.          började glatt att ordna i stugan för
                    att göra vår korta vilopaus så
                    bekväm för oss som möjligt.

                    *

...Разведка вернулась поздно ночью.   Rekognosceringspatrullen kom
                    tillbaka sent på natten.

Неприятельский отряд, очевидно не    Den fientliga truppen, som tydligen
ожидавший нападения, после небольшой  inte väntat sig vårt plötsliga
перестрелки отошел в Финляндию.     anfall, hade efter en kortare
                    eldgivning dragit sig tillbaka över
                    finska gränsen. Vår
Наша разведка дальше преследовать не  rekognosceringspatrull förföljde
                    {89}
стала и, не доходя двух-трех      inte de flyende längre än ungefär
километров до границы, повернула    två-tre kilometer från gränsen, och
обратно: легко было попасть в засаду.  vände sedan om: man kunde lätt råka
                    i ett bakhåll.

Отряд утром снова вышел вперед --    I daggryningen bröt bataljonen upp
вперед, на Кимас-озеро.         och gick åter framåt, framåt mot
                    Kiimasjärvi.

Нам оставалось до цели по линии     Till denna by var det ungefär sextio
полета птицы около шестидесяти     kilometer fågelvägen, men fåglarna
километров, но птицам, как известно,  behöver ju inte som vi ta sig fram
не приходится пробираться сквозь    genom tät urskog, där varje träd,
густой лес, где каждое дерево,     varje buske vill haka sig fast och
каждый хвойный куст цепляется за    hålla dig kvar; fåglarna behöver
тебя и хочет задержать; птицам не    inte heller släpa med sig lätta
приходится тащить на себе легкие    kulsprutor.
пулеметы.

Тяжесть легких пулемотов, когда     Även de lätta kulsprutorna är
идешь по снегу больше недели и     tillräckligt tunga, när man åker på
питаешься печеной картошкой и      snön under en vecka och lever av
брусникой, тоже достаточно велика.   stekt potatis och lingon.

Озер в лесах Карелии очень       Vi slog oss igenom den täta skogen.   
много. Высокий вековой бор вдруг    Sjöar och skogar finns det gott om i  
расступается и уступает место      Karelen.                
озеру.
                    Den högvuxna, sekelgamla tallskogen
                    öppnar sig plötsligt för att lämna
                    plats åt en sjö. Skogssjöarna, vilka
Лесные озера, окруженные        liksom i min hembygd i Suomi är
мачтовым лесом, как и у меня на     omgärdade av masthöga tallar och
родине, в Суоми, изобилуют рыбой и   granar, är fiskrika och mycket
очень тихи. И когда идешь по лесу,   stilla. När du går genom skogen
иногда не ждешь, что через несколько  finns det inga tecken på att du
шагов появится озерная гладь. На    efter några steg skall stå vid en
берегу таких озер строятся рыбачьи   skogstjärn. Vid sjöstranden bygger
бани, низенькие курные хибарки.     fiskarna sina bastur och sina låga
                    ryggåsstugor.

Почти весь этот день мы двигались    Nästan hela denna dag måste vi kämpa
совсем без дорог, против сильного,   mot en stark, bitande, genom märg
острого, до костей пронизывающего    och ben trängande vind i den
ветра. Он пробирался даже и через    fullständigt väglösa,
густой лес.               djupa skogen.

Под вечер начался буран.        Mot kvällen började det blåsa upp
                    till storm.
<72>
Идти дальше было очень трудно не    Att fortsätta var mycket svårt, inte
только для Армаса.           bara för Kalle.

Мы прошли уже около двадцати      Vi hade gått ungefär 20 kilometer,
километра, когда вдруг лес       när skogen plötsligt glesnade för
расступился перед нами, чтобы дать   att ge plats åt en förtjusande sjö.
место заколдованному озеру. И здесь
я увидел рыбачью баню. Лейно      Här fick jag syn på en
шепотом, похожим более на крик --    fiskarbastu. I en viskning, som mera
так как шептать приходилось ему     liknade ett skrik -- för han måste
против бури -- обратил мое внимание   viska mot stormen -- fäste Leino min
на легкий дымок, восходящий к      uppmärksamhet på en lätt rök, som
морозному небу.             steg upp mot den frusna himlen.

Луна уже сияла на темном небе.     Månen seglade majestätiskt fram över
                    de svarta, oändliga vidderna. Vi tre
Мы втроем -- Лейно, Армас и я --    -- Leino, Kalle och jag -- gick fram
подошли к бане. Армас занял пост у   till kojan. Kalle fattade post vid
крошечного оконца, покрытого ледяной  det lilla gluggliknande igenisade
росписью,                fönstret. 
                    {90}
Лейно во весь рост встал у       Leino tog plats vid
дверей, а я, с силой распахнув     dörren, och jag stötte med kraft upp
дверь, вошел в избу.          dörren och trädde in i stugan.
В горнице было
очень жарко натоплено и совсем     I den varma, uppeldade bastun var
темно. Из одного угла долетал      det alldeles mörkt. Ur ett hörn
мерный, спокойный храп. Я зажег     hördes jämna, lugna snarkningar.
спичку. От чирканья спичкой по ребру  Jag tände eld på en tändsticka.
коробки человек проснулся и       Stickans rasp mot plånet väckte den
забеспокоился:             sovande som frågade oroligt:

-- Кто это?               -- Vem där?

-- Свои! Выходи, тебя ждут ведь!    -- De våra! Kom ut. Man väntar på
                      dig!
Человек, кряхтя, стал собираться.

-- Да быстрей же, тебя ждут ведь!

Человек подошел к двери, но на     Mannen gick fram till dörren, men på
пороге, преграждая ему путь и      tröskeln hejdade Leino honom genom
направив дуло винтовки прямо в     att rikta geväret mot hans bröst.
грудь, стоял Лейно. Мой наган был    Min revolver var redan i den
уже у виска незнакомца.         obekantes nacke.

-- Руки вверх!             -- Upp med händerna!

Так мы захватили в этой лесной бане   På så sätt fick vi i fiskarbastun en
этап белой эстафеты и одного      av de vitas etapper och en kurir.
эстафетчика.
                    Att de vita på grund av vårt
                    oväntade anfall varit tvungna att
                    retirera från Saarenpää och Roukkula
                    hade han naturligtvis inte en aning
Испуг и изумление -- в особенности   om. Skräck och förvåning -- i
изумление -- так ярки были написаны   synnerhet förvåning -- speglade sig
на его лице, что меня разбирал     så tydligt i hans ansikte, att jag
смех.                  hade svårt att hålla mig för skratt.

Лахтарь этот оказался          Denne slaktare visade sig vara
разговорчивым.             språksam.

Антикайнен и Хейконен выведали у    Heikkonen och Antikainen fick av
него много очень интересных для     honom reda på många för hela
отряда сведений.            bataljonen ytterst intressanta
                    saker.

...Буран все разыгрывался.       Snöstormen blev allt svårare och
                    svårare.

Мороз достигал тридцать семи      Termometern var nere i 37 grader.
градусов.

Дороги не было, а тут, как назло,    Några vägar fanns det inte och till
отказались служить компасы.       råga på eländet började kompasserna
                    att krångla. Kompassernas
                    missvisning gjorde att det var nästan
Все они                 omöjligt för oss att orientera oss.
показывали по-разному. До сих пор я   Jag kan ännu idag inte göra klart
не могу себе объяснить это явление.   för mig vad detta kunde bero på.

Совершенно ясно, что продвигаться в   Naturligtvis var det riskabelt att
таких условиях сейчас же вперед было  fortsätta framåt under sådana
рискованно. Антикайнен отдал      förhållanden. Bataljonschefen gav
распоряжение сделать большой привал.  order om att göra ett längre
                    uppehåll.

Я нанес пройденный путь на карту и   Jag prickade in den tillryggalagda
вышел из бани помогать ребятам     vägen på kartan och gick ut ur
строить шалаши из ельника --      stugan för att hjälpa pojkarna att
свежего, пахучего колкого        bygga riskojor -- kojor av färskt,
ельника.                doftande, skört granris.

Другие ребята складывали        De andra pojkarna höll på att fälla
ракатулет.               träd till lägereldar.
                    {91}
                    (Bildtext: Den högvuxna, sekelgamla
                     tallskogen öppnar sig plötsligt
                     för att lämna plats åt en sjö.)
                    {92}
На теплой еще постели эстафетчика    Kamrat Antikainen lade sig ned på
улегся поспать на несколько часов    den vita kurirens ännu varma bädd
Антикайнен; затем его место должны   för att vila ut några timmar och
были                  sedan intogs platsen av
<73>
занять командиры Хейконен и       Heikkonen och Karjalainen eftersom
Карьялайнен. Они спали по-очередно.   våra chefer sov i tur och ordning.

Я уже устроил себе матрац из      Jag hade gjort i ordning en madrass
можжевельника и собрался заснуть,    av ris åt mig och skulle just lägga
как увидел быстро идущего со стороны  mig, när jag fick syn på en
озера человека.             människa, som snabbt kom åkande över
                    sjön mot oss.

Это был совсем             Det var en fullkomligt obekant
незнакомый мне человек, и одежда его  person, och hans kläder liknade inte
не походила на нашу.          alls våra.

«Надо будет проверить, как это     Jag måste se efter, hur det kom sig,
дозорный прозевал постороннего», --   att vaktposten släppt igenom en
подумал я и встал навстречу идущего.  obehörig, jag svor till för mig
                    själv och gick ut för att möta den
                    kommande.

Хейконен был уже рядом со мной.     Kamrat Heikkonen var redan bredvid
                    mig.

Человек с винтовкой германской     Mannen, som hade ett gevär av tysk
образца за спиной подошел к       modell över axeln, gick fram till
командиру, отдал честь и, вытащив из  Heikkonen, gjorde honnör, drog upp
своей походной сумки небольшой     ett litet paket ur sin väska och
пакет, передал ему в руки.       räckte det åt kommendören.

Хейконен взял пакет и, выразительно   Heikkonen tog paketet, tittade
смотря на пришедшего, подмигнул     skarpt på den främmande och blinkade
мне. Я сразу понял немой приказ и,   åt mig. Jag förstod genast hans
став позади этого типа, вытащил свой  ljudlösa befallning och ställde mig
наган.                 bakom mannen samt drog på nytt fram
                    min revolver.

-- Довольно шутить! -- вдруг сурово   -- Nog med skämt! sade Heikkonen
произнес командир. И обращаясь ко    plötsligt skarpt. Vändande sig till
мне:                  mig sade han:

-- Товарищ комвзвода, арестуйте     -- Kamrat plutonchef, arrestera den
этого человека!             här personen!

Забавно было смотреть на растерянное  Det var skrattretande att se
лицо лахтаря. Он сначала подумал,    vitfinnens förvånade uppsyn. Han
что товарищ Хейконен ошибся, потом   trodde först att kamrat Heikkonen
-- что сам он сошел с ума. Однако,   hade tagit fel, och därefter att han
увидев у своего виска дуло нагана,   själv hade blivit tokig. Men när
эстафетчик, очевидно, убедился в    han kände min revolver i nacken,
реальности происходящего.        blev den fientlige kuriren tydligen
                    övertygad om att han inte hade drömt
                    alltsammans.

-- Товарищ командир, куда его      -- Kamrat kommendör. Vart befaller
прикажете отвести? -- спросил я,    ni att jag skall föra honom?
обезоружив пленного.          frågade jag, sedan jag avväpnat
                    fången.

Слово «товарищ» в обращении к      Ordet »kamrat« som jag uttalade då
командиру, очевидно, окончательно    jag vände mig till kommendören, hade
убедило захваченного, что он попал к  tydligen slutgiltigt övertygat den
красным; он сразу замолк, и ни     fångne om att han kommit till de
одного слова я от него больше не    röda och eftersom han var en
услышал.                medveten vitgardist, fick vi aldrig
                    ur honom någonting annat än »ja« och
                    »nej« som svar på våra direkta
                    frågor.

-- Отведите его к первому пленному.   -- För honom till den andra fången!
                    {93}
Письмо, врученное эстафетчиком     Brevet, som den vite kuriren hade
товарищу Хейконену, заключало в себе  lämnat kamrat Heikkonen, innehöll en
очередное распоряжение командующего   order från frontbefälhavaren
фронтом Илмаринена начальнику      Ilmarinen till befälhavaren för
заставы Конец-острове, фельдфебелю   fältposten i Saarenpää, fältväbeln
Риута.                 Riuta.

В распоряжении, между прочим,      I ordern sades bl a att staden hade
говорилось о том, что до штаба     hört rykten om att det plötsligt
доходят смутные слухи о появлении    hade dykt upp några band
около Ребол какой-то красной банды   rödgardister i närheten av Repola --
-- вероятно, местной партизанской;   troligen en partisanavdelning av
требовалось немедленное донесение,   ortsbefolkningen -- och det krävdes
соответствуют ли эти слухи       omedelbart rapport om dessa rykten
действительности, и сообщалось, что   hade någon grund. Det meddelades
на всякий случай для усиления отряда  vidare, att förstärkning avsänts
Риута к нему из Кимас-озера выходит   från Kiimasjärvi till Riutas
подкрепление, которое прибудет в    fältpost. Den skulle komma till
Конец-остров не позже чем через     Saarenpää senast tjugofyra timmar
двадцать четыре часа после письма.   efter budbärarens ankomst.

Значит, отряд Риута отошел через    Det var alltså Riutas avdelning, som
Ровкулы в Финляндию. Значит, через   över Roukkola hade gått till
несколько часов нам предстоит      Finland. Efter några timmar skulle
встреча с под-             vi således möta den för-
<74>
креплением, идущим из Кимас-озера.   stärkning, som avsänts från
Значит, в Кимас-озере ничего не     Kiimasjärvi, och i den fientliga
знали по-настоящему           staben hade man inga upplysningar
о нас.                 om oss.

Пока все было благополучно, если не   Allt var fortfarande bra, om man
считать нескольких случаев рвоты у   undantar att några av pojkarna
ребят. Если бы не мы сами зарезали   började kräkas. Om vi inte själva
коровы, мясом которой питались,     hade slaktat den ko, vars kött vi
никто не усомнился бы, что мы      åt, så skulle ingen av oss en enda
питались какой-то падалью.       minut ha tvivlat på att kon var
                    självdöd.

Антикайнен усилил караулы.       Heikkonen förstärkte vaktposterna.
                    Förstärkningen från Kiimasjärvi till
                    Riuta var ännu inte nära.

Медленно проходила зимняя метельная   Natten gick långsamt i skogen, där
ночь в лесу у ракатулетов.       vi låg bredvid lägereldarna, plågade
                    av den tjutande snöstormen.

Решительный бой был близок.       Den avgörande striden var
                    förestående.

По рассказу эстафетчика, в       Enligt den tillfångatagne
Кимас-озере было больше трехсот     vitgardistens berättelse skulle inte
вооруженных лахтарей да и в       mindre än 300 välbeväpnade slaktare
ближайших деревнях не меньше того.   befinna sig i Kiimasjärvi och i de
                    omkringliggande byarna ungefär lika
                    många. Vi befann oss nu i de
Мы были, в самом центре вражеских    fientliga stridskrafternas centrum
боевых сил и на расстоянии трехсот   och på ett avstånd av trehundra
километров от своих.          kilometer från våra egna.

Утром мы снова пошли вперед, таща на  På morgonen bröt vi åter upp och
себе боевой груз, отощав, как кони   fortsatte vår avbrutna marsch,
от бескормицы, готовые каждую      släpande på vår krigsutrustning,
секунду принять бой.          utsvultna som hästar på grund av
                    foderbrist, men beredda att varje
                    sekund gå till strid.

Снова мелькание палок,         Återigen skymtade skidstavar och
сосновых стволов, снова хрустящий    tallstammar; återigen snö, som
снег под скользящими          gnistrade under de glidande
лыжами, снова перелески,        skidorna; återigen ungskog och
овраги, снова лес,           skogsgläntor; återigen skog,
замерзшие речки и лесные озера...    tillfrusna bäckar och skogssjöar.
                    {94} 
Мы идем вперед. Метель улеглась     Vi åker framåt. Snöstormen hade
спать в пуховые             lagt sig till vila i de duniga
сугробы.                snödrivorna.

-- Кстати, Лейно, кто родился:     -- Apropå Leino, var det en pojke
мальчик или девочка?          eller flicka som föddes?

-- Гражданин Советской Карелии, --   -- En medborgare i Sovjet-Karelen,
улыбнулся Лейно.            skrattade Leino.

-- Нажимай, нажимай, ребята! --     -- Kraftigare tag, kraftigare tag
подгоняет Антикайнен.          pojkar! skyndade Antikainen på
                    pojkarna, när han åkte förbi oss.

-- Товарищи, кто из вас говорит с    -- Kamrater! Vem av er talar med
карельским акцентом? -- спрашивает   karelsk dialekt eller känner till
он.                   den? frågade kommendören.

Вызвались Рахияки и Яскелайнен. Им   Kamraterna Rahimäki och Jääskeläinen
еще до революции приходилось бывать   anmälde sig. De hade före
в Карелии на лесоразработках.      revolutionen varit i Karelen på
                    skogsavverkning.

Никогда не думали их родители, что   Aldrig hade deras föräldrar tänkt
они будут учиться на красных      sig att de skulle utbilda sig till
командиров, -- судьба готовила им    kommendörer i Röda armén. Ödet hade
профессию лесорубов.          ju bestämt dem för skogshuggarens
                    yrke.

Мой взвод был головным, Рахияки и    Min pluton gick nu i täten. Rahimäki
Яскелайнен пошли с моим взводом.    och Jääskeläinen följde med min
                    pluton.

-- Крепкий мальчик, говоришь? --    -- Var det en stöddig grabb? frågade
обращаюсь я к Лейно на ходу.      jag Leino.

-- Спрашиваешь! -- торжествующе     -- Och det frågar du? svarade han
отвечает он. -- У такой акушерки да   stolt. Med en så fin barnmorska
чтобы плохой был!            måste det ju gå bra.

Мы идем впереди своего отряда в     Vi åker före hela bataljonen i våra
белых балахонах без всякой       vita skyddskåpor genom den eländiga
дороги. Груз давит мне на плечи, но,  terrängen. Packningen trycker på
черт побери, не все ли равно теперь   axlarna, men, för tusan, nu gör det
уже! Завтра, может быть, из всего    i alla fall detsamma! I morgon kan
отряда ни одного парня не останется   det hända, att inte en enda pojke av
в живых. А какие парни, какие      hela bataljonen är i livet. Och
молодцы!                tänk, vilka pojkar, vilka kraftiga
                    pojkar! Vilka präktiga pojkar! Och
                    alla är kommunister!

-- Иди, иди живее! -- покрикиваю я   -- Gå på fortare! skriker jag åt den
на пленного эстафетчика, который    fångne vitgardisten, som visar oss
ведет нас по им же самим        vägen efter det skidspår, som han
проложенному следу.           själv gjort.
<75>
И вдруг замечаю: метров за пятьдесят  Plötsligt får jag se en grupp
идет навстречу группа людей --     människor komma emot oss på ungefär
вооруженных, одетых не по форме, но   femtio meters avstånd. Beväpnade
не совсем штатских. Они увидели нас   människor, inte uniformsklädda, men
и остановились.             inte heller fullständigt civila. De
                    fick syn på oss och stannade.

-- Начинай! -- дал я          -- Börja! sade jag och gav ett
знак Рахияки.              tecken åt Rahimäki.

Рахияки протяжным напевом,       Rahimäki tog upp en långdragen sång
напоминающим русский, запел песню    på karelsk dialekt, som mycket
по-карельский.             liknade ryska. Han sjöng långsamt
                    och lugnt och vi gick också
Пел он спокойно и медленно, и шли мы  långsamt, till synes utan att företa
тоже медленно, внешне не принимая    några som helst
никаких мер предосторожности. На    försiktighetsåtgärder. Men i själva
самом же деле я, взяв одну из па-    verket tog jag en av sta-
                    {95}
лок под мышку, освободившейся рукой   varna under armen och med den lediga
поворачивал под балахоном барабан    armen osäkrade jag min revolver och
нагана, ощупывая, все ли патроны на   kände samtidigt efter att alla
своих местах в гнездах.         patronerna satt på sina platser.

-- Тоже господин фельдфебель дает    -- Det var ena djäkla order,
приказания! -- деланно недовольным   fältväbeln ger! avbröt Jääskeläinen
тоном перебил песню Яскелайнен. --   sången med en missnöjd ton. Den här
Пошел бы в такую дорогу сам Риута!   djäkla vägen kunde Riuta ha åkt
                    själv!

Эти слова, несомненно услышанные    Dessa ord, som otvivelaktigt hördes
лахтарями, окончательно убедили     av fienden, övertygade dem
их в том,                fullständigt om, att det var deras
что мы свои.              egna, som kom.

-- Кто вы?               -- Vad är ni för ena?

-- Из отряда Риута. Нет ли у вас,    -- Vi är från Riutas kompani! Har ni
ребята, покурить? -- приостановил    ingenting att röka, pojkar? sade
свой запев Рахияки.           Rahimäki och avslutade sin sång.

Мы въехали в середину отряда      Vi åkte mitt in bland fienderna. Två
противника. На двух лахтарях были    av dem hade jägarkompaniets mössor
форменные егерские шапки. Нас было   på sig. Vi var nio och de var tio
девять, их -- десять.          man.

-- А мы на помощь отряду        -- Vi är på väg för att förstärka
Риута. Действительно красные      Riutas fältpost.
бандиты у вас там зашевелились?
                    -- Är det sant att de röda    
                    banditerna börjat att röra på sig
                    där borta hos er?  

-- Сказки одни! -- ответил Лейно. --  -- Det är bara sagor ... svarade
Откуда им здесь взяться?        Leino. Hur tusan skulle de kunna
                    komma hit?

-- А если бы и взялись, так смерти   -- Om de skulle komma och vi fick
своей не порадовались бы, -- вступил  tag i dem, skulle de inte få någon
в мирную беседу лахтарь в егерской   lätt död, blandade sig en 20-årig
шапке, парень лет двадцати.       slaktare med jägarmössa in i det
                    fredliga samtalet.

Во время разговора, который мы вели   Under samtalet, som vi med flit
нарочно в замедленном темпе,      förde mycket långsamt, hade de
передовая часть отряда незаметно    främsta av vår bataljon obemärkt
подошла к месту действия и почти    kommit fram till skådeplatsen och
вплотную окружила нашу группу. Куст   nästan fullständigt omringat vår
можжевельника качнулся; подошедший   grupp. Den bakom en enbuske
Армас дышал прямо в затылок. Я живо   uppdykande Kalle andades rätt i
обернулся, увидел поднимающийся пар   nacken på mig. Jag vände mig om, såg
его дыхания и громко крикнул:      att alla mina pojkar var beredda och
                    kommenderade högt:

-- Смирно, слушай мою команду! Руки   -- Giv akt! Lyd order! Upp med
вверх!                 händerna!

Лахтари не успели даже толком      Slaktarna hann inte ens riktigt få
сообразить, что и почему, как были   klart för sig varför och hur de
захвачены и разоружены.         blivit tillfångatagna och avväpnade.
Впрочем, они
и не думали сопротивляться.       De tänkte inte på att göra motstånd.

Самый старший из них -- человек с    Den äldste av dem -- en man med
окладистой русой бородой -- ответил   stort, rött helskägg -- svarade på
Антикайнену на вопрос, как он попал   Antikainens fråga, hur han hade
в отряд.                kommit med bland vitfinnarnas
                    styrkor.

-- Как не попасть, когда мобилизация  -- Hur skulle man slippa undan, när
поголовная, от восемнадцати до     de mobiliserade alla män från 14
сорока лет! -- И он злобно плюнул на  till 40 år! Och han spottade argt i
снег. --                snön. 
<76>
Когда они                När de
                    {96}             
пришли сюда из Финляндии, говорили,   kom från Finland berättade de, att
что им семь держав помощь посылают,   sju länder skulle sända dem hjälp,
и хлеба семь миллионов килограммов   att sju miljoner kilo spannmål var
уже в пути находятся, и продналог и   på väg och att tvångsrekvisitionerna
продразверстку совсем, навсегда     en gång för alla skulle avskaffas.
отменят. Многие тогда сдуру и      Många gick då av dumhet och anmälde
записались сами.            sig, och sedan är det inte så lätt
                    att dra sig tillbaka, när man har med
                    sådana här djäklar att göra -- och han
                    tittade argt på finnen i jägarmössa.
Ну, а я сам-то мобилизованный,      -- Själv blev jag mobiliserad,
силой мобилизованный.          tvångsmobiliserad.

Из десяти человек семь оказались    Av de tio visade det sig, att sju
мобилизованными.            var tvångsmobiliserade.

Двое, в егерских шапках, прибыли из   De två i jägarmössorna hade kommit
Финляндии в момент восстания.      från Finland, när upproret utbröt.
                    
Один из них, по-видимому начальник   En av dem -- förmodligen patrullens 
группы, был студентом Хельсинкского   befälhavare -- var student vid
университета, другой -- сыном      Helsingfors universitet. Den andre 
деревенского торговца.         var son till en rik lanthandlare  
                    någonstans i Finland.        

Это были «освободители»         Detta var Karelens »befriare«. De
Карелии. Они «освободили» ее от    hade »befriat« Karelen från det
всего того немногого, чем она до    lilla, som landet förut ägt: de och
того владела: они и подобные им     deras gelikar »befriade« tusentals
«освободили» от жизни тысячи      finska arbetare från deras liv och
финских рабочих, и, если бы могли,   om de kunnat, så skulle de med
они, не задумываясь, перерезали бы   glädje ha skurit strupen av
сотни тысяч русских рабочих...     hundratusentals ryska arbetare.

Студент замкнулся в себе и       Studenten visade sig vara inbunden
все время молчал.            och teg hela tiden.

Второй же сначала, видимо, очень    Den andre var troligen i början rädd
боялся, что мы прикончим пленных    för att vi skulle göra slut på
таким же манером, каким в подобных   fångarna på samma sätt som han själv
случаях действовал он сам; но, видя,  gjorde i liknande fall, men då han
что мы, кроме жесткого допроса,     såg att vi, med undantag för strängt
ничего с ним не собираемся делать,   förhör, inte tänkte kröka ett hår på
разошелся, начал болтать и говорить   hans huvud, blev han mera språksam
даже то, о чем его никто и не      och pratade t o m om sådant, som
спрашивал. Через полчаса он даже    ingen hade frågat honom om. Efter en
обнаглел и развеселился.        halvtimme blev han t o m fräck och
                    började att skämta. Han var ett äkta
                    kräk.

От пленных мы узнали, что следующий   Av fångarna fick vi reda på att
этап связи находился в рыбачьих     nästa etapp i förbindelsetjänsten
хижинах, верстах в четырнадцати от   var inkvarterad i fiskarkojorna
Кимас-озера, что туда должен скоро   ungefär 14 kilometer från
прийти, а может быть, уже и пришел   Kiimasjärvi och att den andra
второй отряд, идущий на помощь     gruppen, som var skickad till
фельдфебелю Риута.           fältväbeln Riutas hjälp snart skulle
                    komma dit -- ja kanske redan hade
                    anlänt.

Мы пошли вперед.            Vi fortsatte framåt.

У нескольких пленных сняли верхнюю   Vi tog av några fångar deras
одежду -- их полушубки, валенки,    ytterkläder, pälsar, filtstövlar och
варежки, шапки, -- и, по приказанию   vantar och mössor och på vår
нашего изобретательнейшего командира  uppfinningsrike kommendörs, kamrat
товарища Антикайнена, Рахияки,     Antikainens, order klädde sig
Яскелайнен и Лейно нацепили на себя   Rahimäki, Jääskeläinen och Leino i
всю эту сбрую и отправились минут на  hela »härligheten« och åkte iväg
восемь-десять ходьбы впереди      åtta, tio minuter före bataljonens
отряда.                 uppbrott.
                    {97}
Они должны были явиться в        De skulle åka fram till fiskarkojan
лесную избу и сказать, что       och berätta, att fältväbel Riuta
фельдфебель Риута сам со своим     själv med hela sin avdelning var på
отрядом идет из Конец-острова в     väg från Saarenpää till Kiimasjärvi,
Кимас-озеро, что никакой опасности   att ingen fara var på färde och att
нет и что лучше всего лишних сил на   det var bäst att invänta fältväbeln
ходьбу.                 i fiskarkojan, så behövde vi inte
                    spilla energi på att åka honom till
                    mötes och sedan återvända samma väg.
Во время этих разговоров        Under detta samtal skulle hela vår
отряд должен окружить избу со всеми,  bataljon omringa fiskarkojan och
кто в ней на-              alla
<77>
ходился, потому что ни один человек   därinne, så att inte en själ undkom
не должен проскочить в Кимас-озеро   och kunde komma till Kiimasjärvi före
раньше нашего отряда.          vår skidlöparbataljon.

Это было условие, не выполнив      Detta måste absolut fullföljas, i
которое мы сразу проиграли бы все.   annat fall skulle hela vår
                    strapatsrika expedition vara
                    förgäves.

Один человек, видевший нас и не     Om en enda människa skulle få syn på
захваченный нами, означал бы полную   oss och vi inte skulle få tag i
гибель нашего отряда.          honom, så skulle det betyda hela
                    bataljonens undergång.

Мы шли вперед, осторожно следя за    Vi åkte framåt och undersökte
каждым деревом, за каждым        försiktigt varje träd och varje
кустом.                 buske.

Лишних выстрелов не могло        Inget överflödigt skott fick
быть. Каждый выстрел был бы здесь    avlossas. Och här skulle varje
лишним.                 skott vara överflödigt.

Уже кончился короткий зимний день, и  Den korta vinterdagen var redan till
ночь полностью охватывала леса со    ända, och natten höljde in hela
всей пернатой, и млекопитающейся, и   skogen med alla dess innevånare,
плохо питающейся -- как мы,       både fåglar och däggdjur och
например, -- живностью, когда мы    uthungrade djur, som vi t ex, när vi
увидели яркий костер          fick syn på en flammande lägereld
у рыбачьих изб.             vid fiskarkojorna.

Около избы стояли сани. Несколько    Vid en av kojorna står en släde.
человек беседовали у костра с нашими  Några personer sitter vid lägerelden
посланцами; беседа протекала,      och språkar med våra utskickade.
по-видимому, мирно.           Samtalet tycks vara mycket fredligt.

Развязываются кисеты, и запах      Tobakspåsarna kom fram och lukten
табака-кепстена тревожит наши      från den goda »Capstan«-tobaken
привыкшие к махорке ноздри.       retade våra vid dålig tobak vanda
                    näsborrar.

Мы окружили избы. Подходим к ним всё  Vi omringade stugorna. Vi kom allt
ближе, почти вплотную.         närmare, nästan inpå dem.

И вот резкая              Och så plötsligt ett skarpt
команда:                kommando:

-- Смирно, руки вверх! Кто побежит   -- Giv akt! Upp med händerna! Den
-- будет мертв!             som flyr blir skjuten!

Все застыли в изумлении от       Alla stelnade till i förvåning och
неожиданности, но один из них сделал  fruktan, men en av dem gjorde ett
резкий скачок в сторону от костра, к  snabbt hopp från elden i riktning
лесу. Я, не успев прицелиться,     mot skogen. Jag sköt efter honom
выстрелил в него из верного моего    utan noggrant sikte med min trogna
нагана. Однако он исчез в        revolver. Han nästan försvann i
темноте.                mörkret.

Я побежал за ним. У него было      Jag sprang efter honom, men han hade
преимущество; он был в темноте     en fördel: han befann sig i mörkret
-- я шел от костра на          -- och jag i ljuset från lägerelden
                    mot
                    {98}
него. Но я тогда об этом не       honom. Jag tänkte inte på detta.
думал. Главное -- не упустить.     Huvudsaken var att han inte slapp
Главное -- не дать           undan. Huvudsaken var att inte låta
ему уйти.                honom fly.

-- Сдайся, и ты будешь жить! --     -- Ge dig! Så får du leva! skrek
крикнул я.               jag.

Но в ответ получил дикую ругань, и   Som svar fick jag endast några grova
выстрел едва не ожег меня.       svordomar och ett skott, som var så
                    nära, att det nästan svedde mig. Jag
На вспышку выстрела я выпустил один   sköt tre skott efter varandra i
за другим три патрона.         riktning mot revolverflamman. Det
                    kom inget svar. Jag gick framåt.
В пяти шагах от меня лежало еще     Fem steg från mig låg en ännu varm
теплое тело. Человек был мертв.     människokropp. Han var död. 

Десять пленных были живы. А всего мы  Tio av fångarna var i livet. Allt
захватили за сутки двадцать       som allt hade vi under ett dygn
человек. Их надо было отправить в    tagit tjugo fångar. De måste föras
тыл, в Реболы, куда уже должна была   tillbaka till Repola, dit vår södra
прибыть часть южной колонны.      kolonn snart måste komma.

-- Ночевать будем здесь, -- объявил   -- Vi övernattar här, sade
нам Антикайнен с веселой усмешкой.   Antikainen åt oss i glad ton.

-- Можете заваривать в котелке весь   -- Ni kan koka te på de bästa teblad
ваш чай. В Кимас-озере получим     ni har kvar. Vi får nytt i
новый, а до него всего четырнадцать   Kiimasjärvi, och dit har vi bara 14
верст.                 kilometer.

И мы расположились на последнюю нашу  Vi gjorde oss i ordning för vår
ночевку перед              sista natt före den
<78>
решительным боем. Может быть,      avgörande striden. Kanske den sista
последнюю ночевку для большинства из  natten i livet för de flesta av
нас...                 oss.

                    *

Костры горели ярко -- я никогда не   Eldarna brann klart -- jag har
видал таких ярких костров, как в ту   aldrig sett så klara lägereldar som
ночь. Я у костра отчерчивал       denna natt. Jag satt vid en av
сегодняшний путь на карте, когда    eldarna och prickade in dagens färd,
Суси встал и пошел от рыбачьих хижин.  när Susi reste sig och försvann in i
                    skogen.

-- Куда он? -- спросил я у сидевшего  -- Vart skall han ta vägen? frågade
рядом со мной командира роты      jag Heikkonen som satt bredvid mig.
Хейконена.

-- Завтра утром -- решающая       -- I morgon bitti förestår den
операция. Суси сам пошел в       avgörande striden. Kamrat Susi går
разведку.                därför själv ut på rekognoscering.

Пленный, сынок торговца из       Den fångne finske grosshandlarsonen
Финляндии, тем временем совсем     hade under tiden slagit sig
разошелся:               fullkomligt lös.

-- Зачем я пошел в армию и сюда, в   -- Varför jag gick in i armén och
Карелию? А потому, что с детства еще  kom hit till Karelen? Det var därför
очень люблю командовать. Я хочу     att jag sedan barndomen har tyckt om
офицером стать.             att kommendera, och jag vill bli
                    officer.

Другой пленный, студент, смотрел на   Den andre fången -- studenten --
краснобая с нескрываемым презрением.  tittade med öppet förakt på
                    skrävlaren.

-- На нашу голову            -- Du ville bli officer för att
офицером стать             kunna kommendera oss! tillfogade
захотел! -- хмуро вставил пленный,   bittert den fånge, som blivit
мобилизованный лахтарями        mobiliserad av slaktarna, och som
уроженец Конец-острова.         själv bodde i Saarenpää.
                    {99}
-- Тоже человек! -- сказал бородач,   -- Det är en fin typ! sade den
обращаясь к Армасу.           skäggige och vände sig mot Kalle. --
                    För en vecka sedan, när några av
-- Неделю назад, когда некоторые    pojkarna förklarade, att de inte
ребята наши сказали, что не хотят    ville slåss emot de röda, sprang han
драться с красными, как собака перед  som en rasande framför ledet och
строем забегал, маузер вытащил и    skrek att han skulle skjuta ned oss
вопил «Всех расстреляю!»        allihop!

Сын торговца, слушая эти слова,     Grosshandlarsonen hörde repliken och
даже съежился.             liksom hajade till.

-- Макарьев из Кимас-озера вышел    -- Makariev från Kiimasjärvi gick
вперед и сказал ему, -- продолжал    fram och sade till honom, fortsatte
мобилизованный: -- «Стреляй, коли    den mobiliserade. »Skjut om inte
рука не дрогнет! Много ль       handen darrar! Låt oss se hur många
перестреляешь? Слышали мы выстрелы и  du hinner skjuta! Vi har hört skott
сами готовы стрелять, когда       förut och kan själva skjuta, när det
потребуется!»              behövs!«

Так тот тип, которого он убил, --    -- Det var den där djävulen som du
пленный кивнул головой в мою      nyss sköt ned -- och den fångne
сторону, -- на месте Макарьева     nickade åt mitt håll -- som sköt
пристрелил. Вот как!..         kamrat Makariev. Så var det ...

-- Ты, может быть, к нам в Петроград  -- Vill du kanske komma till oss i
на командные курсы поступишь? --    Petrograd på vår skola och utbilda
спокойно спросил Армас. -- У нас на   dig till kommendör, frågade Kalle
командиров обучают.           lugnt.

Сынок торговца принял слова Армаса   Grosshandlarsonen tog Kalles skoj
за чистую монету и обрадованно     för allvar och började glatt att
забеспокоился:             pladdra:

-- А что, меня примут? Если примут,   -- Tror du de tar emot mig då? Om de
так что же, я не против... Я даже    tar emot mig, så har jag ingenting
очень хорошо красным офицером выйти   emot saken. Tvärtom, jag kan t o m
могу: ведь я очень люблю        bli en bra röd officer, ty jag
командовать, а сам я всегда левым    tycker om att kommendera och har
был... Вы мне дадите рекомендацию в   alltid varit radikal. Ger ni mig en
вашу школу? -- залебезил он перед    rekommendation till er skola? sade
Армасом.                han inställsamt åt Kalle.

Но здесь добродушие покинуло Армаса,  Men här försvann Kalles skämtlynne
и он крикнул:              och han skrek till:

-- Я дам тебе лучшую рекомендацию --  -- Jag skall ge dig mina bästa
на тот свет! Приготовь там помещение  rekommendationer för inträde i en
для твоего папаши: его тоже скоро    annan värld. Du kan beställa plats
пошлют вслед за тобой.         för farsan din också där. Han kommer
                    snart att skickas samma väg som du.
<79>
-- Лейно, у меня осталось еще      -- Leino. Jag har ännu ett halvt
полфунта хлеба. Дай нож, я разделю   skålpund kvar av prästbrödet. Ta hit
на троих.                kniven, så skall jag dela det i tre
                    delar.

                    -- Bryt brödet med händerna, svarade
                    Leino. Kniven får du inte. Vid
                    förlossningen inne i stugan skar jag
                    av navelsträngen med den och sedan
                    började den nyfödda grabben att
                    skrika. Han hade kraftiga lungor.

Я разломал остаток краюхи. Вероятно,  Jag bröt sönder det sista
для многих из нас это последний ужин.  brödstycket.

Мы засыпали.              Sedan somnade vi.

Так проходила морозная ночь,      Så gick den kalla natten, den sista
последняя перед Кимас-озером.      före Kiimasjärvi.

Опять нажигало с одного боку и     Återigen stektes den ena sidan av
подмораживало другой; опять трещали   kroppen och den andra frös, återigen
сосны и сидели у костров сторожевые;  sprakade elden, återigen satt
опять казалось в полусне, что не    vaktposterna vid
                    {100}
было начала походу нашему, не будет   lägereldarna, återigen tycktes det
ему и конца...             som om vårt fälttåg var utan början
                    och slut ...

Если завтра мы не уничтожим       Om vi inte i morgon förintar
неприятельский штаб (цель нашего    fiendens stab (vilket var ändamålet
рейда), война может затянуться до    med expeditionen), så kommer kriget
весны.                 att dra ut ända till våren.

Летом воевать здесь невозможно:     På sommaren är det omöjligt att föra
болота, озера, полное          krig här. Kärr, sjöar, fullkomlig
бездорожье.               avsaknad av vägar.

                    Under denna tid hinner Nationernas
                    Förbund naturligtvis att förena
                    Karelen med Finland, utan att fråga
                    efter de »befriades« önskan. Den 30
                    januari är det visst fastställt att
                    Folkförbundet skall ha sammanträde.
                    Sovjet-Karelen kommer kanske att få
                    samma öde som Bessarabien.

                    {101}
Глава девятая              ÅTTONDE KAPITLET
Падение Кимас-озера


Мы вышли в четыре часа утра 20     Den 20 januari klockan 4 på morgonen
января.                 bröt vi upp.

Было совсем темно.           Det var alldeles mörkt.

Пленных отправили в тыл.        Fångarna skickade vi tillbaka till
                    Repola.

Их конвоировали только два человека.  De vaktades av endast två man. Det
Это был, пожалуй, немалый риск: ведь  var givetvis en rätt stor risk:
каждую минуту можно встретить белых.  varje minut kunde man ju vänta sig
                    att möta några av de vita
                    banditerna.

Не знаю, знакомо ли тебе подобное    Jag vet inte om du någonsin har känt
ощущение: ты очень устал, только что  följande: du är mycket trött, har
стал засыпать, как вдруг тебя      nyss somnat in ordentligt -- och så
выбивают из этого сна.         blir du plötsligt väckt ur sömnen.

Ты только что стал отогреваться у    Du har just hunnit att bli en smula
огня лесного костра, и тебя отрывают  varm av lägerelden -- så sliter man
от него, чтобы послать в холодную,   dig därifrån för att skicka ut dig i
черную зимнюю ночь.           kalla, mörka vinternatten.

И мы шли...               Och vi gick.

Никаких разговоров, никаких       Inga samtal, ingen rökning!
перекуров.

Шли в сосредоточенном молчании.     Vi gick fullkomligt tysta. Till och
Даже Антикайнен и Хейконен, любившие  med Antikainen och Heikkonen, som
пошутить, молчали. И лишь по их    tyckte om att skämta, var tysta. På
напряженным лицам да по тому еще,    deras sammanbitna ansikten och
как Антикайнен рывками отталкивался   Antikainens sätt att föra stavarna
на ходу палками, а не плавно, как он  -- stötvis istället för det
делал всегда, можно было догадаться   sedvanliga, mjuka glidet -- kunde
о серьезности положения, о трудности  man avläsa situationens allvar och
нашего предприятия. Так мы шли, в   svårigheterna i vårt uppdrag. Så
напряженнейшем молчании, почти     gick vi alldeles tysta i rasande
бегом, больше часа, когда перед нами  takt nästan en timme, när kamrat
на условленном месте вырос Суси, с   Susi plötsligt uppenbarade sig på
вечера уходивший в разведку.      ett förut avtalat ställe.
<80>
Наш батальон остановился. Товарищ   Vår bataljon stannade. Kamraterna
Антикайнен, командиры рот и Суси    Antikainen, Heikkonen, Karjalainen
стали в кружок.             och Susi samlades i en krets.

Лицо Суси казалось серым даже в     Susis ansikte såg grått ut till och
полутьме наступающих сумерек. Он не  med i gryningens svaga ljus. Han
спал уже больше суток:         hade nu inte sovit på över ett dygn
прошел за это			    -- hade under
                    {102}
время около пятидесяти         detta dygn tillryggalagt ungefär
километров и произвел          femtio kilometer och genomfört en
труднейшую ночную разведку.       svår, nattlig rekognoscering.

Позади товарища Суси сидел на своих   Bakom Susi sitter i en släde en
дровнях крестьянин из Кимас-озера.   bonde från Kiimasjärvi som Susi
                    tagit tillfånga.

Командиры, посовещавшись, решили    Kommendörerna beslöt att gå tillväga
действовать как обычно: захватить    som vanligt: besätta alla vägar och
все дороги и в условленное время    sedan på ett bestämt klockslag
одновременным ударом захватить     gemensamt gå till anfall mot byn.
село. По сведениям, добытым от     Enligt de uppgifter, som vi fått av
крестьянина, лахтарей в селе не     bonden, var det omkring tre hundra
больше трехсот: штаб фронта, 1-й    slaktare i byn: frontstaben, de
Лесной полк, белый отряд Иссатала    vitas första skidlöparregemente,
Анти -- того зверя, который в 1919   samt Isotalon Anttis
году неистовствовал в Олонце.      partisanavdelning -- det var detta
                    odjur som 1919 utförde alla
                    grymheter i Olonets.

Мы сейчас стоим на дороге из      Vi står nu på vägen från Kemijärvi
Челм-озера в Кимас,           till Kiimasjärvi, och har redan
отрезая штаб от             avskurit stabens förbindelse med
фронта. Надо закрыть          fronten. Vi måste avskära
дорогу в Финляндию и ударить      vägen till Finland och slå till
с запада. Это поручается        västerifrån. Detta uppdrag fick
второй роте.              andra kompaniet under Karjalainens
В наступающих сумерках рассвета     befäl. I den inträdande gryningen
крупная фигура Карьялайнена кажется   syntes hans figur ännu större och
еще больше.               väldigare än vanligt.

Дорогу на Барыш-наволок, проложенную  Första kompaniet skulle besätta
сейчас по льду озера, должна      vägen som gick över sjön. Detta
перехватить первая рота. Первой же   kompani, som stod under kamrat
роте под командованием Хейконена    Heikkonens befäl, skulle utföra
поручался лобовой удар.         huvudangreppet.

Было очень тихо. Можно было      Det var alldeles lugnt. Man kunde
расслышать пение петухов в селе,    höra tupparna gala i byn, och vi
можно было расслышать биение наших   hörde hur våra egna hjärtan
сердец. Во всяком случае, дыхание   klappade. I varje fall tyckte de
наше большинству из нас казалось    flesta av oss att våra egna andetag
слишком резким и шумным.        var så djupa, att de skulle fästa
                    fiendens uppmärksamhet på oss.

Вторая рота               Karjalainens kompani svängde upp
пошла влево. Второй и третий      till vänster. Första och andra
взводы нашей роты стали         plutonerna av vårt kompani började
удаляться вправо.            att svänga åt höger.

Мы подошли почти к самому краю     Vi åkte nästan ända fram till
склона, ведущего вниз, к озеру.     branten, som sluttade ned mot sjön.
Внизу, на расстоянии полукилометра   Där nere, ungefär en halv kilometer
от нас, на мысу дымились трубы изб,   från oss på en udde, syntes röken
мычали коровы, блеяли овцы,       från stugorna, råmade korna, bräkte
кукарекали петухи; от нас же в     fåren och gоl tupparna. Men i byn
деревню шла тишина.           kunde man inte höra ett ljud från
                    oss.

Все, что мы прошли, все, что мы     Hela den väg vi tillryggalagt, alla
перенесли, -- все это          våra strapatser -- allt detta var
сделано для сегодняшнего        blott förberedelse till dagens
боя.                  strid. Gott!

Товарищ Хейконен подходит ко мне на   Kamrat Heikkonen kom fram till mig
скрипящих лыжах. Его валенки      på sina gnisslande skidor. Hans
потеряли свою              filtstövlar hade förlorat sin
обычную форму, как бы          vanliga form, de hade liksom
расплющились. Его обычно начисто    tillplattats. Hans i vanliga fall
выбритое лицо поросло          renrakade ansikte täcktes nu av
щетиной, но голос его          veckogammal skäggväxt, men hans röst
по-прежнему уверен.           är som vanligt säker
                    {103}
                    och hans ögon återspeglar en inre
                    entusiasm inför den stundande
                    striden.

«Кто из нас переживет этот день? --   -- Vem av oss kommer att överleva
думаю я. -- Как бы там ни было,     denna dag? tänkte jag. Hur det än
каждый наш убитый заберет с собой в   går, så kommer var och en av oss,
царство небесное не меньше двух     som blir dödad, att ta med sig minst
лахтарей».               två vitfinnar till himmelriket.

Хейконен обращается ко         Kamrat Heikkonen vänder sig till
мне:                  mig:
<81>
-- Матти, возьми отделение и      -- Matti, ta patrullen och åk
отправляйся вперед! Надо прощупать   framåt. Vi måste känna oss för
положение до конца.           ordentligt.

-- Есть, товарищ командир!       -- Skall ske, kamrat kommendör! 

В первом отделении со мной -- Лейно,  I den första patrullen är det
Армас, Яскелайнен и еще четыре     förutom jag, Leino, Kalle,
человека.                Jääskeläinen och ytterligare fyra
                    kamrater.

                    -- Skall ske, kamrat kommendör,
Я беру под               sade jag och förde handen till
козырек, скрытый под          mösskärmen, som sitter dold under
балахоном, и, собрав          den vita kåpan, varefter jag samlade
свое отделение, отправляюсь вперед.   ihop min patrull och åkte framåt.

-- Осторожно, товарищи! -- говорю я   -- Försiktigt, kamrater, säger jag
ребятам и даю последние         åt pojkarna och ger dem de sista
указания.                instruktionerna.

Так мы подходим к скату, к самому    Så kom vi fram till backens krön.
краю.

Уже почти рассвело, и          Det var nu nästan alldeles ljust och
снег от рассвета серый.         snön lyste grå i gryningen.

***                   *

Все, что потом произошло, каждую    Allt vad som sedan skedde, varje
секунду следующего получаса я      sekund under den följande halvtimmen
запомнил до самых незначительных    skall jag minnas i minsta detalj
мелочей на всю жизнь: и неловкие    under hela mitt liv: Kalles osäkra
шаги Армаса, вспоминающего, наверно,  glid -- han erinrade sig säkert hur
свой последний спуск с горы, и     det gick sist han skulle åka nedför
сверкающие глаза Лейно, и его      en backe -- Leinos lysande ögon och
продранную варежку, из которой     hans sönderrivna vante, ur vilken
нелепо вылезал большой палец, и     tummen envist tittade ut, den
ноющую боль от глубокой царапины на   stingande smärtan i handen efter
ладони, полученной во время перехода  såret, som jag fick då vi gick över
через Массельгское ущелье.       Latvavaara ...

-- Вперед! -- сказал я и нагнулся    -- Framåt! sade jag och böjde mig
немного, приготовившись к крутому    ner lite, förberedande mig för den
спуску. -- Вперед, товарищи! --     branta backen. -- Framåt, kamrater!
повторил я и оттолкнулся двумя     sade jag och tog fart med bägge
палками.                stavarna.

И сразу рывок этот вынес меня вперед  Det härliga glidet gjorde att detta
и понес вниз -- вниз по прекрасному   enda stavtag var tillräckligt för
снегу, с быстротой, захватывающей    att jag skulle åka nedför hela
дыхание, с плавностью легкого      backen i hisnande fart och med en
планера.                känsla, som om jag flög.

Что может быть лучше быстрого спуска  Vad kan vara härligare än en sådan
по снежному склону на крепких лыжах!  svindlande fart nedför en snöbetäckt
                    sluttning på goda skidor?

Я летел вниз. С такого разбега можно  Jag flög nedåt. Med en sådan fart
было спокойно пролететь по ровному   kunde man gott ha fortsatt trehundra
месту шагов триста.Так         meter på den glatta, jämna isen. Det
я и сделал.               gjorde jag
                    {104}
Лыжи несли меня прямо на деревню по   också. Skidorna förde mig på den
гладкому снегу, по ровному озеру.    glatta snön, över den släta isen
                    direkt till byn.

Я стоял, уже выпрямившись во весь    Jag stod nu upprätt i hela min
рост, и тут увидел в ста-полутораста  längd, och ungefär 100-150 meter
шагах от себя трех вооруженных     framför mig stod tre beväpnade män
людей, стоявших у крайних изб (может  på post vid en av byns första
быть, бань).              stugor.

Люди эти заметили наш спуск.      Männen hade sett vår nedfart.

Я оглянулся -- в десяти шагах      Jag såg mig om -- tio steg bakom mig
позади меня шел Лейно. Остальная    kom Leino. De andra sex kamraterna
шестерка барахталась шагах в      låg och kravlade i snön ungefär
двухстах, у самой подошвы склона.    tvåhundra steg bakom oss vid backens
                    slut.

Один собирал разъехавшиеся в стороны  Den ena höll på att leta rätt på
лыжи, другой поднимался         sina skidor, den andre reste sig
на ноги, стряхивая снег,        upp, skakade av snön, som hade
набившийся за шиворот          trängt in innanför halslinningen och
и в валенки. Все, к счастью, были,   i filtstövlarna. Lyckligtvis var
в балахонах.              alla iklädda skyddskåpor.

У Армаса свалился штык, он его     Kalles bajonett hade lossnat, och
сейчас насаживал на место. Опять,    han höll på att skruva fast den vid
наверно, из-за Армаса эта свалка    geväret. Återigen var det Kalles
произошла. И я разозлился на Армаса   fel att det hade blivit en sådan
за дурацкую настойчивость, с какой   oreda. Jag blev förbannad på Kalle
он                   för hans envishets skull. Denna
<82>
вынес весь этот путь, чтобы, может   envishet hade gjort att han uthärdat
быть, подвести в самую горячую     hela denna väg, men nu skulle han
минуту, и на себя -- за то, что     svika i det kritiska ögonblicket.
потворствовал его упрямству.      Jag blev förbannad på mig själv för
                    att jag understött denna dumma
                    envishet.

-- Лейно, идем вперед! -- шепнул я   -- Leino, kom så går vi framåt,
своему верному другу.          viskade jag till min trogne vän.

Он кивнул мне, показывая всем своим   Han nickade åt mig och hans ansikte   
видом, что понимает и серьезность    vittnade om att han förstod både    
нашего положения, и задуманный мною   situationens allvar och den av mig   
план.                  uttänkta planen.            

Мы медленно, сдерживая себя, пошли   Vi gick långsamt fram mot slaktarna,
вперед, навстречу лахтарям. Я     ungefär som på en ultrarapid-film på
вытащил незаметным движением наган   bio. Obemärkt tog jag fram
и, взяв обе палки в левую руку (в    revolvern, tog bägge stavarna i
другой -- револьвер) и держа их за   vänstra handen (i den andra
спиной, медленно продолжал идти     revolvern) och fortsatte långsamt
вперед.                 framåt mot slaktarna.

Сухо щелкнул затвори винтовок      Fiendens vaktpost osäkrade gevären
неприятельского дозора.         och vi hörde knäppen, då mekanismen
                    drogs tillbaka.

-- Кто идет?              -- Vem där?

-- Бросьте ваши штучки, ребята! --   -- Låt bli att skämta, pojkar, sade
сказал я возмущенно. -- Мы из отряда  jag med förebrående röst, vi tillhör
Риута -- в своих не стреляем!      Riutas avdelning och skjuter inte på
                    våra egna!
                    {105}
                     (Bildtext: Obemärkt tog jag fram
                     revolvern, tog bägge stavarna
                     i vänstra handen (i den andra
                     revolvern) och fortsatte långsamt
                     framåt mot slaktarna.)
                    {106}
Лахтари держались еще настороженно,   Slaktarna höll sig ännu avvaktande,
недоверчиво и не опускали ружей,    såg misstänksamma ut och sänkte
взятых наперевес.            gevären, som de höll redo.

Я оглянулся.              Jag såg mig om.

Отделение все встало на лыжи, и     Hela patrullen stod nu åter på
Яскелайнен шел уже по следу Лейно.   skidorna och Jääskeläinen kom redan
                    i Leinos spår.

Я подумал: «Может быть, этим      Jag tänkte: Kanhända att de här
ребятам известна каждая морда в     grabbarna känner till varenda kotte
отряде Риута», -- и, подхода еще    i Riutas avdelning? jag gick
ближе, сказал:             närmare och sade:

-- Нам бы в баню нужно. Нет ли у    -- Vi skulle behöva få tag i en
тебя закурить?             bastu. Har du någonting att röka?

                    När jag talade, så tänkte jag att om
Неужели они не узнают нас по      gubben från Saarenpää såg på
штыками, как старик в Конец-острове?  bajonetterna, att vi var röda, då
                    måste ju även dessa absolut känna
                    igen oss.

Мой вопрос о табаке, однако,      Men min fråga om tobak skingrade 
разогнал остатки настороженности    fullkomligt vaktposternas
дозора. И в самом деле: откуда     sista misstänksamhet. I själva
здесь, в центре белого движения,    verket: hur skulle de röda kunna
могли появиться красные? Даже      komma hit, mitt i de vita truppernas
предположение такое казалось      centrum? Till och med ett sådant
нелепым.                antagande verkade löjligt.

Лахтарь опустил винтовку, вытащил из  Slaktaren sänkte geväret, tog upp    
кармана кисет и стал его        sin tobakspung ur fickan och började  
развязывать. Лейно вплотную подошел  knyta upp den. Leino gick tätt inpå   
к другому лахтарю.           den andre slaktaren.          

Остальные ребята были уже шагах в    De andra grabbarna var cirka
семидесяти.               sjuttio meter efter.

[Se längre ner]             Allt detta hade gått fortare
                    än att svälja ned en kopp
                    kallt kaffe.

Я бросил на снег палки и рукояткой   Jag kastade stavarna i snön och slog
нагана ударил по голове лахтаря. Он   med revolverkolven till slaktaren i
зашатался и рухнул наземь.       huvudet. Han vacklade till och sjönk
                    ihop utan att ge ett ljud ifrån sig.

Лейно приставил острые штыка к груди  Leino satte bajonettspetsen mot
другого.                bröstet på den andre.

Около третьего уже стоял я со      Bredvid den tredje stod jag redo med
взведенным наганом.           revolvern.

На все это потребовалось гораздо    [Se längre opp]
меньше времени, чем для того, чтобы 
отхлебнуть глоток кофе.       

Ребята были шагах в тридцати.      Grabbarna var nu endast trettio     
Лахтарям ничего не оставалось      meter från oss. Slaktarena hade     
сделать, как бросить на снег      ingenting annat att göra, än att    
винтовки.                kasta gevären i snön.          

Ошеломленный ударом лахтарь стал    Den av slaget bedövade slaktaren
шевелиться, приходя в сознание. Он,  började att röra på sig. Han var
очевидно, был начальником: в его    tydligen befälhavaren. I hans ficka
кармане я нашел хорошенький       hittade jag en polerad, fin-fin,
полированный заряженный браунинг. Я   laddad browning, som jag släppte ned
опустил его себе в валенок.       i min filtstövel.

Валенки до того разносились,      Filtstövlarna var nu så uttrampade
<83>
что браунинг легко соскользнул вниз,  att browningen lätt gled ned, nästan
едва ли не до самой щиколотки.     ända till fotknölen.

                    -- Kalle! befallde jag.

Ребята уже подошли и были немного    Pojkarna hade nu hunnit fram och
сконфужены своим падением        skämdes en smula för att de fallit
при спуске.               vid nedfarten.

-- Армас, стереги этих пленных и    -- Kalle, bevaka de här fångarna och
смотри не падай! -- приказал я.     se till att du inte ramlar.

И мы бросились вперед.         Vi andra hastade framåt.
                    {107}
Надо было произвести панику во что   Vi måste försöka att på alla vis
бы то ни стало к моменту        ställa till panik, vid den tidpunkt,
комбинированного удара со всех     då det samlade anfallet skulle komma
сторон.                 från alla sidor. Plötsligt började
                    Kiimasjärvis kyrkklocka att klämta
И вдруг загрохотал, зазвонил во всю   för fullt. Det tycktes som om den
мочь колокол кимас-озерской       klämtade fullkomligt besatt.
церкви. Он бил, казалось, в каком-то
неистовстве. Неужели набат? Неужели  Kan det verkligen vara alarm? Är vi
нас открыли и собираются к отпору?   verkligen upptäckta och håller de på
                    att samlas till motangrepp?

А как же иначе? С чего бы стал     Vad skulle det annars vara? Varför
пономарь в такую рань, в мороз     skulle klockaren börja ringa så
тревожить себя?             tidigt på morgonen och i en sådan
Мы открыты.               kyla? Vi är upptäckta.

-- Посты у них тут, во всяком      -- Vaktposterna här är i alla fall
случае, лучше, чем в Реболах, --    bättre än i Repola, skrattade Leino
криво усмехнулся Лейно.         förargat.

Яскелайнен поставил пулемет на снег   Jääskeläinen ställde upp kulsprutan
у плетня. Шагах в            vid staketet. Ungefär 50-60 steg
пятидесяти-шестидесяти от нас шагал   från oss kom en avdelning på ungefär
отряд примерно человек в двадцать.   20 man marscherande.

Нас было семь.             Vi var sju.

Я оглянулся и посмотрел на склон, по  Jag vände mig om och tittade efter,
которому минут пять назад        om det syntes något i den
скатывалось наше отделение.       nedförsbacke, där vår lilla patrull
                    för fem minuter sedan hade åkt ned.

Сейчас развернутой шеренгой, словно   Nu kom de nedför backen i
на спортивном параде, шестьдесят    skyttelinje, precis som om det
человек в белых балахонах съезжали   skulle ha varit en idrottsparad,
вниз по горе, держа           sextio man i vita skyddskåpor med
ровные интервалы.            jämna mellanrum.

Было приятно смотреть на такой     Det var roligt att se en sådan
спуск: никто из них не только не    nedfart och inte nog med att ingen
свалился, но даже не накренился.    av dem föll, det var inte ens någon
                    som vacklade.

Впереди летели Антикайнен и Хейконен.  Främst flög Heikkonen och Antikainen.

И опять послышалось в тишине      Återigen hördes i den kalla 
морозного утра сухое щелканье      vintermorgonens tystnad ljudet
затворов.                från gevärsmekanismer, som drogs
                    tillbaka.

Ребят уже не было видно на       Pojkarna syntes inte längre i
склоне. Они, наверно, катились по    sluttningen. De åkte troligen just
озеру.                 nu över sjön.

Отряд лахтарей по-прежнему шел на    Slaktarnas avdelning kom fortfarande
нас по улице.              marscherande mot oss på vägen.

И сразу мы услышали несколько      Plötsligt hörde vi flera skott vid
выстрелов у пройденного нами      den av oss strax förut passerade
берега. Из домов повыскакивали     stranden. Från husen hoppade det ut
какие-то черные фигуры, и снова --   några svarta figurer, och återigen
казалось, над всем озером, над     hördes över hela sjön och hela den
окрестными лесами -- раздался      omkringliggande trakten den kraftiga
громкий голос товарища Антикайнен.   rösten från vår talare, vår käre
                    kommendör, kamrat Toivo Antikainen.
Он ругался теперь последней бранью:   Han skällde med de grövsta skällsord:
                    {108}
-- Сволочи! Мы идем к вам на      -- Djävla dumbommar! Vi kommer från
поддержку, пробрались из Финляндии,   Finland som förstärkning och så
а вы нас так встречаете!        möter ni oss på det här sättet!

И опять молчание. И опять мерные    Återigen tystnad. Återigen de jämna
шаги лахтарского отряда, идущего    stegen från slaktarnas avdelning,
прямо на нас.              som marscherade rätt emot oss.
И опять тревожное            Återigen kyrkklockornas
гудение набата. И вдруг новый взрыв   nervretande alarmsignaler. Så
отборной ругани и беспорядочные     plötsligt en massa utsökta svordomar
выстрелы позади.            och strödda skott.
<84>
-- Огонь! -- скомандовал я       -- Eld! kommenderade jag åt
Яскелайнену.              Jääskeläinen.

И морозный воздух январского утра    Januarimorgonens luft fylldes av det
был разодран сухим треском       skarpa smattrandet från Jääskeläinens
пулемета.                kulspruta.

Два человека из неприятельского     Två man ur fiendeavdelningen föll
отряда рухнули. Остальные        ihop. Kulsprutan tystnade.
рассыпались в недоумении, не зная,   Förvånade skingrade sig de övriga
что делать. Пулемет смолк.       utan att veta, vad de skulle göra.

Огромный фельдфебель с рыжей      En storväxt fältväbel med rött
бородой скомандовал:          skägg kommenderade:

-- Обойму в магазин! Прицельная     -- Magasinen klara, osäkra och tag
рамка...                sikte!

-- Вперед, товарищи, ура! Бей      -- Framåt, kamrater. Hurra! Död åt
лахтарей! -- скомандовал я и,      slaktarna! kommenderade jag
размахивая наганом, выскочил из-за   svängande revolvern i min ena hand
плетня.                 och hoppade fram bakom staketet.

Ребята все выскочили за мной.      Alla pojkarna sprang efter mig.

Я выстрелил из своего нагана два    Jag siktade på det röda skägget och
раза, взяв себе мишенью рыжую      sköt två skott ur min revolver.
бороду, но промахнулся.

В пятнадцати шагах от дороги --     Femton steg från vägen låg ett stort
сарай с двумя большими щелями вместо  uthus med två långa gluggar istället
окон.                  för fönster.

-- За мной! -- кричит фельдфебель и   -- Efter mig! skrek fältväbeln och
бежит в сарай.             sprang bort mot uthuset.

За ним поднимаются из снега другие.   De andra, som legat i snön, reste
                    sig också upp och sprang efter honom
                    till uthuset. Just som han sprang in
Вбегая в сарай, рыжий оборачивается   i huset, vände den rödskäggige sig
и, не целясь, бьет из маузера.     om och skjuter utan att sikta med
                    sin mauserpistol.

Колокол все еще продолжает бубнить,   Kyrkklockorna fortsatte att klämta,
но в его звоне я начинаю улавливать   men i dess klang började jag nu höra
обычную спокойную размеренность, а   de vanliga, lugna slagen. Inte
не панику набата.            längre en alarmringning.

Пуля, выпущенная из маузера рыжим    En kula från den rödskäggige
фельдфебелем, попала в курсанта     fältväbelns mauser träffade en av
моего отделения. Он присел на снег.   pojkarna i min patrull. Han satte
                    sig ned i snön.

-- Матти, не робей! Все в        -- Matti, var inte ängslig! Det är
исправности! Ничего -- зацепило     ingenting farligt, skriker han åt
легко! кричит он мне, явно       mig, men det hörs tydligt att han
сдерживая стон.             bara med yttersta ansträngning kan
                    tala.
                    {109}
Я разрядил вслед рыжему наган, но    Jag tömde magasinet i min revolver
напрасно: дверь сарая          efter den rödskäggige, men till
захлопнулась.              ingen nytta; dörren till uthuset
                    smällde igen.

Толщина его стен неизвестна,      Väggarnas tjocklek var obekant.
лишних патронов нет, и нет       Bättre patroner fanns inte och inte
времени на осаду, а из оконной     heller tid till belägring. Från
дыры они могут многих          fönstergluggarna kunde de skjuta ner
наших угробить.             åtskilliga av våra pojkar.

Курсанты остановились, вскинули     Pojkarna stannade och kastade
винтовки. В моем            gevären till axeln. I min
нагане нет больше патронов.       armépistol fanns inga patroner;
                    efter gårdagens skott hade jag glömt
                    att ladda om den. Men det gör
Но ничего, дело поправимое.       ingenting, den saken kan rättas till.
Я на бегу опускаю руку в        Under språngmarschen sticker jag ned
валенок, чтобы выудить из него мой   handen i filtstöveln för att dra
трофейный браунинг.           upp min trofé -- browningen.

Черта с два! Браунинг         I helsicke heller! Browningen hade
за что-то зацепился, и его       hakat sig fast i någonting, så att
невозможно вытащить.          det var omöjligt att få upp den.

                    Inte ens en svordom kunde jag få ur
                    min mun.

Я уже вплотную у сарая.         Jag är alldeles intill uthuset.

У самой его стены лежат         Alldeles intill väggen ligger en
дрова. Я подбегаю к поленнице,     vedtrave. Jag springer fram till
хватаю небольшое, но суковатое     den, tar ett litet, men kvistigt
полено. Кричу громко,         vedträ. Jag skriker högt med mina
чтобы                  lungors fulla kraft, så att det
слыхали в сарае:            skall höras inne i uthuset:

-- Товарищи курсанты, отойдите     -- Kamrater, håll er längre åt
подальше: я бросаю в          sidan. Jag kastar en handgranat in
сарай гранату!             i uthuset.

Изо всей силы мечу           Jag siktar på hålet i väggen och
в дыру сарая полено           kastar med all kraft iväg vedträt.
и подскакиваю сразу к двери.      Själv hoppar jag fram till dörren.

Занозы остаются в ладони.        Jag fick en massa stickor i handen.

Умный Лейно -- рядом со мной.      Den kloke Leino är vid min sida.

Дверь быстро распахивается, и с     Dörren flyger blixtsnabbt upp och
маузером в руке выскакивает рыжий    med mauserpistolen i handen kommer
детина. Но, почувствовав у своего    den rödskäggige jätten uthoppande.
виска дуло               Men när han kände mynningen
<85>
моего -- черт возьми, незаряженного!  av min -- jävlar anamma! --
-- нагана, быстро бросает        oladdade revolver vid tinningen
маузер на снег.             kastade han vid min tillsägelse
                    genast mauserpistolen i snön.

За фельдфебелем выскакивает второй   Efter fältväbeln kommer en annan
лахтарь. Его принимает Лейно. Я    slaktare uthoppande. Honom tar
передаю бородача подошедшему      Leino emot. Jag överlämnar den
курсанту и, стреляя из маузера в    skäggige till en framstormande kamrat
темноту сарая, кричу:          och skjutande med mauserpistolen in i
                    det mörka uthuset, skriker jag:

-- Бросайте оружие, выходите на     -- Kasta ut vapnen och kom ut i
свет -- жизнь будет сохранена!     ljuset, så klarar ni livhanken.

И, лишенные своего командира, один   Utan befälhavare och dödligt
за другим выскочили испуганные     uppskrämda steg slaktarna, en efter
лахтари из своего убежища.       en, ut ur sitt gömställe.
                    {110}
Так первая часть нашей работы      Således var den första delen av vår
проведена была чисто.          uppgift ganska bra genomförd.

Одиннадцать пленных, горячий маузер   Elva fångar, en mauserpistol i
в руке, три револьвера -- для одного  handen, tre revolvrar, det är
боя более чем достаточно.        mer än tillräckligt för en så
                    liten skärmytsling.

                    *

Отсюда, от сарая, мне хорошо видна   Från vårt uthus syntes kyrkan med
была церковь с колокольней.       klockstapeln.

Звон прекратился.            Klämtningen hade upphört.

Из церкви выскакивают белые.      Ur kyrkan kommer de vita
Многие                 utspringande. Många av dem är
вооружены. Некоторые из них       beväpnade. Somliga kastar gevären
вскидывают винтовки к плечу и      till axeln och skjuter ned mot
стреляют в сторону берега.       stranden.

-- Яскелайнен, -- говорю я товарищу,  -- Jääskeläinen, säger jag till min
-- пулеметный огонь! Направление --  kamrat, kulspruteeld! Sikte: Guds
храм божий!               tempel!

Яскелайнен застрекотал на своей     Jääskeläinen smattrade på med sin
«швейной машинке».           symaskin.

Лахтари, беспорядочно          Slaktarna sköt, men började samtidigt
отстреливаясь, рассеялись.       att oordnat skingra sig.

-- Вперед, ребята!           -- Framåt, pojkar!

У сарая остался один из нас       En stannade kvar vid uthuset för att
караулить пленных.           bevaka fångarna.

Пять человек бежали за мной.      Fem man sprang med mig.

Площадь перед церковью была уже     Platsen framför kyrkan var nu
пуста. Но не успели мы добежать до   alldeles tom. Men vi hann inte dit,
нее, как из-за изб и изгородей     förrän kamrat Susi med en grupp kom
справа выскочил Суси с группой     framflygande bakom hus och
курсантов.               gärdesgårdar från höger sida.

Антикайнен шел впереди.         Heikkonen gick främst.

-- Вперед! -- крикнул он.        -- Framåt! skrek han.

И мы бросились за ним.         Och vi sprang framåt.

Мы находились на краю мыса.       Vi var nu vid uddens spets. Den
Остальная часть деревни -- как     andra delen av byn -- just den där
раз та, где находился штаб, --     staben var belägen -- låg framför
лежала перед нами на северном берегу  oss på sjöns norra sida, ungefär
озера, метрах в двухстах-двухстах    tvåhundrafemtio meter från oss. Vi
пятидесяти от нас. Мы выбежали на    sprang ut på isen. På den andra
лед. На другом берегу бегали,      stranden sprang slaktarna fram och
суетясь, лахтари. Два человека в    tillbaka som yra höns. Två man i
офицерской форме распоряжались     finska officersuniformer förde
всем. Один налаживал          befälet. En höll på att ställa upp
пулемет.                en kulspruta.

-- Так-то вы встречаете помощь из    -- Djävlar, är det på det viset ni
Финляндии! -- закричал товарищ     möter hjälpen från Finland! skrek
Хейконен.                kamrat Heikkonen åt dem.

И вдруг в тылу белых, с запада,     Och plötsligt börjar skott höras
раздались выстрелы, сначала       från vänster, i ryggen på de vita.
разрозненные, а затем залпами. Это   Först enstaka, sedan i salvor. Det
начала наступление, едва успев     var Karjalainen med det andra
занять исходное положение, вторая    kompaniet, som gick till anfall
рота.                  omedelbart efter det han hade
                    intagit den bestämda positionen.

Офицер остановился, прислушался:    Officern stannade lyss-
                    {111}
он, казалось, понял, что мы его     nande; han hade troligen förstått
обошли. Затем он обернулся и стал    att vi hade omringat honom. Därefter
быстро уходить на лыжах налево, к    vände han tvärt om och flydde på
лесу.                  skidor åt vänster, mot skogen.
<86>
За ним побежал второй офицер и еще   Efter honom följde den andre
несколько беляков.           officeren och några vitgardister.

Я не привык обращаться с маузером,   Jag var inte van att handskas med
и, кроме того, у этого револьвера    mauserpistol och dessutom är de
была слишком резкая отдача. Вот     otrevligare än andra pistoler därför
почему все три пули пошли «за      att de slår tillbaka så kraftigt,
молоком». Но все же, размахивая     när man skjuter. Det var därför alla
разряженным револьвером, громко     tre kulorna »gick och hämtade
выкрикивая ругательства, я бежал    vatten«. Men jag sprang, viftande
вперед, к двухэтажному дому, над    med den oladdade pistolen och högt
которым развевался белый флаг. Лейно  svärande fram till det
был уже впереди меня. Я вскочил на   tvåvåningshus, över vilket den
крыльцо.                blå-vita fanan vajade. Leino var
                    redan före mig. Jag hoppade upp på
                    förstugan.

Слева приближались курсанты второй   Från vänster sida närmade sig
роты: их вел Карьялайнен.        kamraterna från andra kompaniet; det
                    var Karjalainen, som gick i täten.

Антикайнен быстро шел, отдавая     Heikkonen sprang snabbt framåt och
приказания:               gav samtidigt befallningar:

-- Немедленно крой вперед, вправо!   -- Stick ögonblickligen iväg, framåt
Необходимо перехватить штабистов!    åt höger! Vi måste absolut få tag i
                    stabsofficerarna!

На дверях было написано: «Штаб». У   På dörren stod skrivet »Stab«. Vid
крыльца в нетерпении рыл снег      förstugan stod en fullblodshingst,
копытом породистый белый жеребец.    otåligt krafsande med framhoven i
                    snön.

Выстрелы прекратились.         Skottlossningen tystnade.

-- Мы взяли деревню, -- сказал мне   -- Vi har intagit byn, sade
спокойно, как на вечерней поверке,   Heikkonen åt mig så lugnt som om han
командир.                gått sin vanliga kvällsrond i
                    kasernen och kontrollerat.

-- Матти, где твой шлем?        -- Matti, var är din mössa?

Только после этого внезапного      Och först nu märkte jag plötsligt
вопроса я почувствовал холодок на    att det var kallt om huvudet. När
голове. Проведя рукой по        jag förde handen över huvudet, kände
смерзающимся от выступившего ранее   jag att håret var fullt av rimfrost
пота волосами, я убедился, что     och att mössan verkligen var borta.
действительно шлема не было.

-- Лахтарская пуля, должно быть,    -- En slaktares kulor har väl
сбила его ко всем чертям! --      troligen tagit den, ropade jag högt,
почему-то очень громко прокричал я и  utan att själv veta varför, och
вскочил в помещение штаба белых.    sprang in i vitgardisternas
                    huvudkvarter.

Комната напоминала обычную полковую   Rummet påminde om ett vanligt
канцелярию. Товарищ Суси        regementskansli. Kamrat Susi höll
уже рылся в бумагах,          redan på att gräva i papperen och
разбирая их.              sortera dem.

Несколько папок с делами        Några portföljer med dokument låg
валялось на полу.            kringströdda på golvet.

Я взглянул на часы-ходики:       Jag kastade en blick på den tickande
они шли спокойно, как будто       klockan: den gick lugnt, som om
ничего не случилось.          ingenting hade inträffat.

***                   *
                    {112}
Полчаса, всего полчаса назад я     För en halv timme sedan -- endast
отдавал приказание отделению идти за  för en halv timme sedan -- gav jag
мной вниз по склону.          order åt patrullen att följa mig
                    utför stupet.
И вдруг я вижу -- командир поднимает  Och plötsligt ser jag, att kamrat
со стола папку, а под папкой лежит   Susi från golvet tar upp en av
портфель, кожаный портфель со      pärmarna och under pärmen ligger en
знакомой монограммой. Ведь это была  portfölj med ett för mig mycket
точно такая же монограмма, как и на   bekant monogram. Det var ju precis
портфеле штабс-капитана Верховского,  ett likadant monogram, som hade
и портфель был вылитой копией      suttit på kapten Werhovskijs
портфеля, захваченного мной в рейде   portfölj och denna portfölj var en
под Кронштадтом!            exakt kopia av den som jag erövrade
                    vid min spanarfärd till Kronstadt.

Я подскочил к столу,          Jag sprang fram till bordet och
рванул к себе портфель.         ryckte till mig portföljen.
Он был открыт.             Den var öppen.

Из него посыпались на пол записки,   På golvet ramlade ut en massa
письма, бумаги. Я поднял конверт и   anteckningar, brev och papper. Jag
прочитал: «Штабс-капитан Петру     tog upp ett kuvert och läste: »Till
Ивановичу                kapten Pjotr Ivanovitj
<87>
Верховскому. Хельсинки...»       Werhovskij, Helsingfors
и так далее.              o s v«.

Штемпель -- Париж.           Brevet var avstämplat i Paris.

Я поднял листовку. Она была       Jag tog upp ett flygblad. Det var
напечатана по-русски (в то время я   tryckt på ryska. På den tiden talade
говорил и понимал по-русски гораздо   jag och förstod ryska mycket sämre
хуже, чем теперь).           än nu.

Суси мне быстро перевел ее на      Kamrat Susi översatte det
финский язык.              snabbt till finska.

Листовка сохранилась у меня вместе с  Jag har ännu flygbladet i förvar
истрепанной картой до сих пор. Вот   tillsammans med det söndertrasade
она:                  kartbladet.

«Красногвардейцы! Я, финский      »Rödarmister! Jag, finske
писатель Клайдо Ильинарк, обращаюсь   skriftställaren Ilmari Kianto,
к вам от имени Временного ухтинского  vänder mig till Eder i den
правительства Карелии.         provisoriska karelska regeringens i
                    Uhtua namn.

Если вы не уйдете из свободной     Om ni ej vill lämna det fria
Карелии, то готовьте себе общую     Karelen, så gör i ordning en
братскую могилу, ибо гнев наш будет   gemensam brodergrav åt er, ty vår
ужасен.                 hämnd kommer att bli fruktansvärd

Красноармейцы! Арестовывайте своих   Rödarmister! Arrestera era
коммунистов и комиссаров и       kommunister och kommendörer och kom
переходите к нам. Только в этом ваше  över till oss. Endast därigenom kan
спасение!»               ni rädda er!«

Несмотря на усталость, несмотря на   Trots tröttheten, trots
возбужденность, какая бывает в бою,   upphetsningen efter striden, trots
несмотря на серьезность минуты, я не  minuternas allvar kunde jag inte
мог удержаться от громкого смеха. И   låta bli att gapskratta. Och
действительно, русский штабс-капитан  verkligen, den ryske kaptenen
дерется за освобождение Карелии от   kämpade för Karelens »befriande«
«русского красного ига» под       från det »ryska, röda oket«, under
лозунгом: «Карелия для карелов!» А   parollen »Karelen åt karelarna«, och
я, финн Матти Грен, и финны Лейно,   jag, Matti Matikainen, finne, och
Хейконен, Карьялайнен, Армас,      finnarna Leino, Heikkonen,
Яскелайнен, Антикайнен, Аханен,     Karjalainen, Kalle, Jääskeläinen,
Суси, Антила, Кярне, Гренлунд и     Antikainen, Susi, Kärnä, Grönlund
сотни других боремся за Российскую   och hundra andra kämpar för den
Советскую Федеративную         Ryska Federativa Socialistiska
Социалистическую Республику и ее    Sovjet-Republiken och dess autonoma
автономную часть -- Карелию -- для   del: Karelen, för de arbetande.
трудящихся.
Да, мы прежде всего коммунисты,     Ja, vi är framför allt kommunister
а                    och sedan finnar, men
                    {113}
эти белогвардейцы и гады -- прежде   detta vitgardistslödder är framför
всего буржуи.              allt borgare, och ryssar -- en på
                    hundra.

Было над чем посмеяться, второй раз   Det var också värt att skratta åt,
в жизни захватив портфель        när man andra gången i livet kommit
неуловимого офицера!          åt den flyende officerens portfölj.

                    *

Антикайнен вошел в штаб.        Antikainen kom in i staben.
                 
Вид у него был очень недовольный.    Han såg allt annat än nöjd ut.

-- Улизнули! Илмаринен и несколько   -- De har smitit undan. Ilmarinen
штабистов удрали в лес, и в лесу же   och några andra stabsmedlemmar har
рассеялось около двух сотен лахтарей.  rymt till skogs och i skogen finns
                    omkring två hundra slaktare spridda.

-- Мы победили! -- вставил вошедший   -- Men vi har segrat! insköt den
за начальником             efter kommendören inträdande
Карьялайнен.              Karjalainen.

Но мы могли схватить и уничтожить    -- Ja, men vi hade kunnat förinta
головку, если бы успели перекрыть    hela ledningen, om vi hade hunnit
дорогу на Барыш-наволок и не      besätta vägen till Pääkönniemi och
нервничали так, что обыкновенный    inte varit så nervösa att vi
колокольный праздничный благовест    uppfattat en vanlig otteringning i
показался нам тревожным набатом.    kyrkan som alarmsignal.

Я выглянул в окно: захваченные моим   Jag tittade ut genom fönstret.
отделением пленные, пригнанные     Fångarna, som min pluton hade tagit,
Армасом, уже стояли у          hade av Kalle redan förts fram till
дома штаба.               stabens hus.

По улице наши конвоиры подгоняли еще  På gatan höll våra vaktposter på med
пленных.                att föra fram andra tillfångatagna
                    vitgardister.

                    *

Антикайнен и Хейконен вышли на     Antikainen och Heikkonen gick
улицу. Суси разбирал          ut. Susi grävde i
<88>
бумаги, поэтому вошедшая в       papperen. Därför vände sig en i
комнату женщина --           rummet inträdande kvinna -- 
по-видимому, хозяйка --         troligen husmodern --
обратилась прямо ко мне:        direkt till mig.

-- Господин красный командир, майор   -- Herr röde kommendör! Major
Илмаринен очень любил гороховый суп,  Ilmarinen tyckte mycket om ärtsoppa
и мне на сегодняшнее утро был      och till frukost idag var det
заказан хороший суп с          beställt en utmärkt ärtsoppa med
ветчиной. Все готово.          skinka. Soppan är redan färdig.
Прикажете подавать?           Får jag servera?

-- Подавай сюда через десять минут   -- Sätt inom tio minuter fram allt
все, что приготовила, -- неожиданно   vad som är i ordning, befallde jag
для себя приказал я и почувствовал   och när jag gav en sådan oväntad
одуряющий приступ волчьего аппетита,  order, kände jag hur jag nästan
и ноздри мои защекотал чудеснейший   mådde illa av hunger. Mina näsborrar
аромат горячего горохового супа со   kittlades av den härliga doften från
свининой.                den starka ärtsoppan med fläsk.

Я мог бы сам съесть за один присест   Jag kunde själv på en gång ha ätit
десять обедов майора Илмаринена, с   upp tio av major Ilmarinens middagar
обедами штабс-капитана Верховского в  med stabskapten Werhovskijs middagar
придачу.                som till-
                    {114}
Но тут мое внимание привлекли      tugg. Nu lade jag plötsligt märke
какие-то странные шорохи        till några märkvärdiga skrapanden
под полом.               under golvet.

Я прервал свои гастрономические     Jag avbröt mina gourmanddrömmar och
мечтания и стал прислушиваться. Под  lyssnade. Under golvet hördes
полом шептались и кто-то шевелился.   viskningar och ljudet av någon, som
                    rörde sig.

Я стал прислушиваться внимательнее и  Jag lyssnade med större uppmärksamhet
толкнул Суси, чтобы он оставил     och knuffade till Susi för att han
бумаги.                 skulle ge fan i papperen.

Трофейный маузер горел у меня в     Min trofé -- mauserpistolen --
руке.                  brände i min hand.

Это спрятались лахтари, не иначе! И   Det kunde inte vara annat än
я, приподняв крышку люка, выстрелил   slaktare, som hade gömt sig, och i
вниз, в темноту.            det jag lyfte upp golvluckan sände
                    jag ett skott ned i mörkret. Som
Оттуда в ответ послышался громкий    svar hördes ett högt utrop och
вскрик и затем стоны, приглушенные   därefter jämmer, dämpat av luckan,
стуком захлопнувшейся крышки.      som åter lades igen.

Шепот на время смолк.          Viskningarna tystnade för en stund.

Может быть, сейчас они сжигают     Kanske håller de nu på att bränna
ценнейшие документы, готовясь      upp dyrbara dokument, eller
взорвать нас, находящихся в этой    förbereder sig på att spränga oss
комнате! Но тут, к моему удивлению,   alla i rummet i luften? ... men nu
крышка люка чуть заметно        började till min förvåning
зашевелилась и затем стала       golvluckan röra sig och öppnade sig
приподниматься.             därefter långsamt.

Я приготовил маузер.          Jag gjorde mauserpistolen i ordning.

                    Browningen låg i filtstöveln och
                    skavde mot benet.

«Натереть ногу браунингом        -- Att få skavsår på benet av en
-- это было бы даже смешно», --     browning, det är väl originellt,
подумал я.               tänkte jag.

Крышка люка приподнималась снизу не   Luckan öppnades nerifrån, men inte
руками, а какой-то странной       av en hand, utan med ett konstigt
деревяшкой, похожей на         format trästycke, som liknade ett
ножку стола.              bordsben.

Как только приоткрылся немного люк,   Så fort luckan öppnats en smula
из-под пола               hördes från källaren en gäll
женский голос стал выкрикивать     kvinnoröst, som skrek ut de mest
неимовернейшую брань:          otroliga förbannelser:

╜╜╜ Чтобы это было последнее утро    -- Jag skulle önska att det vore er
для вас, лахтари! Чтобы корка хлеба   sista morgon, slaktare, att en
стала у вас поперек горла, проклятые  brödkant skulle sätta sig i halsen
лахтари!..               på er, förbannade slaktare! Kom ner
                    och slå ihjäl mig, gamla kvinna, för
                    att jag säger sanningen! Jag är inte
                    rädd för er, förbannade odjur.

Люк был почти совсем открыт.      Luckan var nu nästan helt och hållet
                    öppnad.

-- Не бранись так, женщина! --     -- Svär inte så kvinna! skrek jag
крикнул я вниз. -- Лахтари в      ned. Slaktarna har verkligen idag
Кимас-озере сегодня действительно    haft sin sista morgon i
последнее утро! Сейчас здесь красные!  Kiimasjärvi. Nu är de röda här!

Крышка сразу захлопнулась, и шепот   Luckan flög upp med en gång igen och
под полом перешел в громкий       viskningarna under golvet övergick
разговор, выкрики:           till högt tal och utrop.
<89>
-- Не стреляйте в нас, мы красные!   -- Skjut inte på oss. Vi är röda!

Мы были взяты в плен          -- Vi har blivit tillfångatagna av
лахтарями!               slaktarna!
                    {115}
-- Ладно! -- крикнул я. -- Сколько   -- Det är bra, skrek jag. -- Hur
вас?                  många är ni?

-- Тринадцать.             -- Tretton ...

-- Вылезайте по очереди! Но если    -- Kom upp i tur och ordning! Men om
солгали, ни один не выйдет живым.    ni har ljugit kommer inte en enda av
                    er levande härifrån!

Крышка снова заколыхалась и       Luckan började på nytt att röra sig
приподнялась.              och lyftes sakta upp.

Я отшвырнул ее в сторону с силой.    Jag kastade den med kraft åt sidan.

Первым вылез пожилой человек. Вместо  Den förste, som kom upp var en äldre
левой ноги у него была деревяшка, та  man. Istället för vänstra benet hade
самая, которой он приподнял крышку   han ett träben. Det var med detta
люка и которая показывалась мне     han hade lyft upp luckan och det var
ножкой стола.              detta, som jag för en halv minut
                    sedan hade tagit för att vara ett
                    bordsben.

Этого человека мы всем отрядом     Han döptes sedan av hela bataljonen
прозвали Пуялко, что в переводе на   till »Träbenet«.
русский означает «деревянная нога».

Несмотря на то что у него не хватало  Fast han bara hade ett ben, var     
одной ноги, Пуялко был еще крепким   Träbenet en stor och kraftig karl    
мужчиной и замечательным шутником:   och en utmärkt skämtare, och hela    
его прибаутки смешили и забавляли    bataljonen skrattade åt hans glad    
весь лыжный батальон.          infall.                 

И даже в ту минуту, когда он вылез   T o m samma minut, som han kom upp
из люка, он не мог удержаться от    genom luckan, kunde han inte låta
прибауток.               bli att skämta.

-- Из того, что я потерял ногу на    -- Fast jag fick benet krossat av en
постройке мурманской железной дороги  nedfallande räls när vi byggde
в тысяча девятьсот шестнадцатом году  Murmansk-banan år 1916, så behöver
от оброненного рельса, -- из этого   väl inte det betyda, att jag skall
еще не следует, что я должен      dö för mina egnas händer i början av
погибнуть от руки своих же, красных,  1922, brummade han missnöjd.
в самом начале тысяча девятьсот
двадцать второго года, -- недовольно
ворчал он.

Затем из люка вылезла растрепанная   Därefter kom en tilltufsad, gråhårig
седая старуха. Ей было не меньше    gumma upp genom luckan. Hon var
шестидесяти лет, и уцелела она, если  minst sextio år och att döma av
судить по ее речи, со времен      hennes språk härstammade hon från
«Калевалы». Ленрот мог бы записать   Kalevalas tid. Lönnrot[10] skulle
много интересных песен с ее       ha kunnat lära många intressanta
голоса.                 sånger av henne.

                    Hennes svordomar nerifrån
                    källarhålan har jag i alla fall
                    antecknat.

Она была приговорена к расстрелу,    Hon var dömd att skjutas liksom de
как и все освобожденные нами      övriga av oss befriade kamraterna.
товарищи. Казнь должна была       Domen skulle ha verkställts nästa
состояться завтра на рассвете, после  dag i gryningen, efter
праздника.               helgen.

Наше появление пришлось поэтому как   Därför kom vårt plötsliga
нельзя более кстати.          framträdande mycket lämpligt.

Вина старухи заключалась в том, что   Gummans »brott« bestod i, att hon
она спрятала у себя тяжелораненого   hållit en svårt sårad rödarmist från
красноармейца из погранохраны. Она   gränsvakten gömd hos sig. Hon hade
почти выходила его, когда местным    pysslat om honom, så att han nästan
кулаком был сделан           var frisk, när en av platsens
на нее донос и ее            kulaker, Petrov, angav henne. Hon
вместе с                blev då tillsammans med
                    {116}
выздоравливающим красноармейцем     den tillfrisknande rödarmisten
бросили в этот погреб,         nedkastad i denna mörka, kalla
темный и холодный.           källarhåla.

Пограничник заболел здесь и
находился при смерти...

-- Все мы здесь были при смерти.    -- Förresten var vi alla här nära
Кто-то вечером спустился к нам и    döden. Isotalon Antti var i går
сказал: «После праздника все до     kväll nere hos oss och sade: Efter
единого будет списаны в расход, а то  helgen skall ni alla skjutas, av er
еще нянчиться с вами! Лишние рты,   har man ju bara besvär! Extra munnar
да и часовых на вас изводить надо»,   att mätta och så måste man hålla
рассказывал третий, вылезая из люка.  vaktposter åt er också, berättade
                    den tredje som kröp upp.

                    Allt som allt var det tretton      
Освобожденные были голодны, как     kamrater, som vi befriade. De var    
черти в великий пост.          hungriga som djävlarna under den    
                    stora fastan före påsken.        

Как мне описать радость их при     Hur skall jag kunna beskriva deras
освобождении, их счастье        glädje, när de befriades, deras
<90>
увидеть свет солнечного зимнего     lycka när de äntligen fick se
приполярного утра в крепко       vintermorgonens strålande soluppgång
натопленной комнате!          i ett varmt, uppeldat rum?

Комната штаба была           Rummet, där staben var belägen, var
уже полна курсантов.          nu fullt av kamrater.

Последним вылез до смерти        Den sista, som kom upp ur källaren,
перепуганный лахтарь-часовой,      var en dödsskrämd slaktare -- det
которому было поручено сторожить    var vakten, som hade fått i uppdrag
пленных.                att bevaka fångarna.

Услышав выстрелы, он так        När han hörde skottlossningen hade
перепугался, что пробрался в подвал   han blivit så rädd, att han krupit
к арестованным и спрятался среди    ner i källaren till de arresterade
них. Это был мобилизованный      och gömt sig bland dem. Det var en
лахтарями местный крестьянин.      av ortens bönder, som mobiliserats
                    av slaktarna.

                    *

-- Вот твой шлем, Матти, -- сказал   -- Här är din mössa, Matti, sade
товарищ Яскелайнен. -- Я подобрал    kamrat Jääskeläinen. Jag tog upp den
его на льду озера. Лахтари устроили   nere på isen. Slaktarna har ordnat
в нем вентиляцию. Антикайнен      ventilation i den. Antikainen vill
требует тебя к себе.          att du skall komma ut till honom.

Я вышел.                Jag gick ut.

На крыльце начальник отдавал      På trappan stod befälhavaren och gav
очередные приказания. Через два-три  order. Om två eller tre timmar måste
часа мы должны будем покинуть      vi lämna byn.
деревню.

-- Вблизи есть крупные         -- Fienden har stora truppstyrkor i
неприятельские отряды, -- сказал он   närheten, sade han till mig, men vi
мне, -- но мы здесь уничтожим все их  skall förstöra alla deras
боевые припасы, центральную       krigsförråd, hela frontens centrala
питательную базу их фронта. Мы     materialfördelningspunkt. Vi har
захватили четырнадцать подвод с     tagit fjorton slädar och hästar.
лошадьми.
Все, что можно, погрузить на эти    Allt, som kan lastas på dessa slädar
подводы, остальное должно быть     skall vi lasta på. Resten skall
уничтожено дотла. Поручаю это дело   fullkomligt förstöras. Det uppdraget
тебе, Матти, с твоим взводом.      får du och din pluton, Matti.

Мы пошли по деревне. Почти все     Vi gick ut i byn. Nästan alla upplag
склады находились в сараях,       var inrymda i nybyggda magasin,
выстроенных заново, и в старых,     belägna runt om stabens hus. Staben
вокруг штаба. Под штаб было занято   var belägen i det bästa huset i byn:
лучше здание деревни -- школа.     skolan.
                    {117}
Я не буду долго описывать        Jag vill inte trötta ut er med att
захваченные нами трофей: на складах   beskriva alla de troféer, som vi
больше полумиллиона боевых патронов;  hade erövrat. Kort sagt fanns i
тридцать смазанных винтовок (кроме   magasinen lagrade: över en halv
отнятых у пленных); несколько      miljon skarpa patroner; ett 30-tal
тяжелых пулеметов и автоматов;     nya gevär av tysk modell (förutom
несколько полевых аптек с        de, som vi tagit i från fångarna);
амбулаторными принадлежностями;     några kulsprutor och maskingevär;
триста снарядов мелкокалиберной     några fältapotek med
пушки.                 fältlasarettsutrustning; 300
                    granater till kanoner av
                    Macklin-typen.

Большой сарай был полон         Ett helt magasin var fullproppat
обмундированием, валенками,       med mundering: filtstövlar,
полушубками, теплым           pälsar, varma 
бельем, меховыми шапками.        underkläder och skinnmössor.

Огромные помещения набиты        Ett stort magasin var fullt med
мешками с крупой, солониной,      saltat, amerikanskt fläsk, säckar
консервами.               med gryn, salt kött, konserver.

Несколько ящиков с           Några lådor med konjak och en massa
коньяков и залежи муки.         mjölsäckar fanns där också.

Кроме больших обычных мешков с     Utom de vanliga säckarna med
крупчаткой, какие можно найти в     vetemjöl, som man kan få köpa i
любом лабазе, были еще         vilket magasin som helst, fanns det
маленькие мешочки-пудовики,       små 15-kilossäckar och vid varje
и к каждому такому пудовичку      sådan liten säck var en träplatta
привязана деревянная дощечка, на    fastbunden. På träplattorna stod
которой было обозначено         skrivna fullständiga namn och
полностью имя дарителя,         adresser på dem som i egenskap av
благодетельствующего армию       välgörare hade skänkt mjölet till
«восставшего карельского        det »upproriska karelska folkets
народа».                armé«.

-- Здорово много еды! --        -- Det var mycket att smörja kråset
обрадовался Армас.           med, gladde sig Kalle.

-- Не так много в сравнении с      -- Åja, det är inte så mycket i
обещанными лахтарями семью       jämförelse med de sju miljoner kilo,
миллионами килограммов, -- процедил   som slaktarna lovat, väste Leino
Лейно.                 fram.

Наши ребята укладывали, что было    Våra pojkar packade ihop allt som
нужно и возможно уложить на       var nödvändigt och allt som fick rum
трофейный полковой обоз.        på de beslagtagna regementsslädarna.
<91>
«Обезьянки» за плечами и        Ryggsäckarna och patronbältena
патронташи снова потяжелели, и вид у  fylldes på nytt och alla visade en
всех веселее.              gladare uppsyn.

То, что нельзя было захватить с     Allt, som inte kunde medföras,
собой, мы обливали керосином,      indränktes med fotogen, övertäcktes
заваливали сухой соломой и       med torr halm och antändes. Vi
поджигали. Надо было уничтожить     tyckte det var synd att på detta vis
такое невероятное богатство.      förstöra så mycket gott.

Склад артзапасов можно было зажечь   Upplaget av artilleripjäser liksom
только при самом            staben kunde vi först tända eld på,
отходе, как и штаб.           då vi drog bort.

Очень жалко было сжигать все это    Jag upprepar att det var synd att vi
несметное добро, но иначе нельзя    måste bränna upp denna oerhörda
было поступить. Предполагать, что    rikedom, men det var inget annat att
мы, усталые, можем удержать за собой  göra. Så trötta som vi var, var det
деревню, не подготовленную к осаде   otänkbart att vi skulle kunna
(в течение минимум десяти дней, пока  behålla byn, vilken inte var befäst
подойдут наши отряды), против свежих  för långvarig belägring (det skulle
сил во много раз превосходящего     dröja minst tio dagar, innan våra
противника, нечего было и        trupper anlände), mot den
думать.                 mångdubbelt starkare fiendens
                    utvilade krafter.
                    {118}
Если же, разгромив штаб, мы уйдем,   Och vi hade ju order att förstöra
-- выполним прямой приказ уничтожить  alla fiendens reservupplag, ifall vi
тыловые базы неприятеля.        måste retirera sedan vi förintat
                    fiendens stab.

Все захваченные патроны были      Fastän regeringen Ritavuori försökte
обернуты в синюю плотную бумагу, и   förneka detta faktum, var alla
на каждой обертке стояла -- это я    erövrade patroner inlindade i
тоже могу подтвердить документально   tjockt, blått papper och på varje
(я захватил одну из них с собой) --   patronask stod -- det har jag också
совершенно отчетливо марка патронной  dokumentariska bevis på, för jag tog
фабрики Рихимяки.            en av patronaskarna med mig --
                    fabriksmärket från
                    ammunitionsfabriken i Riihimäki
                    tydligt och klart tryckt.

Пожар начался.             Elden började gripa omkring sig.

Легкие языки пламени заструились,    Flammornas lågor slog upp, liksom
как бы играя в пятнашки, один за    lekte de »rymmare och fasttagare«
другим.                 med varandra.

Времени наблюдать это          Vi hade inte tid att
зрелище у нас не было.         stanna och se på detta skådespel.

Я вернулся в здание штаба. Папки    Jag gick tillbaka till stabens
были сложены одна на другую, бумаги   hus. Pärmarna var upplagda i högar,
складывались стопками и окружались   papperen samlades också i högar och
сухой соломой.             runt omkring lade vi torr halm.

Суси сидел за пустым столом в      Susi satt vid ett avröjt bord i den
переполненном помещении и спокойно,   överfyllda lokalen. Lugnt, som om
как будто не было ни бессонных     det varken funnits sömnlösa nätter
суток, ни отчаянного боя, выводил в   eller kamp på liv och död, satt han
дневнике отряда: «Захвачено 42     och skrev i bataljonens dagbok:
пленных, освобождено 13. Белых убито  »42 tillfångatagna, 13 befriade. Av
5 человек, из них двое -- финские    de vita har fem man stupat, av dessa
офицеры, что установлено по       var 2 finska officerare, vilket
документам, найденным при них. У нас  framgår av de papper, vi funnit hos
два товарища легко ранены.       dem. Av de våra blev två kamrater
Запасов захвачено...»          lätt sårade. Förråden beslagtogs«.

Тут он обратился ко мне.        Susi vände sig till mig.

Я в точности отрапортовал о       Jag rapporterade noggrant vad jag
проделанном мной обследовании. И    funnit vid mina undersökningar, och de av
цифры, сообщенные мной, были вписаны  mig meddelade siffrorna blev införda
в дневник отряда.            i bataljonens dagbok.

Дальше Суси продолжал: «К        Sedan fortsatte Susi att skriva:
сожалению, сам майор          »Beklagligtvis lyckades major
Илмаринен с другими руководителями   Ilmarinen själv, jämte
бандитского восстания          banditupprorets övriga medlemmar,
избежали достойной кары,        undgå sitt välförtjänta straff genom
уйдя на лыжах в лес».          att på skidor fly till skogs«.

Он прервал свою запись.         Han avbröt sitt skrivande.

-- А жеребца илмариненского мы     -- Men Ilmarinens hingst tog vi i
все-таки захватили, Матти!       alla fall, Matti!

                    *

-- И с какой это стати финский
офицерик, поручик Так-
<91>
кинен, присвоил прославленное имя
чудесного кузнеца Илмаринена из
«Калевалы»? -- спросил громко
Лейно, поднося ложку ко рту.

-- Ко всем обманам прибавился еще
один. Думал, наверно, хоть этим к
народу подольститься. Ведь вот
кулак ухтинский, глава их
районного правительства, тот себя
даже Вянямёйненом окрестил! --
отозвался кто-то.

-- Нет, Илмаринен-кузнец, --
продолжал Лейно, --
мельницу-самомолку для народа
выковал. А этот лахтарь за буржуев
старается. Попадись он мне, я
покажу ему, как порочить честную
профессию кузнеца.

Посреди комнаты ребята черпали из    Mitt i rummet höll pojkarna på att
большого котла самым ароматный     ur en stor gryta ta för sig av den
гороховый суп из всех, какие я     mest aptitliga ärtsoppa jag någonsin
только хлебал. Суп, приготовленный   smakat. Det var den soppa,, som
для Илмаринена и его штабистов.     lagats åt Ilmarinen och hans stab!
                    {119}
Смешил своими прибаутками ребят,    Här höll även det outtröttliga
пристукивая деревяшкой, неутомимый   Träbenet på att roa pojkarna med
Пуялко:                 sitt skämt och stampade med
                    träbenet:

-- Илмаринен меня спрашивает: «Ага,   -- Ilmarinen frågade mig: »Aha, du
и ты, калека, прибыл?» -- «Прибыл,   din invalid är också här?« -- Ja,
коль привели», -- отвечаю я ему.    jag är här, därför att jag blivit
                    hitförd, svarade jag.

Я снял валенок, вытащил зацепившийся  Jag tog av mig filtstöveln, tog fram
за штанину браунинг и деревянную    den i byxbenet intrasslade
ложку и принялся вместе со всеми    browningen och min träsked och lät
хлебать суп. С каждой          mig soppan väl smaka. Med varje sked
горячей ложкой входили         av den varma soppan, som jag öste i
в меня спокойствие и          mig, kände jag mig mer och mer
дремота.                belåten, lugn och sömnig.

Полный желудок заставлял мечтать    Den fullproppade magen tvingade mig
о сне, о                att tänka på en härlig säng och
полном отдыхе.             långvarig vila.

Сторожиха школы -- та самая, что    Den fylliga skolvaktmästarinnan --
приготовила эту райскую похлебку, --  hon som hade kokat denna paradisiska
стоя около котла, бубнила:       ärtsoppa -- mumlade, där hon stod
                    bredvid grytan:

-- Командир их еще вчера вечером    -- Chefen för de vitas
показывал мне пузырек и говорил:    partisanavdelning visade mig så sent
                    som i går kväll en liten flaska och
«Здесь у меня смертельный яд. Я в    sade: »Här har jag ett starkt gift.
плен к красным попасть не могу.     Jag vill inte bli tillfångatagen av
В случае чего --            de röda. Skulle någonting hända så:
глоток... Но, говорит,         en klunk ... Men -- säger han -- på
за двести верст отсюда         tvåhundra kilometers omkrets finns
ни одного красного нет». И       det inte en enda röd«. Och så
вдруг...                plötsligt är ni här ...

-- Нас здесь, милая, пятьсот      -- Vi är över 500 man här. Vi
человек. Мы уходим дальше, а за нами  marscherar vidare och efter oss
идут несколько тысяч таких же, --    kommer ett par tusen likadana, väste
как бы нечаянно процедил сквозь зубы  Leino liksom tillfälligt.
Лейно.

-- И все такие же небритые? --     -- Och alla lika orakade? frågade
смеясь, переспросила женщина.      kvinnan skrattande.

-- Нет, они сами любого отбреют!

В эту секунду в сенях раздался     I samma sekund hördes ute i
громкий смех успевшего уже отобедать  förstugan ett skallande skratt från
Армас.                 Kalle, som redan hade ätit färdigt.

Дверь распахнулась, и в комнату,    Dörren gick upp och in i rummet
сопровождаемые Армасом, вошли два    tågade två slaktare, ledsagade av
лахтаря. Лица их были синими от     Kalle. De var blå i ansiktet
холода, зубы отбивали барабанную    av köld, tänderna skallrade av
дробь тревоги, полуспущенные ватные   rädsla, de halvt nedsläppta
шаровары открывали тоже         vadderade byxorna blottade
посиневшие от мороза          oanständigt den av kyla blåfrusna
зады.                  baken.

-- Представьте себе, ребята, --     -- Tänk er pojkar, skrattade Kalle,
грохотал Армас, -- захотелось мне в   jag fick ett trängande behov att gå
уборную сразу, как           på ett visst ställe, omedelbart
мы захватили деревню, еще до      efter det att vi intagit byn -- före
гороховой похлебки. Ну, сунулся я в   ärtsoppan. Så stack jag in på
здешнюю скворечню            avträdet, men i helsicke heller --
 -- заперта! Думаю, переждать надо.   det var stängt! Jag får väl vänta,
Через десять минут опять        tänkte jag. Efter tio minuter gick
<93>
дернул --                jag fram igen och tog i dörren --
закрыто изнутри. У кого,        men den var reglad inifrån. Vem
думаю, такой запор может быть?     tusan kan det vara, som har en sådan
Ну вместе с ребятами гороху       diarré? Så gick jag in med pojkarna
отведал.                och lät mig ärtsoppan väl
                    {120}
И снова стучу.             smaka ... Så ryckte jag på nytt
Закрыто! Ах так!            i dörren -- stängt. Aha, står det
Я как рванул дверь с          så till! Jag ryckte loss dörren från
петель, а там, смотрю, эти       gångjärnen. Och där inne ser jag de
пара милейшая              här bägge sköna figurerna, som
заседает, и заседает уже не меньше   suttit och suttit i över en
часа. Отсидеться            timme. Ni hade väl tänkt att sitta
думали. Нет,              där, tills vi hade försvunnit? Nej,
голубчики, номер не прошел!       mina herrar, den gubben gick inte!
                    Först trodde dom att jag var
                    halvtokig och började stamma! »Vi
                    ... vi ... är röda och gömmer oss
                    här för de vita«. Men nu har ni allt
                    suttit färdigt, mina vänner!

Адъютант перечеркнул в своем      Kamrat Susi tog fram dagboken och
дневнике цифру «42» и написал      raderade ut siffran 42. Istället
«44».                  skrev han: 44.

Курсанты хохотали, слушая        Kamraterna som alldeles uppfyllde
рассказ Армаса.             rummet, fortsatte att skratta. Hade
                    det inte varit för tröttheten och
                    den döende kamratens -- den
                    tillfångatagne gränsvaktens --
                    jämmer (det skott, som jag sköt ner
                    i källaren skrapade blott skinnet på
                    ena handen) hade glädjen inte känt
                    några gränser. Träbenet som nu hade
                    ätit sig mätt, strödde formligen
                    kvickheter omkring sig.

***                   *

-- Мы доставим трофеи, пленных и    -- Vi skall överlämna våra
освобожденных в наши части. Они     krigstroféer, förråden, fångarna och
должны быть сейчас где-нибудь между   de befriade till huvudstyrkan, som
Конец-островом и Реболами, -- сказал  nu befinner sig någonstans mellan
Антикайнен и отдал приказание об    Saarenpää och Repola, sade
отходе.                 Antikainen i det han gav order om
                    uppbrott.

Склады уже превратились в пылающие   Magasinen hade redan förvandlats
факелы, здание штаба охватывало     till flammande eldhav och stabens
огнем. Языки пламени играли на     hus stod också i lågor. Flammorna
бревенчатых стенах, как детвора,    sprang lekande upp efter
играющая в горелки.           timmerväggarna, jagande varandra som
                    lekande barn.

Отряд начал строиться. Передовые уже  Bataljonen började ställa upp.
вышли.                 Förtruppen hade redan gett sig iväg.

Строили пеших пленных по        Fångarna ställdes upp till fots,
четыре человека в шеренге.       fyra och fyra i rad.

Пуялко суетился больше других.     Träbenet var ivrigast av alla.

                    Han hoppade fram till Antikainen:

-- Товарищ начальник, -- подскочил   -- Kamrat befälhavare, vad befaller
он к Антикайнену, -- что прикажешь   du att jag skall göra? För mitt
мне делать? Для моей деревяшки лыжи   träbens skull har man ännu inte
еще не приспособлены, а летать я не   uppfunnit ett enda skidbindsle, och
умею. Снова, что ли, мне в подвал    flyga kan jag inte. Skall jag gå ner
садиться да лахтарей поджидать?     i källaren och sätta mig och vänta
                    på slaktarna?

-- Не тарахти, Пуялко, -- сурово    -- Sladdra inte, Träben, svarade den
ответил командир.            strängt upptagne kommendören barskt.
                    {121}
-- Седлай себе илмариненского      -- Sadla Ilmarinens hingst och slit
жеребца и катись на нем на здоровье.  den med hälsan!

Так был решен вопрос о коне       På så vis löstes frågan om
Илмаринена.               Ilmarinens häst.

Окончу рассказ об этой великолепной   Jag skall avsluta berättelsen om
лошади сейчас же. Ее потом       denna utmärkta häst med det samma.
доставили в Петрозаводск, оттуда --   Den kvarlämnades sedan i
в Ленинград. И еще в прошлом году,   Petrosavodsk. Därifrån kom den till
когда я во время служебной       Leningrad och ifjol, då jag å
командировки проезжал Ленинград,    tjänstens vägnar reste över till
меня затянули ребята на бега. Там   Leningrad, tog några kamrater med
-- правда, уже не в прежней сияющей   mig till travbanan. Där sprang
красоте, но все еще отличный по всем  Ilmarinens häst, naturligtvis inte
статьям -- на ипподроме бегал этот   så elegant och snabbt längre, men i
конь.                  alla fall med goda tider på alla
                    distanser.

Одноногий Пуялко верхом на этом     Träbenet ridande på den snövita
белом жеребце -- гораздо более     hingsten -- mycket vitare än våra nu
бегом, чем наши загрязнившиеся     nedsmutsade skyddskåpor -- var i sig
балахоны, -- представлял собой     själv en skrattretande syn.
веселое зрелище.

Приказ отдан.              Alla befallningar var nu givna och
Мы выходим.               vi bröt upp.

Но как только мы вышли,         Men vi hade knappt satt
началась                igång, förrän en snöstorm kom
метель.                 rykande mot oss.

-- Отлично, отлично! -- говорил     -- Utmärkt, utmärkt, sade Heikkonen
Антикайнен, растирая свои замерзшие   och gnuggade sina frusna kinder, för
щеки. -- Во-первых, раздует пожар, а  det första kommer det att brinna
во-вторых, заметет наши         bättre, för det andra kommer våra
следы. Вперед!             spår att snöa igen. Framåt!

Снова входили передовые в густой    Återigen gick förtruppen in i den
обледенелый               täta, rimfrostbetäckta, nedisade
лес.                  skogen.

За нами шли военнопленные, за      Efter dem följde fångarna
военнопленными -- основ-        och efter fångarna kom bataljonens
<94>
ные силы отряда, за отрядом --     huvudstyrka och sedan de ur
обоз и, предводительствуемые      fångenskapen befriade kamraterna med
Пуялко-всадником, освобожденные нами  Träbenet ridande i spetsen.
из плена товарища.

-- Давай закурим, Илмаринен! -- шутя
кричит, обращаясь к Пуялко,
Хейконен.

Старуха шла со всеми -- она даже    Gumman gick till fots med de övriga
обиделась, когда ей предложили место  -- hon blev t o m stött, när vi
в санях.                föreslog att hon skulle sätta sig i
                    en släde.

-- Слава богу, не раненая я еще,    -- Tack och lov, är jag inte sårad!
чтоб своим в тягость быть!       Jag behöver inte vara en börda för
                    mina egna!

За освобожденными шли четырнадцать   Efter de befriade kom de fjorton
груженых подвод, за подводами -- мой  tungt lastade slädarna och efter dem
(на этот раз арьергардный) взвод.    -- min pluton, som denna gång
                    bildade eftertruppen.

Шли мы в начинавшем бушевать буране   I den rykande snöstormen tågade vi
несравнено медленнее, чем раньше.    mycket långsammare än vi någonsin
                    gjort förut.

Лошади не могли бы идти с такой     Hästarna kunde inte gå så snabbt,
скоростью, как мы, да и сами мы     som vi var vana vid, och själva hade
сейчас были нагружены больше, чем    vi nu större packning än vanligt och
раньше, и устали тоже отчаянно. Нас   var dessutom oerhört utmattade. Vi
качала усталость, убаюкивала,      raglade av trötthet och ojämnheterna
неожиданными кочками подкатывалась   under snön gjorde att vi ofta höll
под лыжи, неожиданной остротой     på att ramla omkull. De fyllda
колола натруженные плечи и склеивала  ryggsäckarnas remmar, skar åter in i
веки.                  axlarna och ögonen liksom klistrades
                    igen av snömodden.

И ко всему этому встречный ветер    Dessutom denna förbaskade snöstorm,
швырял в лица курсантам мелкие,     som slog sylvassa snökorn
острые, частые снежинки.        i ansiktet.
Впрочем, это, вероятно,
было хорошо: иначе мы          Förresten var det mycket bra: Annars
заснули бы.               hade vi nog somnat.
                    {122}
                    *

С вершины склона я оглянулся: сквозь  På kullens krön tittade jag mig om:
снег метели видно было яркое пламя   genom snöyran syntes de lysande
горевших складов.            flammorna från de brinnande
                    magasinen.

Я посмотрел на часы: было около     Jag tittade på klockan: den var nära
двенадцати.               tolv.

Не прошло еще четырех часов, как я   Fyra timmar hade ännu inte gått,
отдавал приказ своему отделению     sedan jag gav min pluton order att
скатываться вниз; не прошло еще     åka nedför branten vid sjön; för
полных четырех часов с той минуты,   inte fyra timmar sedan hade vi hört
как мы услышали отдаленное пение    tupparna gala i den då avlägsna
петухов в деревне. Это были самые   byn. Det var de händelserikaste
наполненные часы в моей жизни, и я   timmarna i hela mitt liv, jag vet
знаю, что никогда не смогу       inte om jag nu har berättat om det
по-настоящему рассказать, что      så, som jag
пережил тогда.             då genomlevde det.

Штаба неприятельского фронта нет!    Den fientliga frontens stab finns
Какое счастье: базы белого фронта    inte mer! Vilken sabla tur: den vita
нет!                  frontens bas är förstörd!

Здесь мы отплатили за все наши     Nu hade vi gett betalt för våra
поражения.               nederlag vid Tammerfors och Viborg.

Так же мы уничтожим штабы всех     Så kommer vi att förinta staberna
армий, которые посмеют обрушиться на  för alla de arméer, som försöker att
наше отечество -- Союз Советских    slå ned vårt fädernesland -- De
Социалистических Республик!       Socialistiska Sovjetrepublikernas
                    Union!

Я шел в арьергарде. Мы снова      Jag gick i eftertruppen. Vi hade på
вступили в лес. Здесь один человек   nytt kommit in i skogen, när en man
догнал наш отряд. Он тоже бежал на   hann upp vår bataljon. Han åkte
лыжах и вспотел.            skidor och var svettig.

-- Разрешите мне уйти с вами!      -- Låt mig följa med er, bad han
Меня выбрали по             flåsande. Jag blev på Ilmarinens
настоянию Илмаринена в         förslag vald till Karelens
Карельское учредительное собрание,   konstituerande kongress, men nu är
но я теперь окончательно знаю, что   jag övertygad om att jag inte kommer
не пойду с ними. Они пугали нас, что  att gå med slaktarna. De skrämde oss
красные пришлют сюда китайские     med att de röda kommer att sända hit
части, жестокие китайские части,    kinesiska trupper, grymma kineser
чтобы растерзать карелов,        som skulle förinta karelarna och så
а пришлиа пришли вы,          kommer ni,
<95>
самые чистокровные финны из       de renaste finnar,
всех, которых я видел. Я стою за    som jag någonsin sett. Jag är för
Карелию, а не за то, чтобы Финляндия  Karelen, men inte för att Finland
съела нас.               skall äta upp oss.

-- Ну и каша у тебя в голове, --    -- Jag har inte tid att lyssna till
сказал я. -- Иди вперед,        dina politiska funderingar. Gå fram
к командиру.              till kommendören!

Я дал ему                Jag gav honom
в провожатые Лейно.           Leino som följeslagare.

-- Между прочим, -- уходя, сказал    -- Förresten, sade han till mig, då
он, -- на чердаке штаба сгорело     han skulle åka fram, på stabens vind
четверо спрятавшихся белых.       brann fyra vitgardister inne, som
                    hade gömt sig där.

Он ушел. Мы двигались с быстротой не  Han åkte. Vi tågade med en
больше пяти километров в час и     hastighet, som inte översteg fem
против метели быстрее идти, пожалуй,  kilometer i timmen. I den hårda
никак не могли.             snöstormen tror jag knappast att vi
                    hade kunnat åka fortare.
                    {123}
Часа через полтора после        Ungefär en halv timme efter vårt
отхода, уже продираясь         uppbrott, när vi höll på att bana
через чащу,               oss väg genom den täta buskskogen,
мы услышали гул             hörde vi ett buller liksom av en
отдаленного грома, повторенный     avlägsen åska. Bullret upprepades
троекратно.               tre gånger. Det var
Это взрывались артиллерийские      ammunitionsdepåerna, som flög i
боеприпасы.               luften.

                    *

Пройдя километров пятнадцать, мы    När vi hade gått femton kilometer,
совершенно выбились из сил, и,     var vi fullkomligt uttröttade, och
несмотря на то что медленно       fastän vi tågat långsamt i den
продвигались против бури, пот снова   starka motvinden, började svetten på
стал пробиваться через одежду, чтобы  nytt att lacka och drypa igenom
затем оледенеть на ветру.        kläderna, så att dessa blev
                    fullkomligt nedisade i den iskalla
Поэтому команду об остановке на     vinden. När därför kommendanten gav
большой привал те из нас, которые    order om ett längre uppehåll,
еще были в состоянии как-то       uppfattades detta som ett
реагировать, приняли как известие об  glädjebudskap av de pojkar, som ännu
освобождении из плена.         hade krafter kvar att reagera.

Ветер усиливался. Если бы я был     Vinden tilltog i styrka. Om jag
моряком, то я точно определил бы,    varit sjöman, skulle jag kanske
скольких баллов он достигал, но     exakt kunnat säga, hur många
тогда мы не думали об этом.       sekundmeter vinden uppnådde, men då
                    tänkte vi inte på detta. Många
Многие из курсантов засыпали, стоя   kamrater somnade där de stod på sina
на лыжах, упершись грудью в палки.   skidor med bröstet lutat mot
                    stavarna. Andra började göra upp
Другие стали строить ракатулет,     lägereldar. Även fångarna tvingades
заставляя и пленных принимать      att delta i detta arbete.
участие в этой работе.
Пуялко суетился около своего коня,   Träbenet pysslade ivrigt om sin
оберегая его, ухаживая за ним,     häst. Han ägnade den mer omsorg än
как редкая нянька ухаживает за своим  den bästa barnjungfru ägnar sin
воспитанником.             skyddsling.

                    Skymningen kom tidigare än vanligt.

Буран наметал сугробы у подвод, у    Vid slädarna och stubbarna blåste
пней.                  stormen upp väldiga snödrivor.

Ракатулет на этот раз устраивать    Att göra upp lägereldar i detta
было труднее, чем когда-либо.      väder var svårare än någonsin, men
Но все же не прошло и получаса, как   trots allt sov hela bataljonen redan
весь отряд, заносимый снежным      före nattens inbrott, täckta av den
потоком, спал, поочередно подставляя  virvlande snön och i tur och ordning
огню ракатулетов то спину, то бок,   vändande ryggen, sidorna och bröstet
то грудь.                mot lägereldarna.

Мне кажется, что даже бурану трудно   Jag tyckte att till och med stormen
было заглушить свист дыхания      inte kunde överrösta den dödströtta
утомленного отряда.           bataljonens flåsningar.

Труднее всего, конечно, было      Värst av alla hade naturligtvis
сторожевым.               vaktposterna det.

Сменялись на этом привале часовые    Vaktposterna fick avlösning varje
каждым час, так как никто не мог за   timme, därför att ingen av oss kunde
себя поручиться, что простоит больше  garantera, att de skulle kunna stå
и не заснет.              längre utan att somna.

Это был наш самый большой привал за   Det var vårt längsta uppehåll under
весь поход, и никто из нас в тот    hela expeditionen. Ingen av oss hade
вечер и в ту ночь не подозревал,    en aning om vilken fara som hotade
какой опасности мы подвергались.    oss denna kväll och denna natt.
                    {124}
Часа через три-четыре после того,    Ungefär tre-fyra timmar efter att vi
как мы оставили Кимас-озеро,      hade lämnat Kiimasjärvi, återvände
вернулись привлеченные заревом     två kompanier slaktare till byn. De
пожара и грохотом            var på väg till fronten, men hade
<96>
взрывов недавно вышедшие на фронт    lockats tillbaka av eldskenet och
две роты лахтарей -- до         explosionerna. Det var ungefär
четырехсот человек лыжников.      fyrahundra soldater på skidor.

Это были свежие, неутомленные бойцы,  De var friska, ännu inte uttröttade
и они отлично знали, что наш отряд   som vi och de visste mycket väl, att
не успел далеко уйти; даже сильный   vår bataljon inte hunnit avlägsna sig
ветер не успел еще замести снегом    så långt från byn. Till och med den
след нашего отряда с громоздким     starkaste snöstorm hade inte hunnit
обозом.                 sopa igen spåren efter vår bataljon
                    och våra slädar. Av någon anledning
                    tog de inte upp förföljandet, utan
Увидев горящий штаб и не найдя даже   då de såg de brinnande husen och
следов Илмаринена, они в панике     inte kunde finna några spår efter
пошли к финской границе. Если бы они  Ilmarinen, återvände de i stormtempo
пошли по нашим следам, неизвестно,   mot den finska gränsen. Hade dessa
кто из нас вернулся бы из этого     vitfinska kompanier tagit upp
рейда живым!              förföljelsen, så hade med största
                    sannolikhet de flesta av våra pojkar
                    inte kommit undan med livet.

Разумеется, все это мы узнали      Allt detta fick vi reda på först
гораздо позже. А в ту ночь отдыхали,  senare, och denna natt sov vi,
забыв обо всем, и последнее, что я   glömska av världen omkring oss.
помню в тот день, это густой пар --   Det sista jag erinrar mig denna dag
дыхание обозной лошади, --       -- det var ångan som steg upp mot
поднимающийся к вершинам сосен, и    talltopparna och andedräkten från
шипение тающего от жара ракатулета   våra tränghästar och snöns fräsande,
снега.                 när den smälte av hettan från våra
                    lägereldar.

                    {125}
Глава десятя              NIONDE KAPITLET
Гибель товарища Лейно  

Дальше мне почти нечего рассказывать.  Sedan har jag inte mycket att
                    berätta. 
У меня возобновилась грыжа,       Det bråck, som jag ådrog mig redan
полученная мной еще в восемнадцатом   1918, när jag hjälpte till att dra
году, когда я помогал вытаскивать    upp en 3-tumskanon, som fastnat i
завязшую в липкой грязи дороги     lervällingen, hade nu gått upp igen.
трехдюймовку.
Грыжа уже несколько           Bråcket besvärade mig sedan flera
дней мешала мне, но все же я мог    dagar, men jag kunde i alla fall åka
идти и шел не отставая.         med utan att bli på efterkälken.

Все тело у меня покрылось нарывами,   Dessutom var hela min kropp täckt av
которые сами по себе не болели, но   bölder, som själva inte värkte, men
прилипали к белью и, отдираемые на   klibbade fast skjortan vid huden,
каждой стоянке, все время глухо     och under rasterna, när jag drog av
ныли.                  mig skjortan, värkte det oerhört.

Товарищ Антикайнен придумал       Kamrat Antikainen hittade på en
отличную штуку. Из Конец-острова    utmärkt sak. Från Saarenpää till
в Кимас-озеро никогда не        Kiimasjärvi hade det aldrig funnits
было проезжей дороги. Идти по      någon farbar väg. Att traska i snön
снегу без лыж было           utan skidor var naturligtvis
исключительно трудно.          oerhört svårt.

А между тем южная колонна, на      Den södra flanken av våra
соединение с которой мы сейчас шли,   stridskrafter, som vi nu gick till
укомплектована была из стрелковых    mötes och som var förstärkt med
частей, не умевших в большинстве    infanterikompanier, bestod till
ходить на лыжах.            största delen av kamrater som inte
                    kunde åka skidor.

И вот товарищ Антикайнен, выбирая    Kamrat Antikainen valde hela tiden
для нашего пути в лесу наиболее     ut den glesaste skogen, när han
широкие просветы, а по полю ведя нас  visade vägen, och över fälten gick
напрямик, расставил пленных в      vi direkt. Först gick fångarna, fyra
шеренги по четыре человека впереди,   och fyra. Därefter kom bataljonen,
за ними прямо в затылок шел отряд,   efter bataljonen de befriade,
за отрядом -- освобожденные, обоз,   trängen och till slut
арьергард. И так, пробираясь сквозь   eftertruppen. Så tågade vi hela
снега, мы продвигались вперед.     vägen. På detta sätt lades en lätt
<97>                  framkomlig väg av vår bataljon. Vår
Весь этот путь после прохождения    bataljon gjorde genom snön en bred
отряда сделался прямой, накатанной,   väg, som snart fick stor strategisk
легкопроходимой дорогой. Так наш    betydelse. Hela den sträcka, som
отряд проложил дорогу, которая     bataljonen tillryggalade gjordes
вскоре приобрела большое        sedan till en jämn, bred väg. Tack
стратегическое значение. Благодаря   vare vårt arbete kunde de södra
нашей работе южная колонна сумела    trupperna snabbt rycka fram, utan
быстро продвинуться вперед, не     att stöta på sådana svårigheter, som
испытывая таких трудностей, какие    de norra trupperna gjorde när de
испытала северная, наступавшая около  gick till anfall i närheten av
Ухты.                  Uhtua.
                    {126}
Мы шли медленнее, чем раньше, но все  Vi tågade långsammare än förut, men
же в срок, немногим большим чем     tillryggalade likväl på ett dygn
сутки, проложили дорогу длинной     cirka femtio kilometer och lade
пятьдесят километров.          samtidigt en utmärkt väg.

Это была новая большая победа.     Detta var en ny seger.
                    
В Конец-острове мы были к концу дня   Vi kom till Saarenpää på
двадцать первого января. Там уже    eftermiddagen den 21 januari. Där
были наши части, встретившие нас    var redan våra trupper, vilka
восторженно. Мы передали пленных и   hälsade oss med entusiasm. Fångarna
трофеи.                 och troféerna överlämnade vi.
                    Därifrån skickade vi          
Оттуда же мы послали эстафетные     stafettrapporter --           
депеши -- телеграфная связь еще не   telegrafförbindelsen var ännu inte   
была налажена -- в штаб руководства   ordnad -- till bataljonens stab och   
батальоном и всего Каррайона.      till ledningen för stridskrafterna i  
                    Karelen. Den planerade fortsatta    
                    expeditionen bakom fiendens linjer   
Намечавшийся дальше рейд по тылам    blev inte genomförd, då kontraorder   
приказом был отменен.          hade anlänt. Vi skulle i        
Мы впредь должны были продвигаться   fortsättningen endast gå som de     
как передовая часть южной колонны.   södra truppernas förtrupp.       

В деревне мы получили          I byn fick vi vila ett och ett halvt
полуторасуточный отдых и затем     dygn och tågade därefter i spetsen
впереди южной колонны двинулись     för de södra trupperna på nytt mot
снова на север и во второй раз     norr och den 24 januari intog vi
заняли Кимас-озеро.           Kiimasjärvi för andra gången.

В первый раз мы захватили это место   Den första gången hade vi erövrat
двадцатого января.           byn den 20 januari.

Да, чуть не забыл рассказать! Когда   Jag höll nästan på att glömma att
мы вернулись в Конец-остров, куда    tala om att när vi kom tillbaka till
Пуялко, уже приспособившийся к     Saarenpää, där Träbenet, som nu var
седлу, въезжал, едва ли не ощущая    van att rida och hade en hållning
себя фельдмаршалом, нас встретил    som en fältmarskalk, red i spetsen,
среди других и тот догадливый      mötte oss bland annat även den sluge
старик, который обижался, что мы    gubbe, som varit så stött över att
скрывали от него то, что мы       vi förnekat att vi var röda. När
красные. Увидев среди пленных      han bland fångarna fick se den
рыжебородого фельдфебеля,        rödskäggige fältväbeln, som min
захваченного моим отделением, он    pluton tagit tillfånga, tog han sig
схватился обеими руками за голову:   med bägge händerna om huvudet.

-- Да, что же вы делаете? Да разве   -- Vad tusan, gör ni riktigt? Kan
можно было эту гадину в плен брать?   man verkligen ta ett sådant
                    mänskligt avskum tillfånga?

Он негодовал возмущался и, когда    Gubben var upprörd, nästan rasande,
узнал, что в плен фельдфебеля взял   och när han fick höra att det var
я, подошел ко мне и сказал:       jag, som hade tagit den rödskäggige
                    tillfånga, kom han fram till mig och
                    sade:

-- Ты, наверно, изменник, если таких  -- Du är troligen en förrädare,
в плен забираешь. Ведь это -- один   eftersom du tar sådana där reptiler
из самых заядлых лахтарей. Он еще    tillfånga. Han är ju en av de
летом несколько раз переходил      vidrigaste slaktarna. Redan i somras
сюда через границу, распускал      kom han flera gånger över gränsen
слухи, вел против Советов        och spridde elaka rykten, agiterade
агитацию и даже оружие нашим      mot sovjetmakten och förde till och
кулакам приносил. Такого в плен     med vapen åt våra kulaker. Tar man
брать -- перед богом ответ       en sådan till fånge -- så får man
держать!                stå till svars inför gud!

Разумеется, показания старика мы    Naturligtvis lade vi gubbens
приняли к сведению.           berättelse på minnet.
                    {127}
***                   *
<98>
Двадцать четвертого января мы снова   Den 24 januari tågade vi på nytt in
вошли в Кимас-озеро.          i Kiimasjärvi.

Склады уже все сгорели.         Alla magasinen hade fullständigt
                    brunnit ned. Mer än hälften av
Большую половину жителей против их   invånarna i byn hade mot sin vilja
воли лахтари угнали в          med våld släpats till Finland av
Финляндию. Кроме нескольких успевших  slaktarna. Med undantag av några
спрятаться крестьян, в деревне     bönder, som hunnit gömma sig var
оставлены были одни только хилые    endast en orkeslös gubbe och några
старики и старухи да совсем малые,   gummor samt några hjälplösa barn
еще беспомощные дети. Они остались   kvarlämnade i byn.
без всякого продовольствия, и, если   
бы не помощь наших красноармейцев,   Utan någon som helst proviant, som
они, я полагаю, совсем перемерли бы   de var, skulle de alla dött av köld
все от голода и холода, потому что,   och hunger, om de inte fått hjälp
хотя вся деревня окружена лесами, у   från våra rödarmister. Trots att
оставленных не хватило бы сил даже   hela byn var omgiven av stora
наколоть себе дров.           skogar, hade de kvarvarande inte
                    kraft att hugga ett enda vedträ åt
                    sig.

Скот, который нельзя было быстро    Kreaturen, som vitfinnarna i
угнать -- овцы, коровы, --       hastigheten inte hunnit ta med sig
зарезанный, лежал на дворах, на     -- får och kor -- låg nedslaktade på
улицах.                 gatorna och inne i ladugårdarna. I
Мы сначала даже не решались пустить   början var vi till och med rädda för
в пищу это мясо -- боялись, что     att låta någon äta av detta kött. Vi
лахтари его отравили.          trodde att slaktarna hade förgiftat
                    det.

Но Армас отважился выполнить      Men Kalle tillfredsställde modigt
требование своего желудка и, зажарив  sin aptit och sedan han stekt ett
большой кусок мяса, с таким       stort stycke, åt han upp det med
удовольствием уплетал за обе щеки,   sådan tillfredsställelse, att alla
что сомнения у всех рассеялись.     misstankar på en gång skingrades.

Рамы были во всех домах вышиблены,   
окна разбиты. И в избах было так же   
холодно, как и на улицах.

Мы забрались на широкую русскую     
печь. Покрывшись полушубками,      
обогревая друг друга, мы провели на   
ней ночь. В соседней избе точно     
таким же порядком на печь        
взгромоздилось оставшееся население   
села -- несколько старух и стариков.  
                    
Мы выполнили задание прекрасно.

И если бы не усталость, если бы не   Om inte tröttheten, bölderna och
потертости, нарывы (а у меня --     dessutom bråcket hade varit, skulle
грыжа), я, пожалуй, снова хотел бы   jag vilja genomleva vår expeditions
пережить дни нашего немыслимого     legendariska dagar på nytt.
похода.                 
                    *

Для того чтобы дальше наступать,    För att kunna fortsätta angreppet
надо было обеспечить фланги, а с    måste flankerna förstärkas och den
правого фланга находилась у нас,    högra flanken låg vid byn
километрах в двадцати пяти, деревня   Pääkönniemi, ungefär 25 kilometer
Барыш-наволок, и там были -- по     från oss. Enligt befolkningens
сведениям, полученным от населения,   uppgifter var denna by besatt av
-- лахтари.               slaktarna.

В Кимас-озере все эти сведения дал   I Kiimasjärvi fick vi alla dessa
нам крестьянин, мобилизованный     upplysningar av en bonde, som förut
раньше белыми в обоз. По его      varit mobiliserad av de vita. Han
собственному признанию, он сначала к  påstod sig förut ha varit likgiltig
белым и красным относился одинаково,  i sitt förhållande till vita eller
но, будучи мобилизован, сам не     röda. Men så blev han mobiliserad av
только ничего не получал за гужевую   de vita med sin häst. Han fick
работу, даже из своих средств должен  ingenting betalt för sina körslor
был выкраивать последние гроши,     och måste till och med ta de sista
чтобы покупать втридорога фураж для   örena av sina besparingar för att
своей же лошади. С тех пор он      köpa foder åt hästen av de vita. För
возненавидел лахтарей.         fodret måste han betala tredubbelt
                    pris.

Он рассказывал нам:           Han hatade nu slaktarna och
                    berättade följande för oss:
<99>                  {128}
-- Наш обоз шел в            -- Vår träng var på väg till
Кимас-озеро, и             Kiimasjärvi, när vi plötsligt vid en
вдруг у одного поста лесной эстафеты  fältpost fick order att köra
нас повернули обратно. Комендант    tillbaka. Vår befälhavare kunde inte
никак не мог поверить, что красные   tro att de röda hade tagit sig fram
смогут добраться до           ända till Kiimasjärvi. Han sände ut
Кимас-озера. Послали разведку, и    en rekognosceringspatrull och
обоз получил приказание         trängen fick order att åka till
эвакуироваться в Контокки и       Kontokki och ligga i beredskap där i
держаться наготове впредь до особого  väntan på order. Det var kallt och
распоряжения. Стоял мороз, и было    alldeles mörkt. Jag tyckte det var
очень темно. Я думал, что хорошо    bra att vända om till de röda i
сейчас вернуться домой, к красным, в  Kiimasjärvi. Framför mig hade jag ju
Кимас-озеро. Впереди никого нет и    inga slaktare och inte efter
сзади -- тоже. Я постепенно стал    mig. Jag började så småningom sacka
отставать от обоза под предлогом    efter och skyllde på att hästen var
усталости лошади и порчи        trött och att seldonen inte var i
сбруи. Потом поехал в          ordning. Sedan vände jag hästen åt
противоположном направлении. Проехал  motsatta hållet. Jag passerade sjön
озеро. Въехал в Ватасалму, загнал    och åkte in i Vatsasalmi, körde in
лошадь с возом во двор (хозяйка     hästen och lasset på en gård, där
знакомая была), заложил дверь и     jag hade bekanta, stängde porten och
думал, что все в порядке -- завтра,   tänkte, att allt var i ordning. I
мол, в Кимасе буду.           morgon är jag i Kiimasjärvi, tänkte
Но вдруг ночью             jag. Men plötsligt, mitt i natten,
стук в дверь.              hördes kraftiga bultningar på porten.
Хозяйка пошла              Bondhustrun gick ut för att
открывать.               öppna.

«Кто там?»               -- Vem där?

«Илмаринен и Верховский. Есть ли    -- Ilmarinen och Werhovskij. Finns
ночлежники?»                det någon som övernattar här?

«Нет».                 -- Nej!

«Чья лошадь во дворе?»         -- Vems är hästen, som står på
                    gården?

Входят в комнату, зажигают       De gick in i stugan och tände
свет. А я спал не раздеваясь.     ljuset. Jag låg och sov påklädd.
Разбудили меня.             Så väckte de mig.

«Запрягай лошадь -- и живо в      -- Spänn för hästen och ge dig iväg
дорогу!»                kvickt!

«Моя лошадь сейчас не может. Я     -- Min häst kan inte gå längre. Jag
выеду рано утром».           åker tidigt i morgon bittida.

«Нет, ты выедешь сейчас».        -- Nej, du skall åka nu genast!

И вытаскивают револьверы.        Och så drog de upp sina revolvrar.
Ну, пришлось              Det var ju ingenting annat att göra
выезжать.                än att spänna för hästen. Jag
Выбросил я груз -- вез я        lastade av -- i släden hade jag
амбулаторные принадлежности       utrustning och tre säckar mjöl. En
и три мешка муки (один оставил     säck gömde jag i alla fall undan.
все-таки) -- и повез «господ». И    Så körde jag iväg med »herrskapet«.
повез их до Контокки.          Jag körde dem till Kontokki. De var
Они ссорились, спорили,         oense och grälade hela vägen, men
ну да я не слушал,           jag lyssnade inte på dem, utan
думал только: «Как бы          tänkte bara på, hur jag skulle kunna
бежать?                 rymma, hur jag skulle slippa ifrån
Только бы не угнали в          att bli bortförd till Finland. Där
Финляндию!» А там, в деревнях, они   borta i gränsbyarna började de att
всех угонять стали.           köra iväg hela befolkningen.

Обозы целые шли, обмораживались     Långa tåg av människor drevs över
пачками, ну, а мне удалось       gränsen och tjogvis frös ihjäl.
бежать.                 Jag lyckades fly, men då jag kom
Только в Кимас-             till Kiimas-
                    {129}
озере красных я уже не нашел,      järvi fanns det inga röda där
и почти все родные           och nästan alla mina släktingar
были угнаны.              var redan bortförda.

***                   *

Двадцать седьмого января в шесть    Den 27 januari klockan 6 på morgonen
часов утра мы получили приказ выбить  fick vi order att driva bort
лахтарей из Барыш-наволока и сразу   slaktarna från Pääkönniemi, och vi
же вышли.                bröt omedelbart upp. Min pluton
                    tågade åter i täten, men själv hade
Мой взвод опять был головным, но мне  jag mycket svårt att gå: det var
самому идти было очень трудно:     bråcket som plågade mig.
мучила грыжа.
                    Vi åkte mycket fort. Ungefär 7-8
Шли мы очень быстро, километров     kilometer i timmen. Vid niotiden på
семь-восемь в час. Часов в десять    morgonen stötte vi på ett litet
утра на пути маленькое поселение --   samhälle. Det var bara tre-fyra
ну, избы три-четыре, на         stugor i hela byn. Den var inte ens
десятиверстке даже не          utmärkt på kartan. Jag gick in i en
обозначено. Вхожу в избу.        av stugorna.
<100>
-- Белые есть?             -- Finns det några vita här?

-- Нет.                 -- Nej!

-- А вблизи?              -- Och i närheten?

-- Тоже нет.              -- Inte där heller.

Идем дальше. И вдруг из оврага --    Vi gick vidare. Plötsligt small
вспышки разрозненных выстрелов:     skott ifrån en skogsdunge.
овраг у самой опушки.

Я кричу:                Jag skrek:

-- Вторая рота, заходи         -- Andra regementet från
слева! Третья рота, заходи       vänster. Tredje regementet från
справа! Первая за мной, вперед!     höger och först följer mig!

Я кричу по-фински, лахтари все     Jag skrek på finska. Slaktarna
понимают. Их было не больше       förstod allt: de var inte mer än
двадцати, они и задали стрекача. А   tjugo man. Och de lade benen på
со мной, повторяю, всего один взвод.  ryggen. Jag hade bara en pluton med
                    mig...
К часу дня подошел наш отряд к     Vid ettiden på dagen kom vår    
Нуоки-ярви, на берегу которого     bataljon fram till Wuokkijärvi, vid
расположен Барыш-наволок.        vars strand Pääkönniemi är belägen.

                    *

Барыш-наволок был приготовлен не    Pääkönniemi var berett både att möta
только к простой обороне, а, можно   ett anfall och att uthärda
сказать, к настоящей          belägring. Förskansningar hade
осаде. Укрепления были сложены из    byggts upp av grova timmerstockar,
бревен, скреплены и скрыты землей и   de var hopspikade och täckta av snö
снегом. Настоящие окопы с        och jord. Riktiga löpgravar med
брустверами.              bröstvärn var uppgrävda.

Неожиданный набег был тоже       Ett plötsligt anfall var otänkbart,
невозможен, потому что утлые домики   ty byn med sina små kåkar låg på en
деревни были расположены на       halvö, som var förbunden med
полуострове, соединенном с материком  fastlandet endast med en smal tunga
узким укрепленным перешейком.      som var befäst.

Атаковать можно, лишь пройдя по     Ett anfall var endast möjligt över
открытому озеру около километра.    den kilometerbreda sjöns is.
                    {130}
Антикайнен снова разбил батальон на   Antikainen delade på nytt upp
две роты, которые должны были      bataljonen i två kompanier, som
атаковать деревню с разных сторон:   skulle gå till anfall mot byn från
вторая рота -- по перешейку с      två sidor: andra kompaniet -- över
запада, первая -- со стороны озера с  landtungan från väster; första -- i
юга-востока.              sydostlig riktning över sjön.

Первая рота заняла исходное       Första kompaniet intog
положение. Идти в бой при полном    utgångsställning. Att gå till anfall
свете невыгодно.            i fullt dagsljus var ofördelaktigt:
                    ute på sjön kunde de skjuta ned oss
                    som rapphöns. Därför måste vi vänta,
Поэтому надо было дожидаться, пока   till dess mörkret inträdde och den
стемнеет, а в это время года ночь не  här tiden på året brukar inte
заставляет себя ждать.         kvällningen låta vänta på sig.

Однако белые, очевидно, разнюхали,   Men de vita hade troligen fått reda
что мы уже здесь, и заметно       på att vi var här, för i byn var det
засуетились.              livligt.

Надо было начинать возможно скорее,   Vi måste gå till anfall så fort som
пока они не приготовились        möjligt, innan de hunnit förbereda
совсем.                 sig ordentligt.

Бить -- одновременным ударом.      Vi skulle slå till samtidigt från
                    bägge håll.

Вторая рота не знала об экстренном   Andra kompaniet visste inte, att vår
изменении плана, и нужно было ее    plan ändrats, och vi måste fortast
срочно известить о том, что удар    möjligt meddela dem att anfallet
намечено произвести через        skulle ske om en
полчаса.                halvtimme.

Антикайнен отдал распоряжение      Antikainen gav order åt en kamrat,
товарищу Кярне, замечательному     Kärnä, en utomordentligt god
лыжнику, передать новое решение     skidlöpare, att meddela planens
командиру второй роты.         ändring till kamrat Karjalainen.

Времени обходить по холмам, заросшим  Det var inte tid att gå runt om sjön
густым смешанным лесом, нет, поэтому  och Kärnä stack därför rätt över
Кярне пошел напрямик через озеро.    isen.

С неприятельских позиций его сейчас   Fienden fick snart syn på honom och
же заметили, и началась стрельба.    började skjuta.

Антикайнен кусал себе губы.       Antikainen bet sig i läppen.
<101>
-- Неужели пропадет парень, не     -- Skall pojken verkligen gå
известив? -- вслух спросил Лейно.    förlorad, innan han hunnit fram med
                    meddelandet? frågade Leino högt.

С неприятельского бруствера стал    Från fiendens bröstvärn började en
строчить пулемет. И вдруг затихло.   kulspruta att smattra. Plötsligt
                    tystnade den.

Армас снял шапку.            Kalle tog av sig mössan.

-- Брось хоронить раньше срока! --   -- Ge tusan i att begrava honom i
обозлился Антикайнен.          förtid, sade Heikkonen ilsket.

Вдруг -- новый взрыв выстрелов.     Plötsligt -- ett nytt frenetiskt
                    smattrande.

-- Жив, значит! -- с облегчением    -- Det betyder att han lever, sade
вздохнул Лейно.             Leino.

И снова тишина. Неожиданная и      Återigen tystnad. Oväntad och
тяжелая...               tung...

Снова заработал пулемет. И опять    ... Återigen började kulsprutan att
замолк.                 arbeta. Återigen tystnade den.

Молчание тянулось невыносимо долго.   Tystnaden var svår att genomlida.  
                    {131}
Время шло медленнее, чем когда-либо.  Tiden kröp fram, saktare än någonsin
                    förut.                 
Антикайнен взглянул на         Antikainen kastade en blick
часы.                  på klockan.

-- Через две минуты начинаем, --    -- Om två minuter sätter vi igång,
сказал он. -- Ты, Матти, со своим    sade han. Du Matti, och din pluton
взводом останешься со мной в резерве.  stannar här med mig som reserv.

И он махнул рукой.           Han gav signal med handen.

-- Пойдем! -- спокойно, как бы     -- Kom så går vi! sade Heikkonen
собираясь на товарищескую вечеринку,  lugnt, som om han tänkte gå och
сказал Хейконен. И обратился к     dricka kaffe. Vändande sig till
Лейно:                 Leino sade han:

-- Идем со мной. С тобой я пошло    -- Leino, kom med du också. Jag
сообщение, как пойдут дела.       sänder dig tillbaka med meddelande
                    om hur det går.

С правого и левого флангов роты     Kulsprutorna började smattra från
застрочили наши пулеметы, и отряд    vår patrulls bägge sidor och
соскользнул с горы вперед. Вперед --  kompaniet åkte nedför sluttningen
на Барыш-наволок.            till sjön i riktning mot
                    Pääkönniemi.

И сразу, как только застрочил наш    Så fort kulsprutan började smattra
пулемет, откликнулись и вступили в   svarade andra kompaniets bägge
работу два пулемета второй роты и    kulsprutor och den patrull, som
один -- патруля, стерегущего дорогу.  bevakade vägen, började också
                    att skjuta med sitt maskingevär.

-- Значит, Кярне добрался и передал   -- Då har alltså Kärnä klarat sig
распоряжение во-время! --        igenom och överlämnat meddelandet i
заволновался Антикайнен.        rätt tid, sade Antikainen och blev
                    med ens lugn.

Мне очень хотелось быть в первом    Jag skulle gärna ha velat vara med i
ряду с атакующими товарищами; я     första ledet bland de kamrater, som
понял, что и ему хочется идти в     gick till anfall. Jag förstod också
бой. Однако он был командиром и     att inte heller Antikainen var
должен был сохранять полное       belåten att stå här overksam. Men
спокойствие, чтобы правильно      han var den som förde befälet och
оценивать положение. Но это была    måste hålla sig fullkomligt lugn för
нелегкая задача -- слышать       att kunna bedöma situationen. Men
стрекотание пулеметов, залпы и     jag upprepar, att det inte var någon
разрозненные выстрелы, крики,      lätt prövning att höra kulsprutorna
казавшиеся то отдаленными, то снова   och maskingevärens smatter,
очень близкими.             gevärssalvor och enstaka skott,
                    utrop, som ibland hördes långt
                    borta, ibland i närheten.

Товарищ Антикайнен то и дело      Kamrat Antikainen kastade ofta
взглядывал на часы. Он вышел вперед,  oroliga blickar på sin klocka. Han
на открытый откос:           hade nu gått fram ur skogen och stod
                    alldeles vid backens krön.

-- Матти, они дерутся уже в самых    -- Matti, nu är de våra redan framme
окопах!                 vid löpgravarna!

Вдруг пуля, зазвенев, как слабо     Plötsligt kom en kula, visslande som
натянутая струна, окончила свой     en oren visselpipa och slutade sin
путь, вонзившись в мякоть сосны.    bana i en tall, där den slog in, så
                    att barkbitarna yrde.

-- Товарищ командир, ты совсем     -- Kamrat kommendör, ni står ju
открыт. Отойди назад, -- сказал     alldeles utan skydd, sa Kalle åt
Армас.                 Antikainen.

Мы опять отошли немного назад, за    Vi drog oss på nytt tillbaka bakom
стволы. И снова выстрелы, и снова    trädstammarna. Återigen skott,
крики «ура».              återigen utrop: »Hurra«.

Было уже темно.             Det började redan mörkna.
                    {132}
Никаких донесений ни от первой роты,  Inga rapporter fick vi, varken från
ни от второй мы не получили. Но было  första eller andra kompaniet. Men
очевидно, что идет еще очень горячий  det var tydligt att de var
бой.                  invecklade i het strid.
<102>
-- Если через десять минут мы не    -- Om vi inte får någon rapport inom
получим донесения, я бросаю резерв в  tio minuter, så sänder jag reserven
бой, -- сказал Антикайнен.       i elden, sade Antikainen.

-- Слушаю, товарищ командир!      -- Skall ske, kamrat kommendör!

Выстрелы то становились все реже и   Skotten kom, ibland enstaka och
реже, то снова вспыхивали залпом.    ibland i salvor.

Бой продолжался уже около часа, а мы  Striden hade nu pågått omkring en
совсем забыли, что, стоя на одном    timme och vi hade alldeles glömt att
месте на таком морозе, можно      när man står i en sådan kyla, så kan
замерзнуть.               man lätt förfrysa sig.

За три минуты до назначенного      Tre minuter före den av Antikainen
Антикайненом срока, когда шум      bestämda tidpunkten för reservens
стрельбы почти совсем затих, мы     inryckande hade ljudet av
увидели, что к нам идет человек; он   skottlossningen nästan alldeles
прошел озеро и стал подниматься.    tystnat. Vi fick se, hur en människa
                    närmade sig oss. Han gick över sjön
                    och var nu framme vid bäcken. Han
Он шел, как пьяный, шатаясь и      gick som om han var berusad, raglade
останавливаясь.             och stannade emellanåt.

-- Вперед! -- скомандовал Антикайнен.  -- Framåt! kommenderade Antikainen.

И мы скатились вниз, навстречу     Vi flög mot skidlöparen.
идущему.

-- Товарищ командир! Товарищ комроты  -- Kamrat kommendör! Kamrat
приказал доложить, что Барыш-наволок  Heikkonen ger order om att meddela,
захвачен доблестным батальоном     att Pääkönniemi är erövrat av vår
Интернациональной школы, --       tappra skidbataljon från
пробормотал он через силу.       Internationella Krigsskolan,
                    framstammade den kraftlöse kamraten.

Трудно было узнать в рапортующем    Det var svårt att i den
чистенького, всегда подтянутого     rapporterande känna igen Kärnä, som
Кярне.                 alltid var ren och stram.
                    Han såg ut som om han kommit från en
Он, казалось, пришел из другого мира.  annan värld.

-- Почему ты, а не Лейно? -- спросил  -- Varför kommer du och inte Leino?
я.                   frågade jag.

-- Лейно ранен в бою.          -- Leino har blivit sårad i striden.

-- Ты передал распоряжение вовремя?   -- Framförde du befallningen i rätt
                    tid?

-- Приказание исполнено, товарищ    -- Befallningen är utförd, kamrat
командир.                befälhavare.

Мы были уже близко от деревни. Кярне  Vi var nu alldeles invid byn. Kamrat
продолжал рассказывать мне:       Kärnä fortsatte att berätta för mig:

-- Как только я вышел на открытое    -- Så fort jag kom ut på isen
место, началась стрельба.        började ett frenetiskt skjutande.
Возвращаться было поздно, да и     Det var det för sent att vända. Det
времени не хватило бы, опоздал бы с   var inte heller tid till det, då
донесением.               hade jag inte hunnit framföra
Ну, я сначала с размаху лег на снег   befallningen i rätt tid. Jag lade
и начинаю пробираться вперед,      mig raklång i snön och började krypa
ползком, а пули свистят, как пчелы   framåt. Kulorna visslade som bin i
около улья. Дырок в балахоне      en kupa. De gjorde nog åtskilliga
наделали, наверно, немало.       hål i skyddskåpan. Jag såg att jag
                    måste dölja mig bättre. Jag började
Вижу, нужно глубже. Стал зарываться   gräva ner mig i snön, och tro mig
в снег, и, поверишь ли, метров около  eller inte, cirka femtio
                    {133}
                     (Bildtext: Kulsprutorna började
                     smattra från vår patrulls bägge
                     sidor och kompaniet åkte nedför
                     sluttningen till sjön i riktning
                     mot Pääkönniemi.
                    {134}
пятидесяти канавку себе проделал, и   meter gjorde jag en fullständig
прямо под снегом полз.         tunnel under snön och kröp fram i
                    denna.
Мокрый совсем насквозь от пота стал   Jag blev alldeles genomvåt av svett
и, главное, думал все время: успеть   och hela tiden tänkte jag att
бы вовремя передать приказ, успеть   huvudsaken var att hinna fram med
бы, не сорвать бы удара! Как дополз   befallningen. Hinna fram, kosta vad
до лесочка с пригорками, встал и    det kosta vill, så att jag inte
пошел прямо к товарищу         försenar anfallet. Så fort jag hade
Карьялайнену. А когда полз, с      krupit fram till stranden, där det
правого бока рукой прижимал лыжи к   fanns en massa småholmar, reste jag
телу и пользовался ими, чтобы      mig upp och gick fram till kamrat
пробивать перед собой снег.       Karjalainen. När jag kröp höll jag
                    skidorna på min högra sida och
                    använde dem som ett slags skyffel.
Так и полз. А выполз весь мокрый,    På det viset kröp jag. När jag kröp
ноги подкашиваются, сердце -- как    upp på stranden var jag fullständigt
колокол.                genomblöt. Benen vek sig under mig
                    och hjärtat slog som en ånghammare.
Из последних сил наддаю и прямо к    Jag gjorde en sista
командиру. Рапортую:          kraftansträngning och sprang fram
                    till andra kompaniets kommendör och
                    rapporterade:

«Командир приказал начинать       -- Kommendören befaller att börja
наступление в пятнадцать сорок, по   anfallet klockan 15.40, så fort ni
первым пулеметным выстрелам»      får höra de första kulsprutorna.
<103>
Посмотрел Карьялайнен на руку, на    Andra kompaniets kommendör tittade
часы, и сейчас же командует:      på klockan och kommenderade genast:
«Выступление, боевой порядок!» А    Uppställning på skyttelinje! Nästa
тут и пулемет застрекотал. Вторая   ögonblick började kulsprutorna att
рота пошла на штурм. Забили наши    smattra. Andra kompaniet gick till
пулеметы. Я попросил у командира    stormanfall. Våra kulsprutor
разрешения пойти в атаку вместе с    sjöng. Jag bad Karjalainen om
ротой, потому что я знал: если я    tillåtelse att får gå till anfall
хоть десять минут без движения     tillsammans med hans regemente, för
проведу на таком морозе -- крышка!   jag visste att om jag står stilla
                    bara tio minuter i denna kyla, så är
                    jag färdig! Ja, striden var som en
Ну, бой был как бой. Захватили     strid alltid är. Vi intog byn och
деревню, и меня послали с донесением  jag blev återigen ivägsänd för att
к начальнику.              rapportera till kommendören ...

***                   *

Мы уже входили в деревню. Комроты-2   Vi var nu inne i byn. Heikkonen kom
Карьялайнен подошел к начальнику и   fram till kamrat Antikainen och
доложил:                rapporterade:

-- Деревня взята. Белые отступили в   -- Byn är intagen. De vita har
Писма-Лакшу, оставив в поле       retirerat i riktning mot Pismalahti,
винтовки, патроны и пять человек    kvarlämnande gevär, patroner och fem
убитыми. Раненых они взяли с      stupade. De sårade har de tagit med
собой. Следует отметить особо:     sig. Vad som särskilt bör
первыми стали удирать их        observeras är att de som först
командиры-финны, увидев, что с     började retirera var deras finska
фланга по перешейку ударила вторая   officerare. De stack iväg, så fort
рота.                  de fick se att andra regementet
                    anföll deras flank från landtungan.
                    De ville troligen inte bli levande
                    bevis på kamrat Tjitjerins not om
                    finska generalstabens deltagande i
                    detta bandituppror.
Мы, -- здесь лицо командира       Vi -- här blev kamrat Heikkonens min
вытянулось, -- потеряли трех      allvarligare -- har förlorat tre
курсантов убитыми и имеем семь     deltagare, som stupat, och har sju
ранеными.                sårade.
                    {135}
***                   *

Я подошел быстро к дому, куда уже    Jag gick fram till det hus, där man
успел собрать наших раненых.      redan lagt in de sårade. De flesta
Большинство были ранены легко и сами  hade mycket lätta skador och kunde
могли передвигаться.          gå på egna ben.

На кладбище, около самой церкви,    På begravningsplatsen i närheten av
несколько курсантов, чередуясь,     kyrkan höll några kamrater på att
старались выкопать в мерзлой земле   gräva en brodersgrav i den
братскую могилу.            genomfrusna jorden.

***                   *

Я нашел Лейно лежащим почти без     Jag fann Leino liggande fullkomligt
движения на деревянном полу       stilla på golvet i det kalla huset.
холодного дома.

Со мной был Армас.           Kalle var med mig.

Мы присели около нашего раненого    Vi satte oss ned bredvid vår sårade
товарища.                kamrat.

-- Матти и Армас, -- говорил он     -- Matti och Kalle, sade han med
тихим, едва слышным голосом, -- вы   knappt hörbar röst. Ni har alltid
были всегда моими самыми лучшими    varit mina bästa kamrater, och jag
друзьями, и я знаю, что и сейчас вы   vet, att ni kommer att sörja mig
очень будете жалеть о моей       djupt. Ja, djäklar anamma, jag har
гибели. Да, мне очень не хочется    sannerligen inte lust att dö. Jag
умирать, я бы с удовольствием      skulle vara glad om jag ännu fick
побродил еще по свету и подрался с   leva och slåss mot dessa förbannade
этими лахтарями на снегах Суоми. Но   slaktare på Suomis snötäckta
я прошу вас о последнем         jord. Men jag ber er om en sista
одолжении.               tjänst.
В моем животе сидит           I min mage eller i tarmarna sitter
несколько пуль,             några kulor från den usla
мне                   patronfirman i Riihimäki. Jag har
очень больно, я             ohyggliga plågor och jag kommer att
умру часа через четыре-пять.      dö inom fyra eller fem timmar. Hjälp
И вот я прошу вас помочь мне: дайте   mig att förkorta mina plågor så
мне малую дозу смертельного       mycket som möjligt. Ge mig en liten
яда. Помогите мне в последний раз!   dos gift ...

-- Я доложу об этом начальнику, --   -- Jag skall rapportera det till
сказал я.                befälhavaren, sade jag.

Антикайнен, узнав о положении Лейно,  När Antikainen fick reda på hur
взволновался и даже стал заикаться в  svårt Leino var sårad, blev han så
разговоре со мной.           upprörd att han började stamma, när
                    han talade med mig.
<104>        
Просьбы он выполнить не мог.      Han gav mig dock det nödvändiga
                    giftet, vilket vi bland andra saker
                    hade tagit i Kiimasjärvi.
Через несколько минут Лейно умер.    

-- Прощай, Лейно, -- сказал я.     -- Adjö, Leino, sade jag
                    
-- Прощай, Лейно! -- печально      -- Adjö, Leino, upprepade Kalle
повторил Армас и сжал кулаки. -- Мы   sorgset och knöt nävarna. Jag svär
за тебя, обещаю, не один десяток    att vi skall hämnas dig och skicka
лахтарей спровадим к богородице.    åtskilliga av detta slaktaravskum
                    till en annan värld. Och Kalle reste
И он вскочил и сразу выбежал в сени.  sig upp och sprang ut ur stugan.

                    Giftet verkade omedelbart. Om några
                    sekunder var Leino död.

Суси занес в дневник имя четвертого   Kamrat Susi skrev i dagboken in
погибшего в этот печальный для нас   namnet på den fjärde kamraten, som
день.                  hade dött under denna för oss så
                    sorgliga dag.
                    {136}
Я вышел в сени.             Jag gick ut i förstugan.

Лицом к бревенчатой стене, упершись   Vänd mot timmerväggen stod Kalle och  
в нее локтями, стоял Армас. Он     dolde ansiktet i händerna. Han     
вздрагивал, не умея и, очевидно, не   skakade av snyftningar, som han     
желая сдерживать рыдания.        troligen varken kunde eller ville    
                    hålla tillbaka.             

У меня сжало горло, и мне тоже     Min strupe snörde ihop sig. Jag     
захотелось плакать горько,       ville också gråta -- bittert,      
безутешно, как маленькому ребенку.   hejdlöst som en barnunge.        

Я вышел скорее на улицу.        Jag gick ut i det fria. 

Меня колотило.             Jag skälvde i hela kroppen.

Звезды высыпали на синее просторное   Stjärnorna tindrade på den mörkblå
небо. Месяц, как нарисованный,     himlen. Det såg ut som om månen
зацепился за крест           varit fastbunden vid korset på
колокольни. Лопаты скребли землю.    kyrkstapeln. Spadarna skrapade mot
                    den stelfrusna jorden.

Сколько проклятых лахтарей ходят    Hur många av dessa förbannade, vita
живыми по этой мерзлой земле, а мой   slaktare går inte ännu levande på
лучший друг Лейно, наш боевой      denna usla jord och min bäste vän --
товарищ, коммунар Лейно, коченеет    Leino -- vår stridskamrat, den gode
сейчас мертвый в            kommunisten, ligger nu död inne i
избе!                  stugan!

Эту ночь я не спал.           Denna natt fick jag inte en blund i
                    ögonen. 

Я перебирал в памяти и нашу       Jag gick i tankarna igenom
встречу, и рассказы Лейно,       mitt första möte med Leino, hans
и дружбы нашу.             berättelse och vår vänskap.

В другом конце избы так же       I andra änden av stugan låg Kalle
безмолвно, так же бессонно томился   och vred sig, lika tyst, lika
Армас.                 sömnlös.

Что дальше?               Vad hände vidare?

Утром мы их хоронили. Мы стояли     På morgonen begravde vi dem. Vi stod
строем у могилы; позади толпились    alla uppställda vid gravarna. Bakom
местные крестьяне.           oss trängdes traktens bönder.

Стоя на бугре уже замерзающей земли,  Stående på den nyss uppgrävda, men
у свежевырытой могилы, произнес свою  redan frusna jordhögen, bredvid
лучшую речь неутомимый организатор   brodersgraven, talade Antikainen,
хельинскского комсомола,        Helsingfors revolutionära ungdoms
строительный рабочий, пламенный наш   outtröttlige organisatör,
начальник, товарищ Антикайнен:     byggnadsarbetaren, vår hjältemodige,
                    tappre kamrat och ledare.

-- Вместе с павшими товарищами мы    -- Tillsammans med de stupade
организовали комсомол Финляндии,    kamraterna, tillsammans med de
вместе с оставленными здесь навсегда  kamrater, som vi nu lämnar här för
товарищами мы дрались в рядах нашей   alltid har vi i röda gardets led
Красной гвардии с проклятыми      slagits mot de förbannade slaktarna.
лахтарями, вместе с ними мы били    Tillsammans med dem har vi slagit    
лахтарей в Карелии, и во всех боях,   banditerna i Karelen. I alla      
что предстоят нам впредь, их имена   strider, som ännu förestår oss skall  
будут в наших сердцах, их подвиги --  deras namn vara inristade i våra    
нам примером, и геройская их смерть   hjärtan, skall deras hjältemod vara   
за дело революции будет возбуждать в  en fana för oss, och deras hjältedöd  
нас восхищение.             för världsrevolutionens sak skall    
                    fylla oss med ännu större hänförelse  
                    för vår gemensamma sak.         

Ровно четыре года назад, двадцать    För jämnt fyra år sedan, den 27
седьмого января, на башне Рабочего   januari, tändes den röda elden,
дома в Хельсинки зажегся красный    signalen till arbetarnas uppror på
огонь -- сигнал восстания.       Folket Hus torn i Hel-
                    {137}
Неугасимо горит он в наших       singfors. Den brinner ännu osläcklig
сердцах. Мы обещаем вам, товарищи,   i våra hjärtan. Vi lovar er, kamrater,
что каждый из нас отдаст        som vi lämnar kvar som utposter för
<105>
свою жизнь за победу трудящихся     revolutionens sak, att vi alla är
не дешевле, чем отдали вы свою...    beredda att offra våra liv för de
                    arbetandes seger, och vi kommer att
                    sälja våra liv lika dyrt som ni har
                    gjort det.

Я знаю, что и сотой доли огня, с    Jag vet, att mina ofullkomliga ord
которым говорил товарищ Антикайнен,   inte innehåller hundradelen av den
и того внимания, с которым мы      glöd, med vilken Antikainen talade,
слушали эту надгробную речь, нет в   inte hundradelen av det allvar, med
этих моих слабых, неточных словах.   vilket vi lyssnade.

Но когда я сейчас вспоминаю, то     När jag nu erinrar mig denna stund,
снова начинаю волноваться.       blir jag på nytt upprörd.

Это было десять лет назад -- тот    Jag erinrar mig att detta hände för   
самый день, когда мы опускали их в   tio år sedan -- tio år har gått,    
мерзлую могилу.             sedan den dag, då vi sänkte våra    
                    kamrater i den kalla jorden ...     

И я снова вижу, как тело Лейно,     Jag ser på nytt, hur Leinos kropp,   
слишком длинное, не входит в могилу   som var alltfår lång, inte gick ner   
и, окоченелое, не хочет сгибаться и   i graven, och stelfrusen som den    
как Армас, стоя внизу, в могиле,    var, inte ville böja sig; hur Kalle,  
принимает его; и я не могу больше    som stod nere på gravens botten     
говорить спокойно и призываю вас    böjer Leinos ben -- jag kan inte    
всех, товарищи, помнить о прощальной  tala lugnt och ber er alla tänka på   
речи товарища Антикайнена, в которой  Antikainens avskedstal till de     
он поклялся, что ни один комсомолец,  stupade kamraterna, där han svor att  
ни один коммунист, ни один       inte en enda kommunist, inte en enda  
красноармеец не забудет никогда     ungkommunist, inte en enda       
своего долга перед революцией.     klassmedveten arbetare, inte en enda  
                    rödarmist någonsin får glömma sin    
                    plikt mot världsrevolutionen.      

                    *

И мы пошли в Кимас-озеро.        Vi tågade tillbaka till Kiimasjärvi.

Дальше я не принимали участия в     Sedan deltog jag inte längre i
действиях отряда. Пусть о взятии    bataljonens operationer. Deltagarna
Кандалакши, пусть о дальнейшей     får själva berätta om Kantalahtis
работе отряда, о стойкости Армаса,   erövring, om bataljonens fortsatta
об отчаянной смерти замученного     aktioner, om Kalles hjältemod, om
лахтарями Яскелайнена, о трофейном   Jääskeläinens kvalfulla död, när han
олене лахтарской почты, привезенном   plågades till döds av slaktarna, om
в Ленинград, расскажут сами       hur man tog en ren, som förde post
участники.               åt slaktarna och som sedan fördes
                    till Leningrad.

Они подтвердят, что приказ революции  De kommer att bekräfta att vi utfört
мы выполнили.              revolutionens order.
                    
Рана, проклятая рана лишила меня    Bråcket, det förbannade bråcket,
возможности идти вместе с отрядом    hindrade mig att längre följa
дальше, и я пошел обратно, но уже по  bataljonen och jag åkte tillbaka,
дорогам, по этапам, и через десять   men nu etappvis, med regelbundna
дней лежал в лазарете          vilopauser, och efter en vecka låg
Интернациональной школы, пройдя на   jag på Internationella Krigsskolans
лыжах тысячу семьдесят километров.   lasarett, sedan jag med bataljonen
                    hade tillryggalagt en sträcka av
                    ettusensjuttio kilometer på skidor.

                    {139}
Глава дополнительная          TILLÄGG
Рассказ Армаса

В последней главе мой кровный      I det sista kapitlet talar kamrat
товарищ Матти говорит, что после    Matti om att han efter intagandet av
взятия Барыш-наволока он пошел в    Pääkönniemi var tvungen att lämna
тыл, и просит других товарищей     fronten, och han ber andra kamrater
досказать о походе нашего лыжного    berätta om Internationella
батальона финнов Интернациональной   Krigsskolans finska
школы.                 skidlöparbataljons vidare äventyr.

Я откликаюсь на его призыв и      Jag skall följa denna uppmaning och
расскажу про один эпизод, который    berätta en episod, som inträffade en
случился с нами через неделю после   vecka efter Mattis avresa.
ухода Матти.
<106>
Сегодня выходной день, и для этого   Idag är det fridag och för att kunna
письма я урвал три часа от моей     skriva detta brev har jag tagit
работы по лесозаготовкам, на которые  ledigt tre timmar från
мы, выполняя решение партии и      skogsavverkningarna, åt vilka vi,
Советской власти, сейчас нажимаем    uppfyllande partiets och
изо всех сил. Мы тут разбились на    sovjetregeringens beslut, ägna alla
бригады, ввели прогрессивную      krafter även under våra fridagar. Vi
сдельщину и теперь по валке и      har här delat upp oss i brigader,
вывозке древесины, измеряя       infört ackordssystemet och börjat
фестметрами, побиваем на нашем     genomföra Stalins sex
                    {140}
участке канадские рекорды, и я     teser. I fråga om avverkning och
заверяю через газету, что на нашем   flottning har vi på vårt arbetsavsnitt
участке план будет перевыполнен     slagit till och med de kanadensiska
досрочно. Но я возвращаюсь к сути    rekorden, och i tidningen publicerat
дела.                  en förpliktelse att vi i vår
                    skogshuggning kommer att fylla
                    planen före den fastställda
                    tiden. Men jag skall återgå till
                    handlingen.

                    *

Меня зовут Армас. Я -- тот самый    Jag heter Kalle -- jag är just den
Армас, который научился ходит на    Kalle, som lärde sig att åka skidor
лыжах во время этого неповторимого   under den legendomspunna expedition,
лыжного рейда Интернациональной     som utfördes av kursdeltagarna från
военной школы.             Internationella Krigsskolan.

Все дело было так. Я был командиром   Det gick till på följande sätt.
отделения в разведке.          
                    
Темная январская ночь. Звезды ярко   Mörk januarinatt. Alla stjärnor
блестели на черном зимнем, холодном   lyste klart på den kalla, mörka
небе -- заняли свои места согласно   januarihimlen.
астрономической инструкции.       

Уходя в разведку, я отдал Аалто свои  
серебряные часы, которые получил за   
дела на колчаковском фронте. В     
случае чего пусть лучше товарищ     
попользуется, чем лахтарь.

Мы вышли из леса, который, не      Vi gick ut ur skogen, vilken
прерываясь, преследовал нас уже     oavbrutet förföljt oss över femtio
пятьдесят километров, и легко      kilometer, och andades lättare, när
вздохнул, нащупав на поле дорожку.   vi ute på fältet träffade på en
                    någorlunda ordentlig väg.

Дорожка вела, очевидно, к деревне,   Vägen förde troligen till byn, som
которая нанесена на карте в десяти   var antecknad på kartan -- tio
километрах от места выхода из леса.   kilometer från skogsbrynet.

Было отчаянно тихо.           Det var fullständigt stilla i
                    luften.

Слышен был скрип наших верных лыж и   Man hörde endast skrapandet från
тихое наше дыхание.           våra trogna skidor och våra jämna
                    andedrag.

Мороз стоял не меньше чем тридцать   Det var oerhört kallt. Minst 35
пять градусов.             grader.

***
                    Jag var ledare för en
                    rekognosceringspatrull -- och i
И вот в темноте ночи глаза мои     nattens mörker fick mina ögon syn på
разглядели шесть черных точек, шесть  sex svarta punkter, sex figurer på
фигурок на лыжах.            skidor.

Мы осторожно подобрались поближе, и   Vi närmade oss dem obemärkt och
только на расстоянии полукилометра   först då vi var en halv kilometer
они заметили нас и стали уходить.    från dem fick de syn på oss.

Мы отлично видели, что у них были    Vi såg tydligt, att de hade gevär
винтовки.                och att de gick som en patrull.

Наших сил здесь не было и быть не    Våra trupper var det inte och det
могло. Мы были первые бойцы Красной   kunde det inte heller vara. Vi var
Армии в 1922 году в этих        den röda arméns första krigare i
краях.                 dessa trakter år 1922.

Стало быть, это             Följaktligen måste det vara
лахтари.                slaktare.

-- Мы стрелять не можем: если вблизи  -- Skjuta dem kan vi inte, om det
у них крупные силы, они         finns större truppstyrkor i
насторожатся. Захватим их в плен    närheten, så blir de uppmärksammade
живьем! Их шесть, и нас шесть. Но   på vår närvaro. Vi måste ta dem
мы коммунисты, у нас инициатива и    tillfånga levande. De är sex och vi
опыт.                  är också sex. Men vi är kommunister,
                    vi har initiativ och erfarenhet.
                    {141}
Говорю это я своим ребятам, а сам    Medan jag säger detta åt mina
примеряю, правильно           pojkar, kontrollerar jag att
<107>
ли закреплен ремень, не будет ли    remmarna i skidbindslet sitter
убегать от меня на полном ходу     riktigt säkert, så att jag inte
лыжа.                  tappar skidorna.

-- Вспомните о товарище         -- Tänk på vad som hände kamrat
Яскелайнене, -- говорю,         Jääskeläinen, säger jag --
-- и вперед!              framåt!

И мы рванулись вперед.         Vi kastade oss framåt.

Видим: неприятельский дозор       Vi ser hur den fientliga patrullen
повернул.                vänder och för full fart åker
Уходят от нас.             tillbaka. De åker ifrån oss.

Ну, думаю, раз они не стреляют,     Eftersom de inte skjuter, tänker
тревоги не поднимают -- значит,     jag, och inte slår alarm, finns det
никаких сил лахтарских в деревне    alltså inga vitgardister i byn --
нет; значит, тем более мы обязаны их  och då är det vår plikt att föra dem
живьем товарищу Антикайнену       levande till kamrat Antikainen.
доставить.

И командую:               Jag ger order:

-- Ходу!                -- Efter dem!

Мы идем полным карьером, и я уже    Vi åker i rasande fart. Jag börjar
начинаю терять дыхание, но       redan bli andfådd, men avståndet
расстояние между нами и лахтарями    mellan oss och slaktarna är ungefär
почти не сокращается, потому что они  detsamma som förut, för de är också
здорово на лыжах бегают.        goda skidlöpare.

Я вспоминаю дорогого Лейно и смерть   Jag tänker på vår käre Leino och den
Яскелайнена и начинаю волноваться, и  sist stupade, Jääskeläinens död och
шире расставляю ноги, и сильнее     börjar känna mig upprörd. Jag tar
отталкиваюсь палками, и, заставляя   längre glid, kraftigare stavtag, jag
себя дышать ровнее, бегу        tvingar mig själv att andas jämnare
вперед.                 och ilar framåt.
                    
Меня обгоняет в этом быстром беге    Trots att jag nu åker rätt bra på
товарищ.                skidor, åker en av kamraterna om
                    mig.

...Товарищ Яскелайнен был в разведке  Kamrat Jääskeläinen var ute på
и попался лахтарям в плен. И мы    rekognoscering och blev
нашли его на снегу с выколотыми     tillfångatagen av slaktarna. Vi
глазами, с отрезанным          hittade honom i den vita snön med
языком...                utstuckna ögon, med avskuren tunga
Голубые глаза Яскелайнена        ... Jääskeläinens blå ögon hade
завораживали девушек. Острый язык    förtrollat flickorna. Jääskeläinens
Яскелайнена веселил ребят. И вот он   vassa tunga hade alltid verkat
лежит без шлема у наших ног, без    uppiggande. Och nu ligger han utan
дыхания, наш дорогой друг,       mössa vid våra fötter, utan att
таммерфорсский красногвардеец,     andas, vår käre rödgardist och
токарь                 kamrat från Tammerfors, svarvaren
Яскелайнен...              Jääskeläinen ...

И я бегу вперед, сгибаясь в три     Och jag ilar framåt. Jag böjer mig
погибели, отталкиваясь двумя верными  ned för att minska luftmotståndet,
палками, скользя по уже проложенному  tar kraftigare tag med mina trogna
первым товарищем следу.         stavar, glider fram i det av min
                    kamrat redan uppkörda spåret.

Мы с размаху входим в следы лахтарей  Vi svänger med full fart in på
и уже бежим по этим горячим следам,   slaktarnas väg och löper i det
и тишину морозной ночи нарушают     nyligen uppgjorda spåret. Den kalla
мерное дыхание и разнобой сердец.    nattens tystnad störs endast av den
                    under skidorna knastrande snön, våra
                    tunga andedrag och hjärtats
                    klappande.
                    {142}
И уже видна деревня, куда бегут от   Nu syns redan byn, dit slaktarna
нас лахтари.              flyr från oss.

Она темнеет у горизонта, как      Byn dyker upp vid horisonten som en
низкорослый лесок, и не играет ни    småväxt skog och det syns inte ett
одним одним огоньком. И мы все-таки   enda ljus. Men vi närmar oss trots
приближаемся к лахтарям.        allt slaktarna.

Расстояние между нами          Avståndet mellan oss blir allt
сокращается.              kortare.

Вся одежда делается липкой от пота;   Våra kläder blir alldeles klibbiga
пот тяжелыми каплями скатывается со   av svett; svetten rinner i tunga
лба и, отягощая ресницы, слепит     droppar ner från pannan och hindrar
глаза.                 oss från att se ordentligt.

«Мы по этому следу пойдем обратно к   -- Vi går tillbaka i samma spår, när
отряду, захватив пленных», --      vi har tagit dem tillfånga, tänkte
мелькнула у меня мысль, и я на ходу   jag för mig själv, medan jag utan
освобождаю руки из рукавов овчинного  att sakta farten drar händerna ur
полушубка, рву пуговицы, и вместе с   fårskinnspälsen, sliter av knapparna
балахоном он падает на снег.      och låter den tillsammans med
                    skyddskåpan falla till marken.

И мы мчимся дальше.           Vi ilar vidare ...

Враги все чаще оглядываются на
нас. Теряют темп, теряют        Det är tydligt att vi hinner upp
дыхание... Мы их явно настигаем.    dem.
<108>
Я бросаю шлем на снег и с обнаженной  Jag kastar av mig mössan i snön och
головой иду вперед.           fortsätter med bart huvud framåt.

Иду таким шагом, что сердце бьет,    Jag åker med en sådan fart att
как колокол.              hjärtat slår som en ånghammare.

Ремень винтовки начинает снова     Gevärsremmen börjar på nytt att
резать плечо -- он попал на стертое   sköra sig ned i axeln. Den har
место. Но нет времени поправить    kommit ned i den gamla, redan
ремень, и мы мчимся вперед. И     sönderskavda fåran. Men det är ingen
дыхание у каждого из нас как      tid att rätta till remmen. Och vi
паровозные дымки.            ilar framåt. Vi andas alla som
                    lokomotiv.

Мы настигаем лахтарей.         Vi hinner upp dem.

До деревни осталось метров двести,   Till byn har vi tvåhundra meter
до лахтарей -- метров сто.       kvar, till slaktarna -- hundra
                    meter.

Они продолжают уходить, и вот мы уже  De fortsätter att åka bort från oss
пролетели околицу.           och nu är vi redan inne i byn.

Мы влетаем, разбрасывая палками     Vi flyger in på byns huvudgata,
снег, на главную улицу деревни, а    kringkastande snön med våra stavar.
лахтари продолжают удирать --      Slaktarna fortsätter att hålla
правда, замедляя бег.          undan, men nu betydligt saktare.

Между нами уже расстояние в       Avståndet mellan oss och dem är nu
пятьдесят метров.            endast femtio meter.

-- Бери их! -- кричу я и вдруг вижу:  -- Ta dem! skriker jag och ser
у стены ближайшего дома стоит дюжина  plötsligt: lutade mot väggen vid den
пар лыж.                närmaste stugan står ett dussin par
                    skidor.

Лыжи прислонены к стене, а рядом    Skidorna står lutade mot väggen och
торчат воткнутые в снег палки.     bredvid står de i snön nedtryckta
Значит, в избе спят несколько      stavarna. Det betyder att det finns
лахтарей.                slaktare som so-
                    {143}
Смотрю налево              ver i stugan. Jag tittar till vänster
и вижу: там, у избы,          och ser att också vid den stugan
тоже стоят лыжи.            finns det skidor uppställda ...

И я смотрю вперед и, насколько мой   Jag tittar framåt och så långt mina
глаз в темноте различает, вижу     ögon kan genomtränga mörkret
прислоненные к стенам изб лыжи.     urskiljer jag skidor vid vare stuga.

Так лыжи ставят, не внося в избу,    Man ställer skidor så, utan att bära
чтобы они в тепле не разогрелись и   in dem i stugan, när man på morgonen
снег не налипал бы, когда после,    därpå skall använda dem igen. Detta
утром, снова придется надеть их.    för att de inte skall värmas upp, så
                    att snön klibbar fast vid dem.

«Да здесь никак не меньше сотни     -- Det måste finnas minst hundra
лахтарей! Даже гораздо больше».     slaktare här! Ja kanske mera.

Быстро соображая, вижу, что       Som en blixt står det klar för mig,
неприятельский дозор заманил нас в   att den fientliga patrullen har
западню. И мы попали в капкан, как   lurat in oss i ett bakhåll. Vi har
хитрый песец.              fastnat som en räv i en rävsax.

Я смотрю вперед и замечаю, что     Jag tittar framåt och ser att den    
обогнавший меня товарищ тоже      kamrat, som åkt om mig, även förstår  
сообразил, в чем дело, и замедляет   vad det är fråga om och saktar     
ход. Я оглядываюсь и чувствую:     farten. Jag vänder mig om och ser   
товарищи еще не понимают, что мы в   att de andra kamraterna ännu inte    
западне.                förstår att vi kommit i en       
                    fälla.                 
И тогда я командую:           Och så kommenderar jag:         

-- Гранаты!               -- Ta granaterna!            

У каждого из нас по четыре гранаты у  Var och en av oss hade fyra granater  
пояса. Мы все срываем гранаты с     i bältet. vi rycker alla        
поясов.                 handgranaterna från bältet.       

И еще командую:             Jag kommenderar:            

--Швыряй гранаты в           -- Kasta granaterna in igenom
окна!                  fönstren!

И мы летим на лыжах по дороге, как   Som förföljda av djävulen flyger vi
гроза, как дьявольское проклятие, и   blixtsnabbt fram på vägen på våra
каждый бросает гранату в окно, в    skidor och in i varje stuga kastar
избу.                  en av oss en handgranat.

И звенят, рассекая морозную тишину   Klirrandet från de sönderslagna
январской ночи, разбиваемые стекла.   fönstren störde den tysta, kalla
И слышатся короткие вспышки рвущихся  januarinatten. Vi hörde de korta,
в избах гранат.             dova detonationerna av de inne i
                    stugorna exploderande granaterna.

И, разбуженные взрывами, ничего не   Uppväckta av explosionerna, utan
пони-                  att för-
<109>
мающие, перепуганные до смерти,     stå någonting, dödligt förskräckta,
ругаясь и проклиная все, что можно   svärande och förbannande allt, som
проклясть, выскакивают в дикой     kan förbannas, hoppar slaktarna i
панике из изб лахтари.         vild panik ut ur stugorna.

Полуодетые, забывая винтовки,      Halvnakna, glömmande sina gevär,
не успевая схватить лыжи,        utan att hinna ta skidorna med sig
они в полном беспорядке бегут      springer de i fullständig panik ut
из деревни --              ur byn.

за околицу,               Över bakgårdarna, över
по задам, за              staketen, bakom uthusen, bakom
бани...                 basturna.

У меня истрачена последняя граната;   Jag har gjort av med min sista
я прислоняю свое лицо к раме      granat och lutande mig mot det
разбитого окна и вижу невообразимую   sönderslagna fönstrets karm ser jag
сумятицу в избе.            en oerhörd röra inne i stugan.
                    {144}
И вдруг возникает в деревне       Plötsligt uppstår ett planlöst
беспорядочная стрельба.         skjutande inne i byn.

Я вскидываю винтовку и стреляю через  Jag kastar geväret till axeln och
окно в избу.              skjuter genom fönstret in i stugan.

Затем вижу егеря в полной форме. Он   Så får jag se en jägare i full
кричит на бегущих в панике солдат    uniform. Han skriker efter de i
своей лахтарской армии, он пытается   panik bortspringande soldaterna ur
остановить их, кричит им:        hans slaktartrupp. Under det han
                    försöker hejda dem, skriker han:

-- Карельские свиньи, трусы!      -- Karelska svin! Fega kräk!

Я спокойно беру его на мушку -- и    Jag tar honom lugnt på kornet, och
нет егеря.               jägaren finns inte längre.

Стрельба затихает. Неужели я еще    Skjutandet minskar. Är jag verkligen
жив? Неужели я даже не ранен?      i livet? Kan det vara sant att jag
                    inte ens är sårad?

И снова становится отчаянно тихо,    På nytt inträder den tryckande
только слышен далекий скрип чьих-то   tystnaden. Vi hörde endast det
лыж.                  avlägsna gnisslet av några
                    skidor.
И слышен еще около опушки        Borta vid skogsbrynet hördes
взволнованный голос офицера.      en officers upprörda röst.

Он пытается собрать свои        Han försöker att samla ihop sina
силы.                  trupper.

Его голос дребезжит в          Hans klara röst darrar av ilska i
тишине ночи:              den tysta natten.

-- Скоты, их всего несколько      -- Kräk! Det är ju blott några
человек! Приказываю остановиться!    man. Jag befaller er att stanna!

Вдруг слышу оглушительный голос     Plötsligt hör jag Aaltos
Аалто:                 tordönsstämma:

-- Первая рота курсантов        -- Internationella Krigsskolans
Интервоеншколы остается в деревне!   första kursregemente stannar i byn.

Вторая рота через пять минут      Andra regementet skall vara berett
выступает!               att bryta upp om fem minuter.

Третьей оставаться в боевой       Tredje regementet skall ligga i full
готовности!               stridsberedskap!

Сердце мое бьет в грудь, оно      Mitt hjärta slår i bröstet som en
подступает, кажется,          kyrkkläpp. Det kramas ihop så att
совсем к горлу.             det känns ända upp i strupen.

Молодец Аалто! Он всегда найдет что   Duktigt, Aalto! Han hittar jämt på
сказать.                det som skall sägas.

Итак, каждая наша рота равна двум    Vart och ett av våra regementen var
курсантам.               lika med två man.

Я бегу вперед, и с разбегу правая    Jag ilar framåt och i full fart kör
лыжа натыкается на что-то        min högra skida in i någonting
мягкое. Валюсь в снег. Вылетаю из    mjukt. Jag ramlar omkull i snön och
валенок.                flyger av farten ur filtstövlarna.

Пяточные ремни были закреплены     Hälremmarna var alltför väl
слишком хорошо, и если бы я не     fastbundna. Om jag inte hade flugit
вылетел из валенок босыми ногами в   ur filtstövlarna och barfota hamnat
снег, был бы обязательно        i den kalla snön, så hade jag
вывих.                 absolut vrickat foten.

Лыжа моя сломана. Но я         Min ena skida var avbruten, men jag
не унываю.               är inte ledsen för det.

Я жив.                 Jag lever.
                    {145}
                     (Bildtext: Uppväckta av
                     explosionerna, utan att förstå
                     någonting, dödligt förskräckta,
                     svärande och förbannande allt,
                     som kan förbannas, hoppar
                     slaktarna i vild panik ut ur
                     stugorna.)
                    {146}
Неприятель потерпел поражение, и на   Fienden har lidit nederlag och det
выбор -- несколько сот пар       finns ju skidor att välja på --
отличнейших финских           flera hundra par finfina finska 
лыж.                  skidor.

Споткнулся я о тушу зарезанного     Jag har snavat över ett nedslaktat
барана.                 får.

Только теперь я замечаю своих ребят   Nu först ser jag mina pojkar -- de
-- они шатаются от усталости.      raglar av trötthet.
<110>
Одного нет.               En fattas.

Только теперь я вижу, что вдоль     Först nu märker jag att utefter hela
деревенской улицы валяются туши     bygatan ligger nedslaktade kreatur
зарезанного скота -- бараны, овцы,   gumsar, får och
коровы.                 kor.

-- Где Каллио? -- спрашиваю я.     -- Var är Kallio? frågade jag.

-- Убит, -- отвечает Аалто. --     -- Skjuten, svarar Aalto, rätt
Навылет. -- И затем громко кричит:   igenom hjärtat, och därefter skriker
-- Командиры взводов и отделенный,   han högt: Kompani- och
ко мне!                 plutonkommendörerna hit!

Скоро придут наши, нам только бы    Snart kommer de våra. Om vi bara
продержаться два часа.         kunde hålla byn ett par timmar.

Где-то, совсем уже далеко, слышна    Någonstans långt borta hörs redan
резкая команда офицера.         officerns kärva kommando.

Ему, кажется удалось собрать часть   Han har visst lyckats samla ihop en
своих мясников.             del av sina slaktare.

-- Я думаю, что сейчас они сюда не   -- Jag tror inte att de sticker in
сунутся.                näsan här igen så fort.

-- Хорошо бы              -- Det skulle vara bra, om det vore
так! -- отвечаю я.           så, svarade jag.

И мы все занимаем места,        Och vi intar alla sådana platser,
где нас не видно,            att vi inte själva syns, men kan se
а мы видим всю улицу.          hela bygatan och alla bakgårdarna.

Тут я замечаю, что на мне нет шлема   Nu märker jag, att jag är utan mössa
и полушубка, и мне           och päls och att det börjar att
делается холодно.            kännas kallt.

                    Håret har redan blivit vitt av
                    rimfrost.

Я вхожу в избу.             Jag går in i en av stugorna.

Пол от взрыва раскорежен.        Golvet är upprivet av
                    granatexplosionen.

Здесь полушубков хватит. И ружей    Här finns det tillräckligt med
тоже.                  pälsar. Gevär också. Alla gevären
                    är av tysk modell.

                    Patronerna är inlindade i blått
                    papper med Riihimäkis fabriksstämpel

                    ...

Все в порядке.             Allt är i ordning.

Я надеваю полушубок,          Jag tar på mig en kort päls och en
шапку и выхожу.             pälsmössa och går återigen ut i
                    kylan.

Через три часа пришел наш батальон,   Efter tre timmar kom vår bataljon.
и мы заснули мертвецким         Vi somnade in i en dödsliknande
сном.                  dvala.

Разбудил меня Аалто. Он долго
тормошил меня за плечо.

-- Возьми обратно свои часы, --
сказал он и всунул мне их в руку.

Они стояли: Аалто забыл их завести.

Утром мы получили выговор за то,    På morgonen fick vi varning för att
что, будучи в разведке, вступили в   vi hade gått till strid mot fienden
бой с неприятелем, и благодарность   trots att vi var ute på
-- за то, что, имея в своем составе   rekognoscering, och tack för att vi
шесть человек, выбили из села часть   hade jagat en fientlig styrka på
противника в триста приблизительно   ungefär 300 man ur byn fast vi bara
штыков.                 var sex man.
                    {147}
Я говорю «приблизительно» потому,    Jag säger ungefär trehundra, för
что лыж было около четырехсот пар, а  skidor fanns det cirka fyrahundra
из местного населения никого не     par och av befolkningen fick vi inte
удалось опросить -- все оно было    tag i en enda. För tre dagar sedan
угнано в Финляндию три дня назад. В   hade de med våld drivits över finska
деревне остались несколько баб,     gränsen. I byn fanns endast några
больных да старик.           gummor, några sjuka och en gubbe
Скот, который нельзя было угнать,    kvar. Boskapen, som de inte kunde få
лахтари зарезали и разбросали туши   med sig, hade vitgardisterna slaktat
на улице.                och kastat kropparna på gatan.

Они открыли крышки           De hade öppnat luckorna till
картофельных ям, чтобы         potatiskällarna för
поморозить весь картофель.       att all potatis skulle förfrysa.

Да, чуть не забыл сказать, что в    Jag höll nästan på att glömma bort
деревне оставлено было пятеро      att berätta att det fanns fem
маленьких ребят.            småbarn kvar i byn. Jag matade dem
Я кормил их сахаром из тряпочки и    med socker och tog reda på ett par
достал для них лахтарские        av slaktarnas pälsar för att svepa
полушубки.               dem i. Jag blev beordrad att mata
Мне поручили охранять и кормить их   och sköta dem, tills dess våra
до прихода главных частей с обозами.  huvudstyrkor med trängen skulle
                    anlända. Först sedan jag lämnat dem
Сдав их в обоз, я пошел догонять    åt trängen, åkte jag vidare för att
свою часть.               hinna upp min bataljon.

Так я превратился на время няньку    På så vis förvandlades jag för en
(чему бы я никогда не поверил, если   tid till barnpiga (det skulle jag
бы мне кто-нибудь рассказал раньше),  aldrig ha trott, om någon hade sagt
как бедный Лейно был повивальной    mig det förut), liksom den stackars
бабкой.                 Leino några dagar tidigare varit
                    barnmorska.

Про нравы и обычаи           Om dessa barnungars vanor och
<111>
этих ребят я мог бы рассказать     egenheter skulle jag kunna berätta
много интересных подробностей. Они   många intressanta detaljer. Nu är de
теперь, наверно, пионеры.        säkert pionjärer.

Но меня торопят лесные дела, а дел   Men arbetet i skogen väntar på mig.
этих уйма, и непорядков, которые    Och det är en massa arbete, och
надо ликвидировать, чтобы выполнить   många brister som måste likvideras,
план лесозаготовок, еще много.     för att skogsavverkningsplanen skall
                    kunna genomföras till hundra
                    procent. Detta arbete får inte
                    längre uppskjutas.
                    
Я еще раз заверяю, что         Jag försäkrar ännu en gång att
план в моем районе будет        planen i min räjong kommer att
перевыполнен.              uppfyllas före den utsatta tiden.

С товарищеским приветом         Med kamratlig hälsning.

Армас.                 Kalle

1932
___________________________________   _______________________________________

[Примечания]               [Noter]

[1]...лахтари; Лахтари - в переводе   [1]...Inno
    на русский язык означает
    «мясники». Так трудящиеся        Inno - kommendör för de
    Финляндия и Карелии называл          internationella
    белогвардейцев. (Здесь и            krigskurserna. Senare
    далее прим. автора.)              divisionskommendör.   

[2]...«Калевалы» «Калевала» -
    финская эпическая поэма,     [2]...Rovio,
    составленная из народных      
    песен - рун. В ней говорится     Rovio, Gustav - medlem av
    о создании земли и неба,         Finlands socialdemokratiska
    светил и орудий             parti. Arbetare.
    труда. Главный герой -          september 1917 blev han i
    легендарный Вяйнямёйнен,         samband med de revolutionära
    создававший земной мир силой       händelserna av
    своих песнопений. Там же         arbetarorganisationerna
    действует сказочный кузнец        utnämnd till »röd
    Илмаринен, который выковал        polismästare« i Helsingfors.
    чудесную мельницу-самомолку -      Efter julidagarna höll Lenin
    сампо - символ народного         sig gömd hos honom. En av
    счастья.                 Finlands Kommunistiska Partis
                        organisatörer. Politisk
[3]...волокушах Волокуши -           Kommissarie för
    бесколесные повозки, два         Internationella krigsskolan i
    длинных шеста, которые          Petrograd.
    волочит по земле, по
    болотистому бездорожью
    лошадь.              [3]...slaktarna

                       »Slaktare« - gängse uttryck
[4]...Массельгское ущелье --          för vitgardister bland
    водораздельный кряж,           Finlands och Karelens
    идущий по южному берегу         arbetare.
    Сег-озера и разделяющий
    воды Беломорского
    бассейна и систему        [4]...Kalevalas
    Балтийского моря.
__________________________________       Kalevalasångerna - finskt
                        nationalepos.

                     [5]...kulakerna

                        Kulaker - rika bönder.

                     [6]...Lotavaaraåsen.

                        Den bergås, som löper längs
                        Seesjärvis södra strand och
                        är vattendelare mellan
                        Vitahavsbassängen och   
                        Östersjösystemet.

                     [7]...Lappo

                        Lapporörelsen - fascistisk
                        finsk rörelse som stod bakom
                        mord på tusentals finska
                        arbetare

                     [8]...Afrika.

                        Under den vita terrorns
                        blomstringstid 1918
                        utarbetade de finska
                        myndigheterna ett projekt som
                        gick ut på att som
                        arbetskraft skicka de häktade
                        revolutionärerna till
                        Tyskland. Istället skulle
                        Tyskland förse det utarmade
                        vita Finland med konstgödsel.

                     [9]...Gutzeit.

                        Skogsavverkningsbolaget
                        Gutzeit i Finland lämnade
                        »upproret« stor materiell
                        hjälp. Ordförande i detta
                        bolags styrelse var Finlands
                        nuvarande (alltså 1935,
                        förlagets anm.) P.E.
                        Svinhuvud, som också är
                        ledare för storfinnarna.
                        Gutzeit-firman är ett av de
                        största skogsbolagen i
                        Finland. 1922 fick bolaget
                        en beställning från England
                        på 1 miljon telegrafstolpar,
                        några tiotusental tusen
                        tjocka timmer och några tusen
                        skeppsmaster. Beställningen
                        gick ut på flera miljoner
                        pund sterling, och Gutzeit
                        hade förmodligen för avsikt
                        att hämta största delen av
                        beställningen ur
                        Sovjet-Karelens skogar.

                     [9]...Lönnrot    

                        Elias Lönnrot - upptecknare
                        av Kalevalasångerna.
                     _______________________________________

                    Baksidestext 1974.

                    Efter den misslyckade finska
                    revolutionen 1918 lyckades en del
                    finska arbetare rädda sig till
                    Sovjetunionen och undgå den vita
                    terrorn i Finland. Tusentals
                    arbetare som inte lyckades fly
                    mördades kallblodigt.

                    En del av dessa mestadels unga,
                    finska arbetare utbildade sig vid
                    Internationella Krigsskolan i Sovjet
                    för att tjäna arbetarklassens sak
                    också i sitt nya fosterland.

                    Boken skildrar ett hjältedåd som 140
                    av dem utförde 1922 i
                    Sovjet-Karelen.

                    Reaktionära vitfinska element hade
                    upprepade gånger under åren 1918-22
                    företagit rövartåg in på
                    Sovjet-Karelens område. 1922
                    gjordes ett regelrätt försök att
                    erövra området.

                    Tack vare den röda, finska
                    skidlöparbataljonens heroiska
                    insats, om vilken boken handlar,
                    slogs attacken tillbaka.

                    Författaren, G. Fisch, deltog inte
                    själv i fälttåget men han har ändå
                    kunnat ge en mycket
                    verklighetstrogen bild av vad som
                    hänt genom att han litterärt har
                    bearbetat deltagarnas egna
                    berättelser.

                    Det är en spännande skildring fylld
                    av både humor och kampglöd.

                    Ca pris 12:- med moms
                    
                    KFMLr PROLETÄRKULTUR

                    _______________________________________

  Рассказ красноармейца, которому
  в 1922 году было девять лет

Я -- красноармеец призыва 1934 года.

В январе 1935 года мы решили пройти
по следам рейда Интернациональной
военной школы.

Нами командовал товарищ Антила,
награжденный орденом за взятие
Кимас-озера. В 1922 году товарищ
Антила был курсантом, а теперь он
вел нас. Сейчас товарищ Антила
генерал-майор. Из старых участников 
были Ояла и еще человека три-четыре
а затем шли мы, молодежь. Шестьдесят
один боец с полной выкладкой и с
запасом питания на трое
суток. Строем, с пулеметами,
проходили в среднем около
шестидесяти километров в день по
снежной целине. Честное слово!
Прочитай наш рапорт наркому.

Нас встречали в деревнях рапортами о
своих достижениях местные
колхозники. Среди них старики и
старухи. В одном райисполкоме был 
председателем бывший курсант --
участник рейда. Короткий митинг -- и
дальше в путь. В одной деревне
выслали навстречу, за десять
километров, сани -- нет ли у нас
больных, чтобы подвезти... Ну
конечно, больных не было. За время
похода все даже прибавили в весе,
честное слово!

Около одного села нас встретил
старик, который был проводником
отряда в 1922 году; и, представь
себе, в тот раз он заблудился в
восьми километрах от деревни, и
теперь снова, на этом же самом
месте, он остановился, не зная, куда
нас вести... Ну, мы-то дорогу нашли.

Местами мы находили путь по
зарубкам, сделанным ребятами в
первом рейде. Огромные глухари с
любопытством смотрели на нас и не 
хотели сниматься с ветвей; когда мы 
их пугали криком, снежками, они
только с любопытством наклоняли
голову, в упор смотря на
красноармейцев.

-- Сколько вы их подстрелили? --
спросил после у нас командующий
войсками округа.

-- Ни одного, товарищ командующий,
-- сказал Ояла. -- В такой птице
больше пяти кило, и надо было бы
тащить ее на себе до ближайшего
привала, километра
двадцать-тридцать... Ни одной не 
подстрелили.

А как нас встречало население!
Совсем как на прошлогодних
маневрах. Тогда наша часть должна 
была пройти через одну деревушку, не
задерживаясь, бегом... Так вот,
колхозники узнали об этом, и, когда 
мы пробегали через деревню, у всех
изб, у изгородей вдоль дороги стояли
ведра с ключевой водой, с ковшиками:
пей на ходу! А рядом с ведрами -- 
крынки с топленым молоком. Кому что 
любо... Ну, мы, конечно, их не
обидели -- сколько могли, на ходу 
выпили. Угощение пришлось кстати. 

Ну, а в нашем случае, конечно, о
жаре приходилось только мечтать --
морозы большие стояли.

Мы подходили к большой деревне,
занесенной снегом.

-- В этом деревне тринадцать лет
назад я провел отвратительную ночь, 
-- сказал мне наш командир, товарищ 
Антила. -- В бою под Барыш-наволоком
меня ранили в руку. Вот, смотри,
пальца как не бывало!.. И тогда
товарищ Антикайнен приказал мне идти
обратно в тыл по лыжне, которую
проложил отряд. Мне не хотелось
возвращаться, но приказ есть приказ!
И я пошел... И пришел я в эту
деревню вечером. Постучался в одну
избу -- там мне даже и не
ответили. Тогда я стукнул в окошко
другой. Отворили дверь.

«Кто это?»

«Красноармеец».

Дверь захлопнулась перед самым моим 
носом. Я прошел без отдыха двадцать 
пять километров; раненая рука горела
у меня. Я постучался в третью избу и
сказал вышедшему на крыльцо старику:

«Я раненый, мне нужно только
переночевать, к утру я уйду...»

Послушай, что он сказал:

«Если ты красный, а победят белые,
мне придется плохо за то, что я пущу
тебя переночевать. Если ты белый, а 
победят красные, разве они мне
простят, что принял тебя? Иди-ка
лучше прочь подобру-поздорову».

И я пошел, раненный и усталый, прочь
от этого дома, проклиная
несговорчивого старика.

И подумай только: во всей деревне 
никто не захотел пустить меня на
ночевку! Злой и усталый, я забрался 
в темную холодную баню и кое-как
провел в ней эту бесконечную зимнюю 
ночь...

Мы вошли в деревню. Здесь, по
маршруту, намечен был большой
привал. Посреди деревни стояли
колхозники. Они отдали нам рапорт. Я
тебе его покажу: он хранится у
меня. Ояла сказал речь... Ну, что 
дальше говорить! Разобрали
колхозники нас по домам. В каждом 
доме на столе дымился, уже поджидая 
нас, обед... Обед с нашим,
красноармейским не сравнится,
конечно, но кормили нас от всего
сердца: уха, запеченная в тесте
рыба, клюква, молоко... Все
хозяйства готовились к встрече
несколько дней, как к празднику. Все
бани были жарко натоплены. Мы могли 
смыть с себя пот нелегких переходов.

Я попал вместе с товарищем Антилой в
избу к председателю колхоза, совсем 
еще молодой женщине. Ее звали
Марией. Осмотрели лыжи, сняли с плеч
мешки и уселись за стол. Детишки с
уважением ощупывали винтовку. Но не 
суждено было на этот раз нам
спокойно пообедать. Только я поднес 
ложку ко рту, как дверь избы
отворилась и в облаке пара ввалилась
в горницу пожилая женщина.
Подступая вплотную к хозяйке, она 
обиженно кричала во весь голос;
казалось, вот-вот она вцепится ей в 
волосы.

-- Послушайте, Мотя! Я здесь ни при 
чем, и правление колхоза тоже здесь 
ни при чем, -- объясняла Мария.

-- Как так «ни при чем»? --
кричала женщина, ища у нас поддержки
своим словам. -- Что, разве я и мой 
мужик не люди? Разве мы не первые
ударники -- он у себя в конюшне, а я
на ферме? За что же нас так
оскорбляют? Такой обидой из колхоза 
выжить можно!

-- Да брось ты! -- уже начинала
  сердиться хозяйка.

-- А чем тебя обидели? -- спросил 
  Антила.

-- Да как же не обидели?! -- не
успокаивалась та, кого
председательница называла Мотей. -- 
Разве я хуже других? По такому
случаю даже блинов напекла, избу
прибрала, баню истопила, лучше
платье надела. Жирные щи на стол
поставила. И вот тебе -- не хватило 
на меня, говорят! Мужик до того
осерчал, что из дому сразу к коням
побежал. Кони, говорит, лучше, чем
люди...

-- Чего же тебе не хватило? --
спросил я обиженную женщину.

-- Как -- чего? Красноармейца!
Каждому дали, в каждую избу привели,
а мы с мужиком хуже всех, выходит?
Так, что ли, понимать прикажете?

-- Ну, это дело поправимое, --
сказал командир и приказал позвать
из соседней избы красноармейца.

В соседней избе дело шло проворнее, 
чем у нас: там уже кончали обедать. 

-- Вы меня звали, товарищ командир? 

-- Да. Пойдите к этой колхознице и
пообедайте у нее. Будьте ее гостем. 

-- Товарищ командир, я только что 
обедал... Второй обед тяжело. Нам
ведь скоро уходить. Я боюсь --
отстану от товарищей.

Но Мотя уже схватила за рукав
незнакомого ей красноармейца и
тянула его к двери.

-- То-то обрадуется мой муженек! -- 
уже довольная, сказал она.

-- Я вас назначаю, как в наряд, --
проговорил Антила вдогонку
красноармейцу. -- Твою винтовку этот
переход я сам понесу, -- сказал он, 
переходя с официального тона на
дружеский.

Затем он встал из-за стола и прошел 
вслед за ушедшим в сени. Через
минуту я вышел за ним. Антила стоял,
прислонившись к свежевырубленной
стене.

-- Послушай только, -- сказал он
мне, -- и это происходит в той же 
самой деревне!

Голос его был неровен. Когда он
прикуривал от моей папиросы, я
заметил, что рука его дрожит и глаза
влажны. Честное слово!

Я очень прошу тебя, не спрашивай его
про это. Он рассердится и ответит,
что глаза его были влажны только два
раза в жизни: первый -- когда в глаз
попала паровозная искра, и второй --
когда он узнал, что умер товарищ
Ленин.

1932

Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).